Oxaliplatin "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oxaliplatin "Actavis" 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Oxaliplatin "Actavis" 5 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 46888
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

15. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Oxaliplatin ”Actavis”, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1.

D.SP.NR.

24905

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oxaliplatin ”Actavis”

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning indeholder 5 mg oxaliplatin.

10 ml hætteglas: hvert hætteglas indeholder 50 mg oxaliplatin.

20 ml hætteglas: hvert hætteglas indeholder 100 mg oxaliplatin.

40 ml hætteglas: hvert hætteglas indeholder 200 mg oxaliplatin.

Indeholder desuden 45 mg/ml lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs til lysegul væske uden synlige partikler og med en pH-værdi på 4,0-7,0.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Oxaliplatin er i kombination med 5-fluoruracil (5-FU) og folininsyre (FA) indiceret til:

Adjuverende behandling af cancer coli (Dukes type C) i stadie III efter fuldstændig

resektion af primærtumor.

Behandling af metastatisk kolorektalcancer.

46888_spc.docx

Side 1 af 20

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Kun til voksne.

Den anbefalede dosis oxaliplatin ved adjuverende behandling er intravenøs indgift af 85

mg/m

hver anden uge i 12 cykler (seks måneder).

Den anbefalede dosis oxaliplatin til behandling af metastatisk kolorektalcancer er

intravenøs indgift af 85 mg/m

hver anden uge.

Dosis bør justeres i overensstemmelse med tolerance (se pkt. 4.4).

Oxaliplatin bør altid indgives før fluorpyrimidin-stoffer – dvs. 5-fluoruracil.

Oxaliplatin indgives som en 2-6 timers intravenøs infusion i en 250-500 ml

glukoseopløsning 5 %, som giver en koncentration på mellem 0,2 mg/ml og 0,70 mg/ml.

0,70 mg/ml er den højeste koncentration til klinisk brug for en oxaliplatindosis på 85

mg/m

Oxaliplatin er primært brugt i kombination med regimer baseret på kontinuerlig infusion af

5-fluoruracil. Ved den fjortendages behandlingsplan blev der anvendt 5-fluoruracil-

regimer, der kombinerede bolus og kontinuerlig infusion.

Særlige patientgrupper

Nyreinsufficiens

Oxaliplatin er ikke undersøgt hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.3).

Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion kan behandling indledes ved den normalt

anbefalede dosis (se pkt. 4.4). Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med mild

nedsat nyrefunktion.

Leverinsufficiens

I en fase-I-undersøgelse med patienter med forskellige grader af nedsat leverfunktion synes

frekvensen og alvorligheden af lever- og galdeforstyrrelser at afhænge af fremskreden

sygdom og forringede leverfunktionstests ved baseline. Der blev ikke foretaget specifik

dosisjustering for patienter med abnorme leverfunktionstests under den kliniske udvikling.

Ældre

Der blev ikke observeret nogen stigning i alvorlige toksicitetstilfælde, hvor oxaliplatin blev

brugt alene eller i kombination med 5-fluoruracil, hos patienter over 65 år. Som følge deraf

kræves ingen specifik dosistilpasning hos ældre patienter.

Pædiatriske patienter

Der findes ikke relevant indikation for brug af oxaliplatin hos børn. Virkningen af

oxaliplatin som enkeltstof hos pædiatriske patienter med solide tumorer er ikke fastlagt (se

pkt. 5.1).

Indgivelsesmåde

Oxaliplatin indgives ved intravenøs infusion.

46888_spc.docx

Side 2 af 20

Indgivelse af oxaliplatin kræver ikke hyperhydrering.

Oxaliplatin fortyndet i 250-500 ml glukoseopløsning 5 % til en koncentration på ikke

under 0,2 mg/ml skal infunderes enten via et centralt venekateter eller en perifer vene over

2-6 timer. Infusion af oxaliplatin skal altid ske forud for infusion af 5-fluoruracil.

I tilfælde af ekstravasation skal infusion afbrydes straks.

Instruktioner vedrørende brug

Oxaliplatin skal fortyndes før brug. Koncentratet til infusionsvæske må kun fortyndes med

glukoseopløsning 5 % (se pkt. 6.6).

5.3

Kontraindikationer

Oxaliplatin er kontraindiceret hos patienter:

med overfølsomhed over for oxaliplatin i anamnesen

der ammer

med myelosuppression før starten af det første forløb, som viser sig ved et neutrofiltal

på < 2x10

/l og/eller blodpladetælling på <100x10

l ved baseline

med perifer sensitiv neuropati med funktionsnedsættelse før det første forløb

med alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min)

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Oxaliplatin bør kun bruges på specialafsnit for onkologi og indgives under nøje

overvågning af en erfaren onkolog.

Nedsat nyrefunktion

På grund af begrænsede oplysninger om sikkerhed hos patienter med moderat nedsat

nyrefunktion bør indgift kun overvejes efter relevant vurdering af risici/fordele for

patienten.

I denne situation bør nyrefunktionen overvåges nøje og dosis justeres i forhold til

toksicitet.

Overfølsomhedsreaktioner

Særlig overvågning bør udvises hos patienter med tidligere allergiske reaktioner over for

andre produkter, der indeholder platin. I tilfælde af anafylaktiske symptomer skal

infusionen afbrydes øjeblikkeligt, og passende symptomatisk behandling iværksættes. Re-

administration af oxaliplatin til sådanne patienter er kontraindiceret. Krydsreaktioner,

undertiden fatale, er rapporteret med alle platinforbindelser.

I tilfælde af oxaliplatin-ekstravasation skal infusion stoppes øjeblikkeligt, og sædvanlig,

lokal symptomatisk behandling iværksættes.

Neurologiske symptomer

Den neurologiske toksicitet af oxaliplatin bør overvåges nøje, især hvis det indgives

sammen med andre lægemidler med specifik neurologisk toksicitet. En neurologisk

undersøgelse bør foretages forud for hver indgivelse og periodevis efterfølgende.

46888_spc.docx

Side 3 af 20

Hos patienter, som udvikler akut laryngofaryngeal dysæstesi (se pkt. 4.8) under eller i

timerne efter totimers-infusionen, bør den efterfølgende infusion af oxaliplatin indgives

over seks timer.

Perifer neuropati

Hvis der forekommer neurologiske symptomer (paræstesi, dysæstesi), bør følgende

anbefalede oxaliplatindosis baseres på disse symptomers varighed og sværhedsgrad:

Hvis symptomerne varer længere end syv dage og er plagsomme, bør den efterfølgende

oxaliplatindosis nedsættes fra 85 til 65 mg/m

(metastatisk behandling) eller 75 mg/m

(adjuverende behandling).

Hvis paræstesi uden funktionsnedsættelse fortsætter indtil næste cyklus, bør den

efterfølgende oxaliplatindosis nedsættes fra 85 til 65 mg/m

(metastatisk behandling)

eller 75 mg/m

(adjuverende behandling).

Hvis paræstesi med funktionsnedsættelse fortsætter indtil næste cyklus, bør behandling

med oxaliplatin afbrydes.

Hvis disse symptomer forbedres efter ophør af behandling med oxaliplatin, kan

genoptagelse af behandling overvejes.

Patienter bør oplyses om muligheden for vedvarende perifere sensoriske

neuropatisymptomer efter behandlingens ophør. Lokaliserede moderate paræstesier eller

paræstesier, som kan interferere med funktionsaktiviteter, kan vedvare op til tre år efter

behandlingens ophør ved adjuverende behandling.

Reversibel posterior leukoencefalopati syndrom (RPLS)

Tilfælde af reversibel posterior leukoencefalopati syndrom (RPLS) er rapporteret hos

patienter, der fik oxaliplatin i kombinationskemoterapi. RPLS er en sjælden, reversibel,

hurtigt udviklende neurologisk tilstand, som kan omfatte krampeanfald, hypertension,

hovedpine, forvirring, blindhed og andre visuelle og neurologiske forstyrrelser (se pkt.

4.8). RPLS diagnosen er baseret på bekræftelse ved en hjernescanning, helst MRI

(Magnetic Resonance Imaging).

Kvalme, opkastning, diarré og dehydrering

Gastrointestinal toksicitet, der manifesterer sig som kvalme og emesis, indicerer

profylaktisk og/eller terapeutisk antiemetisk behandling (se pkt. 4.8).

Dehydrering, paralytisk ileus, tarmobstruktion, hypokaliæmi, metabolisk acidose og nedsat

nyrefunktion kan skyldes svær diarre/emesis, især hvor oxaliplatin kombineres med 5-

fluoruracil (5-FU).

Hvis der forekommer hæmatologisk toksicitet (neutrofiltal <1,5x10

/1 eller blodpladetal <

50x10

/1), bør administration af næste behandlingsforløb udsættes indtil de hæmatologiske

værdier er acceptable igen. En fuldstændig blodtælling med differentialtælling af

leukocytter bør foretages forud for behandlingsstart og før hvert efterfølgende forløb.

Patienter skal informeres tilstrækkeligt om risikoen for diarre/emesis, mucositis/stomatitis

og neutropeni efter indgift af oxaliplatin og 5-fluoruracil, så de straks kan opsøge deres

behandlende læge med henblik på relevant behandling. Hvis der forekommer

mucositis/stomatitis med eller uden neutropeni, bør næste behandling udsættes, indtil

mucositis/stomatitis er bedret til grad 1 eller mindre og/eller indtil neutrofiltallet er ≥1,5 x

46888_spc.docx

Side 4 af 20

Hvor oxaliplatin kombineres med 5-fluoruracil (med eller uden folininsyre (FA)),

anvendes de sædvanlige dosisjusteringer for 5-fluoruracil-associeret toksicitet.

Hvis der forekommer diarre i grad 4, neutropeni i grad 3-4 (neutrofiltal < 1,0 x10

/1),

trombocytopeni i grad 3-4 (blodpladetal < 50x10

/1), bør oxaliplatindosis nedsættes fra 85

til 65 mg/m

(metastatisk behandling) eller 75 mg/m

(adjuverende behandling) i tillæg til

eventuelle påkrævede dosisreduktioner af 5-fluoruracil (5-FU).

I tilfælde af uforklarede respiratoriske symptomer som f.eks. tør hoste, dyspnø, krepitation

eller radiologiske lungeinfiltrater bør oxaliplatin seponeres, indtil yderligere

lungeundersøgelser udelukker en interstitiel lungesygdom (se pkt. 4.8).

Lever

I tilfælde af unormal leverfunktionstest eller portal hypertension, som ikke klart stammer

fra levermetastaser, bør sjældne tilfælde af lægemiddelinduceret vaskulære sygdomme i

leveren overvejes.

Graviditet

Se pkt. 4.6 vedrørende anvendelse hos gravide.

Fertilitet

Genotoksiske virkninger i forbindelse med oxaliplatin blev observeret i de prækliniske

undersøgelser. Derfor bør mandlige patienter, der behandles med oxaliplatin, tilrådes ikke

at gøre nogen gravid under og op til seks måneder efter behandling samt at søge rådgivning

om opbevaring af sæd forud for behandling, da oxaliplatin kan have en negativ virkning på

fertiliteten, som kan være irreversibel.

Kvinder bør ikke blive gravide under behandling med oxaliplatin og bør anvende et

effektivt antikonceptionsmiddel (se pkt. 4.6).

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hos patienter, der har modtaget en enkelt dosis 85 mg/m

oxaliplatin umiddelbart før

indgift af 5-fluoruracil (5-FU), er der ikke observeret ændringer i eksponeringsniveauet for

5-fluoruracil (5-FU).

In vitro er der ikke observeret signifikant forskydning af oxaliplatinbinding til

plasmaproteiner med følgende stoffer: erythromycin, salicylater, granisetron, paclitaxel og

natriumvalproat.

5.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Oxaliplatin kan have en negativ virkning på fertiliteten (se pkt. 4.4).

På baggrund af stoffets farmakologiske virkning kan oxaliplatin medføre infertilitet.

Mandlige patienter bør rådgives om opbevaring af sæd.

Kvinder i den fødedygtige alder/prævention

Der er påvist genotoksiske virkninger i prækliniske undersøgelser. Patienter, der behandles

med oxaliplatin, frarådes derfor at blive gravide under og indtil seks måneder efter

oxaliplatin-behandlingen er ophørt.

46888_spc.docx

Side 5 af 20

Kvinder bør ikke blive gravide under oxaliplatin-behandling og i de første fire måneder

efter behandlingen og skal derfor træffe præventive foranstaltninger.

Graviditet

Aktuelt findes der ingen data vedrørende produktets sikkerhed ved indgift under graviditet.

Undersøgelser på dyr har vist reproduktiv toksicitet (se pkt. 5.3). På baggrund af

resultaterne af dyreundersøgelserne og stoffets farmakologiske virkning frarådes det at

bruge oxaliplatin under graviditet og særligt i det første trimester. Indgift af oxaliplatin bør

først overvejes efter vurdering af risk/benefit-forholdet for fostret og med patientens

forudgående samtykke.

Amning

Det er ikke undersøgt, om oxaliplatin frigives i modermælken. Amning er kontraindiceret

under behandling med oxaliplatin.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Behandling med oxaliplatin kan dog medføre øget risiko for

svimmelhed, kvalme, emesis og andre neurologiske symptomer, som påvirker gang og

balance, hvilket i lille eller moderat grad kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Synsforstyrrelser, særligt forbigående synstab (reversibelt efter behandlingsophør), kan

påvirke patientens evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patienterne bør derfor

advares om den mulige indvirkning af disse hændelser på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

5.8

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger forårsaget af oxaliplatin i kombination med 5-

fluoruracil/folininsyre (5-FU/FA) var gastrointestinale (diarre, kvalme, emesis og

mucositis), hæmatologiske (neutropeni, trombocytopeni) og neurologiske (akut og

dosiskumulativ perifer sensorisk neuropati). Generelt var disse bivirkninger hyppigere og

alvorligere ved kombination af oxaliplatin og 5-FU/FA end ved 5-FU/FA alene.

De hyppigheder, der er rapporteret i nedenstående tabel, er udledt af kliniske forsøg i

forbindelse med metastatisk og adjuverende behandling (med hhv. 416 og 1.108 patienter i

oxaliplatin + 5FU/FA-behandlingsgrupperne) og fra erfaring efter markedsføring.

Hyppigheder i denne tabel er defineret ved hjælp af følgende konvention: Meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥ 1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke

vurderes på baggrund af de tilgængelige data).

Yderligere oplysninger følger efter tabellen.

MedDRA

Systemorganklas

se

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjældne

Ikke kendt

Infektion og

Infektion

Rinitis

46888_spc.docx

Side 6 af 20

parasitære

sygdomme*

Infektioner i

øvre luftveje

Neutropen

sepsis

Blod- og

lymfesystem*

Anæmi

Neutropeni

Trombocyto-

peni

Leukopeni

Lymfopeni

Febril

neutropeni

Immunallergisk

trombocytopen

Hæmolytisk

anæmi

Autoimmu

pancytopen

Immunsystemet

*

Allergi/aller-

gisk reaktion+

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

Hyperglykæmi

Hypokaliæmi

Hypernatriæmi

Dehydrering

Metabolisk

acidose

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Søvnløshed

Nervøsitet

Nervesystemet

Perifer

sensorisk

neuropati

Sensorisk

forstyrrelse

Dysgeusi

Hovedpine

Svimmelhed

Motorisk

neuritis

Meningisme

Dysartri

Reversibel

posterior

leukoencefalo-

pati syndrom

(RPLS) (se pkt.

4.4)

Øjne

Konjunktivitis

Synsforstyrrels

Kortvarigt fald

i synsskarphed

Forstyrrelser i

synsfeltet

Optisk neuritis

forbigående

synstab,

reversibelt ved

behandlings-

ophør

Øre og labyrint

Ototoksicitet

Døvhed

Vaskulære

sygdomme

Blødning

Rødmen

tromboflebitis

Hypertension

46888_spc.docx

Side 7 af 20

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø

Hoste

Epistaxis

Hikken

Lungeemboli

Interstitiel

lungesygdom

(kan være

dødelig)

Lungefibrose**

Mave-

tarmkanalen*

Kvalme

Diarre

Emesis

Stomatitis/

mucositis

Mavesmerter

Forstoppelse

Dyspepsi

Gastroøsofagea

l refluks

Gastrointestinal

hæmoragi

Rektal

hæmoragi

Ileus

Tarmobstruk

-tion

Kolitis,

herunder

Clostridium

difficile-

associeret

diarre

Pankreatitis

Hud og

subkutane væv

Hudlidelser

Alopeci

Hudafskalning

(dvs. hånd- og

fodsyndrom)

Erytematøst

udslæt

Udslæt

Hyperhidrose

Neglelidelse

Hypersensiti-

vitets

vaskulit

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Artralgi

Knoglesmerter

Nyrer og

urinveje

Hæmaturi

Dysuri

Abnorm

miktions-

frekvens

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Træthed

Feber++

Asteni

Smerter

Reaktioner ved

injektionsstede

t +++

Undersøgelser

Stigning i

leverenzym

Stigning i

alkalisk

fosfatase

Stigning i

serumbilirubin

Stigning i

serumlaktat-

dehydrogenase

Vægtøgning

(ved

adjuverende

behandling)

Stigning i

serumkreatinin

Vægttab (ved

metastatisk

behandling)

46888_spc.docx

Side 8 af 20

* se detaljeret afsnit nedenfor.

** Se punkt 4.4.

Meget almindelige allergier/allergiske reaktioner, forekommer hovedsagelig

under infusion, undertiden dødelig. Almindelige allergiske reaktioner inkluderer

hududslæt, specielt urticaria, konjunktivitis og rhinitis. Almindelige anafylaktiske

eller anafylaktoide reaktioner omfatter bronkospasmer, angioødem, hypotension,

følelse af smerter i brystet og anafylaktisk shock. Forsinket hypersensitivitets

reaktion er også blevet rapporteret for oxaliplatin timer eller endda dage efter

infusionen.

Meget almindelig: feber, kulderystelser (tremor), som skyldes enten infektion

(med eller uden febril neutropeni) eller på grund af immunologisk mekanisme.

Reaktioner på injektionsstedet, herunder lokal smerte, rødmen, hævelse og

trombose er rapporteret. Ekstravasation kan også resultere i lokal smerte og

betændelse, som kan være alvorlig og medføre komplikationer, herunder nekrose,

især når oxaliplatin infunderes via en perifer vene (se pkt. 4.4).

Lever og galdeveje

Meget sjældne (<1/10.000):

Leversinusoidalt obstruktionssyndrom, også kaldet for venookklusiv sygdom i leveren,

eller patologiske manifestationer relateret til sådanne leversygdomme, herunder peliosis

hepatis, nodulær regenerativ hyperplasi, perisinusoidal fibrose. Kliniske manifestationer

kan være portal hypertension og/eller øgede transaminaser.

Nyrer og urinveje

Meget sjældne (<1/10.000):

Akut tubulær nekrose, akut interstitiel nefrit og akut nyresvigt.

Blod og lymfesystem

Incidens efter patient (%), efter grad

Oxaliplatin og 5-

FU/FA

85 mg/m²

Metastatisk

behandling

Adjuverende behandling

Hver anden ugeAlle grader

Grad 3

Grad 4

Alle

grader

Grad 3

Grad 4

Anæmi

75,6

Neutropeni

78,9

Trombocytopeni

77,4

Febril neutropeni

0,7

Neutropen sepsis

1,1

Erfaringer efter markedsføring med ukendt hyppighed

46888_spc.docx

Side 9 af 20

Hæmolytisk uræmisk syndrom

Mave-tarmkanalen

Incidens efter patient (%), efter grad

Oxaliplatin og 5-FU/FA

85 mg/m²

Metastatisk behandling

Adjuverende behandling

Hver anden uge Alle grader

Grad 3

Grad 4

Grad 3

Grad 4

Kvalme

Diarre

Opkastninger

Mucositis/stomatitis

Profylakse og/eller behandling med potente antiemetiske stoffer er indiceret.

Dehydrering, paralytisk ileus, tarmobstruktion, hypokaliæmi, metabolisk acidose og nedsat

nyrefunktion kan skyldes svær diarre/emesis, især hvor oxaliplatin kombineres med 5-

fluoruracil (5 FU) (se pkt. 4.4).

Nervesystemet

Oxaliplatins dosisbegrænsende toksicitet er neurologisk. Den omfatter en sensorisk perifer

neuropati, som er karakteriseret ved dysæstesi og/eller paræstesi af ekstremiteterne med

eller uden kramper, som ofte udløses af kulde. Disse symptomer opstår hos op til 95 % af

de behandlede patienter. Varigheden af disse symptomer, som typisk mindskes mellem

behandlingsforløbene, stiger med antallet af behandlingscykler.

Forekomst af smerter og/eller funktionsnedsættelse er, afhængig af symptomernes

varighed, indikationer for dosisjustering eller sågar afbrydelse af behandling (se pkt. 4.4).

Funktionsnedsættelse omfatter problemer med at udføre finmotoriske bevægelser og er en

mulig konsekvens af sensorisk svækkelse. Risikoen for forekomst af vedvarende

symptomer ved en kumulativ dosis på 850 mg/m

(10 cykler) er ca. 10 % og 20 % ved en

kumulativ dosis på 1.020 mg/m

(12 cykler).

I de fleste tilfælde bedres de neurologiske tegn og symptomer eller forsvinder helt, når

behandlingen ophører. Ved adjuverende behandling af cancer coli havde 87 % af

patienterne ingen eller milde symptomer seks måneder efter behandlingens ophør. Efter op

til tre års opfølgning udviste ca. 3 % af patienterne enten vedvarende lokaliserede

paræstesier af moderat intensitet (2,3 %) eller paræstesier, som kan interferere med

funktionsaktiviteter (0,5 %).

Akutte neurosensoriske manifestationer (se pkt. 5.3) er rapporteret. Disse manifestationer

begynder inden for timer efter indgift og sker ofte ved udsættelse for kulde. De viser sig

normalt som kortvarig paræstesi, dysæstesi og hypoæstesi. Et akut pharyngolaryngeal

dysæstesisyndrom opstår hos mellem 1-2 % af patienterne og er karakteriseret ved

subjektive fornemmelser af dysfagi eller dyspnø/kvælningsfornemmelse uden nogen

46888_spc.docx

Side 10 af 20

objektiv evidens på respirationsbesvær (ingen cyanose eller hypoxi), laryngospasme eller

bronkospasme (ingen stridor eller hvæsen). Selv om der er indgivet antihistaminer og

bronkodilatorer i sådanne tilfælde, er symptomerne hurtigt reversible, selv uden

behandling. Forlængelse af infusionen reducerer incidensen af dette syndrom (se pkt. 4.4).

Under tiden er andre symptomer observeret, herunder

kæbespasmer/muskelspasmer/ufrivillige

muskelkontraktioner/muskeltrækninger/myoklonus, abnorm koordination/abnorm

gang/ataksi/balanceforstyrrelser, spænden/trykken/ubehag/smerter i hals eller bryst. Det

kan desuden også være forbundet med kranienervedysfunktion eller forekomme som

isoleret tilfælde af ptosis, diplopi, afoni/dysafoni/hæshed, sommetider beskrevet som

paralyse af stemmebåndet, abnorm følelse i tungen eller dysartri, også beskrevet som afasi,

trigeminusneuralgi/ansigtssmerter/øjensmerter, nedsat synsskarphed, synsfeltsforstyrrelser.

Andre neurologiske symptomer som dysartri, tab af refleks i de dybtsiddende sener og

Lhermittes syndrom er rapporteret under behandling med oxaliplatin. Der er rapporteret

isolerede tilfælde af optisk neuritis.

Erfaringer efter markedsføring med ukendt hyppighed

Krampe

Immunsystemet

Incidens af allergiske reaktioner efter patient (%), efter grad

Oxaliplatin

og 5-FU/FA

85 mg/m²

Metastatisk behandling

Adjuverende behandling

Hver anden

uge

Alle

grader

Grad 3

Grad 4

Alle

grader

Grad 3

Grad 4

Allergiske

reaktioner/

allergi

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Der er ingen kendt antidot til oxaliplatin. Ved overdosering kan der forventes forværring af

bivirkningerne. Der bør iværksættes overvågning af de hæmatologiske parametre og gives

symptomatisk behandling.

5.10

Udlevering

46888_spc.docx

Side 11 af 20

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 XA 03. Andre antineoplastiske stoffer, platinforbindelser.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Oxaliplatin er et antineoplastisk stof, der tilhører en ny klasse af platin-baserede

forbindelser, hvor platinatomet er sammensat med 1,2-diaminocyclohexan (”DACH”) og

en oxalatgruppe.

Oxaliplatin er en enkel enantiomer, (SP-4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexan-1,2-diamin-kN, kN’]

[ethanedioato(2-)-k0

1

, k0

2

] platin.

Oxaliplatin udviser et bredt spektrum af både in vitro-cytotoksicitet og in vivo-

antitumoraktivitet i en lang række tumormodelsystemer, herunder modeller for human

kolorektalcancer. Oxaliplatin udviser desuden in vitro- og in vivo-aktivitet i forskellige

cisplatinresistente modeller.

Der er observeret synergisk cytotoksisk aktivitet i kombination med 5-fluoruracil såvel in

vitro som in vivo.

Undersøgelser af oxaliplatins virkningsmekaniske viser, skønt den ikke er fuldstændig

klarlagt, at vandderivaterne, der skyldes biotransformationen af oxaliplatin, interagerer

med DNA, så der dannes krydsforbindelser mellem både inter- og intrastrenge, som

resulterer i sprængning af DNA-syntesen, hvilket medfører cytotoksiske og

antitumorvirkninger.

Hos patienter med metastatisk kolorektalcancer er virkningen af oxaliplatin (85 mg/m

gentaget hver anden uge) kombineret med 5-fluoruracil/folininsyre (5-FU/FA) rapporteret i

tre kliniske undersøgelser:

I forbindelse med front line-behandling randomiserede den togrenede, komparative fase

III EFC2962-undersøgelse 420 patienter enten til 5-FU/FA alene (LV5FU2, N=210)

eller kombinationen oxaliplatin og 5-FU/FA (FOLFOX4, N=210).

Hos forbehandlede patienter randomiserede den komparative, tregrenede fase III

EFC4584-undersøgelse 821 patienter, som var refraktære over for en irinotecan (CPT-

11) + 5-FU/FA-kombination, enten til 5-FU/FA alene (LV5FU2, N=275), oxaliplatin

som enkeltstof (N=275) eller kombinationen oxaliplatin og 5-FU/FA (FOLFOX4,

N=271).

Endelig inkluderede den ukontrollerede fase-II EFC2964-undersøgelse patienter, der var

refraktære over for 5-FU/FA alene, som blev behandlet med kombinationen oxaliplatin

og 5-FU/FA (FOLFOX4, N=57).

De to randomiserede kliniske forsøg, EFC2962 i front line-behandling og EFC4584 hos

forbehandlede patienter, viste en signifikant højere responsrate og en forlænget

progressionsfri overlevelse (PFS)/tid til progression (TTP) sammenlignet med behandling

med 5-FU/FA alene. I EFC4584-undersøgelsen foretaget hos refraktære, forbehandlede

46888_spc.docx

Side 12 af 20

patienter nåede forskellen i median samlet overlevelse (OS) mellem kombinationen af

oxaliplatin og 5-FU/FA ikke statistisk signifikans.

Responsrate under FOLFOX4 kontra LV5FU2

Responsrate, %

(95 % CI)

uafhængig radiologisk

undersøgelse ITT-analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

Enkelt stof

Front line-behandling

EFC2962

(16-27)

(42-46)

Responsvurdering hver 8. uge

P-værdi = 0,0001

Forbehandlede patienter

EFC4584

(refraktære over for CPT-11 +

5-FU/FA)

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

(0,2-3,2)

Responsvurdering hver 6. uge

P-værdi < 0,0001

Forbehandlede patienter

EFC2964

(refraktære over for 5-FU/FA)

Responsvurdering hver 12. uge

(13-36)

NA: Ikke relevant

Median progressionsfri overlevelse (PFS) / Median tid til progression (TTP)

FOLFOX4 kontra LV5FU2

Median PFS/TTP,

Måneder (95 % CI)

uafhængig radiologisk undersøgelse

ITT-analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

Enkelt stof

Front line-behandling

EFC2962 (PFS)

(5,5-6,5)

(7,2-8,8)

Log-rank P-værdi = 0,0003

Forbehandlede patienter

EFC4584 (TTP)

(refraktære over for CPT-11 + 5-

FU/FA)

(1,8-2,9)

(4,7-6,1)

(1,6-2,7)

Log-rank P-værdi < 0,0001

Forbehandlede patienter

EFC2964

(refraktære over for 5-FU/FA)

(3,1-5,7)

NA: Ikke relevant

46888_spc.docx

Side 13 af 20

Median samlet overlevelse (OS) under FOLFOX4 kontra LV5FU2

Median OS, måneder

(95 % CI)

ITT-analyse

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatin

Enkelt stof

Front line-behandling

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

Log-rank P-værdi = 0,12

Forbehandlede patienter

EFC4584

(refraktære over for CPT-11 + 5-

FU/FA)

(7,3- 9,3)

(9,1-10,5)

(7,2-8,7)

Log-rank P-værdi = 0,09

Forbehandlede patienter

EFC2964

(refraktære over for 5-FU/FA)

10,8

(9,3-12,8)

*NA: Ikke relevant

Hos forbehandlede patienter (EFT4585), som var symptomatiske ved baseline, oplevede en

større andel af dem, der blev behandlet med oxaliplatin og 5-FU/FA, en signifikant

forbedring af deres sygdomsrelaterede symptomer sammenlignet med dem, der blev

behandlet med 5-FU/FA alene (27,7 % kontra 14,6 %, p = 0,0033)

Hos ikke-forbehandlede patienter (EFT2962) fandtes der ingen statistisk signifikant forskel

mellem de to behandlingsgrupper i forhold til nogen af livskvalitetsdimensionerne.

Livskvalitetsscorene var dog generelt bedre i kontrolgruppen for så vidt angår måling af

den generelle helbredsstatus og smerte end i oxaliplatingruppen for så vidt angår kvalme

og emesis.

I den adjuverende behandling randomiserede den komparative fase III MOSAÏC-

undersøgelse (EFT3313) 2246 patienter (899 stadie II/Duke's B2 og 1347 stadie III/Duke's

C) ud over til fuldstændig resektion af primærtumor ved cancer coli til enten 5-FU/FA

alene (LV5FU2, N=1123 (B2/C = 448/675) eller til kombination af oxaliplatin og 5-FU/FA

(FOLFOX4, N=1123 (B2/C) = 451/672).

46888_spc.docx

Side 14 af 20

EFC 3313 tre års sygdomsfri overlevelse (ITT-analyse)* for den samlede population.

Behandlingsgruppe

LV5FU2

FOLFOX4

Procent tre års sygdomsfri

overlevelse (95 % CI)

73,3

(70,6-75,9)

78,7

(76,2-81,1)

Hazard ratio (95 % CI)

0,76

(0,64-0,89)

Stratificeret log rank-test

P = 0,0008

* median opfølgning er 44,2 måneder (alle patienter fulgt i mindst tre år).

Undersøgelsen viste en samlet signifikant fordel for tre års sygdomsfri overlevelse ved

kombinationen oxaliplatin og 5FU/FA (FOLFOX4) i forhold til 5-FU/FA alene (LV5FU2).

EFC 3313 tre års sygdomsfri overlevelse (ITT-analyse)* alt efter sygdomsstadie

Patientstadie

Stadie II

(Duke’s B2)

Stadie III

(Duke’s C)

Behandlingsgruppe

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procent tre års sygdomsfri

overlevelse

(95 % CI)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Hazard ratio (95 % CI)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Long rank-test

P = 0,151

P = 0,002

median opfølgning er 44,2 måneder (alle patienter fulgt i mindst tre år).

Samlet overlevelse (ITT-analyse)

På tidspunktet for analysen af den treårige sygdomsfrie overlevelse, som var det primære

slutpunkt for MOSAIC-forsøget, var 85,1 % af patienterne stadig i live i FOLFOX4-

gruppen mod 83,8 % i LV5FU2-gruppen. Dette betød en samlet reduktion i

mortalitetsrisiko på 10 % til fordel for FOLFOX4, som ikke nåede statistisk signifikans

(hazard ratio = 0,90).

Tallene for FOLFOX4 og LV5FU2 var henholdsvis 92,2 % og 92,4 % i stadie-II-

delpopulationen (Duke’s B2) (harzard ratio = 1,01) og henholdsvis 80,4 % og 78,1 % i

stadie-III-delpopulationen (Duke’s C) (hazard ratio = 0,87).

Oxaliplatin som enkeltstof er evalueret hos den pædiatriske population i to Fase I-

undersøgelser (69 patienter) og to Fase II-undersøgelser (90 patienter). I alt 159

pædiatriske patienter (7 måneder – 22 år) med solide tumorer er blevet behandlet.

Virkningen af oxaliplatin som enkeltstof hos den pædiatriske population er ikke fastlagt.

Indsamlingen i begge Fase-II studier blev stoppet på grund af manglende tumorrespons.

46888_spc.docx

Side 15 af 20

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken for individuelle aktive stoffer er ikke fastsat. Farmakokinetikken for

ultrafiltrerbart platin, som udgør en blanding af alle ubundne, aktive og inaktive

platinkomponenter efter totimers infusion af oxaliplatin ved 130 mg/m

hver tredje uge

over en til fem cykler og oxaliplatin ved 85 mg/m

hver anden uge over en til tre cykler, er

som følger:

Oversigt over estimater af platins farmakokinetiske parametre i ultrafiltrat efter

adskillige doser oxaliplatin ved 85 mg/m

2

hver anden uge eller ved 130 mg/m

2

hver

tredje uge

Dosis

C

max

AUC

0-48

AUC

t

1/2

β

μ g/mL

μg.h/mL μ g.h/mL

h

85 mg/m

2

Middel

0,814

4,19

4,68

16,8

0,193

0,647

1,40

5,74

130 mg/m

2

Middel

1,21

8,20

11,9

16,3

0,10

2,40

4,60

2,90

Middel AUC

0-48

- og C

-værdier blev fastsat i cyklus 3 (85 mg/m

) eller cyklus 5 (130

mg/m

Middel AUC-, V

-, CL- og CL

R0-48

-værdier blev fastsat i cyklus 1.

-, C

-, AUC-, AUC

0-48

-, V

- og CL-værdier blev fastsat af en ikke-sektoropdelt

analyse.

α, t

β, og t

γ, blev bestemt ved en sektoropdelt analyse (cyklus 1-3 kombineret).

Ved slutningen af en totimersinfusion er 15 % af den infunderede platin tilstede i det

systemiske kredsløb; de resterende 85 % fordeles hurtigt i væv eller udskilles i urinen.

Irreversibel binding til røde blodceller og plasma resulterer i halveringstider i disse

matricer, som er tæt på den naturlige omsætning af røde blodceller og serumalbumin. Der

blev ikke observeret akkumulering i plasmaultrafiltrat efter 85 mg/m

hver anden uge eller

130 mg/m

her tredje uge, og steady state blev opnået i cyklus 1 i denne matrice. Inter- og

intrasubjektvariabilitet er generel lav.

Biotransformation in vitro anses for at være resultatet af ikke-enzymatisk nedbrydning, og

der findes ingen beviser for cytokrom P450-medieret metabolisme af diaminocyclohexan

(DACH)-ringen.

Oxaliplatin gennemgår udstrakt biotransformation i patienterne, og der kunne ikke påvises

intakt lægemiddel i plasmaultrafiltrat efter en totimersinfusion. Adskillige cytotoksiske

biotransformationsprodukter, herunder monochlor-, dichlor- og diaquo-DACH-

platinkomponenter, er blevet påvist i det systemiske kredsløb sammen med en række

inaktive konjugater på senere tidspunkter.

Platin udskilles primært i urin, og clearance sker hovedsagligt i løbet af 48 timer efter

indgift.

46888_spc.docx

Side 16 af 20

På dag fem, blev ca. 54 % af den samlede dosis genfundet i urin og < 3 % i fæces.

Et signifikant fald i clearance fra 17,6 ± 2,18 l/t til 9,95 ± 1,91 l/t hos patienter med nedsat

nyrefunktion blev observeret sammen med et statistisk signifikant fald i fordelingsvolumen

fra 330 ± 40,9 til 241 ± 36,1 l. Betydningen af alvorligt nedsat nyrefunktion på platin-

clearance er ikke evalueret.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De målorganer, der blev identificeret i prækliniske arter (mus, rotter, hunde og/eller aber) i

enkelt- og flerdosisundersøgelser, omfattede knoglemave, mave-tarmsystemet, nyrerne,

testiklerne, nervesystemet og hjertet. De målorgantoksiciteter, der er observeret hos dyr, er

konsistente med dem, som frembringes af andre platinholdige lægemidler og DNA-

ødelæggende, cytotoksiske lægemidler anvendt i behandlingen af cancerformer hos

mennesker med undtagelse af de virkninger, de har på hjertet. Virkningerne på hjertet blev

kun observeret hos hunde og omfattede elektrofysiologiske forstyrrelser med dødelig

ventrikelflimren. Kardiotoksicitet anses som specifik for hunde, ikke blot fordi den kun

blev observeret hos hunde, men også fordi doser, som svarer til dem, der frembringer

kardiotoksicitet hos hunde, (150 mg/m

) tåles godt af mennesker. Prækliniske

undersøgelser med sensoriske neuroner antyder, at akutte neurosensoriske symptomer

forbundet med oxaliplatin kan medføre interaktion med spændingsstyrede Na+-kanaler.

Oxaliplatin var mutagent og klastogent i pattedyrstestsystemet og embryoføtaltoksisk hos

rotter. Oxaliplatin betragtes som et sandsynligt karcinogen, selv om der ikke er udført

karcinogenitcitetsundersøgelser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Laktosemonohydrat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel bør ikke blandes med andre lægemidler med undtagelse af dem, der

nævnes i pkt. 6.6. Oxaliplatin kan indgives samtidig med folininsyre (FA) via en Y-slange.

Må ikke blandes med alkaliske lægemidler eller opløsninger, især ikke med 5-fluoruracil-,

folininsyrepræparater, der indeholder trometamol som hjælpestof og trometamolsalte af

andre aktive stoffer. Alkaliske lægemidler eller opløsninger vil påvirke oxaliplatins

stabilitet negativt (se pkt. 6.6).

Fortynd ikke oxaliplatin til infusion med saltvandsopløsning eller andre opløsninger

indeholdende chloridioner (herunder kalcium-, kalium- eller natriumchlorid).

Må ikke blandes med andre lægemidler i samme infusionspose eller infusionsslange (se

pkt. 6.6).

Brug ikke injektionsudstyr, der indeholder aluminium.

46888_spc.docx

Side 17 af 20

6.3

Opbevaringstid

Lægemidlet som emballeret til salg: 2 år.

Infusionsvæske, opløsning:

Efter opløsning i glukoseopløsning 5 % er der påvist kemisk og fysisk brugsstabilitet i 24

timer ved 2-8 °C og i 6 timer ved 25 °C. Af mikrobiologiske hensyn bør

infusionspræparatet bruges straks. Hvis det ikke anvendes straks, er brugsopbevaringstider

og -forhold før brug brugerens ansvar og bør sædvanligvis ikke overstige 24 timer ved 2-8

°C, med mindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske

forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Lægemidlet som emballeret til salg:

Må ikke opbevares over 25 °C.

Må ikke opbevares i køleskab eller fryser.

Opbevares i original indpakning for at beskytte mod lys.

Oplysninger om opbevaring af fortyndet lægemiddel kan findes i pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Farveløst hætteglas (type I) forseglet med gummipropper af brombutyl og metalhætte

(aluminium) med polypropylen-kapsel. Hætteglas kan være anbragt i en

beskyttelseslomme.

Pakningsstørrelser:

1 x 10 ml hætteglas.

1 x 20 ml hætteglas.

1 x 40 ml hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Som med andre potentielt toksiske præparater skal der udvises forsigtighed ved håndtering

og præparation af oxaliplatinopløsninger.

Instruktioner vedrørende håndtering

Sundhedspersonalets håndtering af dette cytotoksiske stof kræver stor forsigtighed for at

sikre, at den person, som håndterer stoffet, og omgivelserne beskyttes.

Præparation af injicerbare opløsninger af cytotoksiske stoffer skal udføres af

specialuddannet personale med kendskab til de anvendte lægemidler under forhold, som

garanterer lægemidlets integritet, beskyttelse af miljøet og især det personale, som

håndterer lægemidlet, i overensstemmelse med hospitalets politik. Der kræves et

præparationsområde udelukkende til dette formål. Det er forbudt at ryge, spise eller drikke

i dette område.

Personalet skal udstyres med egnet udstyr, særligt langærmede kitler, beskyttelsesmasker,

kasketter, beskyttelsesbriller, sterile engangshandsker, beskyttelsesafdækning til

arbejdsområdet, beholdere og opsamlingsposer til affald.

Sekreter og opkast håndteres med forsigtighed.

46888_spc.docx

Side 18 af 20

Gravide kvinder skal advares mod at håndtere cytotoksiske stoffer.

Ødelagte beholdere skal håndteres med samme forsigtighed og behandles som

kontamineret affald. Kontamineret affald skal forbrændes i passende afmærkede stive

beholdere. Se afsnittet ”Bortskaffelse”.

Hvis oxaliplatin som koncentrat eller som infusionsvæske kommer i kontakt med huden,

vaskes huden straks grundigt med vand.

Hvis oxaliplatin som koncentrat eller som infusionsvæske kommer i kontakt med

slimhinderne, vaskes straks grundigt med vand.

Særlige forsigtighedsregler for indgivelse

BRUG IKKE injektionsudstyr, der indeholder aluminium.

MÅ IKKE indgives ufortyndet.

Må kun fortyndes med en 5 % glukoseinfusionsopløsning (50 mg/ml). MÅ IKKE

fortyndes til infusion med natriumchlorid- eller chloridholdige opløsninger.

MÅ ikke blandes med andre lægemidler i samme infusionspose eller indgives samtidig

via samme infusionsslange.

MÅ IKKE blandes med alkaliske lægemidler eller opløsninger, især ikke med 5-

fluoruracil-, folininsyrepræparater, der indeholder trometamol som hjælpestof og

trometamolsalte af andre aktive stoffer. Alkaliske lægemidler eller opløsninger vil

påvirke oxaliplatins stabilitet negativt.

Instruktion vedrørende brug med folininsyre (FA) (som calciumfolinat eller

dinatriumfolinat)

Oxaliplatin 85 mg/m

intravenøs infusion i 250-500 ml 5 % glukoseopløsning (50 mg/ml)

indgives samtidig med folininsyre (FA) intravenøs infusion i 5 % glukoseopløsning over to

til seks timer via en Y-slange, der er anlagt umiddelbart over infusionsstedet.

Disse to lægemidler bør ikke blandes i samme infusionspose. Folininsyre (FA) må ikke

indeholde trometamol som hjælpestof og må kun fortyndes med en isotonisk 5 %

glukoseopløsning og aldrig i alkaliske opløsninger, natriumchlorid- eller chloridholdige

opløsninger.

Instruktion vedrørende brug med 5-fluoruracil (5FU)

Oxaliplatin bør altid indgives før fluorpyrimidin-stoffer – dvs. 5-fluoruracil (5-FU).

Efter indgift af oxaliplatin skylles slangen, hvorefter 5-fluoruracil (5FU) kan indgives.

For yderligere oplysninger om lægemidler, der kombineres med oxaliplatin, se de

respektive producenters produktresumeer.

Fortynding til intravenøs infusion

Træk den nødvendige mængde koncentrat op fra hætteglassene, og fortynd med 250-500

ml 5 % glukoseopløsning for at få en oxaliplatinkoncentration på ikke mindre end 0,2-0,7

mg/ml. Oxaliplatins fysio-kemiske stabilitet er påvist inden for dette

koncentrationsområde.

46888_spc.docx

Side 19 af 20

Indgives ved intravenøs infusion.

Efter opløsning i 5 % glukoseopløsning er der påvist kemisk og fysisk brugsstabilitet i 24

timer ved 2-8 °C og i 6 timer ved 25 °C. Af mikrobiologiske hensyn bør

infusionspræparatet bruges straks. Hvis dette ikke er tilfældet, er det brugers ansvar, at

opbevaringstider og forhold før brug overholdes.

Efterses inden brug. Kun klare opløsninger uden partikler må bruges.

Lægemidlet er kun til engangsbrug. Eventuel ubrugt infusionsvæske skal bortskaffes.

Brug ALDRIG natriumchloridopløsning eller chloridholdige opløsninger til rekonstitution

eller fortynding.

Forligeligheden af oxaliplatinopløsning til infusion er blevet testet med et repræsentativt

PVC-baseret administationssæt.

Infusion

Indgivelse af oxaliplatin kræver ikke præhydrering.

Oxaliplatin fortyndet i 250-500 ml 5 % glukoseopløsning (50 mg/ml) for en koncentration

på ikke under 0,2 mg/ml skal infunderes enten via en perifer vene eller et centralt

venekateter over 2-6 timer. Hvis oxaliplatin indgives med 5-fluoruracil, skal

oxaliplatininfusionen foretages inden administrationen af 5-fluoruracil.

Destruktion

Lægemiddelrester samt alle materialer, der har været brugt til fortynding og administration,

skal destrueres i henhold til standardprocedurer gældende for cytotoksiske stoffer i

overensstemmelse med lokale krav vedrørende bortskaffelse af farligt affald.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

Box: 425

220 Hafnarfjördur

Island

Repræsentant

Actavis A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46888

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. december 2007 (pulver til infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml).

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. december 2016

46888_spc.docx

Side 20 af 20

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

28-5-2018

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3348 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety