Oslif Breezhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oslif Breezhaler
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oslif Breezhaler
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Narkotika til obstruktiv luftvejssygdomme
 • Terapeutisk område:
 • Pulmonal sygdom, kronisk obstruktiv
 • Terapeutiske indikationer:
 • Oslif Breezhaler er indiceret til vedligeholdelsesbronkodilatorbehandling af luftstrømsobstruktion hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/001210
 • Autorisation dato:
 • 30-11-2009
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/001210
 • Sidste ændring:
 • 02-03-2018

Offentlige vurderingsrapport

EMA/530633/2017

EMEA/H/C/0001210

EPAR – sammendrag for offentligheden

Oslif Breezhaler

indacaterol

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Oslif

Breezhaler. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Oslif Breezhaler bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Oslif Breezhaler, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Oslif Breezhaler, og hvad anvendes det til?

Oslif Breezhaler er et lægemiddel, der anvendes til at holde luftvejene fri hos voksne med kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL). KOL er en langvarig sygdom, hvor luftveje og lungeblæresække bliver

beskadiget eller blokeret, så vejrtrækningen vanskeliggøres. Oslif Breezhaler anvendes til

(regelmæssig) vedligeholdelsesbehandling.

Lægemidlet indeholder det aktive stof indacaterol.

Hvordan anvendes Oslif Breezhaler?

Oslif Breezhaler-kapsler indeholder et pulver, der skal inhaleres, og må kun anvendes med en Oslif

Breezhaler-inhalator. Kapslerne må ikke sluges. For at tage en dosis anbringer patienten en kapsel i

inhalatoren og indånder pulveret gennem munden.

Den anbefalede dosis er en kapsel på 150 mikrogram én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag.

Lægen kan øge dosen til én 300 mikrogram-kapsel én gang dagligt i tilfælde af svær KOL.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Oslif Breezhaler

EMA/530633/2017

Page 2/3

Hvordan virker Oslif Breezhaler?

Det aktive stof i Oslif Breezhaler, indacaterol, er en beta2-adrenerg receptoragonist. Den virker ved at

binde sig til beta2-receptorer, som findes i muskelcellerne i mange organer, og som får musklerne til

at slappe af. Når Oslif Breezhaler inhaleres, når indacaterol frem til receptorerne i luftvejene og

aktiverer dem. Dette får muskulaturen i luftvejene til at afslappes, så luftvejene bedre holdes åbne, og

patienten får lettere ved at trække vejret.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Oslif Breezhaler?

I tre hovedundersøgelser, som omfattede over 4 000 patienter med KOL, blev Oslif Breezhaler

sammenlignet med placebo (ikke-aktivt stof), tiotropium eller formoterol (andre inhalerede

lægemidler, som anvendes til behandling af KOL). Det primære mål for virkning var ændringer i

patienternes forcerede ekspirationsvolumen (FEV

, den maksimale luftmængde, som en person kan

udånde på et sekund) efter 12 uger.

Oslif Breezhaler var mere effektivt end placebo til at forbedre lungefunktionen hos patienter med KOL.

Gennemsnitlig var forbedringen i FEV

hos patienter, som fik Oslif Breezhaler, mellem 150 og 190 ml,

mens ændringen i FEV

hos patienter, som fik placebo, varierede fra et fald på 10 ml til en forøgelse

på 20 ml. Som helhed var virkningerne af 150- og 300-mikrogramsdoserne af Oslif Breezhaler ens,

men resultaterne viste, at 300-mikrogramsdosen kan give en bedre lindring hos patienter med en svær

grad af sygdommen. Stigningen i FEV

var 130 ml med tiotropium og 80 ml med formoterol.

Hvilke risici er der forbundet med Oslif Breezhaler?

De hyppigste bivirkninger ved Oslif Breezhaler (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

nasopharyngitis (betændelse i næse og svælg) og infektion i de øvre luftveje (infektion i næse og

svælg). Andre almindelige bivirkninger omfatter brystsmerter, hoste og muskelkramper.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Oslif Breezhaler fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Oslif Breezhaler godkendt?

CHMP konkluderede, at Oslif Breezhaler var påvist at være effektivt til at bedre lungefunktionen ved

KOL. CHMP bemærkede desuden, at der ikke var større sikkerhedsmæssige problemer med Oslif

Breezhaler, idet bivirkningerne kan behandles og svarer til bivirkningerne af andre lægemidler med

beta2-adrenerge receptoragonister. CHMP besluttede derfor, at fordelene ved Oslif Breezhaler opvejer

risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Oslif Breezhaler?

I produktresuméet og indlægssedlen er der anført anbefalinger og forholdsregler, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Oslif Breezhaler.

Oslif Breezhaler

EMA/530633/2017

Page 3/3

Andre oplysninger om Oslif Breezhaler

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Oslif Breezhaler den 30. november 2009.

Den fuldstændige EPAR for Oslif Breezhaler findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Oslif Breezhaler, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 09-2017.

Indlægsseddel

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oslif Breezhaler 150 mikrogram inhalationspulver i kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder indacaterolmaleat svarende til 150 mikrogram indacaterol.

Den leverede dosis, der afgives fra mundstykket på inhalatoren, er indacaterolmaleat svarende til

120 mikrogram indacaterol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver kapsel indeholder 24,8 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver i kapsel

Gennemsigtige (farveløse) kapsler med et hvidt pulver påtrykt "IDL 150" i sort over en sort bjælke og

virksomhedens logo (

) påtrykt i sort under den sorte bjælke.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Oslif Breezhaler er indiceret til bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling af luftvejsobstruktion

hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er inhalation af indholdet i én kapsel på 150 mikrogram en gang dagligt ved

hjælp af Oslif Breezhaler-inhalatoren. Dosis bør kun øges efter medicinsk vurdering.

Det er påvist, at inhalation af indholdet i én 300 mikrogram kapsel en gang daglig ved hjælp af Oslif

Breezhaler-inhalatoren giver en yderligere klinisk virkning, hvad angår åndenød, særligt hos

patienter med svær KOL. Den maksimale dosis er 300 mikrogram en gang dagligt.

Oslif Breezhaler bør tages på samme tidspunkt hver dag.

Hvis en dosis glemmes, skal næste dosis tages til sædvanlig tid næste dag.

Særlige populationer

Ældre patienter

Maksimal plasmakoncentration og samlet systemisk eksponering øges med alderen, men der kræves

ikke dosisjustering hos ældre patienter.

Nedsat leverfunktion

Der kræves ikke dosisjustering hos patienter med mildt og moderat nedsat leverfunktion. Der er ingen

tilgængelige data for brug af Oslif Breezhaler til patienter med stærkt nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ikke dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for Oslif Breezhaler i den pædiatriske population (under 18 år).

Administration

Kun til inhalation. Oslif Breezhaler-kapsler må ikke synkes.

Kapslerne må først tages ud af blisteren umiddelbart inden anvendelse.

Kapslerne må kun tages ved hjælp af Oslif Breezhaler-inhalatoren (se pkt. 6.6). Oslif Breezhaler-

inhalatoren, der er i hver ny ordination, skal anvendes.

Patienter skal informeres om korrekt administration af præparatet. Patienter, der ikke oplever en

forbedring i vejrtrækningen, skal spørges, om de synker medicinen i stedet for at inhalere den.

For instruktioner om brug af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Astma

Oslif Breezhaler er en langtidsvirkende beta

-adrenerg agonist, som kun er beregnet til KOL. Må

ikke anvendes til behandling af astma pga. manglende langtidsdata.

Langtidsvirkende beta

-adrenerge agonister kan, når de anvendes til behandling af astma, forøge

risikoen for alvorlige, astmarelaterede bivirkninger inklusive astmarelateret død.

Overfølsomhed

Der er rapporteret øjeblikkelige overfølsomhedsreaktioner efter administration af Oslif Breezhaler.

Hvis der opstår symptomer, som antyder allergiske reaktioner (specielt vejrtrækning- eller

synkebesvær, hævet tunge, læber og ansigt, urticaria, hududslæt), skal Oslif Breezhaler seponeres

med det samme og alternativ terapi startes.

Paradoks bronkospasme

Som ved anden inhalationsbehandling kan anvendelse af Oslif Breezhaler medføre paradoks

bronkospasme, hvilket kan være livstruende. Ved paradoks bronkospasme skal behandlingen straks

seponeres og erstattes med alternativ behandling.

Forværring af sygdom

Oslif Breezhaler er ikke indiceret til behandling af akutte tilfælde af bronkospasmer, dvs. som

anfaldsbehandling. Ved forværring af KOL under behandling med Oslif Breezhaler skal der foretages

en reevaluering af patienten og behandlingsregimet for KOL. En forøgelse af den daglige dosis af

Oslif Breezhaler over den maksimale dosis på 300 mikrogram er ikke hensigtsmæssig.

Systemiske virkninger

Selvom der sædvanligvis ikke observeres klinisk relevante virkninger på det kardiovaskulære system

efter anvendelse af Oslif Breezhaler ved de anbefalede doser, skal indacaterol, som ved andre beta

adrenerge agonister, anvendes med forsigtighed hos patienter med kardiovaskulære sygdomme

(koronar hjertesygdom, akut myokardieinfarkt, hjertearytmier, hypertension), hos patienter med

konvulsive sygdomme eller tyrotoksikose og hos patienter, som er usædvanlig responsive over for

beta

-adrenerge agonister.

Kardiovaskulære virkninger

Ligesom andre beta

-adrenerge agonister kan indacaterol medføre klinisk signifikante

kardiovaskulære virkninger hos nogle patienter, hvilket ses ved øget pulsfrekvens, blodtryk og/eller

andre symptomer. Hvis sådanne virkninger forekommer, kan det muligvis være nødvendigt at

seponere behandlingen. Desuden er der rapporteret ekg-ændringer ved brug af beta-adrenerge

agonister, såsom udfladning af T-bølgen, forlængelse af QT-intervallet og ST-segmentdepression,

selvom den kliniske signifikans af disse observationer ikke kendes. Langtidsvirkende beta

-adrenerge

agonister som Oslif Breezhaler skal derfor bruges med forsigtighed hos patienter med kendt, eller

hvor der er mistanke om forlænget QT-interval, eller som er i behandling med lægemidler, der

påvirker QT-intervallet.

Der er ikke observeret klinisk relevante virkninger af QT

-intervallet ved de anbefalede terapeutiske

doser af Oslif Breezhaler i kliniske studier (se pkt. 5.1).

Hypokaliæmi

Beta

-adrenerge agonister kan medføre signifikant hypokaliæmi hos visse patienter, hvilket potentielt

kan medføre kardiovaskulære bivirkninger. Reduktionen af serumkalium er typisk midlertidig og

kræver ikke supplering. Hos patienter med svær KOL kan hypokaliæmi potenseres af hypoksi og

samtidig behandling (se pkt. 4.5), hvilket kan øge tilbøjeligheden til hjertearytmier.

Hyperglykæmi

Inhalation af høje doser beta

-adrenerge agonister kan medføre forhøjet plasmaglukose. Ved

påbegyndelse af behandling med Oslif Breezhaler skal plasmaglukose monitoreres tættere hos

diabetespatienter.

Kliniske studier har vist, at klinisk betydningsfulde ændringer i blodglukose generelt var 1-2 %

hyppigere med Oslif Breezhaler end med placebo ved de anbefalede doser. Oslif Breezhaler er ikke

undersøgt hos patienter med ukontrolleret diabetes mellitus.

Hjælpestoffer

Kapslerne indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en

særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Sympatomimetiske lægemidler

Samtidig anvendelse af andre sympatomimetiske lægemidler (alene eller som del af

kombinationsbehandling) kan potensere bivirkninger ved Oslif Breezhaler.

Oslif Breezhaler må ikke anvendes sammen med andre langtidsvirkende beta

-adrenerge agonister

eller lægemidler, der indeholder langtidsvirkende beta

-adrenerge agonister.

Hypokaliæmisk behandling

Samtidig hypokaliæmisk behandling med methylxanthin-derivater, steroider eller ikke-

kaliumbesparende diuretika kan potentiere muligheden for hypokaliæmisk virkning af beta

adrenerge agonister, og derfor er forsigtighed påkrævet (se pkt. 4.4).

Beta-adrenerge blokkere

Beta-adrenerge blokkere og beta

-adrenerge agonister kan svække eller modvirke virkningen af

hinanden, når de administreres samtidig. Indacaterol bør derfor ikke gives sammen med beta-

adrenerge blokkere (herunder øjendråber), medmindre der er tvingende årsager hertil. Hvor det er

påkrævet, skal kardioselektive beta-adrenerge blokkere foretrækkes, selvom de skal anvendes med

forsigtighed.

Metaboliske og transporterbaserede interaktioner

CYP3A4 og P-glycoprotein (P-gp) er centrale komponenter i udskillelsen af indacaterol. Hæmning af

disse systemer øger den systemiske påvirkning af indacaterol med op til det dobbelte.

Størrelsesordenen på eksponeringsforhøjelserne, som skyldes interaktioner, giver ikke grund til

bekymringer vedrørende sikkerheden, taget i betragtning, at der er erfaringer med sikkerhed fra

kliniske forsøg på op til ét år med Oslif Breezhaler i doser på op til det dobbelte af den maksimale

anbefalede terapeutiske dosis.

Det er ikke påvist, at indacaterol interagerer med lægemidler, som gives samtidig.

In vitro-

undersøgelser har indikeret, at indacaterol har en ubetydeligt mulighed til at forårsage metaboliske

interaktioner med lægemidler ved de systemiske eksponeringsniveauer opnået i klinisk praksis.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af indacaterol til gravide kvinder. Ved klinisk relevante

eksponeringer indikerer dyrestudier hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Indacaterol kan, som andre beta

-agonister, hæmme veer ved

fødslen pga. en afslappende virkning på den glatte muskulatur i uterus. Oslif Breezhaler må kun

anvendes under graviditet, hvis de forventede fordele opvejer de mulige risici.

Amning

Det vides ikke, om indacaterol/metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakokinetiske/toksikologiske data fra dyrestudier viser, at indacaterol/metabolitter udskilles i

mælk (se pkt. 5.3). En risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning

eller behandling med Oslif Breezhaler skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for

barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der er observeret en nedsat graviditetsrate i rotter. Det anses alligevel for usandsynligt, at indacaterol

kan påvirke reproduktion eller fertilitet hos mennesker ved inhalation af den maksimale anbefalede

dosis (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Oslif Breezhaler påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger ved de anbefalede doser var nasopharyngitis (14,3 %), infektion i øvre

luftveje (14,2 %), hoste (8,2 %), hovedpine (3,7 %) og muskelspasmer (3,5 %). Disse var

overvejende lette eller moderate og blev mindre hyppige ved fortsat behandling.

Ved de anbefalede doser viser bivirkningsprofilen for Oslif Breezhaler hos patienter med KOL

klinisk ubetydelige systemiske virkninger af beta

-adrenerg stimulation. Middeltal for ændringer i

hjertefrekvens var mindre end et slag pr. minut, og takykardi var sjælden og rapporteret til en

lignende frekvens under behandling med placebo. Relevante forlængelser af QT

F var ikke målbare i

forhold til placebo. Hyppigheden for betydningsfulde QT

F-intervaller [dvs. >450 ms (mænd) og

>470 ms (kvinder)] og rapporteret hypokaliæmi var tilsvarende placebo. Middeltallet for maksimale

ændringer i blodglukose var tilsvarende mellem Oslif Breezhaler og placebo.

Resumé af bivirkninger i tabel

Det kliniske fase III-udviklingsprogram for Oslif Breezhaler omfattede patienter med klinisk

diagnose af moderat til svær KOL. 4.764 patienter blev eksponeret for indacaterol i op til et år ved

doser på op til det dobbelte af maksimal anbefalet dosis. Ud af disse patienter blev 2.611 behandlet

med 150 mikrogram pr. dag, og 1.157 blev behandlet med 300 mikrogram pr. dag. Ca. 41 % af

patienterne havde svær KOL. Patienternes gennemsnitsalder var 64 år, hvoraf 48 % af patienterne var

65 år eller ældre, og størstedelen (80 %) var af kaukasisk oprindelse.

Bivirkningerne i tabel 1 står anført efter systemorganklasser i henhold til MedDRA-

sikkerhedsdatabasen for KOL. Bivirkningerne for hver systemorganklasse er ordnet efter hyppighed i

faldende orden i henhold til følgende definitioner: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til

<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Bivirkninger

Bivirkninger

Frekvens

Infektioner og parasitære sygdomme

Infektion i øvre luftveje

Almindelig

Nasopharyngitis

Almindelig

Sinuitis

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Diabetes mellitus og hyperglykæmi

Ikke almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Paræstesi

Ikke almindelig

Hjerte

Iskæmisk hjertesygdom

Ikke almindelig

Atrieflimren

Ikke almindelig

Palpitationer

Ikke almindelig

Takykardi

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste

Almindelig

Orofaryngeale smerter, inklusive halsirritation

Almindelig

Rinoré

Almindelig

Paradoks bronkospasme

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Kløe/udslæt

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskelspasme

Almindelig

Myalgi

Ikke almindelig

Muskuloskeletale smerter

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Brystsmerter

Almindelig

Perifert ødem

Almindelig

Efter markedsføring er der modtaget rapporter om overfølsomhed i forbindelse med brug af Oslif

Breezhaler. De blev indberettet frivilligt fra en population af ukendt størrelse, og det er derfor ikke

altid muligt på pålidelig vis at estimere frekvensen eller fastslå en årsagssammenhæng til eksponering

for lægemidlet. Derfor blev hyppigheden beregnet udfra erfaringer fra kliniske studier.

Ved 600 mikrogram en gang daglig var sikkerhedsprofilen for Oslif Breezhaler samlet set svarende

til den for den anbefalede dosis. En yderligere bivirkning var tremor (almindelig).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I fase III kliniske forsøg observerede sundhedspersonalet ved de kliniske besøg, at gennemsnitlig

17-20 % af patienterne oplevede sporadisk hoste, som almindeligvis forekom inden for 15 sekunder

efter inhalation og typisk med en varighed på 5 sekunder (ca. 10 sekunder hos aktive rygere). Hosten

blev observeret med en større hyppighed hos kvinder end hos mænd og hyppigere hos aktive rygere

end hos tidligere rygere. Hosten opstået efter en inhalation medførte ikke, at nogen af patienterne

afbrød deres deltagelse i forsøgene ved de anbefalede doser (hoste er et symptom ved KOL, og blot

8,2 % af patienterne rapporterede hoste som en bivirkning). Der er ingen tegn på, at hoste efter

inhalation er forbundet med bronkospasmer, eksacerbationer, sygdomsforværring eller tab af effekt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Hos KOL-patienter var enkeltdoser på 10 gange den maksimale anbefalede terapeutiske dosis

forbundet med moderat forhøjet pulsfrekvens, systolisk blodtryk og QT

-interval.

En overdosis af indacaterol vil sandsynligvis medføre en forstærket virkning, som er typisk for beta

adrenerge stimulerende midler, dvs. takykardi, tremor, palpitationer, hovedpine, kvalme, opkast,

døsighed, ventrikulære arytmier, metabolisk acidose, hypokaliæmi og hyperglykæmi.

Understøttende og symptomatisk behandling er indiceret. I alvorlige tilfælde skal patienten behandles

på hospitalet. Brug af kardioselektive betablokkere kan overvejes, men kun under overvågning af en

læge og med ekstrem forsigtighed, da brugen af beta-adrenerge blokkere kan udløse bronkospasmer.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lægemidler til obstruktive luftvejslidelser, selektive beta-2-

adrenoreceptor agonister, ATC-kode: R03AC18

Virkningsmekanisme

De farmakologiske virkninger af beta

-adrenoceptoragonister kan som minimum delvist tilskrives

stimulering af intracellulær adenylcyclase, det enzym, som katalyserer omdannelsen af

adenosintrifosfat (ATP) til cyklisk-3’, 5’-adenosinmonofosfat (cyklisk monofosfat). Forøgede

cykliske AMP-niveauer medfører afslapning af den bronkiale glatte muskulatur.

In vitro

-forsøg har

påvist, at indacaterol, som er en langtidsvirkende beta

-adrenerg agonist, har mere end 24 gange

større agonistaktivitet på beta

-receptorer sammenlignet med beta

-receptorer og 20 gange større

agonistaktivitet sammenlignet med beta

-receptorer.

Når indacaterol inhaleres, virker det lokalt i lungen som en bronkodilator. Indacaterol er en partiel

agonist på den humane beta

-adrenerg receptor med nanomolær styrke. Indacaterol har en hurtigt

indsættende virkning og lang virkningsvarighed i isolerede humane bronchier.

Selvom beta

-receptorer er de fremherskende adrenerge receptorer i den bronkiale glatte muskulatur,

og beta

-receptorer er de fremherskende receptorer i det humane hjerte, eksisterer der ligeledes beta

adrenerge receptorer i det humane hjerte, som udgør 10-50 % af den samlede mængde adrenerge

receptorer. Den nøjagtige funktion af beta

-adrenerge receptorer i hjertet kendes ikke, men

tilstedeværelsen af dem øger sandsynligheden for, at selv meget selektive beta

-adrenerge agonister

kan påvirke hjertet.

Farmakodynamisk virkning

Regelmæssig anvendelse af Oslif Breezhaler én gang dagligt ved doser på 150 mikrogram og

300 mikrogram medførte en klinisk signifikant forbedring af lungefunktionen (målt som forceret

eksspirationsvolumen i ét sekund, FEV

) over 24 timer på tværs af flere kliniske farmakodynamiske

forsøg og forsøg vedrørende virkning. Der sås en hurtig indsættende virkning, inden for 5 minutter

efter inhalation med en øget FEV

på 110-160 ml relativt i forhold til baseline, tilsvarende

virkningen af den hurtigtvirkende beta

-agonist salbutamol 200 mikrogram og statistisk set hurtigere i

forhold til 50/500 mikrogram salmeterol/fluticason. De gennemsnitlige maximale forbedringer i FEV

i forhold til baseline var 250-330 ml ved steady state.

Den bronkodilaterende virkning var ikke afhængig af tidspunktet for dosering, som blev givet enten

om morgenen eller om aftenen.

Det er påvist, at Oslif Breezhaler reducerer hyperinflation af lungerne, hvilket resulterede i øget

inspiratorisk kapacitet under motion og hvile sammenlignet med placebo.

Virkninger på hjerteelektrofysiologi

Et dobbeltblindet, placebo- og aktivkontrolleret (moxifloxacin) forsøg over 2 uger hos 404 raske

frivillige viste maksimal gennemsnitlig (90 % konfidensintervaller) forlængelse af QT

F-intervallet (i

millisekunder) på 2,66 (0,55; 4,77), 2,98 (1,02; 4,93) og 3,34 (0,86; 5,82) efter flere doser på

henholdsvis 150 mikrogram, 300 mikrogram og 600 mikrogram. Der er derfor ikke grund til

bekymring vedrørende et proarytmisk potentiale relateret til forlængelserne af QT-intervallet ved

anbefalede terapeutiske doser eller ved det dobbelte af maksimal anbefalet dosis. Der var ikke tegn

på en koncentration-delta QT

-relation i intervallet af de evaluerede doser.

Et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III-forsøg over 26 uger med 605 KOL-patienter viste, at

der ikke var en klinisk relevant forskel på udviklingen af arytmiske hændelser ved monitorering over

24 timer ved baseline og op til 3 gange i løbet af behandlingsperioden på 26 uger blandt patienter,

der fik de anbefalede doser af Oslif Breezhaler og de patienter, der fik placebo eller behandling med

tiotropium.

Klinisk virkning og sikkerhed

Det kliniske udviklingsprogram omfattede et 12 ugers-forsøg, to 6 måneders-forsøg (hvoraf det ene

blev udvidet til et år for at evaluere sikkerhed og tolerabilitet) og et 1-årigt forsøg. Alle forsøgene var

randomiserede, kontrollerede forsøg hos patienter med en klinisk diagnose på KOL. Disse forsøg

omfattede målinger af lungefunktion og helbredsresultater, som f.eks. dyspnø, eksacerbation og

helbredsrelateret livskvalitet.

Lungefunktion

Anvendelse af Oslif Breezhaler én gang dagligt ved doser på 150 mikrogram og 300 mikrogram viste

klinisk betydningsfulde forbedringer af lungefunktionen. Ved det primære endepunkt efter 12 uger

(24 timers dal-FEV

) medførte en dosis på 150 mikrogram en forøgelse på 130-180 ml sammenlignet

med placebo (p<0,001) og en forøgelse på 60 ml sammenlignet med salmeterol på 50 mikrogram to

gange dagligt (p<0,001). Dosisen på 300 mikrogram medførte en forøgelse på 170-180 ml

sammenlignet med placebo (p<0,001) og en forøgelse på 100 ml sammenlignet med 12 mikrogram

formoterol to gange dagligt (p<0,001). Begge doser medførte en forøgelse på 40-50 ml over for open-

label tiotropium på 18 mikrogram én gang dagligt (150 mikrogram, p=0,004; 300 mikrogram,

p=0,01). Oslif Breezhalers bronkodilaterende virkning i 24 timer blev opretholdt fra første dosis og

gennem en behandlingsperiode på ét år uden tegn på tab af effekt (takyfylaksis).

Symptomatiske fordele

Begge doser viste statistisk signifikante forbedringer i forhold til placebo med hensyn til dyspnø og

helbredstilstand (evalueret ved hjælp af henholdsvis Transitional Dyspnoea Index [TDI] og St

George's Respiratory Questionaire [SGRQ]). Størrelsen af responset var generelt større end responset

for aktive produkter til sammenligning (tabel 2). Desuden havde patienter, som blev behandlet med

Oslif Breezhaler, betydeligt mindre behov for anfaldsmedicin. Desuden havde de flere dage, hvor der

ikke var behov for anfaldsmedicin sammenlignet med placebo og en betydelig øget procentdel af

dage uden symptomer i dagtimerne.

Samlede effektanalyser over 6 måneders behandling viste, at frekvensen af KOL-eksacerbationer var

statistisk signifikant lavere end for placebo. Frekvensforholdet sammenlignet med placebo var 0,68

(95 % konfidensinterval [0,47; 0,98]; p-værdi=0,036) og 0,74 (95 % konfidensinterval [0,56; 0,96];

p-værdi=0,026) for henholdsvis 150 mikrogram og 300 mikrogram.

Der er begrænset erfaring for individer af afrikansk oprindelse.

Tabel 2

Symptomlindring efter 6 måneders behandlingsvarighed

Behandlings-dosis

(mikrogram)

Indacaterol

150

én gang

dagligt

Indacaterol

300

én gang

dagligt

Tiotropium

18

én gang

dagligt

Salmeterol

50

to gange

dagligt

Formoterol

12

to gange

dagligt

Placebo

Procentdel af

patienter, som

opnåede MCID TDI

Procentdel af

patienter, som

opnåede MCID

SGRQ

Reduktion af

inhalationer/dag af

anfalds-medicin vs.

baseline

Procentdel af

dage uden brug af

anfalds-medicin

Forsøgsdesign med

: indacaterol 150 mikrogram, salmeterol og placebo,

: indacaterol 150 og

300 mikrogram, tiotropium og placebo,

: indacaterol 300 mikrogram, formoterol og placebo

MCID = minimal clinically important difference (ændring på ≥1 point i TDI, ændring på ≥4 point i

SGRQ)

i/e= ikke evalueret efter seks måneder

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af

studier med Oslif Breezhaler i alle undergrupper af den pædiatriske population med kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL) (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Indacaterol er et chiralt molekyle med R-konfiguration.

De farmakokinetiske data er indhentet fra en række kliniske forsøg, fra raske frivillige og KOL-

patienter.

Absorption

Den gennemsnitlige tid til opnåelse af maksimale serumkoncentrationer for indacaterol var ca.

15 min. efter inhalation af en enkelt dosis eller efter inhalation af gentagne doser. Systemisk

eksponering af indacaterol øges proportionalt med øget dosis (150 mikrogram til 600 mikrogram).

Indacaterols absolutte biotilgængelighed efter en inhaleret dosis var gennemsnitligt 43 % til 45 %.

Systemisk eksponering sker som følge af både pulmonal og gastrointestinal absorption; ca. 75 % af

systemisk eksponering stammer fra pulmonal absorption, og ca. 25 % stammer fra gastrointestinal

absorption.

Serumkoncentrationer af indacaterol forøges ved fortsat anvendelse én gang dagligt. Steady-state

blev opnået inden for 12 til 14 dage. Efter inhalation én gang dagligt var indacaterols gennemsnitlige

akkumulationsforhold (dvs. AUC målt over et 24 timers doseringsinterval, på dag 14 sammenlignet

med dag 1) i intervallet 2,9 til 3,5 for doser mellem 150 mikrogram og 600 mikrogram inhaleret en

gang dagligt.

Fordeling

Efter intravenøs infusion var indacaterols fordelingsvolumen under den terminale eliminationsfase

2557 liter, hvilket indikerer en omfattende distribution. Den humane

in vitro

serum- og

plasmaproteinbinding var henholdsvis 94,1-95,3 % og 95,1-96,2 %.

Biotransformation

Efter oral administration af radioaktivt mærket indacaterol i et humant ADME-forsøg (absorption,

distribution, metabolisme, ekskretion), var indacaterol, som uændret form den primære komponent i

serum og udgjorde ca. en tredjedel af det samlede lægemiddelrelaterede AUC over 24 timer. Et

hydroxyleret derivat var den mest fremtrædende metabolit i serum. Phenol-O-glucuronid af

indacaterol og hydroxyleret indacaterol var ligeledes fremtrædende metabolitter. En diastereomer af

det hydroxylerede derivat, en N-glucuronid af indacaterol og C- og N-dealkylerede stoffer var andre

identificerede metabolitter.

In vitro

-undersøgelser indikerede, at UGT1A1 er den eneste UGT-isoform, som metaboliserede

indacaterol til phenol-O-glucuronid. De oxidative metabolitter blev fundet i inkubationer med

rekombinant CYP1A1, CYP2D6 og CYP3A4. Det konkluderes, at CYP3A4 er det fremherskende

isoenzym, som er ansvarlig for hydroxylering af indacaterol.

In vitro

-undersøgelser indikerer

endvidere, at indacaterol er et substrat med lav affinitet for efflukspumpen P-gp.

Elimination

Kliniske forsøg, som omfattede urinprøver, har vist, at den udskilte mængde uændret indacaterol i

urinen generelt var lavere end 2 % af dosis. Renal clearance af indacaterol var gennemsnitlig mellem

0,46 og 1,20 liter/time. Når dette sammenlignes med en serumclearance af indacaterol på

23,3 liter/time, er det klart, at renal clearance spiller en mindre rolle (ca. 2 til 5 % af den systemiske

clearance) i forbindelse med eliminering af systemisk tilgængeligt indacaterol.

I et humant ADME-forsøg, hvor indacaterol blev anvendt oralt, var den fækale udskillelsesvej

dominerende sammenlignet med udskillelsen via urin. Indacaterol udskilles i human fæces primært

som uændret moderstof (54 % af dosis) og i et mindre omfang som hydroxylerede indacaterol-

metabolitter (23 % af dosis). Massebalance var fuldstændig med ≥90 % af dosen genfundet i

ekskretet.

Serumkoncentrationer af indacaterol faldt på en multifasisk måde med en gennemsnitlig terminal

halveringstid på 45,5 til 126 timer. Den effektive halveringstid udregnet fra akkumuleringen af

indacaterol efter gentagen dosering, var i intervallet fra 40 til 52 timer, hvilket er i overensstemmelse

med den observerede tid til steady-state på ca. 12-14 dage.

Særlige populationer

En farmakokinetisk populationsanalyse viste, at alder (voksne op til 88 år), køn, vægt (32-168 kg)

eller race ikke har klinisk relevant indflydelse på farmakokinetikken af indacaterol. Den antydede

ingen forskelle mellem etniske undergrupper i denne population.

Patienter med mildt og moderat nedsat leverfunktion viste ingen relevante ændringer i C

eller

AUC for indacaterol, og proteinbindingen mellem forsøgspersoner med mildt og moderat nedsat

leverfunktion og disses raske kontrolgruppe adskilte sig ligeledes ikke. Der blev ikke udført forsøg

med personer med svært nedsat leverfunktion.

Da urinvejene spiller en meget lille rolle af den samlede udskillelse, er der ikke udført undersøgelser

med forsøgspersoner med nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Virkninger på det kardiovaskulære system, som skyldes indacaterols beta

-agonistiske egenskaber,

omfattede takykardi, arytmier og myokardielæsioner hos hunde. Mild irritation af næsehulen og

svælget blev observeret hos gnavere. Alle disse resultater blev observeret ved eksponeringer, der i

væsentlig grad overstiger de, der forventes hos mennesker.

Selvom indacaterol ikke påvirkede den generelle reproduktionsevne i fertilitetsforsøg på rotter, blev

der observeret et nedsat antal af gravide F

afkom i peri- og postnatal udviklingsforsøg med rotter ved

eksponeringer 14 gange højere end hos mennesker behandlet med Oslif Breezhaler. Indacaterol var

ikke embryotoksisk eller teratogent hos rotter eller kaniner.

Genotoksicitetsforsøg viste ikke mutagent eller klastogent potentiale. Karcinogenitet blev vurderet i

et toårigt forsøg med rotter og i et seks måneders forsøg med transgene mus. Forøget forekomst af

benign ovarie leiomyom og fokal hyperplasi af den glatte ovariemuskulatur hos rotter var i

overensstemmelse med lignende resultater for andre beta

-adrenerge agonister. Der var ingen tegn på

karcinogenitet hos mus. Systemisk eksponering (AUC) hos rotter og mus i disse forsøg ved

dosisniveauer, hvor ingen skadelig virkning kunne observeres, var henholdsvis mindst 7 og 49 gange

større end hos mennesker, som behandles med 300 mikrogram Oslif Breezhaler én gang dagligt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Lactosemonohydrat

Kapslen

Gelatine

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Opbevares i blisteren for at beskytte mod fugt og må først tages ud umiddelbart inden anvendelse.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Oslif Breezhaler er en inhalator til enkeltdosering. Selve inhalatoren og hætten er fremstillet af

acrylonitrilbutadienstyren. Trykknapperne er fremstillet af methylmethacrylat-

acrylonitrilbutadienstyren. Nåle og fjedre er fremstillet af rustfrit stål.

PA/Alu/PVC - Alu blister, som indeholder 10 hårde kapsler.

Pakning med 10 kapsler og en Oslif Breezhaler-inhalator.

Pakning med 30 kapsler og en Oslif Breezhaler-inhalator.

Multipakning bestående af 2 pakninger (hver pakning indeholder 30 kapsler og 1 inhalator).

Multipakning bestående af 3 pakninger (hver pakning indeholder 30 kapsler og 1 inhalator).

Multipakning bestående af 30 pakninger (hver pakning indeholder 10 kapsler og 1 inhalator).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Hver inhalator skal smides ud efter 30 dages brug.

Anvisninger i håndtering og brug

Fjern hætten.

Åbn inhalatoren:

Hold underdelen fast, og vip mundstykket. Dette

åbner inhalatoren.

Forberedelse af en kapsel:

Lige inden brug

trykkes en kapsel ud af blisteren

med tørre hænder.

Ilæggelse af en kapsel:

Læg kapslen i kapselkammeret.

Læg aldrig en kapsel direkte i mundstykket.

Luk inhalatoren:

Luk inhalatoren, indtil der lyder et "klik".

Perforering af kapslen:

Hold inhalatoren lodret med mundstykket

opad.

Perforer kapslen ved samtidigt at trykke

begge sideknapper helt ind.

Gør det kun

en enkelt gang.

Du skal høre et "klik", når kapslen

perforeres.

Slip sideknapperne helt.

Udånding:

Inden mundstykket tages i munden, skal du tage

en dyb udånding.

Du må ikke puste i mundstykket.

Inhaler medicinen

Sådan indåndes medicinen dybt ned i luftvejene:

Hold inhalatoren som vist på billedet.

Sideknapperne skal vende mod højre og

venstre. Tryk ikke på sideknapperne.

Tag mundstykket i munden, og luk

læberne tæt omkring det.

Tag en hurtig, men rolig og så dyb

indånding som muligt.

Bemærk:

Når du tager en indånding gennem inhalatoren

roterer kapslen rundt i kammeret, og du bør høre

en snurrende lyd. I takt med at medicinen når

lungerne, vil du opleve en sødlig smag.

Yderligere oplysninger

Undertiden kan meget små stykker af kapslen

passere gennem gitteret og ind i din mund. Hvis

dette sker, kan du muligvis mærke de små

stykker på tungen. Det er ikke farligt at sluge

eller inhalere disse stykker. Risikoen for, at

kapslen splintres, forøges, hvis kapslen ved et

uheld perforeres mere end en enkelt gang (trin 6).

Hvis du ikke hører en snurrende lyd:

Kapslen kan muligvis sidde fast i

kapselkammeret. Hvis dette sker:

Åbn inhalatoren, og frigør forsigtigt

kapslen ved at banke let på inhalatorens

underdel. Tryk ikke sideknapperne ind.

Inhaler medicinen igen ved at gentage

trin 8 og 9.

Hold vejret:

Efter inhalation af medicinen:

Hold vejret i mindst 5-10 sekunder eller så

længe det er behageligt for dig, mens du

tager inhalatoren ud af munden.

Ånd herefter ud.

Åbn inhalatoren for at kontrollere, om der

er overskydende pulver i kapslen.

Hvis der er overskydende pulver i kapslen:

Luk inhalatoren.

Gentag trin 8, 9, 10 og 11.

De fleste kan tømme kapslen ved en eller to

inhalationer.

Yderligere oplysninger

Nogle patienter kan en gang imellem hoste

kortvarig lige efter inhalation af medicinen. Hvis

det sker, er der ikke grund til bekymring. Så

længe kapslen er tom, har du fået en tilstrækkelig

mængde af din medicin.

Når du har taget

medicinen:

Åbn mundstykket igen, og fjern den

tomme kapsel ved at hælde den ud af

kapselkammeret. Smid kapslen ud sammen

med almindeligt husholdningsaffald.

Luk inhalatoren, og sæt hætten på igen.

Kapslerne må ikke opbevares i Oslif

Breezhaler-inhalatoren.

Afkryds din daglige dosis:

På indersiden af pakningen findes en kalender,

hvor du kan afkrydse din daglige dosis. Sæt et

kryds i feltet ud for dags dato, hvis det hjælper

dig til at huske, hvornår det er tid til din næste

dosis.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/586/001-005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 30. november 2009

Dato for seneste fornyelse: 18. september 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oslif Breezhaler 300 mikrogram inhalationspulver i kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder indacaterolmaleat svarende til 300 mikrogram indacaterol.

Den leverede dosis, der afgives fra mundstykket på inhalatoren, er indacaterolmaleat svarende til

240 mikrogram indacaterol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver kapsel indeholder 24,6 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver i kapsel

Gennemsigtige (farveløse) kapsler med et hvidt pulver påtrykt "IDL 300" i blåt over og en blå bjælke

og virksomhedens logo (

) påtrykt i blåt under den blå bjælke.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Oslif Breezhaler er indiceret til bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling af luftvejsobstruktion

hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er inhalation af indholdet i én kapsel på 150 mikrogram en gang dagligt ved

hjælp af Oslif Breezhaler-inhalatoren. Dosis bør kun øges efter medicinsk vurdering.

Det er påvist, at inhalation af indholdet i én 300 mikrogram kapsel en gang daglig ved hjælp af Oslif

Breezhaler-inhalatoren giver en yderligere klinisk virkning, hvad angår åndenød, særligt hos

patienter med svær KOL. Den maksimale dosis er 300 mikrogram en gang dagligt.

Oslif Breezhaler bør tages på samme tidspunkt hver dag.

Hvis en dosis glemmes, skal næste dosis tages til sædvanlig tid næste dag.

Særlige populationer

Ældre patienter

Maksimal plasmakoncentration og samlet systemisk eksponering øges med alderen, men der kræves

ikke dosisjustering hos ældre patienter.

Nedsat leverfunktion

Der kræves ikke dosisjustering hos patienter med mildt og moderat nedsat leverfunktion. Der er ingen

tilgængelige data for brug af Oslif Breezhaler til patienter med stærkt nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ikke dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for Oslif Breezhaler i den pædiatriske population (under 18 år).

Administration

Kun til inhalation. Oslif Breezhaler-kapsler må ikke synkes.

Kapslerne må først tages ud af blisteren umiddelbart inden anvendelse.

Kapslerne må kun tages ved hjælp af Oslif Breezhaler-inhalatoren (se pkt. 6.6). Oslif Breezhaler-

inhalatoren, der er i hver ny ordination, skal anvendes.

Patienter skal informeres om korrekt administration af præparatet. Patienter, der ikke oplever en

forbedring i vejrtrækningen, skal spørges, om de synker medicinen i stedet for at inhalere den.

For instruktioner om brug af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Astma

Oslif Breezhaler er en langtidsvirkende beta

-adrenerg agonist, som kun er beregnet til KOL. Må

ikke anvendes til behandling af astma pga. manglende langtidsdata.

Langtidsvirkende beta

-adrenerge agonister kan, når de anvendes til behandling af astma, forøge

risikoen for alvorlige, astmarelaterede bivirkninger inklusive astmarelateret død.

Overfølsomhed

Der er rapporteret øjeblikkelige overfølsomhedsreaktioner efter administration af Oslif Breezhaler.

Hvis der opstår symptomer, som antyder allergiske reaktioner (specielt vejrtrækning- eller

synkebesvær, hævet tunge, læber og ansigt, urticaria, hududslæt), skal Oslif Breezhaler seponeres

med det samme og alternativ terapi startes.

Paradoks bronkospasme

Som ved anden inhalationsbehandling kan anvendelse af Oslif Breezhaler medføre paradoks

bronkospasme, hvilket kan være livstruende. Ved paradoks bronkospasme skal behandlingen straks

seponeres og erstattes med alternativ behandling.

Forværring af sygdom

Oslif Breezhaler er ikke indiceret til behandling af akutte tilfælde af bronkospasmer, dvs. som

anfaldsbehandling. Ved forværring af KOL under behandling med Oslif Breezhaler skal der foretages

en reevaluering af patienten og behandlingsregimet for KOL. En forøgelse af den daglige dosis af

Oslif Breezhaler over den maksimale dosis på 300 mikrogram er ikke hensigtsmæssig.

Systemiske virkninger

Selvom der sædvanligvis ikke observeres klinisk relevante virkninger på det kardiovaskulære system

efter anvendelse af Oslif Breezhaler ved de anbefalede doser, skal indacaterol, som ved andre beta

adrenerge agonister, anvendes med forsigtighed hos patienter med kardiovaskulære sygdomme

(koronar hjertesygdom, akut myokardieinfarkt, hjertearytmier, hypertension), hos patienter med

konvulsive sygdomme eller tyrotoksikose og hos patienter, som er usædvanlig responsive over for

beta

-adrenerge agonister.

Kardiovaskulære virkninger

Ligesom andre beta

-adrenerge agonister kan indacaterol medføre klinisk signifikante

kardiovaskulære virkninger hos nogle patienter, hvilket ses ved øget pulsfrekvens, blodtryk og/eller

andre symptomer. Hvis sådanne virkninger forekommer, kan det muligvis være nødvendigt at

seponere behandlingen. Desuden er der rapporteret ekg-ændringer ved brug af beta-adrenerge

agonister, såsom udfladning af T-bølgen, forlængelse af QT-intervallet og ST-segmentdepression,

selvom den kliniske signifikans af disse observationer ikke kendes. Langtidsvirkende beta

-adrenerge

agonister som Oslif Breezhaler skal derfor bruges med forsigtighed hos patienter med kendt, eller

hvor der er mistanke om forlænget QT-interval, eller som er i behandling med lægemidler, der

påvirker QT-intervallet.

Der er ikke observeret klinisk relevante virkninger af QT

-intervallet ved de anbefalede terapeutiske

doser af Oslif Breezhaler i kliniske studier (se pkt. 5.1).

Hypokaliæmi

Beta

-adrenerge agonister kan medføre signifikant hypokaliæmi hos visse patienter, hvilket potentielt

kan medføre kardiovaskulære bivirkninger. Reduktionen af serumkalium er typisk midlertidig og

kræver ikke supplering. Hos patienter med svær KOL kan hypokaliæmi potenseres af hypoksi og

samtidig behandling (se pkt. 4.5), hvilket kan øge tilbøjeligheden til hjertearytmier.

Hyperglykæmi

Inhalation af høje doser beta

-adrenerge agonister kan medføre forhøjet plasmaglukose. Ved

påbegyndelse af behandling med Oslif Breezhaler skal plasmaglukose monitoreres tættere hos

diabetespatienter.

Kliniske studier har vist, at klinisk betydningsfulde ændringer i blodglukose generelt var 1-2 %

hyppigere med Oslif Breezhaler end med placebo ved de anbefalede doser. Oslif Breezhaler er ikke

undersøgt hos patienter med ukontrolleret diabetes mellitus.

Hjælpestoffer

Kapslerne indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en

særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Sympatomimetiske lægemidler

Samtidig anvendelse af andre sympatomimetiske lægemidler (alene eller som del af

kombinationsbehandling) kan potensere bivirkninger ved Oslif Breezhaler.

Oslif Breezhaler må ikke anvendes sammen med andre langtidsvirkende beta

-adrenerge agonister

eller lægemidler, der indeholder langtidsvirkende beta

-adrenerge agonister.

Hypokaliæmisk behandling

Samtidig hypokaliæmisk behandling med methylxanthin-derivater, steroider eller ikke-

kaliumbesparende diuretika kan potentiere muligheden for hypokaliæmisk virkning af beta

adrenerge agonister, og derfor er forsigtighed påkrævet (se pkt. 4.4).

Beta-adrenerge blokkere

Beta-adrenerge blokkere og beta

-adrenerge agonister kan svække eller modvirke virkningen af

hinanden, når de administreres samtidig. Indacaterol bør derfor ikke gives sammen med beta-

adrenerge blokkere (herunder øjendråber), medmindre der er tvingende årsager hertil. Hvor det er

påkrævet, skal kardioselektive beta-adrenerge blokkere foretrækkes, selvom de skal anvendes med

forsigtighed.

Metaboliske og transporterbaserede interaktioner

CYP3A4 og P-glycoprotein (P-gp) er centrale komponenter i udskillelsen af indacaterol. Hæmning af

disse systemer øger den systemiske påvirkning af indacaterol med op til det dobbelte.

Størrelsesordenen på eksponeringsforhøjelserne, som skyldes interaktioner, giver ikke grund til

bekymringer vedrørende sikkerheden, taget i betragtning, at der er erfaringer med sikkerhed fra

kliniske forsøg på op til ét år med Oslif Breezhaler i doser på op til det dobbelte af den maksimale

anbefalede terapeutiske dosis.

Det er ikke påvist, at indacaterol interagerer med lægemidler, som gives samtidig.

In vitro-

undersøgelser har indikeret, at indacaterol har en ubetydeligt mulighed til at forårsage metaboliske

interaktioner med lægemidler ved de systemiske eksponeringsniveauer opnået i klinisk praksis.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af indacaterol til gravide kvinder. Ved klinisk relevante

eksponeringer indikerer dyrestudier hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Indacaterol kan, som andre beta

-agonister, hæmme veer ved

fødslen pga. en afslappende virkning på den glatte muskulatur i uterus. Oslif Breezhaler må kun

anvendes under graviditet, hvis de forventede fordele opvejer de mulige risici.

Amning

Det vides ikke, om indacaterol/metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakokinetiske/toksikologiske data fra dyrestudier viser, at indacaterol/metabolitter udskilles i

mælk (se pkt. 5.3). En risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning

eller behandling med Oslif Breezhaler skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for

barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der er observeret en nedsat graviditetsrate i rotter. Det anses alligevel for usandsynligt, at indacaterol

kan påvirke reproduktion eller fertilitet hos mennesker ved inhalation af den maksimale anbefalede

dosis (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Oslif Breezhaler påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger ved de anbefalede doser var nasopharyngitis (14,3 %), infektion i øvre

luftveje (14,2 %), hoste (8,2 %), hovedpine (3,7 %) og muskelspasmer (3,5 %). Disse var

overvejende lette eller moderate og blev mindre hyppige ved fortsat behandling.

Ved de anbefalede doser viser bivirkningsprofilen for Oslif Breezhaler hos patienter med KOL

klinisk ubetydelige systemiske virkninger af beta

-adrenerg stimulation. Middeltal for ændringer i

hjertefrekvens var mindre end et slag pr. minut, og takykardi var sjælden og rapporteret til en

lignende frekvens under behandling med placebo. Relevante forlængelser af QT

F var ikke målbare i

forhold til placebo. Hyppigheden for betydningsfulde QT

F-intervaller [dvs. >450 ms (mænd) og

>470 ms (kvinder)] og rapporteret hypokaliæmi var tilsvarende placebo. Middeltallet for maksimale

ændringer i blodglukose var tilsvarende mellem Oslif Breezhaler og placebo.

Resumé af bivirkninger i tabel

Det kliniske fase III-udviklingsprogram for Oslif Breezhaler omfattede patienter med klinisk

diagnose af moderat til svær KOL. 4.764 patienter blev eksponeret for indacaterol i op til et år ved

doser på op til det dobbelte af maksimal anbefalet dosis. Ud af disse patienter blev 2.611 behandlet

med 150 mikrogram pr. dag, og 1.157 blev behandlet med 300 mikrogram pr. dag. Ca. 41 % af

patienterne havde svær KOL. Patienternes gennemsnitsalder var 64 år, hvoraf 48 % af patienterne var

65 år eller ældre, og størstedelen (80 %) var af kaukasisk oprindelse.

Bivirkningerne i tabel 1 står anført efter systemorganklasser i henhold til MedDRA-

sikkerhedsdatabasen for KOL. Bivirkningerne for hver systemorganklasse er ordnet efter hyppighed i

faldende orden i henhold til følgende definitioner: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til

<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Bivirkninger

Bivirkninger

Frekvens

Infektioner og parasitære sygdomme

Nasopharyngitis

Meget almindelig

Infektion i øvre luftveje

Meget almindelig

Sinuitis

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Diabetes mellitus og hyperglykæmi

Almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Paræstesi

Ikke almindelig

Hjerte

Iskæmisk hjertesygdom

Almindelig

Palpitationer

Almindelig

Atrieflimren

Ikke almindelig

Takykardi

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste

Almindelig

Orofaryngeale smerter, inklusive halsirritation

Almindelig

Rinoré

Almindelig

Paradoks bronkospasme

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Kløe/udslæt

Almindelig

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskelspasme

Almindelig

Muskuloskeletale smerter

Almindelig

Myalgi

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Brystsmerter

Almindelig

Perifert ødem

Almindelig

Efter markedsføring er der modtaget rapporter om overfølsomhed i forbindelse med brug af Oslif

Breezhaler. De blev indberettet frivilligt fra en population af ukendt størrelse, og det er derfor ikke

altid muligt på pålidelig vis at estimere frekvensen eller fastslå en årsagssammenhæng til eksponering

for lægemidlet.

Ved 600 mikrogram en gang daglig var sikkerhedsprofilen for Oslif Breezhaler samlet set svarende

til den for den anbefalede dosis. En yderligere bivirkninger var tremor (almindelig).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I fase III kliniske forsøg observerede sundhedspersonalet ved de kliniske besøg, at gennemsnitlig

17-20 % af patienterne oplevede sporadisk hoste, som almindeligvis forekom inden for 15 sekunder

efter inhalation og typisk med en varighed på 5 sekunder (ca. 10 sekunder hos aktive rygere). Hosten

blev observeret med en større hyppighed hos kvinder end hos mænd og hyppigere hos aktive rygere

end hos tidligere rygere. Hosten opstået efter en inhalation medførte ikke, at nogen af patienterne

afbrød deres deltagelse i forsøgene ved de anbefalede doser (hoste er et symptom ved KOL, og blot

8,2 % af patienterne rapporterede hoste som en bivirkning). Der er ingen tegn på, at hoste efter

inhalation er forbundet med bronkospasmer, eksacerbationer, sygdomsforværring eller tab af effekt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Hos KOL-patienter var enkeltdoser på 10 gange den maksimale anbefalede terapeutiske dosis

forbundet med moderat forhøjet pulsfrekvens, systolisk blodtryk og QT

-interval.

En overdosis af indacaterol vil sandsynligvis medføre en forstærket virkning, som er typisk for beta

adrenerge stimulerende midler, dvs. takykardi, tremor, palpitationer, hovedpine, kvalme, opkast,

døsighed, ventrikulære arytmier, metabolisk acidose, hypokaliæmi og hyperglykæmi.

Understøttende og symptomatisk behandling er indiceret. I alvorlige tilfælde skal patienten behandles

på hospitalet. Brug af kardioselektive betablokkere kan overvejes, men kun under overvågning af en

læge og med ekstrem forsigtighed, da brugen af beta-adrenerge blokkere kan udløse bronkospasmer.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lægemidler til obstruktive luftvejslidelser, selektive beta-2-

adrenoreceptor agonister, ATC-kode: R03AC18

Virkningsmekanisme

De farmakologiske virkninger af beta

-adrenoceptoragonister kan som minimum delvist tilskrives

stimulering af intracellulær adenylcyclase, det enzym, som katalyserer omdannelsen af

adenosintrifosfat (ATP) til cyklisk-3’, 5’-adenosinmonofosfat (cyklisk monofosfat). Forøgede

cykliske AMP-niveauer medfører afslapning af den bronkiale glatte muskulatur.

In vitro

-forsøg har

påvist, at indacaterol, som er en langtidsvirkende beta

-adrenerg agonist, har mere end 24 gange

større agonistaktivitet på beta

-receptorer sammenlignet med beta

-receptorer og 20 gange større

agonistaktivitet sammenlignet med beta

-receptorer.

Når indacaterol inhaleres, virker det lokalt i lungen som en bronkodilator. Indacaterol er en partiel

agonist på den humane beta

-adrenerg receptor med nanomolær styrke. Indacaterol har en hurtigt

indsættende virkning og lang virkningsvarighed i isolerede humane bronchier.

Selvom beta

-receptorer er de fremherskende adrenerge receptorer i den bronkiale glatte muskulatur,

og beta

-receptorer er de fremherskende receptorer i det humane hjerte, eksisterer der ligeledes beta

adrenerge receptorer i det humane hjerte, som udgør 10-50 % af den samlede mængde adrenerge

receptorer. Den nøjagtige funktion af beta

-adrenerge receptorer i hjertet kendes ikke, men

tilstedeværelsen af dem øger sandsynligheden for, at selv meget selektive beta

-adrenerge agonister

kan påvirke hjertet.

Farmakodynamisk virkning

Regelmæssig anvendelse af Oslif Breezhaler én gang dagligt ved doser på 150 mikrogram og

300 mikrogram medførte en klinisk signifikant forbedring af lungefunktionen (målt som forceret

eksspirationsvolumen i ét sekund, FEV

) over 24 timer på tværs af flere kliniske farmakodynamiske

forsøg og forsøg vedrørende virkning. Der sås en hurtig indsættende virkning, inden for 5 minutter

efter inhalation med en øget FEV

på 110-160 ml relativt i forhold til baseline, tilsvarende

virkningen af den hurtigtvirkende beta

-agonist salbutamol 200 mikrogram og statistisk set hurtigere i

forhold til 50/500 mikrogram salmeterol/fluticason. De gennemsnitlige maximale forbedringer i FEV

i forhold til baseline var 250-330 ml ved steady state.

Den bronkodilaterende virkning var ikke afhængig af tidspunktet for dosering, som blev givet enten

om morgenen eller om aftenen.

Det er påvist, at Oslif Breezhaler reducerer hyperinflation af lungerne, hvilket resulterede i øget

inspiratorisk kapacitet under motion og hvile sammenlignet med placebo.

Virkninger på hjerteelektrofysiologi

Et dobbeltblindet, placebo- og aktivkontrolleret (moxifloxacin) forsøg over 2 uger hos 404 raske

frivillige viste maksimal gennemsnitlig (90 % konfidensintervaller) forlængelse af QT

F-intervallet (i

millisekunder) på 2,66 (0,55; 4,77), 2,98 (1,02; 4,93) og 3,34 (0,86; 5,82) efter flere doser på

henholdsvis 150 mikrogram, 300 mikrogram og 600 mikrogram. Der er derfor ikke grund til

bekymring vedrørende et proarytmisk potentiale relateret til forlængelserne af QT-intervallet ved

anbefalede terapeutiske doser eller ved det dobbelte af maksimal anbefalet dosis. Der var ikke tegn

på en koncentration-delta QT

-relation i intervallet af de evaluerede doser.

Et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III-forsøg over 26 uger med 605 KOL-patienter viste, at

der ikke var en klinisk relevant forskel på udviklingen af arytmiske hændelser ved monitorering over

24 timer ved baseline og op til 3 gange i løbet af behandlingsperioden på 26 uger blandt patienter,

der fik de anbefalede doser af Oslif Breezhaler og de patienter, der fik placebo eller behandling med

tiotropium.

Klinisk virkning og sikkerhed

Det kliniske udviklingsprogram omfattede et 12 ugers-forsøg, to 6 måneders-forsøg (hvoraf det ene

blev udvidet til et år for at evaluere sikkerhed og tolerabilitet) og et 1-årigt forsøg. Alle forsøgene var

randomiserede, kontrollerede forsøg hos patienter med en klinisk diagnose på KOL. Disse forsøg

omfattede målinger af lungefunktion og helbredsresultater, som f.eks. dyspnø, eksacerbation og

helbredsrelateret livskvalitet.

Lungefunktion

Anvendelse af Oslif Breezhaler én gang dagligt ved doser på 150 mikrogram og 300 mikrogram viste

klinisk betydningsfulde forbedringer af lungefunktionen. Ved det primære endepunkt efter 12 uger

(24 timers dal-FEV

) medførte en dosis på 150 mikrogram en forøgelse på 130-180 ml sammenlignet

med placebo (p<0,001) og en forøgelse på 60 ml sammenlignet med salmeterol på 50 mikrogram to

gange dagligt (p<0,001). Dosisen på 300 mikrogram medførte en forøgelse på 170-180 ml

sammenlignet med placebo (p<0,001) og en forøgelse på 100 ml sammenlignet med 12 mikrogram

formoterol to gange dagligt (p<0,001). Begge doser medførte en forøgelse på 40-50 ml over for open-

label tiotropium på 18 mikrogram én gang dagligt (150 mikrogram, p=0,004; 300 mikrogram,

p=0,01). Oslif Breezhalers bronkodilaterende virkning i 24 timer blev opretholdt fra første dosis og

gennem en behandlingsperiode på ét år uden tegn på tab af effekt (takyfylaksis).

Symptomatiske fordele

Begge doser viste statistisk signifikante forbedringer i forhold til placebo med hensyn til dyspnø og

helbredstilstand (evalueret ved hjælp af henholdsvis Transitional Dyspnoea Index [TDI] og St

George's Respiratory Questionaire [SGRQ]). Størrelsen af responset var generelt større end responset

for aktive produkter til sammenligning (tabel 2). Desuden havde patienter, som blev behandlet med

Oslif Breezhaler, betydeligt mindre behov for anfaldsmedicin. Desuden havde de flere dage, hvor der

ikke var behov for anfaldsmedicin sammenlignet med placebo og en betydelig øget procentdel af

dage uden symptomer i dagtimerne.

Samlede effektanalyser over 6 måneders behandling viste, at frekvensen af KOL-eksacerbationer var

statistisk signifikant lavere end for placebo. Frekvensforholdet sammenlignet med placebo var 0,68

(95 % konfidensinterval [0,47; 0,98]; p-værdi=0,036) og 0,74 (95 % konfidensinterval [0,56; 0,96];

p-værdi=0,026) for henholdsvis 150 mikrogram og 300 mikrogram.

Der er begrænset erfaring for individer af afrikansk oprindelse.

Tabel 2

Symptomlindring efter 6 måneders behandlingsvarighed

Behandlings-dosis

(mikrogram)

Indacaterol

150

én gang

dagligt

Indacaterol

300

én gang

dagligt

Tiotropium

18

én gang

dagligt

Salmeterol

50

to gange

dagligt

Formoterol

12

to gange

dagligt

Placebo

Procentdel af

patienter, som

opnåede MCID TDI

Procentdel af

patienter, som

opnåede MCID

SGRQ

Reduktion af

inhalationer/dag af

anfalds-medicin vs.

baseline

Procentdel af

dage uden brug af

anfalds-medicin

Forsøgsdesign med

: indacaterol 150 mikrogram, salmeterol og placebo,

: indacaterol 150 og

300 mikrogram, tiotropium og placebo,

: indacaterol 300 mikrogram, formoterol og placebo

MCID = minimal clinically important difference (ændring på ≥1 point i TDI, ændring på ≥4 point i

SGRQ)

i/e= ikke evalueret efter seks måneder

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af

studier med Oslif Breezhaler i alle undergrupper af den pædiatriske population med kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL) (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Indacaterol er et chiralt molekyle med R-konfiguration.

De farmakokinetiske data er indhentet fra en række kliniske forsøg, fra raske frivillige og KOL-

patienter.

Absorption

Den gennemsnitlige tid til opnåelse af maksimale serumkoncentrationer for indacaterol var ca.

15 min. efter inhalation af en enkelt dosis eller efter inhalation af gentagne doser. Systemisk

eksponering af indacaterol øges proportionalt med øget dosis (150 mikrogram til 600 mikrogram).

Indacaterols absolutte biotilgængelighed efter en inhaleret dosis var gennemsnitligt 43 % til 45 %.

Systemisk eksponering sker som følge af både pulmonal og gastrointestinal absorption; ca. 75 % af

systemisk eksponering stammer fra pulmonal absorption, og ca. 25 % stammer fra gastrointestinal

absorption.

Serumkoncentrationer af indacaterol forøges ved fortsat anvendelse én gang dagligt. Steady-state

blev opnået inden for 12 til 14 dage. Efter inhalation én gang dagligt var indacaterols gennemsnitlige

akkumulationsforhold (dvs. AUC målt over et 24 timers doseringsinterval, på dag 14 sammenlignet

med dag 1) i intervallet 2,9 til 3,5 for doser mellem 150 mikrogram og 600 mikrogram inhaleret en

gang dagligt.

Fordeling

Efter intravenøs infusion var indacaterols fordelingsvolumen under den terminale eliminationsfase

2557 liter, hvilket indikerer en omfattende distribution. Den humane

in vitro

serum- og

plasmaproteinbinding var henholdsvis 94,1-95,3 % og 95,1-96,2 %.

Biotransformation

Efter oral administration af radioaktivt mærket indacaterol i et humant ADME-forsøg (absorption,

distribution, metabolisme, ekskretion), var indacaterol, som uændret form den primære komponent i

serum og udgjorde ca. en tredjedel af det samlede lægemiddelrelaterede AUC over 24 timer. Et

hydroxyleret derivat var den mest fremtrædende metabolit i serum. Phenol-O-glucuronid af

indacaterol og hydroxyleret indacaterol var ligeledes fremtrædende metabolitter. En diastereomer af

det hydroxylerede derivat, en N-glucuronid af indacaterol og C- og N-dealkylerede stoffer var andre

identificerede metabolitter.

In vitro

-undersøgelser indikerede, at UGT1A1 er den eneste UGT-isoform, som metaboliserede

indacaterol til phenol-O-glucuronid. De oxidative metabolitter blev fundet i inkubationer med

rekombinant CYP1A1, CYP2D6 og CYP3A4. Det konkluderes, at CYP3A4 er det fremherskende

isoenzym, som er ansvarlig for hydroxylering af indacaterol.

In vitro

-undersøgelser indikerer

endvidere, at indacaterol er et substrat med lav affinitet for efflukspumpen P-gp.

Elimination

Kliniske forsøg, som omfattede urinprøver, har vist, at den udskilte mængde uændret indacaterol i

urinen generelt var lavere end 2 % af dosis. Renal clearance af indacaterol var gennemsnitlig mellem

0,46 og 1,20 liter/time. Når dette sammenlignes med en serumclearance af indacaterol på

23,3 liter/time, er det klart, at renal clearance spiller en mindre rolle (ca. 2 til 5 % af den systemiske

clearance) i forbindelse med eliminering af systemisk tilgængeligt indacaterol.

I et humant ADME-forsøg, hvor indacaterol blev anvendt oralt, var den fækale udskillelsesvej

dominerende sammenlignet med udskillelsen via urin. Indacaterol udskilles i human fæces primært

som uændret moderstof (54 % af dosis) og i et mindre omfang som hydroxylerede indacaterol-

metabolitter (23 % af dosis). Massebalance var fuldstændig med ≥90 % af dosen genfundet i

ekskretet.

Serumkoncentrationer af indacaterol faldt på en multifasisk måde med en gennemsnitlig terminal

halveringstid på 45,5 til 126 timer. Den effektive halveringstid udregnet fra akkumuleringen af

indacaterol efter gentagen dosering, var i intervallet fra 40 til 52 timer, hvilket er i overensstemmelse

med den observerede tid til steady-state på ca. 12-14 dage.

Særlige populationer

En farmakokinetisk populationsanalyse viste, at alder (voksne op til 88 år), køn, vægt (32-168 kg)

eller race ikke har klinisk relevant indflydelse på farmakokinetikken af indacaterol. Den antydede

ingen forskelle mellem etniske undergrupper i denne population.

Patienter med mildt og moderat nedsat leverfunktion viste ingen relevante ændringer i C

eller

AUC for indacaterol, og proteinbindingen mellem forsøgspersoner med mildt og moderat nedsat

leverfunktion og disses raske kontrolgruppe adskilte sig ligeledes ikke. Der blev ikke udført forsøg

med personer med svært nedsat leverfunktion.

Da urinvejene spiller en meget lille rolle af den samlede udskillelse, er der ikke udført undersøgelser

med forsøgspersoner med nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Virkninger på det kardiovaskulære system, som skyldes indacaterols beta

-agonistiske egenskaber,

omfattede takykardi, arytmier og myokardielæsioner hos hunde. Mild irritation af næsehulen og

svælget blev observeret hos gnavere. Alle disse resultater blev observeret ved eksponeringer, der i

væsentlig grad overstiger de, der forventes hos mennesker.

Selvom indacaterol ikke påvirkede den generelle reproduktionsevne i fertilitetsforsøg på rotter, blev

der observeret et nedsat antal af gravide F

afkom i peri- og postnatal udviklingsforsøg med rotter ved

eksponeringer 14 gange højere end hos mennesker behandlet med Oslif Breezhaler. Indacaterol var

ikke embryotoksisk eller teratogent hos rotter eller kaniner.

Genotoksicitetsforsøg viste ikke mutagent eller klastogent potentiale. Karcinogenitet blev vurderet i

et toårigt forsøg med rotter og i et seks måneders forsøg med transgene mus. Forøget forekomst af

benign ovarie leiomyom og fokal hyperplasi af den glatte ovariemuskulatur hos rotter var i

overensstemmelse med lignende resultater for andre beta

-adrenerge agonister. Der var ingen tegn på

karcinogenitet hos mus. Systemisk eksponering (AUC) hos rotter og mus i disse forsøg ved

dosisniveauer, hvor ingen skadelig virkning kunne observeres, var henholdsvis mindst 7 og 49 gange

større end hos mennesker, som behandles med 300 mikrogram Oslif Breezhaler én gang dagligt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Lactosemonohydrat

Kapslen

Gelatine

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Opbevares i blisteren for at beskytte mod fugt og må først tages ud umiddelbart inden anvendelse.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Oslif Breezhaler er en inhalator til enkeltdosering. Selve inhalatoren og hætten er fremstillet af

acrylonitrilbutadienstyren. Trykknapperne er fremstillet af methylmethacrylat-

acrylonitrilbutadienstyren. Nåle og fjedre er fremstillet af rustfrit stål.

PA/Alu/PVC - Alu blister, som indeholder 10 hårde kapsler.

Pakning med 10 kapsler og en Oslif Breezhaler-inhalator.

Pakning med 30 kapsler og en Oslif Breezhaler-inhalator.

Multipakning bestående af 2 pakninger (hver pakning indeholder 30 kapsler og 1 inhalator).

Multipakning bestående af 3 pakninger (hver pakning indeholder 30 kapsler og 1 inhalator).

Multipakning bestående af 30 pakninger (hver pakning indeholder 10 kapsler og 1 inhalator).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Hver inhalator skal smides ud efter 30 dages brug.

Anvisninger i håndtering og brug

Fjern hætten.

Åbn inhalatoren:

Hold underdelen fast, og vip mundstykket. Dette

åbner inhalatoren.

Forberedelse af en kapsel:

Lige inden brug

trykkes en kapsel ud af blisteren

med tørre hænder.

Ilæggelse af en kapsel:

Læg kapslen i kapselkammeret.

Læg aldrig en kapsel direkte i mundstykket.

Luk inhalatoren:

Luk inhalatoren, indtil der lyder et "klik".

Perforering af kapslen:

Hold inhalatoren lodret med mundstykket

opad.

Perforer kapslen ved samtidigt at trykke

begge sideknapper helt ind.

Gør det kun

en enkelt gang.

Du skal høre et "klik", når kapslen

perforeres.

Slip sideknapperne helt.

Udånding:

Inden mundstykket tages i munden, skal du tage

en dyb udånding.

Du må ikke puste i mundstykket.

Inhaler medicinen

Sådan indåndes medicinen dybt ned i luftvejene:

Hold inhalatoren som vist på billedet.

Sideknapperne skal vende mod højre og

venstre. Tryk ikke på sideknapperne.

Tag mundstykket i munden, og luk

læberne tæt omkring det.

Tag en hurtig, men rolig og så dyb

indånding som muligt.

Bemærk:

Når du tager en indånding gennem inhalatoren

roterer kapslen rundt i kammeret, og du bør høre

en snurrende lyd. I takt med at medicinen når

lungerne, vil du opleve en sødlig smag.

Yderligere oplysninger

Undertiden kan meget små stykker af kapslen

passere gennem gitteret og ind i din mund. Hvis

dette sker, kan du muligvis mærke de små

stykker på tungen. Det er ikke farligt at sluge

eller inhalere disse stykker. Risikoen for, at

kapslen splintres, forøges, hvis kapslen ved et

uheld perforeres mere end en enkelt gang (trin 6).

Hvis du ikke hører en snurrende lyd:

Kapslen kan muligvis sidde fast i

kapselkammeret. Hvis dette sker:

Åbn inhalatoren, og frigør forsigtigt

kapslen ved at banke let på inhalatorens

underdel. Tryk ikke sideknapperne ind.

Inhaler medicinen igen ved at gentage

trin 8 og 9.

Hold vejret:

Efter inhalation af medicinen:

Hold vejret i mindst 5-10 sekunder eller så

længe det er behageligt for dig, mens du

tager inhalatoren ud af munden.

Ånd herefter ud.

Åbn inhalatoren for at kontrollere, om der

er overskydende pulver i kapslen.

Hvis der er overskydende pulver i kapslen:

Luk inhalatoren.

Gentag trin 8, 9, 10 og 11.

De fleste kan tømme kapslen ved en eller to

inhalationer.

Yderligere oplysninger

Nogle patienter kan en gang imellem hoste

kortvarig lige efter inhalation af medicinen. Hvis

det sker, er der ikke grund til bekymring. Så

længe kapslen er tom, har du fået en tilstrækkelig

mængde af din medicin.

Når du har taget

medicinen:

Åbn mundstykket igen, og fjern den

tomme kapsel ved at hælde den ud af

kapselkammeret. Smid kapslen ud sammen

med almindeligt husholdningsaffald.

Luk inhalatoren, og sæt hætten på igen.

Kapslerne må ikke opbevares i Oslif

Breezhaler-inhalatoren.

Afkryds din daglige dosis:

På indersiden af pakningen findes en kalender,

hvor du kan afkrydse din daglige dosis. Sæt et

kryds i feltet ud for dags dato, hvis det hjælper

dig til at huske, hvornår det er tid til din næste

dosis.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/586/006-010

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 30. november 2009

Dato for seneste fornyelse: 18. september 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

BILAG II

A.

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER

VEDRØRENDE UDLEVERING OG ANVENDELSE

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED

HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF

LÆGEMIDLET

A.

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på den fremstiller, der er ansvarlig for batchfrigivelse

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

Lægemidlet er receptpligtigt.

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal fremsende PSUR’er for dette lægemiddel i

overensstemmelse med kravene på listen over EU-referencedatoer (EURD list), som fastsat i artikel

107c, stk. 7, i direktiv 2001/83/EF og offentliggjort på den europæiske webportal for lægemidler.

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsplan (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger

vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul

1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

Hvis tidsfristen for en PSUR og for opdatering af en RMP er sammenfaldende, kan de fremsendes

samtidig.

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

A. ETIKETTERING

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON TIL ENKELTPAKNING

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oslif Breezhaler 150 mikrog inhalationspulver i kapsler

indacaterol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder indacaterolmaleat svarende til 150 mikrogram indacaterol.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose (se indlægssedlen for yderligere oplysninger) og gelatine.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver i kapsel

10 kapsler + 1 inhalator

30 kapsler + 1 inhalator

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til inhalation

Kapslerne må ikke synkes.

Må kun bruges sammen med den vedlagte inhalator.

Læs indlægssedlen inden brug.

Åbnes her

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og må først trykkes ud lige før

brug.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/586/001

10 kapsler + 1 inhalator

EU/1/09/586/002

30 kapsler + 1 inhalator

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Oslif Breezhaler 150

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON TIL MULTIPAKNING (INKLUSIVE BLÅ BOKS)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oslif Breezhaler 150 mikrog inhalationspulver i kapsler

indacaterol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder indacaterolmaleat svarende til 150 mikrogram indacaterol.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose (se indlægssedlen for yderligere oplysninger) og gelatine.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver i kapsel

Multipakning: 60 kapsler (2 pakninger af 30 kapsler og 1 inhalator).

Multipakning: 90 kapsler (3 pakninger af 30 kapsler og 1 inhalator).

Multipakning: 300 kapsler (30 pakninger af 10 kapsler og 1 inhalator).

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til inhalation

Kapslerne må ikke synkes.

Må kun bruges sammen med den vedlagte inhalator.

Læs indlægssedlen inden brug.

Åbnes her

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og må først trykkes ud lige før

brug.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/586/003

60 kapsler + 2 inhalatorer

EU/1/09/586/004

90 kapsler + 3 inhalatorer

EU/1/09/586/005

300 kapsler + 30 inhalatorer

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Oslif Breezhaler 150

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

DELPAKNING AF MULTIPAKNING (UDEN BLÅ BOKS)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oslif Breezhaler 150 mikrog inhalationspulver i kapsler

indacaterol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder indacaterolmaleat svarende til 150 mikrogram indacaterol.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose (se indlægssedlen for yderligere oplysninger) og gelatine.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver i kapsel

10 kapsler og 1 inhalator. Del af multipakning. Må ikke sælges separat.

30 kapsler og 1 inhalator. Del af multipakning. Må ikke sælges separat.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til inhalation

Kapslerne må ikke synkes.

Må kun bruges sammen med den vedlagte inhalator.

Læs indlægssedlen inden brug.

Åbnes her

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og må først trykkes ud lige før

brug.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/586/003

60 kapsler + 2 inhalatorer

EU/1/09/586/004

90 kapsler + 3 inhalatorer

EU/1/09/586/005

300 kapsler + 30 inhalatorer

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Oslif Breezhaler 150

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

INDERSIDE AF LÅGET PÅ YDERKARTON TIL ENKELTPAKNING OG PÅ

DELPAKNING AF MULTIPAKNING

1.

ANDET

Se i indlægssedlen, hvordan du skal bruge denne medicin.

Startdato

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oslif Breezhaler 150 mikrog inhalationspulver i kapsler

indacaterol

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

Kun til inhalation. Må ikke synkes.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON TIL ENKELTPAKNING

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oslif Breezhaler 300 mikrog inhalationspulver i kapsler

indacaterol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder indacaterolmaleat svarende til 300 mikrogram indacaterol.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose (se indlægssedlen for yderligere oplysninger) og gelatine.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver i kapsel

10 kapsler + 1 inhalator

30 kapsler + 1 inhalator

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til inhalation

Kapslerne må ikke synkes.

Må kun bruges sammen med den vedlagte inhalator.

Læs indlægssedlen inden brug.

Åbnes her

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og må først trykkes ud lige før

brug.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/586/006

10 kapsler + 1 inhalator

EU/1/09/586/007

30 kapsler + 1 inhalator

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Oslif Breezhaler 300

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON TIL MULTIPAKNING (INKLUSIVE BLÅ BOKS)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oslif Breezhaler 300 mikrog inhalationspulver i kapsler

indacaterol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder indacaterolmaleat svarende til 300 mikrogram indacaterol.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose (se indlægssedlen for yderligere oplysninger) og gelatine.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver i kapsel

Multipakning: 60 kapsler (2 pakninger af 30 kapsler og 1 inhalator).

Multipakning: 90 kapsler (3 pakninger af 30 kapsler og 1 inhalator).

Multipakning: 300 kapsler (30 pakninger af 10 kapsler og 1 inhalator).

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til inhalation

Kapslerne må ikke synkes.

Må kun bruges sammen med den vedlagte inhalator.

Læs indlægssedlen inden brug.

Åbnes her

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og må først trykkes ud lige før

brug.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/586/008

60 kapsler + 2 inhalatorer

EU/1/09/586/009

90 kapsler + 3 inhalatorer

EU/1/09/586/010

300 kapsler + 30 inhalatorer

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Oslif Breezhaler 300

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

DELPAKNING AF MULTIPAKNING (UDEN BLÅ BOKS)

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oslif Breezhaler 300 mikrog inhalationspulver i kapsler

indacaterol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver kapsel indeholder indacaterolmaleat svarende til 300 mikrogram indacaterol.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose (se indlægssedlen for yderligere oplysninger) og gelatine.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver i kapsel

10 kapsler og 1 inhalator. Del af multipakning. Må ikke sælges separat.

30 kapsler og 1 inhalator. Del af multipakning. Må ikke sælges separat.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til inhalation

Kapslerne må ikke synkes.

Må kun bruges sammen med den vedlagte inhalator.

Læs indlægssedlen inden brug.

Åbnes her

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Opbevares i den originale blisterpakning for at beskytte mod fugt og må først trykkes ud lige før

brug.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/09/586/008

60 kapsler + 2 inhalatorer

EU/1/09/586/009

90 kapsler + 3 inhalatorer

EU/1/09/586/010

300 kapsler + 30 inhalatorer

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Oslif Breezhaler 300

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

INDERSIDE AF LÅGET PÅ YDERKARTON TIL ENKELTPAKNING OG PÅ

DELPAKNING AF MULTIPAKNING

1.

ANDET

Se i indlægssedlen, hvordan du skal bruge denne medicin.

Startdato

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Oslif Breezhaler 300 mikrog inhalationspulver i kapsler

indacaterol

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

Kun til inhalation. Må ikke synkes.

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oslif Breezhaler 150 mikrogram inhalationspulver i kapsler

Oslif Breezhaler 300 mikrogram inhalationspulver i kapsler

indacaterol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Oslif Breezhaler

Sådan skal du tage Oslif Breezhaler

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Oslif Breezhaler indeholder det aktive stof indacaterol, som tilhører en gruppe lægemidler, der

kaldes bronkodilatorer. Når stoffet inhaleres, afslappes musklerne i væggene i bronkierne (lungernes

små luftpassager). Dette hjælper med at åbne luftvejene, hvilket gør det nemmere at trække vejret.

Anvendelse

Oslif Breezhaler bruges til at lette vejrtrækningen hos voksne patienter, som lider af åndedrætsbesvær

pga. en lungesygdom, som kaldes kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Ved KOL trækker

musklerne omkring luftvejene sig sammen. Dette gør det svært at trække vejret. Dette lægemiddel

afslapper disse muskler i lungerne, hvilket gør det nemmere for luften at komme ind og ud af

lungerne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Oslif Breezhaler

Tag ikke Oslif Breezhaler

hvis du er allergisk over for indacaterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oslif Breezhaler

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Oslif Breezhaler

hvis du har astma (hvis dette er tilfældet, må du ikke tage Oslif Breezhaler).

hvis du har hjerteproblemer.

hvis du har epilepsi.

hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen (tyrotoksikose).

hvis du har sukkersyge.

Under behandling med Oslif Breezhaler:

Stop med at tage medicinen og fortæl det øjeblikkeligt til din læge

, hvis du oplever trykken

for brystet, hoste, hvæsen eller åndenød lige efter, du har taget medicinen. Dette kan være tegn

på en tilstand kaldet bronkospasmer.

Fortæl det øjeblikkeligt til lægen

, hvis dine KOL-symptomer (stakåndethed, hvæsen, hoste)

ikke forbedres eller bliver værre.

Børn og unge

Oslif Breezhaler

må ikke

gives til

børn eller unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Oslif Breezhaler

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det især til lægen, hvis du tager:

medicin mod åndedrætsbesvær, som svarer til Oslif Breezhaler (fx medicin, såsom salmeterol

og formoterol). Du kan have større risiko for at få bivirkninger.

Medicin, som kaldes betablokkere, som bruges mod for højt blodtryk eller andre

hjerteproblemer (fx propranolol), eller mod øjensygdommen kaldet grøn stær (glaukom) (fx

timolol).

medicin, som nedsætter mængden af kalium i blodet. Dette gælder:

steroider (fx prednisolon),

diuretika (vanddrivende tabletter), som bruges mod for højt blodtryk, såsom

hydrochlorthiazid,

medicin mod åndedrætsbesvær, som fx theofyllin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Oslif Breezhaler, medmindre du har aftalt det med din læge.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Oslif Breezhaler vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

Oslif Breezhaler indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Oslif Breezhaler

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Så meget Oslif Breezhaler skal du tage

Den sædvanlige dosis er inhalation af indholdet af én kapsel dagligt. Din læge vil fortælle dig,

om du skal tage kapslen med 150 mikrogram eller kapslen med 300 mikrogram. Det afhænger

af din sygdoms tilstand, og hvordan du reagerer på behandlingen. Tag ikke mere, end din læge

har fortalt dig.

Tag din medicin på samme tidspunkt hver dag. Virkningen varer i 24 timer. Dette sikrer, at der

altid er tilstrækkeligt med medicin i din krop til at hjælpe dig med at trække vejret nemmere i

løbet af dagen og natten. Det hjælper dig også til at huske at tage medicinen.

Sådan skal du tage Oslif Breezhaler

Denne pakning indeholder en inhalator og kapsler (i blister), som indeholder medicinen i form

af et inhalationspulver. Oslif Breezhaler-inhalatoren skal du bruge til at inhalere medicinen i

kapslen.

Brug kun kapslerne sammen med den vedlagte inhalator (Oslif Breezhaler-inhalator).

Kapslerne skal forblive i blisteren, indtil de skal bruges.

Når du starter på en ny pakning, skal du bruge den nye Oslif Breezhaler-inhalator, som er

vedlagt pakningen.

Smid hver inhalator ud efter 30 dages brug.

Kapslerne må ikke synkes.

Læs brugsanvisningen sidst i denne indlægsseddel for at få yderligere oplysninger om,

hvordan du bruger inhalatoren.

Hvis du har taget for meget Oslif Breezhaler

Hvis du har inhaleret for meget Oslif Breezhaler, eller hvis en anden person bruger dine kapsler, skal

du straks fortælle det til din læge eller henvende dig på den nærmeste skadestue. Vis dem pakningen

med Oslif Breezhaler. Lægebehandling kan være nødvendig. Du kan opleve, at dit hjerte slår

hurtigere end normalt, eller du kan få hovedpine, føle dig sløv, have kvalme eller kaste op.

Hvis du har glemt at tage Oslif Breezhaler

Hvis du glemmer at inhalere en dosis, skal du blot inhalere en dosis til sædvanlig tid næste dag. Du

må ikke inhalere en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Så længe skal du fortsætte med Oslif Breezhaler-behandling

Fortsæt med Oslif Breezhaler-behandlingen, så længe din læge siger, at du skal gøre det.

KOL er en langtidssygdom, og du skal bruge Oslif Breezhaler

hver dag

og ikke blot, når du

har åndedrætsbesvær eller andre symptomer på KOL.

Hvis du har spørgsmål om, hvor lang tid du skal fortsætte din behandling med Oslif Breezhaler, skal

du tale med din læge eller apoteket.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige.

Kontakt

øjeblikkeligt din læge:

hvis du får stærke brystsmerter (almindelig bivirkning).

hvis du får højt indhold af sukker i blodet (sukkersyge). Du føler dig træt, meget tørstig og

sulten (uden at tage på i vægt) og har hyppigere vandladning end normalt (almindelig

bivirkning).

hvis du får uregelmæssig hjerterytme (ikke almindelig bivirkning).

hvis du får symptomer på en allergisk reaktion, som fx udslæt, kløe, nældefeber, svært ved at

trække vejret eller synke, svimmelhed (ikke almindelig bivirkning).

hvis du har besværet vejrtrækning med hvæsen eller hoste (ikke almindelig bivirkning).

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

forkølelseslignende symptomer. Du kan få alle eller de fleste af følgende symptomer: ondt i

halsen, løbende næse, tilstoppet næse, nysen, hoste, hovedpine.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

følelse af trykken eller smerte i kinderne og panden (bihulebetændelse)

løbende næse

hoste

ondt i halsen

hovedpine

svimmelhed

hjertebanken

muskelkramper

hævede hænder, ankler og fødder (ødem)

kløe/udslæt

brystsmerter

Smerter i muskler, knogler eller led

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

hurtig puls

snurrende/prikkende fornemmelse eller følelsesløshed

muskelsmerter

Nogle patienter hoster engang imellem lige efter inhalation af medicinen. Hoste er et typisk symptom

på KOL. Hvis du oplever hoste umiddelbart efter inhalation af medicinen, er der ikke grund til

bekymring. Kontroller inhalatoren for at se, om kapslen er tom, og at du har taget hele dosis. Hvis

kapslen er tom, er der ikke grund til bekymring. Hvis kapslen ikke er tom, skal du inhalere igen i

henhold til brugsanvisningen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren efter ”Udløbsdato” /

”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt og må først trykkes ud lige før brug.

Brug ikke lægemidlet, hvis pakningen er beskadiget eller viser tegn på at have været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oslif Breezhaler indeholder:

Hver Oslif Breezhaler 150 mikrogram kapsel indeholder 150 mikrogram indacaterol i form af

indacaterolmaleat. Øvrige indholdsstoffer: lactose og kapslen er lavet af gelatine.

Hver Oslif Breezhaler 300 mikrogram kapsel indeholder 300 mikrogram indacaterol i form af

indacaterolmaleat. Øvrige indholdsstoffer: lactose og kapslen er lavet af gelatine.

Udseende og pakningsstørrelser

Denne pakning indeholder en inhalator samt kapsler i blister. Kapslerne er gennemsigtige (farveløse)

og indeholder et hvidt pulver.

Oslif Breezhaler 150 mikrogram kapsler har påtrykt en

sort

produktkode "

IDL 150

" over en

sort

bjælke og et

sort

virksomhedslogo (

) påtrykt under den

sorte

bjælke.

Oslif Breezhaler 300 mikrogram kapsler har påtrykt en

blå

produktkode "

IDL 300

" over en

blå

bjælke og et

blåt

virksomhedslogo (

) påtrykt under den

blå

bjælke.

Følgende pakningsstørrelser er tilgængelige:

Pakning med 10 kapsler og 1 inhalator.

Pakning med 30 kapsler og 1 inhalator.

Multipakning bestående af 2 pakninger (hver pakning indeholder 30 kapsler og 1 inhalator).

Multipakning bestående af 3 pakninger (hver pakning indeholder 30 kapsler og 1 inhalator).

Multipakning bestående af 30 pakninger (hver pakning indeholder 10 kapsler og 1 inhalator).

Ikke alle pakningsstørrelser eller styrker er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

Fremstiller

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Pierre Fabre Médicament

Tél: +33 1 49 10 96 18

Portugal

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos,

S.A.

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

BRUGSANVISNING TIL OSLIF BREEZHALER-INHALATOR

Læs følgende brugsanvisning omhyggeligt for at lære, hvordan du bruger og rengør din Oslif

Breezhaler-inhalator.

Brug kun den Oslif Breezhaler-inhalator, som er vedlagt denne pakning.

Brug ikke Oslif

Breezhaler-kapsler sammen med andre inhalatorer, og brug ikke Oslif Breezhaler-inhalatoren

til at tage anden medicin i kapsler.

Når du starter på en ny pakning, skal du bruge den nye Oslif Breezhaler-inhalator, som

medfølger pakningen.

Smid hver inhalator ud efter 30 dages brug.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester og brugte inhalatorer.

Kapslerne må ikke synkes.

Pulveret i kapslerne skal inhaleres.

Din Oslif Breezhaler-pakning:

Hver Oslif Breezhaler-pakning indeholder:

én Oslif Breezhaler-inhalator

en eller flere blistere med Oslif Breezhaler-kapsler, som skal bruges i inhalatoren.

Oslif Breezhaler-inhalatoren gør det muligt for dig at inhalere medicinen i en Oslif Breezhaler-

kapsel.

Oslif Breezhaler-inhalator

Blister

Inhalatorens underdel

Sådan bruger du din inhalator

Fjern hætten.

Mundstykke

Underdel

Blister

Kapselkammer

Knap

Gitter

Hætte

Åbn inhalatoren:

Hold underdelen fast, og vip mundstykket. Dette åbner

inhalatoren.

Forberedelse af en kapsel:

Lige inden brug

trykkes en kapsel ud af blisteren med tørre

hænder.

Ilæggelse af en kapsel:

Læg kapslen i kapselkammeret.

Læg aldrig en kapsel direkte i mundstykket.

Luk inhalatoren:

Luk inhalatoren, indtil der lyder et "klik".

Perforering af kapslen:

Hold inhalatoren lodret med mundstykket opad.

Perforer kapslen ved samtidigt at trykke begge

sideknapper helt ind.

Gør det kun en enkelt gang.

Du skal høre et "klik", når kapslen perforeres.

Slip sideknapperne helt.

Udånding:

Inden mundstykket tages i munden, skal du tage en dyb

udånding.

Du må ikke puste i mundstykket.

Inhaler medicinen:

Sådan indånder du medicinen dybt ned i luftvejene:

Hold inhalatoren som vist på billedet. Sideknapperne

skal vende mod højre og venstre. Tryk ikke på

sideknapperne.

Tag mundstykket i munden, og luk læberne tæt

omkring det.

Tag en hurtig, men rolig og så dyb indånding som

muligt.

Bemærk:

Når du tager en indånding gennem inhalatoren, roterer

kapslen rundt i kammeret, og du bør høre en snurrende lyd. I

takt med, at medicinen når lungerne, vil du opleve en sødlig

smag.

Yderligere oplysninger

Undertiden kan meget små stykker af kapslen passere

gennem gitteret og ind i din mund. Hvis dette sker, kan du

muligvis mærke de små stykker på tungen. Det er ikke

farligt at sluge eller inhalere disse stykker. Risikoen for, at

kapslen splintres, forøges, hvis kapslen ved et uheld

perforeres mere end en enkelt gang (trin 6).

Hvis du ikke hører en snurrende lyd:

Kapslen kan muligvis sidde fast i kapselkammeret. Hvis

dette sker:

Åbn inhalatoren, og frigør forsigtigt kapslen ved at

banke let på inhalatorens underdel. Tryk ikke

sideknapperne ind.

Inhaler medicinen igen ved at gentage trin 8 og 9.

Hold vejret:

Efter inhalation af medicinen:

Hold vejret i mindst 5-10 sekunder eller så længe det

er behageligt for dig, mens du tager inhalatoren ud af

munden.

Ånd herefter ud.

Åbn inhalatoren for at kontrollere, om der er

overskydende pulver i kapslen.

Hvis der er overskydende pulver i kapslen:

Luk inhalatoren.

Gentag trin 8, 9, 10 og 11.

De fleste kan tømme kapslen ved en eller to inhalationer.

Yderligere oplysninger

Nogle patienter kan en gang imellem hoste kortvarigt lige

efter inhalation af medicinen. Hvis det sker, er der ikke

grund til bekymring. Så længe kapslen er tom, har du fået en

tilstrækkelig mængde af din medicin.

Når du har taget

medicinen

:

Åbn mundstykket igen, og fjern den tomme kapsel

ved at hælde den ud af kapselkammeret. Smid

kapslen ud sammen med almindeligt

husholdningsaffald.

Luk inhalatoren, og sæt hætten på igen.

Kapslerne må ikke opbevares i Oslif Breezhaler-

inhalatoren.

Afkryds din daglige dosis:

På indersiden af pakningen findes en kalender, hvor du kan

afkrydse din daglige dosis. Sæt et kryds i feltet ud for dags

dato, hvis det hjælper dig til at huske, hvornår det er tid til

din næste dosis.

HUSK:

Oslif Breezhaler-kapsler må ikke synkes.

Brug kun den Oslif Breezhaler-inhalator, som er vedlagt denne pakning.

Oslif Breezhaler-kapsler skal altid opbevares i blisteren og må først trykkes ud lige før brug.

Læg aldrig en Oslif Breezhaler-kapsel direkte i mundstykket på Oslif Breezhaler-inhalatoren.

Tryk ikke sideknapperne ind mere end en enkelt gang.

Pust aldrig ned i mundstykket på Oslif Breezhaler-inhalatoren.

Slip altid trykknapperne, inden du inhalerer.

Vask aldrig Oslif Breezhaler-inhalatoren med vand. Den skal holdes tør. Se "Rengøring af

inhalatoren".

Skil aldrig Oslif Breezhaler-inhalatoren ad.

Brug altid den nye Oslif Breezhaler-inhalator, som er vedlagt din nye pakning. Smid hver

inhalator ud efter 30 dages brug.

Kapslerne må ikke opbevares i Oslif Breezhaler-inhalatoren.

Oslif Breezhaler-inhalatoren og kapslerne skal altid opbevares på et tørt sted.

Rengøring af din inhalator

Rengør inhalatoren én gang om ugen.

Tør mundstykket indvendigt og udvendigt med en ren, tør og fnugfri klud for at fjerne

eventuelle pulverrester.

Vask ikke din inhalator med vand. Den skal holdes tør.

Skil aldrig inhalatoren ad.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR’erne for indacaterol er CHMP

nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

Siden 2009 har Onbrez, Oslif and Hirobriz Breezhaler været markedsført sammen med

informationskort til sundhedspersoner, der understreger, at produkterne ved en dosis på

150 mikrogram dagligt kun må anvendes af voksne til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom

(KOL) og ikke astma

. European Post Authorisation Safety Study

(PASS)-studie (QAB149B2431),

udført 1. marts 2010 til 31. december 2013 viste, at andelen af patienter med diagnosen ”ren” astma,

som startede i behandling med indacaterol, var under 10 %, hvorimod andelen af patienter med ”ren”

astma samt andre sygdomme (dvs. patienter med KOL og astma uden ICS-behandling) var 7,4 %.

Resultaterne understøtter, at sundhedspersoner lader til at være tilstækkeligt opmærksomme på, at

indacaterol kun må anvendes til KOL.

Der har ikke været rapporteret medicineringsfejl vedrørende styrke.

Der er ingen nye sikkerhedsoplysninger vedrørende forkert indikationsbrug eller dosis for produkter,

der kun indeholder indacaterol. Eftersom oplysninger i uddanelsesmaterialet til sundhedspersoner er

tilstrækkeligt beskrevet i relevante afsnit af SmPC’et, er PRAC enige om, at de yderligere

risikominimeringsforanstaltninger ikke længere er nødvendige.

RMP’en blev derfor opdateret for at fjerne henvisningen til yderligere

risikominimeringsforanstaltninger i afsnit V og VI. Bilag IID blev ændret i overensstemmelse hermed.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for indacaterol er CHMP af den opfattelse, at

benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder indacaterol, forbliver

uændret under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/tilladelserne ændres.

18-12-2017

ARCAPTA NEOHALER (Indacaterol Maleate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

ARCAPTA NEOHALER (Indacaterol Maleate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7400 of Wed, 01 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

17-10-2017

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7025 of Tue, 17 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

28-9-2017

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6643 of Thu, 28 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

28-9-2017

Onbrez Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Onbrez Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Onbrez Breezhaler (Active substance: indacaterol) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)6649 of Thu, 28 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1730/201611

Europe -DG Health and Food Safety

28-9-2017

Hirobriz Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Hirobriz Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Hirobriz Breezhaler (Active substance: indacaterol) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)6648 of Thu, 28 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1730/201611

Europe -DG Health and Food Safety

20-9-2017

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Active substance: indacaterol) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017) 6440 of Wed, 20 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1210/

Europe -DG Health and Food Safety

28-7-2017

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)5426 of Fri, 28 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2690/R/22

Europe -DG Health and Food Safety

21-7-2017

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)5257 of Fri, 21 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2430/R/20

Europe -DG Health and Food Safety

17-7-2017

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)5098 of Mon, 17 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2691/R/20

Europe -DG Health and Food Safety

22-5-2017

ARCAPTA NEOHALER (Indacaterol Maleate) Capsule [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

ARCAPTA NEOHALER (Indacaterol Maleate) Capsule [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed