Oxaliplatin "SUN"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxaliplatin "SUN" 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Oxaliplatin "SUN" 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 50346
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

20. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Oxaliplatin ”SUN”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1.

D.SP.NR.

28266

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oxaliplatin ”SUN”

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml koncentrat indeholder 5 mg oxaliplatin.

Hvert hætteglas med 10 ml koncentrat indeholder 50 mg oxaliplatin.

Hvert hætteglas med 20 ml koncentrat indeholder 100 mg oxaliplatin.

Hvert hætteglas med 40 ml koncentrat indeholder 200 mg oxaliplatin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

laktosemonohydrat

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning, fri for partikler med pH mellem 4,00 og 7,00 og en osmolalitet

mellem 125 og 165 mOsm.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Oxaliplatin i kombination med 5-fluoruracil (5-FU) og folinsyre (FA) er indiceret til:

adjuverende behandling af stadium III (Dukes type C) coloncancer efter fuldstændig

resektion af primærtumor

behandling af metastatisk colorektal cancer.

50346_spc.docx

Side 1 af 23

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

KUN TIL VOKSNE

Den anbefalede dosis for oxaliplatin i en adjuverende behandling er 85 mg/m² intravenøst

gentaget hver anden uge i 12 cykler (6 måneder).

Den anbefalede dosis oxaliplatin til behandling af metastatisk colorektalcancer er

85 mg/m² intravenøst gentaget hver anden uge indtil sygdomsprogression eller uacceptabel

toksicitet.

Doseringen skal tilpasses efter tolerance (se pkt. 4.4).

Oxaliplatin bør altid indgives før fluoropyrimidin-stoffer - dvs. 5-fluoruracil.

Oxaliplatin indgives som en 2 til 6 timers intravenøs infusion i 250 til 500 ml 5 %

glucoseopløsning, hvilket giver en koncentration på mellem 0,20 mg/ml og 0,70 mg/ml.

0,70 mg/ml er den højeste koncentration i klinisk praksis til en oxaliplatin dosis på 85

mg/m

Oxaliplatin blev hovedsageligt anvendt i kombination med regimer baseret kontinuerlig

infusion af på 5-fluoruracil. Til 2 ugers behandlingsplan blev der anvendt 5-fluoruracil-

regimer, der kombinerer bolus og kontinuerlig infusion.

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

Oxaliplatin må ikke gives til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.3 og

5.2). Til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion er den anbefalede dosis

oxaliplatin 85 mg/m² (se pkt. 4.4 og 5.2).

Leverinsufficiens

I et fase 1 studie med patienter med forskellig grad af leversvækkelse syntes hyppigheden

og sværhedsgraden af lever- og galdeforstyrrelserne at være relateret til en fremskreden

sygdom og nedsat baseline for leverfunktionstest. Der blev ikke foretaget nogen specifik

dosisjustering for patienter med abnorme leverfunktionsprøver under den kliniske

udvikling.

Ældre patienter

Der blev ikke iagttaget nogen stigning i svære toksicitetstilfælde, når oxaliplatin blev

anvendt som eneste stof eller i kombination med 5-fluoruracil hos patienter over 65 år.

Derfor kræves der ingen særlig dosistilpasning hos ældre patienter.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for oxaliplatin i den pædiatriske population.

Effektiviteten af oxaliplatin som enkeltstof til pædiatriske patienter med faste tumorer er

ikke blevet fastslået (se pkt. 5.1).

50346_spc.docx

Side 2 af 23

Administration

Oxaliplatin indgives ved intravenøs infusion.

Indgivelse af oxaliplatin kræver ikke overhydrering.

Oxaliplatin fortyndet i 250-500 ml 5 % glukoseopløsning for en koncentration på ikke

under 0,2 mg/ml skal infunderes enten via en perifer vene eller et centralt venekateter over

2-6 timer.

Oxaliplatin skal altid indgives før 5-fluoruracil.

Brugsanvisning

Oxaliplatin skal fortyndes før brug. Der må kun anvendes 5 % glukosefortynder til at

fortynde koncentratet til infusionsvæske, opløsning. For instruktioner om fortynding af

lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

I tilfælde af ekstravasation skal indgivelse straks afbrydes.

5.3

Kontraindikationer

Oxaliplatin er kontraindiceret til patienter ved:

overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

amning

myelosuppression inden starten på det første forløb. Dette skal være påvist ved

baseline neutrophilocytter < 2 x 10

/l og/eller blodpladeantal på < 100 x 10

perifer sensitiv neuropati med funktionsnedsættelse før det første forløb

svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance under 30 ml/minut)

(se pkt. 5.2)

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Oxaliplatin bør kun anvendes på specialiserede onkologiafdelinger og bør indgives under

tilsyn af en erfaren onkolog.

Nedsat nyrefunktion

Patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion bør monitoreres nøje for bivirkninger

og dosis bør justeres under hensyntagen til toxicitet (se pkt. 5.2).

Allergiske reaktioner

Patienter med tidligere allergiske

manifestationer

overfor andre produkter indeholdende

platin bør

sikres speciel overvågning

. I tilfælde af anafylaktiske

manifestationer

bør

infusionen afbrydes øjeblikkeligt og passende symptombehandling

initieres

. Gentagen

administration af oxaliplatin til disse patienter er kontraindiceret. Krydsreaktioner, i nogle

tilfælde fatale, er rapporteret for alle platinforbindelser.

I tilfælde af oxaliplatin ekstravasation skal infusionen standses øjeblikkeligt, og sædvanlig

lokal symptomatisk behandling bør iværksættes.

50346_spc.docx

Side 3 af 23

Neurologiske symptomer

Patienten skal nøje monitoreres for neurologisk toksicitet af oxaliplatin, især hvis det

indgives sammen med andre lægemidler med specifik neurologisk toksicitet.

Der skal foretages en neurologisk undersøgelse før hver indgivelse og regelmæssigt

derefter.

Hos patienter, som udvikler akut laryngopharyngeal dysæstesi (se pkt. 4.8), under eller i

timerne efter en 2 timers infusion, skal den næste infusion af oxaliplatin indgives over 6

timer.

Perifer neuropati

Hvis der forekommer neurologiske symptomer (paræstesi, dysæstesi), skal den følgende

anbefalede doseringstilpasning af oxaliplatin baseres på disse symptomers varighed og

sværhedsgrad:

hvis symptomerne varer mere end syv dage og er generende, skal den efterfølgende

oxaliplatindosis reduceres fra 85 til 65 mg/m

(metastatisk behandling) eller 75 mg/m

(adjuverende behandling)

hvis paræstesier uden funktionsnedsættelse vedvarer indtil næste cyklus, skal den

efterfølgende oxaliplatindosis reduceres fra 85 til 65 mg/m

(metastatisk behandling)

eller 75 mg/m

(adjuverende behandling)

hvis paræstesier med funktionsnedsættelse persisterer ved indtil næste cyklus, skal

behandling med oxaliplatin afbrydes

hvis disse symptomer bedres efter afbrydelse af oxaliplatin-behandlingen, kan

genoptagelse af behandlingen overvejes.

Patienterne skal informeres om muligheden for vedvarende symptomer på perifer sensorisk

neuropati efter behandlingens afslutning. Lokal moderat paræstesier eller paræstesier, som

kan interferere med funktionsaktiviteter, kan vare ved op til 3 år efter behandlingens ophør

i den adjuverende behandling.

Reversibelt posteriort leukoencefalopati-syndrom (RPLS)

Tilfælde af reversibelt posteriort leukoencefalopati-syndrom (RPLS, også kendt som

PRES, posteriort reversibelt encefalopati-syndrom) er rapporteret hos patienter, der fik

oxaliplatin i kombinationsbehandling. RPLS er en sjælden, reversibel, hurtigt udviklende

neurologisk tilstand, der kan omfatte anfald, hypertension, hovedpine, konfusion, blindhed

og andre syns- og neurologiske forstyrrelser (se pkt. 4.8). Diagnosticering af RPLS er

baseret på bekræftelse ved hjernescanning, fortrinsvis MR-scanning.

Kvalme, opkastning, diaré, dehydrering og hæmatologiske ændringer

Gastrointestinal toksicitet, som manifesterer sig som kvalme og opkastning, berettiger

profylaktisk og/eller terapeutisk antiemetisk behandling (se pkt. 4.8).

Dehydrering, paralytisk ileus, tarmobstruktion, hypokaliæmi, metabolsk acidose og nedsat

nyrefunktion kan forårsages af svær diaré/opkastning, især når oxaliplatin kombineres med

5-fluoruracil.

50346_spc.docx

Side 4 af 23

Tilfælde af intestinal iskæmi, inklusive tilfælde med dødeligt udfald, er rapporteret hos

patienter, der fik oxaliplatin.

I tilfælde af

intestinal iskæmi

skal oxaliplatin behandlingen

seponeres og passende foranstaltninger skal iværksættes

(se pkt. 4.8)

Hvis der forekommer hæmatologisk toksicitet (neutrophilocytter < 1,5 x 10

/l eller

blodplader < 50 x 10

/l), udsættes administrering af det næste behandlingsforløb, indtil de

hæmatologiske værdier vender tilbage til acceptable niveauer. En fuld blodtælling med

differentialtælling af hvide blodlegemer foretages inden behandlingens start og før hvert

efterfølgende forløb. Myelosuppressive virkninger kan være additiv for nogle ved samtidig

kemoterapi. Patienter med v

edvarende alvorlig myelosuppression er i høj risiko for infektiøse

komplikationer. Sepsis, neutropen sepsis of

septisk chok er rapporteret hos patienter, der fik

oxaliplatin, i nogle tilfælde fatale (se pkt. 4.8). Hvis nogen af dise virkninger opstår, skal

behandlingen med oxaliplatin straks afbrydes.

Patienterne skal informeres tilstrækkeligt om risikoen for diaré/opkastning,

mucositis/stomatitis og neutropeni efter indgivelse af oxaliplatin og 5-fluoruracil, således

at de straks kan kontakte deres behandlende læge med henblik på relevant behandling.

Hvis der forekommer mucositis/stomatitis med eller uden neutropeni, skal den næste

behandling udskydes, indtil bedring i mucositis/stomatitis til grad 1 eller derunder og/eller

indtil neutrophilocyttællingen er ≥1,5 x 10

Ved oxaliplatin i kombination med 5-fluoruracil (med eller uden folsyre) anvendes de

sædvanlige dosistilpasninger for 5-fluoruracil-associerede toksiciteter.

Hvis grad 4 diaré, grad 3-4 neutropeni (neutrofiler < 1,0 x 10

/l),

febril neutropeni (feber af

ukendt oprindelse uden klinisk eller mikrobiologisk dokumenteret infektion med en absolut

neutrofiltælling <1,0 x 10

/ L, en enkelt temperatur > 38,3 °C eller en vedvarende temperatur

> 38 °C i mere end en time) eller

grad 3-4 trombocytopeni (blodplader < 50 x 10

forekommer, skal oxaliplatindosis reduceres fra 85 mg/m

til 65 mg/m

(metastatisk

behandling) eller 75 mg/m

(adjuverende behandling) i tillæg til eventuelle påkrævede

reduktioner af 5-fluoruracil-dosis.

Lunger

I tilfælde af uforklarede respiratoriske symptomer, som f.eks. tør hoste, dyspnø, krepitation

eller radiologiske lungeinfiltrater, afbrydes oxaliplatin, indtil yderligere

lungeundersøgelser udelukker en interstitiel lungesygdom (se pkt. 4.8).

Blod

Hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS)

er en livstruende bivirkning (ukendt frekvens).

Oxaliplatin skal seponeres ved de første tegn på mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi

såsom hurtigt faldende hæmoglobin med samtidig trombocytopeni, stigning i

serumbilirubin, serumkreatinin, blodureanitrogen, eller LDH. Nyresvigt er muligvis ikke

reversibel med seponering af behandlingen og dialyse kan være påkrævet.

Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), inklusive tilfælde med dødeligt udfald, er

blevet rapporteret i forbindelse med behandling med oxaliplatin.

Hvis DIC er til stede, skal

behandling med oxaliplatin seponeres og passende behandling skal administreres (se pkt.

4.8).

50346_spc.docx

Side 5 af 23

QT-forlængelse

QT-forlængelse kan føre til en øget risiko for ventrikulære arytmier, inklusive Torsade de

Pointes, som kan være dødeligt (se pkt. 4.8).

QT-intervallet bør regelmæssigt nøje overvåges

før og efter administration af oxaliplatin. Der skal udvises forsigtighed hos patienter med en

anamnese eller prædisposition for QT-forlængelse, hos patienter, der tager lægemidler, som er

kendt for at forlænge QT-intervallet, og hos patienter med elektrolytforstyrrelser såsom

hypokaliæmi, hypocalcæmi og hypomagnesæmi. I tilfælde af QT-forlængelse skal oxaliplatin

behandlingen seponeres (se pkt. 4.5 og 4.8).

Rhabdomyolyse

Rhabdomyolyse, inklusive tilfælde med dødeligt udfald, er rapporteret ved oxaliplatin

behandling. I tilfælde af muskelsmerter og hævelser

kombineret med svaghed, feber eller

formørket urin skal behandling med oxaliplatin seponeres.

Hvis rhabdomyolyse bekræftes, skal

der tages passende foranstaltninger.

Forsigtighed anbefales, hvis lægemidler associeret med

rhabdomyolyse administreres samtidig med oxaliplatin (se pkt. 4.5 og 4.8).

Gastrointestinalt ulcus/ gastrointestinalt ulcus med blødning og perforation

Behandling med oxaliplatin kan forårsage gastrointestinalt ulcus og potentielle komplikationer,

såsom gastrointestinalt ulcus med blødning og perforation, som kan være dødeligt. I tilfælde af

gastrointestinalt ulcus skal behandling med oxaliplatin seponeres, og der skal tages passende

foranstaltninger (se pkt. 4.8).

Lever

I tilfælde af unormale leverfunktionstest eller portal hypertension, som ikke klart stammer

fra levermetastaser, bør muligheden for meget sjældne tilfælde af lægemiddelinduceret

vaskulære forstyrrelser i leveren overvejes.

Graviditet

Se pkt. 4.6 vedrørende anvendelse til gravide.

Fertilitet

Genotoksisk effekt blev observeret med oxaliplatin i prækliniske studier. Derfor bør

mandlige patienter, der behandles med oxaliplatin frarådes at gøre en kvinde gravid under

og op til 6 måneder efter behandlingen, samt at søge råd om opbevaring af sperm før

behandlingen, idet oxaliplatin kan have en anti-fertilitetseffekt, som kan være irreversibel.

Kvinder bør ikke blive gravide under behandlingen med oxaliplatin og skal anvende et

effektivt antikonceptionsmiddel (se pkt. 4.6).

Immunhæmmende virkninger/øget modtagelighed over for infektioner:

Administration af levende eller svækkede levende vacciner til patienter, der er

immunkompromitterede af kemoterapeutiske midler, herunder oxaliplatin, kan resultere i

alvorlige eller fatale infektioner. Vaccination med en levende vaccine skal undgås til

patienter, der modtager oxaliplatin. Dræbte eller inaktiverede vacciner kan indgives; dog

kan responset på sådanne vacciner være formindsket.

50346_spc.docx

Side 6 af 23

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hos patienter, som har modtaget en enkelt dosis 85 mg/m

oxaliplatin umiddelbart inden

indgivelse af 5-fluoruracil, er der ikke observeret nogen ændring i eksponeringsniveauet

for 5-fluoruracil. In vitro er der ikke observeret signifikant forskydning af

oxaliplatinbinding til plasmaproteiner med de følgende stoffer: erythromycin, salicylater,

granisetron, paclitaxel og natriumvalproat.

Forsigtighed tilrådes, når oxaliplatin administreres samtidig med andre lægemidler, som er

kendt for at forårsage QT-intervalforlængelse. I tilfælde af kombination med sådanne

lægemidler, skal QT-intervallet nøje overvåges (se pkt. 4.4). Forsigtighed tilrådes, når

oxaliplatin administreres

samtidig med andre lægemidler, som vides at være associeret med

rhabdomyolyse (se pkt. 4.4).

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af oxaliplatin til gravide kvinder.Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Oxaliplatin bør ikke anvendes under graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke

anvender sikker kontraception.

Brugen af oxaliplatin bør kun overvejes efter at patienten er blevet oplyst om risici for

fosteret, samt med patientens accept.

Amning

Det er ukendt, om oxaliplatin udskilles i human mælk.

Oxaliplatin er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Oxaliplatin kan have en antifertilitetsvirkning (se pkt. 4.4).

Antikonception hos mænd og kvinder

På grund af de potentielle genotoksiske virkninger af oxaliplatin skal der anvendes

passende antikonception under og efter ophør af behandling i 4 måneder for kvinder og 6

måneder for mænd.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Dog kan behandling med oxaliplatin medføre øget risiko for

svimmelhed, kvalme og opkastning, samt andre neurologiske virkninger, som påvirker

gang og balance. Dette kan medføre mindre til moderat påvirkning af evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

50346_spc.docx

Side 7 af 23

Synsabnormiteter, i særdeleshed forbigående synstab (reversibelt efter behandlingens

ophør), kan påvirke patienters evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Derfor

skal patienter advares mod disse virkningers potentielle påvirkning af evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

5.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger af oxaliplatin i kombination med 5-fluoruracil/folinsyre (5-

FU/FA) var gastrointestinale (diaré, kvalme, opkastning og mucositis), hæmatologiske

(neutropeni, trombocytopeni) og neurologiske (akut og dosiskumulativ perifer sensorisk

neuropati).

Tabel over bivirkninger

Generelt var disse bivirkninger hyppigere og alvorligere med kombination af oxaliplatin og

5-FU/FA end med 5-FU/FA alene. De hyppigheder, der er rapporteret i nedenstående tabel,

er udledt af kliniske forsøg i de metastatiske og adjuverende behandlinger (idet hhv. 416

og 1108 patienter er inkluderet i oxaliplatin + 5-FU/FA behandlingsgrupperne) og fra

erfaring efter markedsførelse.

Hyppigheden i denne tabel er defineret ved hjælp af følgende konvention: Meget

almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til ≤

1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til ≤ 1/1.000), meget sjælden (≤ 1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Yderligere oplysninger gives efter tabellen.

MedDRA organ-

klasse system

Meget almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Infektioner og

parasitære sygdomme

Infektion

Rhinitis

Infektion i øvre

respirationsveje

Neutropen

sepsis

Sepsis+

Blod og lymfesystem*

Anæmi

Neutropeni

Trombocytopeni

Leukopeni

Lymphopeni

Febril

neutropeni

Immunallergisk

trombocytopeni

Hæmolytisk

anæmi

Immunsystemet*

Allergi/allergisk

reaktion++

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Hyperglykæmi

Hypokaliæmi

Hyponatræmi

Dehydrering

Hypocalcæmi

Metabolisk

acidose

Psykiske forstyrrelser

Depression

Søvnløshed

Nervøsitet

Nervesystemet*

Perifer, sensorisk

Svimmelhed

Dysarthri

50346_spc.docx

Side 8 af 23

MedDRA organ-

klasse system

Meget almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

neuropati

Sensorisk

forstyrrelse

Dysgeusi

Hovedpine

Motorisk

neuritis

Meningismus

Reversibelt

posteriort

leukoencefalop

ati-syndrom

(RPLS eller

PRES)** (se

pkt. 4.4)

Øjne

Konjunktivitis

Synsforstyrrels

Forbigående

fald i evnen til

at se skarpt

Forstyrrelser i

synsfeltet

Optisk neuritis

Forbigående

synstab,

reversibelt efter

ophør af

behandling

Øre og labyrint

Oto-

toksicitet

Døvhed

Vaskulære sygdomme

Blødning

Rødme

venetrombose

Hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Hoste

Epistaxis

Hikke

Lungeemboli

Interstitiel

lungesygdom

(somme tider

fatal)

Lungefibrose**

Mave-tarm-kanalen*

Kvalme

Diaré

Opkastninger

Stomatitis/mucositis

Mavesmerter

Forstoppelse

Dyspepsi

Gastroøsofagea

l refluks

Gastrointestinal

blødning

Blødning fra

rektum

Ileus

Tarm-

obstruktion

Colitis inkl.

clostridium dif-

ficile diaré

Pancreatitis

Hud og subkutane væv

Hudlidelser

Alopeci

Hudafskalning

(f.eks. hånd- og

fod-syndrom)

Erythematøst

hududslæt

Hududslæt

Forøget

svedtendens

Neglelidelser

50346_spc.docx

Side 9 af 23

MedDRA organ-

klasse system

Meget almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Rygsmerter

Artralgi

Knoglesmerter

Nyrer og urinveje

Hæmaturia

Dysuri

Abnormal

miktionshyppig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrations-stedet

Træthed

Feber+++

Asteni

Smerte

Reaktioner ved

injektionsstedet++++

Undersøgelser

Forhøjelse af

hepatisk enzym

Forhøjelse af

alkalisk phosphatase

i blodet Forhøjet

bilirubin i blodet

Forhøjelse af laktat

dehydrogenase i

blodet

Vægtøgning

(adjuverende

behandling)

Forhøjelse af

kreatinin i

blodet

Vægtreduktion

(metastatisk

behandling)

*

Se nedenstående for yderligere information

**

Se pkt. 4.4.

+

i nogle tilfælde fatale.

++

Meget almindelige allergier/allergiske reaktioner, der hovedsageligt opstår under

infusionen, til tider dødelige. Almindelige allergiske reaktioner

omfatter

hududslæt

(især urtikaria), konjunktivitis og rhinitis. Almindelige anafylaktiske

eller

anafylaktoide

reaktioner, omfatter bronkospasme, angioødem, hypotension, følelse af

brystsmerter og anafylaktisk shock. Forsinket hypersensitivitetsreaktion er også

blevet rapporteret for oxaliplatin timer eller endda dage efter infusionen.

+++ Meget almindelig: feber, rystelser (tremorer), enten på grund af en infektion (med

eller uden febril neutropeni) eller isoleret feber på grund af immunologisk

mekanisme.

++++Reaktioner ved injektionssteder som lokale smerter, rødme af huden, hævelse og

trombose er rapporteret. Ekstravasation kan resultere i lokale smerter og

inflammation, som kan være alvorlig og føre til komplikationer, herunder nekrose,

især når oxaliplatin infunderes gennem en perifer vene (se pkt. 4.4).

50346_spc.docx

Side 10 af 23

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Blod og lymfesystem

Incidens efter patient (%), efter grad

Oxaliplatin og

5-FU/FA

85 mg/m² hver

2. uge

Metastatisk behandling

Adjuverende behandling

Alle

grader

Gr 3

Gr 4

Alle

grader

Gr 3

Gr 4

Anæmi

82,2

<1

75,6

Neutropeni

71,4

78,9

28,8

12,3

Trombocytopeni

71,6

<1

77,4

Febril neutropeni

Sj

æ

lden

>1

/10

.

000

til

1/1

.

000)

Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), inklusive tilfælde med dødeligt udfald (se pkt.

4.4).

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Hæmolytisk uræmisk syndrom, autoimmun pancytopeni.

Infektioner og parasitære sygdomme

Incidens efter patient (%), efter grad

Oxaliplatin og 5-FU/FA

85 mg/m² hver 2. uge

Metastatisk behandling

Adjuverende behandling

Alle grader

Alle grader

Sepsis (inklusive sepsis og

neutropenisk sepsis)

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Septisk chok, i nogle tilfælde fatale.

Immunsystemet

Incidens af allergisk reaktion efter patient (%), efter grad

Oxaliplatin og

5-FU/FA

85 mg/m² hver

2. uge

Metastatisk behandling

Adjuverende behandling

Alle grader

Gr 3

Gr 4

Alle grader

Gr 3

Gr 4

Allergiske

reaktioner/allerg

<1

10,3

50346_spc.docx

Side 11 af 23

Nervesystemet

Den dosisbegrænsende toksicitet hos oxaliplatin er neurologisk. Den omfatter en sensorisk,

perifer neuropati, der er karakteriseret af dysæstesi og/eller paræstesi af ekstremiteterne

med eller uden kramper, ofte udløst af kulde.

Disse symptomer forekommer hos op til 95 % af de behandlede patienter. Varigheden af

disse symptomer, som normalt mindskes mellem behandlingsforløbene, stiger med antallet

af behandlingscykler.

Indtræden af smerte og/eller funktionslidelse er indikationer, afhængig af symptomernes

varighed, for dosistilpasning, eller endog afbrydelse af behandling (se pkt. 4.4).

Funktionsnedsættelse indebærer vanskeligheder ved at udføre finmotoriske bevægelser og

er en mulig konsekvens af sensorisk svækkelse. Risikoen for vedvarende symptomer for en

kumulativ dosis på 850 mg/m

(10 cykler) er ca. 10 % og 20 % for en kumulativ dosis på

1020 mg/m

(12 cykler).

I størstedelen af tilfældene bedres de neurologiske tegn og symptomer eller helbredes

fuldstændigt, når behandlingen afbrydes. I den adjuverende behandling af en coloncancer

havde 87 % af patienterne 6 måneder efter behandlingens ophør ingen eller milde

symptomer. Efter op til 3 års opfølgning udviste ca. 3 % af patienterne enten vedvarende

lokaliserede paræstesier af moderat styrke (2,3 %) eller paræstesier, som kan interferere

med funktionsaktiviteter (0,5 %).

Der er rapporteret akutte neurosensoriske manifestationer (se pkt. 5.3). De starter inden for

nogle timer fra indgivelse og forekommer ofte ved eksponering for kulde. De viser sig

normalt som transitorisk paræstesi, dysæstesi og hypoæstesi. Et akut syndrom af

pharyngolaryngeal dysæstesi forekommer hos mellem 1 % og 2 % af patienterne og er

karakteriseret ved subjektive fornemmelser af dysfagi eller dyspnø/kvælningsfornemmelse

uden objektive tegn på åndedrætsbesvær (ingen cyanose eller hypoxi), laryngospasmer

eller bronkospasmer (ingen stridor eller hiven efter vejret). Selvom der er givet

antihistaminer og bronkodilatatorer i sådanne tilfælde, er symptomerne hurtigt reversible,

selv uden behandling. Forlængelse af infusionen hjælper med til at reducere forekomsten

af dette syndrom (se pkt. 4.4). I nogle tilfælde er der observeret andre symptomer inklusive

kæbespasmer/muskelspasmer/ufrivillige

muskelsammentrækninger/muskelkontraktioner/myoklonus, abnorm koordinering/abnorm

gang/ataksi/balanceforstyrrelser, spænding/trykken/ubehag/smerte i hals eller bryst.

Yderligere kan der forekomme kranienervedysfunktioner eller isolerede tilfælde af ptosis,

diplopia, aphonia/dysphonia/hæshed, sommetider beskrevet som paralyse af

stemmebåndet, abnorm følelse i tungen eller dysarthria, sommetider beskrevet som

aphasia, trigeminal neuralgi/ansigtssmerte/øjensmerter, nedsat evne til at se skarpt,

synsfeltforstyrrelser.

Andre neurologiske symptomer som f.eks. tab af refleks i dybe sener og Lhermittes tegn

blev rapporteret under behandling med oxaliplatin. Der er blevet rapporteret isolerede

tilfælde af optisk neuritis.

50346_spc.docx

Side 12 af 23

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Kramper

Hjerte

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

QT-forlængelse, som kan føre til ventrikulære arytmier, herunder torsade de pointes som

kan være dødeligt (se pkt. 4.4).

Luftveje, thorax og mediastinum

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Laryngospasme

Mave-tarm-kanalen

Incidens efter patient (%), efter grad

Oxaliplatin og

5-FU/FA

85 mg/m² hver

2. uge

Metastatisk behandling

Adjuverende behandling

Alle grader

Gr 3

Gr 4

Alle grader

Gr 3

Gr 4

Kvalme

69,9

<1

73,7

Diaré

60,8

56,3

Opkastninger

49,0

47,2

Mucositis/

Stomatitis

39,9

<1

42,1

Profylakse og/eller behandling med virksomme antiemetika er indiceret.

Dehydrering, paralytisk ileus, tarmobstruktion, hypokaliæmi, metabolsk acidose og nedsat

nyrefunktion kan forårsages af svær diaré/opkastning, især når oxaliplatin kombineres med

5-fluoruracil (5 FU). (Se pkt. 4.4).

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Intestinal iskæmi, inklusive tilfælde med dødeligt udfald (se pkt. 4.4).

Gastrointestinalt ulcus og perforation, som kan være dødeligt (se pkt. 4.4).

Lever og galdeveje

Meget sjælden (≤ 1/10.000):

Der er rapporteret leversinusoidalt obstruktionssyndrom, også kendt som veno-okklusiv

leversygdom, eller patologiske manifestationer relateret til sådanne leverlidelser, inklusive

peliosis hepatis, nodulær regenerativ hyperplasi, perisinusoidal fibrose. Kliniske

manifestationer kan være portal hypertension og/eller øgede transaminaser.

50346_spc.docx

Side 13 af 23

Knogler, led, muskler og bindevæv

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Rhabdomyolyse, inklusive tilfælde med dødeligt udfald (se pkt. 4.4).

Hud og subkutane væv

Erfaring efter markedsføring med ukendt frekvens

Hypersensitivitets vaskulitis

Nyrer og urinveje

Meget sjælden (≤ 1/10.000)

Akut tubulær nekrose, akut interstitiel nefrit og akut nyresvigt.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Der er ingen kendt antidot til oxaliplatin. I tilfælde af overdosis kan der forventes

forværring af bivirkningerne. Der skal iværksættes monitorering af hæmatologiske

parametre og gives symptomatisk behandling.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk kategori: Andre antineoplastiske stoffer, platinforbindelser.

ATC-kode: L01XA 03

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Oxaliplatin er et antineoplastisk aktivt stof, der tilhører en ny klasse af platinbaserede

præparater, hvor platinatomet er sammensat med 1,2-diaminocyclohexan (“DACH”) og en

oxalatgruppe.

50346_spc.docx

Side 14 af 23

Oxaliplatin er en enkel enantiomer, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexan-1,2-diamin-kN, kN']

[ethanedioato(2-)-kO

, kO

] platin.

Oxaliplatin viser et bredt spektrum af både in vitro cytotoksicitet og in vivo

antitumoraktivitet i en lang række tumormodelsystemer, herunder humane colorectale

cancermodeller. Oxaliplatin udviser også in vitro og in vivo aktivitet i forskellige cisplatin-

resistente modeller.

Der er observeret en synergistisk, cytotoksisk virkning i kombination med 5-fluoruracil

både in vitro og in vivo.

Undersøgelser af oxaliplatins virkningsmekanisme viser, om end det ikke er fuldstændig

klarlagt, at vandderivaterne, som er et resultat af biotransformation af oxaliplatin,

interagerer med DNA ved at danne krydsforbindelser af både inter- og intrastrenge, som

resulterer i sprængning af DNA-syntese. Dette fører til cytotoksiske og

antitumorvirkninger.

Klinisk virkning og sikkerhed

Hos patienter med metastatisk colorectal cancer er effekten af oxaliplatin (85 mg/m

gentaget hver anden uge) kombineret med 5-fluoruracil/folininsyre (5-FU/FA) rapporteret i

tre kliniske undersøgelser:

I front-line behandling randomiserede en 2-grenet, komparativ fase III undersøgelse

(EFC2962) 420 patienter enten til 5-FU/FA alene (LV5FU2, N=210) eller til

kombinationen af oxaliplatin med 5-FU/FA (FOLFOX4, N=210).

Hos forbehandlede patienter randomiserede en komparativ tregrenet fase III

undersøgelse (EFC4584) 821 patienter, som ikke var modtagelige over for en

irinotecan (CPT-11) + 5-FU/FA kombination, enten til 5-FU/FA alene (LV5FU2,

N=275), oxaliplatin enkelt stof (N=275) eller kombination af oxaliplatin med 5-FU/FA

(FOLFOX4, N=271).

Endelig inkluderede en ukontrolleret fase II undersøgelse (EFC2964) patienter, som

var uimodtagelige over for 5-FU/FA alene, som blev behandlet med kombinationen af

oxaliplatin og 5-FU/FA (FOLFOX4, N=57).

De to randomiserede kliniske forsøg i front-line behandling (EFC2962) og hos

forbehandlede patienter (EFC4584) påviste en signifikant højere responsrate og en

forlænget progressionsfri overlevelse (PFS)/tid til progression (TTP) sammenlignet med

behandling med 5-FU/FA alene. I EFC4584-undersøgelsen foretaget hos ikke-modtagelige

forbehandlede patienter nåede forskellen i median samlet overlevelse (OS) mellem

kombinationen af oxaliplatin og 5-FU/FA kontra 5-FU/FA ikke statistisk signifikans.

Responsrate under FOLFOX4 ift. LV5FU2

Responsrate, %

(95 % KI)

Uafhængig radiologisk

gennemgang ITT-analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

Enkelt stof

Front-line-behandling

EFC2962

22 (16-27)

49 (42-56)

Responsvurdering hver 8. uge

P-værdi = 0,0001

50346_spc.docx

Side 15 af 23

Forbehandlede patienter

EFC4584 (uimodtagelige for CPT-

11 + 5-FU/FA)

0,7 (0,0-2,7)

11,1 (7,6-

15,5)

1.1 (0.2-3.2)

Responsvurdering hver 6. uge

P-værdi < 0,0001

Forbehandlede patienter

EFC2964

(uimodtagelige for 5-FU/FA)

(13-36)

Responsvurdering hver 12. uge

*IR: Ikke relevant

Median progressionsfri overlevelse (PFS)/Median tid til progression (TTP)

FOLFOX4 ift. LV5FU2

Median PFS/TTP

Måneder (95 % KI)

Uafhængig radiologisk

gennemgang ITT-analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

Enkelt stof

Front-line-behandling

EFC2962 (PFS)

6,0 (5,5-6,5)

8,2 (7,2-8,8)

Log-rank P-værdi = 0,0003

Forbehandlede patienter

EFC4584 (TTP)

(uimodtagelige for CPT-11 + 5-

FU/FA)

2,6 (1,8-2,9)

5,3 (4,7-6,1)

2,1 (1,6-2,7)

Log-rank P-værdi < 0,0001

Forbehandlede patienter

EFC2964

(uimodtagelige for 5-FU/FA)

(3,1-5,7)

*IR: Ikke relevant

Median generel overlevelse (GO) under FOLFOX4 ift. LV5FU2

Median GO, måneder

(95 % KI)

ITT-analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

Enkelt stof

Front-line-behandling

EFC2962

14,7 (13,0-18,2)

16,2 (14,7-

18,2)

Log-rank P-værdi = 0,12

Forbehandlede patienter

EFC4584

(uimodtagelige for CPT-11 + 5-

FU/FA)

(7,3-9,3)

(9,1-10,5)

(7,2-8,7)

Log-rank P-værdi = 0,09

Forbehandlede patienter

EFC2964

10,8

(uimodtagelige for 5-FU/FA)

(9,3-12,8)

*IR: Ikke relevant

50346_spc.docx

Side 16 af 23

Af de forbehandlede patienter (EFC4584), som var symptomatiske ved baseline, oplevede

en større del af dem, der blev behandlet med oxaliplatin og 5-FU/FA, en signifikant

forbedring af deres sygdomsrelaterede symptomer sammenlignet med dem, der blev

behandlet med 5-FU/FA alene (27,7 % kontra 14,6 %, p = 0,0033).

Hos ikke-forbehandlede patienter (EFC2962) blev der ikke fundet nogen statistisk

signifikant forskel mellem de to behandlingsgrupper for nogen af

livskvalitetdimensionerne. Dog var livskvalitetsscores generelt bedre i kontrolgruppen,

hvad angår måling af den generelle helbredsstatus og smerte og værre i oxaliplatingruppen,

hvad angår kvalme og opkastning. I den adjuverende behandling randomiserede den

komparative MOSAΪC fase III EFC3313-undersøgelse 2246 patienter (899 stadium II /

Dukes type B2 og 1347 stadium III / Dukes type C) ud over fuldstændig resektion af

coloncancerens primære tumor til enten 5-FU/FA alene (LV5FU2, N=1123 (B2 / C = 448 /

675) eller til kombination af oxaliplatin og 5-FU/FA (FOLFOX4, N=1123 (B2 / C) = 451 /

672).

EFC 3313 3-års sygdomsfri overlevelse (ITT-analyse)* for den samlede population.

Behandlingsgruppe FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procent 3-års sygdomsfri

overlevelse (95 % KI)

73.3 (70.6-75.9)

78.7 (76.2-81.1)

Risikoforhold (95 % KI)

0.76 (0.64-0.89)

Stratificeret log-rank-test

P=0,0008

* median opfølgning op til 44,2 måneder (alle patienter fulgt i mindst 3 år).

Undersøgelsen påviste en samlet signifikant fordel i 3-års sygdomsfri overlevelse for

kombinationen af oxaliplatin og 5-FU/FA (FOLFOX4) frem for 5-FU/FA alene

(LV5FU2).

EFC 3313 3-års sygdomsfri overlevelse (ITT-analyse)* i henhold til sygdomsstadium.

Patientstadium

Stadium II

(Dukes type B2)

Stadium III

(Dukes type C)

Behandlingsarm

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procent 3-års sygdoms-

84.3

87.4

65.8

72.8

fri overlevelse

(80.9-87.7)

(84.3-90.5)

(62.2-69.5)

(69.4-76.2)

(95 % KI)

Risikoforhold (95 %

KI)

0.79 (0.57-1.09)

0.75 (0.62 – 0.90)

Log-rank-test

P=0,151

P=0,002

* median opfølgning op til 44,2 måneder (alle patienter fulgt i mindst 3 år).

Samlet overlevelse (ITT-analyse)

På tidspunktet for analyse af den 3-års sygdomsfri overlevelse, som var det primære

endepunkt for MOSAIC-forsøget, levede 85,1 % af patienterne stadig i FOLFOX4 gruppen

kontra 83,8 % i LV5FU2-gruppen. Dette førte til en samlet reduktion i mortalitetsrisiko på

10 % til fordel for FOLFOX4, der ikke når statistisk signifikans (risikoforhold = 0,90).

Tallene var 92,2 % ift. 92,4 % i stadium II (Dukes type B2) underpopulationen

(risikoforhold = 1,01) og 80,4 % ift. 78,1 % i stadium III (Dukes type C)

underpopulationen (risikoforhold = 0,87), for hhv. FOLFOX4 og LV5FU2.

50346_spc.docx

Side 17 af 23

Pædiatrisk population

Oxaliplatin som enkeltstof til pædiatriske patienter er blevet evalueret i 2 fase I-

undersøgelser (69 patienter) og 2 fase II-undersøgelser (166 patienter). I alt har 235

pædiatriske patienter (7 måneder – 22 år) med faste tumorer været behandlet. Oxaliplatins

effektivitet som enkeltstof til de pædiatriske populationer, der er blevet behandlet, er ikke

blevet fastlagt. Tilgangen i begge fase II-undersøgelser blev stoppet på grund af mangel på

tumorrespons.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De enkelte aktive indholdsstoffers farmakokinetiske egenskaber er ikke blevet bestemt.

Farmakokinetikken hos ultrafiltrerbart platin, der udgør en blanding af alle ubundne, aktive

og inaktive platinkomponenter, efter en 2-timers infusion af oxaliplatin ved 130 mg/m

hver tredje uge i 1 til 5 cykler, og oxaliplatin ved 85 mg/m

hver anden uge i 1 til 3 cykler

er som følger:

Oversigt over estimater af platins farmakokinetiske parametre i ultrafiltrat efter

adskillige doser oxaliplatin ved 85 mg/m

2

hver anden uge eller ved 130 mg/m

2

hver

tredje uge

Dosis

85 mg/m²

C

max

μg/ml

AUC

0-48

μg.h/ml

AUC

μg.h/ml

t

1/2α

h

t

1/2β

h

t

1/2γ

h

Vss

L

CL

L/h

Middelværdi

0,814

4,19

4,68

0,43

17,4

0,193

0,647

1,40

0,35

6,35

130 mg/m²

Middelværdi

1,21

8,20

11,9

0,28

10,1

0,10

2,40

4,60

0,06

19,0

3,07

Middel AUC

0-48

og C

værdier blev bestemt på cyklus 3 (85 mg/m

) eller cyklus 5

(130 mg/m

Middel AUC, Vss, CL og CL

R0-48

værdier blev bestemt på cyklus 1.

, AUC, AUC

0-48

, Vss og CL-værdier blev bestemt efter ikke-sektoropdelt analyse.

1/2α

1/2β

og t

1/2γ

blev bestemt efter sektoropdelt analyse (cyklus 1-3 kombineret).

Ved slutningen af en 2-timers infusion er 15 % af den indgivne platin til stede i det

systemiske kredsløb, og de resterende 85 % fordeles hurtigt i væv eller udskilles i urinen.

Irreversibel binding til røde blodceller og plasma resulterer i halveringstider i disse

matricer, som er tæt på den naturlige omsætning af røde blodceller og serumalbumin. Der

blev ikke observeret akkumulering i plasmaultrafiltrat efter 85 mg/m

hver anden uge eller

130 mg/m

hver tredje uge og ligevægt blev opnået efter cyklus 1 i denne matriks.

Variabiliteten inter- og intra-forsøgsperson er generelt lav.

50346_spc.docx

Side 18 af 23

Biotransformation in vitro anses for at være resultatet af ikke-enzymatisk nedbrydning, og

der er ikke evidens på cytochrom P450-formidlet metabolisme af diaminocyclohexan

(DACH)-ringen.

Oxaliplatin gennemgår udstrakt biotransformation hos patienterne, og der kunne ikke

påvises noget intakt lægemiddel i plasmaultrafiltratet ved slutningen af en 2-timers

infusion. Adskillige cytotoksiske biotransformationsprodukter herunder monochlor-,

dichlor- og diaquo-DACH platinkomponenter er på senere tidspunkter blevet identificeret i

det systemiske kredsløb sammen med en række inaktive konjugater. Platin udskilles

overvejende i urin med clearance hovedsageligt i de 48 timer efter indgivelse. På dag 5

blev ca. 54 % af den samlede dosis genfundet i urinen og < 3 % i fæces.

Effekten af nedsat nyrefunktion på udskillelsen af oxaliplatin blev undersøgt hos patienter

med varierende grader af nyrefunktion. Oxaliplatin blev administreret i en dosis på

85 mg/m2 til kontrolgruppen med normal nyrefunktion (CLcr >80 ml/min, n=12) og til

patienter med let (CLcr = 50 til 80 ml/min, n=13) og moderat (CLcr = 30 til 49 ml/min,

n=11) nedsat nyrefunktion, og i en dosis på 65 mg/m2 til patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion (CLcr <30 ml/min, n=5). Medianeksponeringen var henholdsvis 9, 4, 6 og 3

cyklusser, og PK-data ved cyklus 1 blev indhentet hos henholdsvis 11, 13, 10 og 4

patienter.

Der var en stigning i AUC for plasmaultrafiltratet platin (PUF-platin), AUC/dosis og et

fald i total og renal CL og Vss ved tiltagende grad af nedsat nyrefunktion specielt i den

(lille) gruppe af patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion: Point-estimat (90 % CI) af

estimeret gennemsnitsratio efter renal status versus normal nyrefunktion for AUC/dosis var

1,36 (1,08, 1,71), 2,34 (1,82, 3,01) og 4,81 (3,49, 6,64) for patienter med henholdsvis let,

moderat og alvorlig nedsat nyrefunktion.

Eliminationen af oxaliplatin er signifikant korreleret med kreatininclearance. Total PUF-

platin-CL var henholdsvis 0,74 (0,59, 0,92), 0,43 (0,33, 0,55) og 0,21 (0,15, 0,29) og for

Vss henholdsvis 0,52 (0,41, 0,65), 0,73 (0,59, 0,91) og 0,27 (0,20, 0,36) for patienter med

henholdsvis let, moderat og alvorligt nedsat nyrefunktion. Total krops-clearance af PUF-

platin var derfor reduceret med henholdsvis 26 % ved let, 57 % ved moderat og 79 % ved

alvorligt nedsat nyrefunktion sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion.

Den renale clearance af PUF-platin var reduceret hos patienter med nedsat nyrefunktion

med 30 % ved let, 65 % ved moderat og 84 % ved alvorligt nedsat nyrefunktion

sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion.

Der var en stigning i beta-halveringstiden af PUF-platin med stigende grad af nedsat

nyrefunktion hovedsagelig i den alvorlige gruppe. Til trods for det lille antal patienter med

alvorligt nedsat nyrefunktion er disse data væsentlige i tilfælde af patienter med alvorligt

nedsat nyrefunktion og skal tages i betragtning ved ordinering af oxaliplatin til patienter

med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata studier

De målorganer, der blev identificeret i prækliniske arter (mus, rotter, hunde og/eller aber) i

enkelt- og flerdosisundersøgelser, omfattede knoglemarven, gastrointestinalsystemet,

nyrer, testes, nervesystemet og hjertet. Den målorgantoksicitet, der blev observeret hos dyr,

stemmer overens med dem, der frembringes af andre platinholdige lægemidler og DNA-

ødelæggende, cytotoksiske lægemidler, som anvendes i behandlingen af cancerformer hos

mennesker med undtagelse af den effekt, der frembringes på hjertet. Effekt på hjertet blev

kun observeret hos hunde og omfattede elektrofysiologiske forstyrrelser med dødelig

50346_spc.docx

Side 19 af 23

ventrikelflimren. Kardiotoksicitet betragtes som specifik for hunde, ikke blot fordi den

blev observeret hos hunde alene, men også fordi doser, der svarer til dem, der frembringer

dødelig kardiotoksicitet hos hunde (150 mg/m

), blev tålt godt af mennesker. Prækliniske

undersøgelser med føleneuroner fra rotter viser, at de akutte neurofølesymptomer, der er

relateret til oxaliplatin, kan omfatte interaktion med spændings-gatede Na+ kanaler.

Oxaliplatin var mutagent og klastogent i test udført på pattedyr og gav embryoføtal

toksicitet hos rotter. Oxaliplatin betragtes som et sandsynligt karcinogen. Der er dog ikke

foretaget karcinogene undersøgelser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Laktosemonohydrat

Vand til injektionsvæske.

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel bør ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

Efter fortynding i 5 % glukose er der blevet påvist kemisk og fysisk stabilitet under

anvendelse i 24 timer ved stuetemperatur (15-25ºC) eller i 48 timer i køleskab (2-8°C).

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør infusionspræparatet anvendes straks.

Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser før anvendelse brugerens

ansvar og bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8ºC, medmindre fortynding har fundet

sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

6.1

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25ºC.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.4

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Oxaliplatin ”SUN” 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, leveres i farveløse

hætteglas af type I forseglet med en 20 mm grå gummiprop af bromobutyl og en 20 mm

rød flipt-off-hætte af aluminium (50 mg/10 ml), en mørkeblå flip-off-hætte af aluminium

(100 mg/20 ml) eller en lysegul flip-off-hætte af aluminium (200 mg/40 ml) samt et låg.

Pakningsstørrelser:

50 mg/10 ml og 100 mg/20 ml: 30 ml hætteglas

200 mg/40 ml: 50 ml hætteglas

1 eller 5 hætteglas pr. æske.

50346_spc.docx

Side 20 af 23

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.2

Regler for destruktion og anden håndtering

Som med andre potentielt toksiske blandinger, skal der udvises forsigtighed, når

oxaliplatin-opløsninger håndteres og klargøres.

Instruktioner ved håndtering

Sundhedspersonalets håndtering af dette cytotoksiske stof kræver stor forsigtighed for at

sikre, at den person, som håndterer stoffet, og omgivelserne beskyttes.

Præparation af injicerbare opløsninger af cytotoksiske stoffer skal udføres af

specialuddannet personale med kendskab til de anvendte lægemidler under forhold, som

garanterer lægemidlets integritet, beskyttelse af miljøet og især det personale, som

håndterer lægemidlet, i overensstemmelse med hospitalets politik. Der kræves et

præparationsområde udelukkende til dette formål. Det er forbudt at ryge, spise eller drikke

i dette område.

Personalet skal udstyres med egnede håndteringsmaterialer, særligt langærmede kitler,

beskyttelsesmasker, kasketter, beskyttelsesbriller, sterile engangshandsker,

beskyttelsesafdækning til arbejdsområdet, beholdere og opsamlingsposer til affald.

Sekret og opkast skal håndteres med forsigtighed.

Gravide kvinder skal advares mod at håndtere cytotoksiske stoffer.

Ødelagte beholdere skal håndteres med samme forsigtighed og behandles som

kontamineret affald. Kontamineret affald skal forbrændes i passende afmærkede stive

beholdere. Se afsnittet ”Bortskaffelse”.

Hvis oxaliplatin-koncentrat eller infusionsvæske kommer i kontakt med huden, vaskes

huden straks grundigt med vand.

Hvis oxaliplatin-koncentrat eller infusionsvæske kommer i kontakt med slimhinder, vaskes

huden straks grundigt med vand.

Særlige forsigtighedsregler for indgivelse

Brug IKKE injektionsudstyr, der indeholder aluminium.

Indgiv IKKE oxaliplatin ufortyndet.

Må kun fortyndes med en 5 % glukoseinfusionsopløsning (50 mg/ml). Må IKKE

fortyndes til infusion med natriumklorid- eller kloridholdige opløsninger.

Må IKKE blandes med andre lægemidler i samme infusionspose eller indgives

samtidig via samme infusionsslange.

MÅ IKKE blandes med alkaliske lægemidler eller opløsninger, især 5-fluoruracil-,

folinsyrepræparater, der indeholder trometamol som hjælpestof og trometamolsalte af

andre aktive stoffer. Alkaliske lægemidler eller opløsninger vil påvirke oxaliplatins

stabilitet negativt.

50346_spc.docx

Side 21 af 23

Instruktion vedrørende brug med folinsyre (som kalciumfolinat eller dinatriumfolinat)

Oxaliplatin 85 mg/m² intravenøs infusion i 250 til 500 ml 5 % (50 mg/ml)

glukoseopløsning indgives samtidig med folinsyre intravenøs infusion i 5 %

glukoseopløsning over 2 til 6 timer, vha. en Y-slange, der er anlagt umiddelbart over

infusionsstedet.

Disse to lægemidler bør ikke blandes i samme infusionspose. Folinsyre må ikke indeholde

trometamol som hjælpestof og må kun fortyndes med en isotonisk 5 % glukoseopløsning

og aldrig i alkaliske opløsninger, natriumklorid eller kloridholdige opløsninger.

Instruktion vedrørende brug med 5-fluoruracil (5 FU)

Oxaliplatin bør altid indgives før fluoropyrimidin-stoffer - dvs. 5-fluoruracil (5 FU).

Efter indgift af oxaliplatin skylles slangen, hvorefter 5-fluoruracil (5 FU) kan indgives.

For yderligere oplysninger om lægemidler, der kombineres med oxaliplatin, se de

respektive producenters produktresuméer.

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Undersøges visuelt før anvendelse. Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes.

Dette lægemiddel er kun til engangsbrug. Koncentrat, der ikke er blevet brugt, skal

bortskaffes.

Fortyndingsanvisninger

Træk den nødvendige mængde koncentratopløsning op af hætteglasset(ene) og fortynd

dernæst med 250 ml til 500 ml af en 5 % glukoseopløsning for at få en

oxaliplatinkoncentration, der ikke er mindre end mellem 0,2 mg/ml og 0,7 mg/ml.

Koncentrationsområdet inden for hvilket den fysiske/kemiske stabilitet for oxaliplatin er

blevet påvist, er på mellem 0,2 mg/ml og 0,7 mg/ml.

Indgives ved intravenøs infusion.

Der er blevet påvist kemisk og fysisk stabilitet under anvendelse i 24 timer ved

stuetemperatur (15-25ºC) eller i 48 timer i køleskab (2-8°C). Ud fra et mikrobiologisk

synspunkt bør infusionspræparatet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -betingelser før anvendelse brugerens ansvar og bør normalt ikke

overstige 24 timer ved 2-8ºC, medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og

validerede aseptiske betingelser.

Undersøges visuelt før anvendelse. Kun klare opløsninger uden partikler skal anvendes.

Dette lægemiddel er kun til engangsbrug. Infusionsvæske, opløsning, der ikke er blevet

brugt, skal bortskaffes.

Brug ALDRIG natriumkloridopløsning eller kloridholdige opløsninger til fortynding.

Kompatibiliteten af oxaliplatinopløsning til infusion er blevet testet med et repræsentativt

PVC-baseret administrationssæt.

50346_spc.docx

Side 22 af 23

Infusion

Indgivelse af oxaliplatin kræver ikke forhydrering.

Oxaliplatin fortyndet i 250-500 ml 5 % -glukoseopløsning (50 mg/ml) til en koncentration

på ikke under 0,2 mg/ml skal infunderes enten via en perifer vene eller et centralt

venekateter over 2-6 timer. Hvis oxaliplatin indgives med 5-fluoruracil, skal

oxaliplatininfusionen gå forud for administrationen af 5-fluoruracil.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til

standardprocedurer gældende for cytotoksiske stoffer i overensstemmelse med lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50346

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. august 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. juni 2018

50346_spc.docx

Side 23 af 23

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

9-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Published on: Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessment carried out by the competent authority of the rapporteur Member State, Czech Republic, for the pesticide active substance flumioxazin are reported. The European Commission requested EFSA to conduct a peer review and provide its conclusions on whether exposure of humans to flumioxazin can be considered negligible, taking into account the European Commission's draft guidance on th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-9-2018

Jay Trends Inc. recalls Tempered Glass of the Sunbeam Linear Fire Table

Jay Trends Inc. recalls Tempered Glass of the Sunbeam Linear Fire Table

In some circumstances the tempered glass pane may break or shatter unexpectedly into small pieces and may pose laceration injuries to consumers.

Health Canada

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-6-2018

Health Canada releases sunscreen testing results

Health Canada releases sunscreen testing results

June 28, 2018 For immediate release

Health Canada

1-6-2018

SunMed Holdings, LLC Issues a Nationwide Recall of STAT-Check and Medline Manual Resuscitator Bags

SunMed Holdings, LLC Issues a Nationwide Recall of STAT-Check and Medline Manual Resuscitator Bags

On May 29, 2018, SunMed Holdings, LLC initiated a nationwide recall of 18,808 units of STAT-Check and Medline resuscitator bags which were distributed between February 1, 2018 to May 13, 2018. The patient port retaining ring of the affected bags may not fully seat which may allow the patient port to detach during use. If this takes place, the resuscitator bags may not deliver air to the patient and result in a delay in treatment and life-threatening health consequences. There have been no reported injuri...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

STAT-Check and Medline Manual Resuscitator Bags by SunMed Holdings: Recall - Patient Port May Detach During Use

STAT-Check and Medline Manual Resuscitator Bags by SunMed Holdings: Recall - Patient Port May Detach During Use

The patient port retaining ring of the affected bags may not fully seat which may allow the patient port to detach during use.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

Important sunscreen safety tips for Canadians

Important sunscreen safety tips for Canadians

Health Canada is in the process of reviewing the safety of various sunscreen products and will share the results in the coming weeks. The Department will take immediate action and inform Canadians should a safety concern be identified with any sunscreen product sold in Canada.

Health Canada

22-5-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens

The FDA is announcing three new efforts as part of a comprehensive set of actions to advance the FDA’s framework for sun protection products ahead of this coming summer

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

5 Tips for a Healthy Vacation

5 Tips for a Healthy Vacation

As you plan your next beach vacation, make sure your trip is a healthy one. Consider these five tips on sun safety, medications, contact lenses, tattoos, and eating well.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-8-2008

Warning against the product Melanotan

Warning against the product Melanotan

The Danish Medicines Agency has been made aware of the product, Melanotan, which is sold via the internet. The product is marketed as a product that increases pigmentation, providing tanned skin and protection against the harmful rays of the sun, implying that it may prevent skin cancer. However, this effect has not been documented.

Danish Medicines Agency

30-9-2018

Roteas (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Roteas (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Roteas (Active substance: edoxaban) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5089 of Sun, 30 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10387/201710

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Temozolomide SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Temozolomide SUN (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5216 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

TGA&#039;s compliance review of sunscreens

TGA&#039;s compliance review of sunscreens

Information for consumers about the desktop review of 94 listed sunscreen products

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-7-2018

Withdrawn application: Sutent, sunitinib, Post-authorisation

Withdrawn application: Sutent, sunitinib, Post-authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-7-2018

TGA business portals scheduled maintenance, 27-29 July 2018

TGA business portals scheduled maintenance, 27-29 July 2018

Between 5:00pm AEST Friday 27 July 2018 and 5:00pm AEST Sunday 29 July 2018 there will be intermittent outages to all TGA portals

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-7-2018

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht pic.twitter.com/lGayQuxMQw

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht pic.twitter.com/lGayQuxMQw

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht  pic.twitter.com/lGayQuxMQw

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

BTVPUR AlSap 2-4 (Merial)

BTVPUR AlSap 2-4 (Merial)

BTVPUR AlSap 2-4 (Active substance: Bluetongue Virus Serotype 2 antigen - Bluetongue Virus Serotype 4 antigen) - Withdrawal (sunset clause) - No Commission Decision

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Atosiban SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Atosiban SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Atosiban SUN (Active substance: atosiban) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3469 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2329/R/12

Europe -DG Health and Food Safety

25-5-2018

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7 pic.twitter.com/hKJbKLnwni

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7 pic.twitter.com/hKJbKLnwni

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7  pic.twitter.com/hKJbKLnwni

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Skin cancer is the most preventable type of cancer. Avoiding sunburn and overexposure to the sun's ultraviolet rays is key: https://survivorship.cancer.gov/springboard/wellness/sun-safety … #dontfrydaypic.twitter.com/1vzXm28tQC

Skin cancer is the most preventable type of cancer. Avoiding sunburn and overexposure to the sun's ultraviolet rays is key: https://survivorship.cancer.gov/springboard/wellness/sun-safety … #dontfrydaypic.twitter.com/1vzXm28tQC

Skin cancer is the most preventable type of cancer. Avoiding sunburn and overexposure to the sun's ultraviolet rays is key: https://survivorship.cancer.gov/springboard/wellness/sun-safety … #dontfryday pic.twitter.com/1vzXm28tQC

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/mNsFqKTfFk

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/mNsFqKTfFk

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancer pic.twitter.com/mNsFqKTfFk

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/WAPabvM811

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/WAPabvM811

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancer pic.twitter.com/WAPabvM811

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While In the Sun: APPLY SUNSCREEN. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/YRV0lVSRkh

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While In the Sun: APPLY SUNSCREEN. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/YRV0lVSRkh

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While In the Sun: APPLY SUNSCREEN. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  pic.twitter.com/YRV0lVSRkh

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/GzY50eEVp9

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/GzY50eEVp9

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  pic.twitter.com/GzY50eEVp9

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

Odomzo (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Odomzo (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Odomzo (Active substance: sonidegib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3012 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

Pending EC decision: Sutent, sunitinib, Opinion date: 22-Feb-2018

Pending EC decision: Sutent, sunitinib, Opinion date: 22-Feb-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency