Otrivin Comp

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Otrivin Comp 0,5+0,6 mg/ml næsespray, opløsning
 • Dosering:
 • 0,5+0,6 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • næsespray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Otrivin Comp 0,5+0,6 mg/ml næsespray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 43140
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

4. juli 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Otrivin Comp, næsespray, opløsning

0.

D.SP.NR.

25910

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Otrivin Comp

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 0,5 mg xylometazolinhydrochlorid og 0,6 mg ipratropiumbromid.

1 pust (ca. 140 mikroliter) indeholder 70 mikrogram xylometazolinhydrochlorid og 84

mikrogram ipratropiumbromid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Næsespray, opløsning.

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af nasal kongestion (hævede slimhinder i næsen) og rhinorrhea

(næseflåd) i forbindelse med forkølelse.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne:1 pust i hvert næsebor op til 3 gange dagligt. Der skal gå mindst 6 timer mellem 2

doseringer. 3 anvendelser dagligt i hvert næsebor må ikke overskrides.

Behandlingsvarigheden bør ikke overstige 7 dage (se pkt. 4.4).

43140_spc.doc

Side

1 af 7

For at mindske risikoen for bivirkninger (se pkt. 4.8) anbefales det at ophøre med

behandlingen, når symptomerne er aftaget, også før den maksimale behandlingsvarighed

på 7 dage.

Pædiatrisk population

Otrivin Comp bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. utilstrækkelig

dokumentation.

Ældre

Der er kun begrænset erfaring med anvendelse til patienter over 70 år.

Administration

Før første anvendelse skal der trykkes 4 gange på udløseren for at klargøre pumpen.

Herefter er pumpen klar til anvendelse i behandlingstiden. Hvis pumpen ikke afgiver

sprayen, når der trykkes på den, eller hvis lægemidlet ikke er blevet anvendt i mere end 6

dage, skal pumpen klargøres igen ved at trykke 4 gange ligesom ved første anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Otrivin Comp bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. utilstrækkelig

dokumentation.

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i punkt 6.1.

Kendt overfølsomhed over for atropin eller lignende stoffer som f.eks. hyoscyamin eller

skopolamin.

Efter operationer, hvor dura mater kan være penetreret, f.eks. ved transsphenoidal

hypofysektomi eller anden transnasal operation.

Til patienter med glaukom.

Til patienter med rhinitis sicca.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Otrivin Comp skal administreres med forsigtighed til patienter med:

Hypertension, kardiovaskulære sygdomme

Hyperthyreoidisme, diabetes mellitus

Prostatahypertrofi, blærehalsobstruktion

Fæokromocytom

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der er prædisponerede for:

Snævervinklet glaukom

Epistaxis (f. eks. hos ældre)

Paralytisk ileus

Cystisk fibrose

Umiddelbar overfølsomhed omfattende urticaria, angioødem, udslæt, bronkospasme,

pharynxødem og anafylaksi kan forekomme.

Lægemidlet skal bruges med forsigtighed af patienter, der er følsomme over for adrenerge

substanser, som kan give symptomer såsom søvnforstyrrelser, svimmelhed, tremor,

hjertearytmier eller forhøjet blodtryk.

43140_spc.doc

Side

2 af 7

Behandlingsvarigheden bør ikke overstige 7 dage, da kronisk behandling med

xylometazolinhydrochlorid kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på

grund af øget sensibilitet i cellerne, "rebound-effekt" (rhinitis medicamentosa).

Patienter bør instrueres i at undgå at spraye Otrivin Comp i eller rundt om øjnene. Hvis

Otrivin Comp kommer i kontakt med øjnene, kan det medføre følgende: Forbigående sløret

syn, irritation, smerte, røde øjne. Forværring af snævervinklet glaukom kan også

forekomme. Patienten skal instrueres i at skylle øjnene med koldt vand, hvis Otrivin Comp

kommer i direkte kontakt med øjnene, og kontakte en læge, hvis de oplever øjensmerter

eller sløret syn.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Monoaminooxidasehæmmere (MAO hæmmere)

Samtidig brug, eller anvendelse indenfor de seneste 2 uger, af sympatomimetiske

lægemidler kan forårsage svært forhøjet blodtryk og anbefales derfor ikke.

Sympatomimetiske lægemidler frigiver catecholamin, hvilket resulterer i frigivelse af en

stor mængde noradrenalin. Noradrenalin har en vasokonstriktorisk virkning, der udløser en

blodtryksstigning. Ved kritiske tilfælde af forhøjet blodtryk bør behandlingen med Otrivin

Comp afbrydes og det forhøjede blodtryk behandles.

Tri- og tetracykliske antidepressiva

Samtidig brug, eller anvendelse indenfor de seneste 2 uger, af tricykliske antidepressiva og

sympatomimetika kan resultere i øget sympatomimetisk virkning af xylometazolin og

anbefales derfor ikke.

Samtidig brug af andre antikolinerge lægemidler kan forstærke den antikolinerge virkning.

Ovenstående interaktioner er studeret individuelt for begge de aktive substanser i Otrivin

Comp, men ikke for kombinationen.

Der er ikke udført interaktionsstudier med andre stoffer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af Otrivin Comp hos gravide kvinder. De

udførte dyreforsøg er utilstrækkelige med hensyn til dokumentation for påvirkning af

graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødsel og postnatal udvikling. Den potentielle

risiko for mennesker er ukendt.

Otrivin Comp bør ikke anvendes under graviditet, med mindre det er påkrævet/yderst

nødvendigt.

Amning

Det vides ikke om ipratropiumbromid og xylometazolinhydrochlorid udskilles i human

mælk. Den systemiske påvirkning af ipratropiumbromid og xylometazolin hydrochlorid er

lav. Det er derfor ikke sandsynligt at det ammede barn påvirkes. Før anvendelse til

ammende bør en afvejning mellem fordelene ved amning og moderens behov for

behandling og mulig risiko for barnet finde sted.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning

43140_spc.doc

Side

3 af 7

Synsforstyrrelser (herunder sløret syn og mydriasis), svimmelhed og træthed er blevet

rapporteret med Otrivin Comp. Patienter bør instrueres i, at hvis de er påvirkede, må de

ikke føre motorkøretøj, betjene maskiner eller deltage i aktiviteter, hvor disse symptomer

kan udsætte dem selv eller andre for fare.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De almindeligst rapporterede bivirkninger er epistaxis, der forekommer hos 14,8% og

næsetørhed, der forekommer hos 11,3% af patienterne.

Mange af de rapporterede bivirkninger er også symptomer på almindelig forkølelse.

Oversigt over bivirkninger opstillet i tabelform

Følgende bivirkninger blev rapporteret i to randomiserede kliniske studier og i et ikke-

interventions-studie med produktet efter markedsføring samt overvågning efter

markedsføring.

Bivirkningerne er opført nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppighederne

er defineret som:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (

<

1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres fra tilgængelige data).

Hyppighed

System-

organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Immunsystem

Overfølsomh

Psykiske

forstyrrelser

Insomni

Nervesystemet

Dysgeusi, hovedpine

Parosmi,

svimmelhed,

tremor

Øjne

Øjen-

irritation,

tørre øjne

Akkomo-

dations-

forstyrrelse,

forværring af

snæver-

vinklet

glaukom,

øjen-smerter,

fotopsi,

øget

intraokulært

tryk, sløret

43140_spc.doc

Side

4 af 7

Hyppighed

System-

organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke kendt

syn,

mydriasis,

halovision

Hjerte

Palpitationer,

takykardi

Atrieflimren

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Epistaxis,

tørhed i

næsen

Ubehag i næsen,

tilstoppet næse,

tørhed i svælget,

irritation i svælget,

smerter i næsen

Sår i næsen,

nysen,

orofarynge

smerter,

hoste,

dysfoni

Næseflo

Paranasalt

sinus-

ubehag.

larynxspasm

pharynxøde

Mave-tarm-

kanalen

Mundtørhed

Dyspepsi,

kvalme

Dysfagi

Hud og

subkutane væv

Pruritus,

udslæt,

urticaria

Nyrer og

urinveje

Urin-

retention

Almene

symptomer og

reaktioner på

admini-

strations-

stedet

Ubehag,

træthed

Ubehag i

brystet, tørst,

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Adskillige af de bivirkninger, der er opført under ”Ikke kendt”, er kun blevet rapporteret én

gang for produktet i kliniske studier eller er kun rapporteret fra overvågning efter

markedsføring.Der kan derfor ikke gives en hyppighedsvurdering baseret på det aktuelle

antal af patienter, som er behandlet med Otrivin Comp.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

43140_spc.doc

Side

5 af 7

Overdosering efter oral eller overdreven topikal anvendelse af xylometazolinhydrochlorid

kan medføre svær svimmelhed, svedudbrud, svært nedsat legemstemperatur, hovedpine,

bradykardi, hypertension, respirationsdepression, koma og kramper. Hypertension kan

afløses af hypotension. Små børn er mere udsatte over for forgiftning end voksne.

Da absorptionen efter nasal eller oral administration er meget begrænset, er akut

overdosering efter intranasal anvendelse af ipratropiumbromid ikke sandsynlig, men hvis

der skulle forekomme en overdosering, er symptomerne mundtørhed,

akkomodationsbesvær og takykardi. Behandlingen er symptomatisk.

Ved en betragtelig overdosis kan patienten få antikolinerge CNS-symptomer såsom

hallucinationer. Disse skal behandles med cholinestereasehæmmere.

Der skal initieres passende understøttende forholdsregler hos alle personer, hvor der er

mistanke om en overdosering, og hvis påkrævet, er en hurtig symptomatisk behandling

under lægelig opsyn indiceret. Dette bør omfatte observation af personen i mindst 6 timer.

I tilfælde af en alvorlig overdosering med hjertestop, skal genoplivning fortsættes i mindst

1 time.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Sympatomimetika, kombinationsprodukter uden

kortikosteroider.

ATC-kode: R 01 AB 06.

Xylometazolinhydrochlorid er et sympatomimetika, som virker på α-adrenerge receptorer.

Xylometazolin har vasokonstriktorisk virkning. Virkningen indtræder efter 5-10 minutter

og varer 6-8 timer.

Ipratropiumbromid er en kvartær ammoniumforbindelse med antikolinerg virkning. Ved

nasal administration reduceres den nasale sekretion ved kompetitiv hæmning af de

kolinerge receptorer lokaliseret i næsens epithel. Virkningen indtræder sædvanligvis inden

for 15 minutter og varer gennemsnitligt i 6 timer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter administration af et pust pr. næsebor af 140 µg xylometazolin og 84 µg

ipratropiumbromid hos 24 raske forsøgspersoner, opnåedes gennemsnitlige koncentrationer

på 0,085 ng/ml og 0,13 ng/ml 1 og 2 timer efter administration for henholdsvis

ipratropiumbromid og xylometazolin. Blodniveauerne er meget lave. Dog forventes det på

baggrund af eksisterende data, at ipratropiumbromid og især xylometazolin vil

akkumuleres ved den foreslåede administration 3 gange dagligt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata studier

43140_spc.doc

Side

6 af 7

Både ipratropium og xylometazolin er blevet testet i prækliniske studier. Data herfra viser

ingen relevante kliniske risici med den aktuelle dosis af Otrivin Comp.

Daglig, intranasal anvendelse af Otrivin Comp til hunde i 28 dage i doser op til 4 gange

den påtænkte dosis viste ingen lokal eller systemisk virkning.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dinatriumedetat

Glycerol 85 %

Saltsyre (til justering af pH)

Natriumhydroxid (til justering af pH)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter åbning kan næsesprayen anvendes til slutningen af holdbarhed.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

10 ml multidosisbeholder (ca. 70 pust) HDPE-flaske med en PP spraypumpe med

beskyttende hætte, der giver afmålt dosis (materiale der er i kontakt med opløsningen:

LDPE, HDPE, PE/butyl, rustfrit stål).

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

43140

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

26. november 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. juli 2017

43140_spc.doc

Side

7 af 7

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

27-9-2018

Outcome of the consultation on confirmatory data used in risk assessment for the active substance copper (I), copper (II) variants

Outcome of the consultation on confirmatory data used in risk assessment for the active substance copper (I), copper (II) variants

Published on: Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following the first approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Me...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-9-2018

Remarks from Anna Abram as prepared for delivery to the 2018 Intergovermental Meeting on Drug Compounding

Remarks from Anna Abram as prepared for delivery to the 2018 Intergovermental Meeting on Drug Compounding

Remarks by FDA’s Anna Abram to the 2018 Intergovermental Meeting on Drug Compounding

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-9-2018

FDA launches new, comprehensive campaign to warn kids about the dangers of e-cigarette use as part of agency’s Youth Tobacco Prevention Plan, amid evidence of sharply rising use among kids

FDA launches new, comprehensive campaign to warn kids about the dangers of e-cigarette use as part of agency’s Youth Tobacco Prevention Plan, amid evidence of sharply rising use among kids

FDA launched new, comprehensive campaign to warn kids about the dangers of e-cigarette use as part of agency’s Youth Tobacco Prevention Plan, amid evidence of sharply rising use among kids.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-9-2018

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The goal of this research is to better address the problems related to the widespread presence of pesticides in the environment. Despite the unquestionable utility of the pesticides against various pests in the agricultural field, most pesticides and the corresponding pesticide residues are toxic to the environment and hazardous to human health. The recent literature on organophosphate compounds emphasises a clear correlation between their use and the occurr...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Risk assessment of white willow (Salix alba) in food

Risk assessment of white willow (Salix alba) in food

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 This Technical Report contains a description of the activities within the work programme of the EU‐FORA Fellowship on the risk assessment of white willow in food. The bark of different varieties of willow has had a long history of medical use as a means to reduce fever and as a painkiller. Willow bark is also used in weight loss and sports performance food supplements. The labelling of these products usually does not mention any restrictions to the length of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Risk ranking of chemical and microbiological hazards in food

Risk ranking of chemical and microbiological hazards in food

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Risk ranking is a versatile tool used to prioritise activities performed by public health regulatory bodies. It also allows efficient communication between all stakeholders in the process of risk analysis. However, risk ranking methods are still not optimal. Because of the different approaches employed in the risk assessment of microbiological agents and chemicals, it is difficult to rank them together using the same metrics. In our work, we first discuss di...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Identification and evaluation of potentially mutagenic and carcinogenic food contaminants

Identification and evaluation of potentially mutagenic and carcinogenic food contaminants

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Heat processing of food gives rise to a plethora of chemical compounds whose toxicological effects are largely unknown. Due to a general lack of experimental toxicological data, assessing the risks associated with the consumption of these substances remains a challenge. Computer models that allow for an in silico prediction of physicochemical and toxicological characteristics, may be able to fill current data gaps and facilitate the risk assessment of toxico...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Pharm D Solutions, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of all Sterile Compounded Drugs Due to A Potential Lack of Sterility Assurance

Pharm D Solutions, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of all Sterile Compounded Drugs Due to A Potential Lack of Sterility Assurance

Pharm D Solutions, LLC is voluntarily recalling all sterile compounded drug products within expiry to the clinic, physician or consumer level. These drug products are being voluntarily recalled due to concerns that practices at the pharmacy have the potential to pose a risk of contamination to products that are intended to be sterile. These concerns arose following a routine inspection of the pharmacy by FDA.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps to help ensure the quality of and preserve access to compounded drugs by pursuing closer collaboration with states

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps to help ensure the quality of and preserve access to compounded drugs by pursuing closer collaboration with states

FDA announces revised draft memorandum of understanding between FDA and the states to help ensure the quality of and preserve access to compounded drugs

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-8-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA to evaluate increased risk of heart-related death and death from all causes with the gout medicine febuxostat (Uloric)

FDA Drug Safety Communication: FDA to evaluate increased risk of heart-related death and death from all causes with the gout medicine febuxostat (Uloric)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that preliminary results from a safety clinical trial show an increased risk of heart-related death with febuxostat (Uloric) compared to another gout medicine called allopurinol. We required the Uloric drug manufacturer, Takeda Pharmaceuticals, to conduct this safety study when we approved the medicine in 2009. Once we receive the final results from the manufacturer, we will conduct a comprehensive review and will update the public with any new inf...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-8-2018

August 17, 2018: Unlicensed Pharmacy Technician Pleads Guilty to Working at New England Compounding Center

August 17, 2018: Unlicensed Pharmacy Technician Pleads Guilty to Working at New England Compounding Center

August 17, 2018: Unlicensed Pharmacy Technician Pleads Guilty to Working at New England Compounding Center

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-7-2018

Ranier’s Rx Laboratory Issues Voluntary Recall of All Sterile Compounded Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Concerns

Ranier’s Rx Laboratory Issues Voluntary Recall of All Sterile Compounded Products Within Expiry Due to Lack of Sterility Concerns

Ranier’s Rx Laboratory is voluntarily recalling all sterile compounded drug products within expiry to the hospital or consumer level. These drug products are being voluntarily recalled due to concerns that practices at the pharmacy have the potential to pose a risk of contamination to products that are intended to be sterile. These concerns arose following a routine inspection of the pharmacy by FDA.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-7-2018

FDA continues taking key actions on bulk drug substances used for compounding to advance the regulatory framework governing compounded drugs and to protect patients

FDA continues taking key actions on bulk drug substances used for compounding to advance the regulatory framework governing compounded drugs and to protect patients

FDA continues making progress on bulk drug substances for compounding

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on agency’s continued efforts relating to compounded drugs for patients who cannot use an FDA-approved drug

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on agency’s continued efforts relating to compounded drugs for patients who cannot use an FDA-approved drug

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on agency’s continued efforts relating to compounded drugs for patients who cannot use an FDA-approved drug

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-6-2018

National Network for the Monitoring and Prevention of Occupational Diseases: new data published on cancers of occupational origin

National Network for the Monitoring and Prevention of Occupational Diseases: new data published on cancers of occupational origin

At the 35th French occupational medicine and health congress (CNMST) held in Marseille from 5 to 8 June 2018, ANSES presented for the very first time data on cancers of occupational origin collected by the National Network for Monitoring and Prevention of Occupational Diseases (RNV3P) coordinated by the Agency. These data are used to build up a comprehensive picture of the cancers associated with occupational exposure situations, in order toidentify the industry sectors and situations most at risk, with ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

5-6-2018

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA announced that it has warned nine online networks, operating a total of 53 websites, that they must stop illegally marketing potentially dangerous, unapproved and misbranded versions of opioid medications, including tramadol and oxycodone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens

The FDA is announcing three new efforts as part of a comprehensive set of actions to advance the FDA’s framework for sun protection products ahead of this coming summer

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-4-2018

ANSES assesses the efficacy and safety of alternatives to antibiotics in animal husbandry and considers the need for a specific status for these products

ANSES assesses the efficacy and safety of alternatives to antibiotics in animal husbandry and considers the need for a specific status for these products

Today, the Agency is publishing an inventory of alternatives to antibiotics aimed at reducing their use in animal husbandry and based on an original method for evaluating the diverse scientific publications in the field. In its report, ANSES identifies numerous products and substances including compounds, plants, plant extracts and micro-organisms, which are used as alternatives to antibiotics. However, it emphasises the diversity of the data available to assess their safety and efficacy, and their abili...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

17-4-2018

March 27, 2018: Compounding Pharmacy Owner Sentenced to Five Years in Prison for $10.5 Million Health Care Fraud

March 27, 2018: Compounding Pharmacy Owner Sentenced to Five Years in Prison for $10.5 Million Health Care Fraud

March 27, 2018: Compounding Pharmacy Owner Sentenced to Five Years in Prison for $10.5 Million Health Care Fraud

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-2-2016

New comprehensive list of euphoriant substances regulated in Denmark

New comprehensive list of euphoriant substances regulated in Denmark

You can now find a comprehensive list of euphoriant substances that are subject to control in Denmark via the executive order on euphoriant substances.

Danish Medicines Agency

8-9-2009

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

On 3 september 2009, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds).

Danish Medicines Agency

11-9-2018

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 11-13 September 2018 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 11-13 September 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-8-2018

 Minutes of the COMP meeting of 22-24 May 2018

Minutes of the COMP meeting of 22-24 May 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-8-2018

 Minutes of the COMP meeting of 19-21 June 2018

Minutes of the COMP meeting of 19-21 June 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-7-2018

Regulatory and procedural guideline: Post-orphan medicinal product designation procedures: guidance for sponsors to submit an application via the current existing submission process until 19 Sept 2018

Regulatory and procedural guideline: Post-orphan medicinal product designation procedures: guidance for sponsors to submit an application via the current existing submission process until 19 Sept 2018

The opinions on orphan designation are adopted by the Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) at their monthly meetings at the European Medicines Agency (EMA).

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-7-2018

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 17-19 July 2018 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 17-19 July 2018 meeting

Draft agenda for the meeting on 17-19 July 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-7-2018

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments: https://go.usa.gov/xQ7Jb  pic.twitter.com/hQxiKdMZBK

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-6-2018

 Minutes of the COMP meeting of 17-19 April 2018

Minutes of the COMP meeting of 17-19 April 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-6-2018

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 19-21 June 2018 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 19-21 June 2018 meeting

Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) draft agenda for the meeting on 19-21 June 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-5-2018

 Minutes of the COMP meeting of 13-15 March 2018

Minutes of the COMP meeting of 13-15 March 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-5-2018

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 22-24 May 2018 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 22-24 May 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

 Minutes of the COMP meeting of 13-15 February 2018

Minutes of the COMP meeting of 13-15 February 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency