Osiris

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Osiris Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 27,5 g/l metconazol; 37,5 g/l epoxiconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Osiris Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Produktresumé

Sikkerhedsdatablad

side: 1/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

1.

Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktidentifikator

OSIRIS

Reg. nr.:

DKCPR:

19-182

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: plantebeskyttelsesmiddel, fungicid

Anbefalet brug: Kun til industriel brug

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Kontaktadresse:

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15

2300 København S

DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700

e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

Nødtelefon

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

2.

Fareidentifikation

Mærkningselementer

side: 2/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Klassificering/mærkning i henhold til dansk lovgivning.

Faresymbol(er)

Sundhedsskadelig.

Miljøfarlig.

R-Sætning(er)

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-Sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S20/21

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

S23.1

Undgå indånding af aerosoltåger.

Undgå kontakt med huden.

S28.2

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

S36/37

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller

etiket.

Stof(fer), der udløser klassificering - til etikketering: EPOXYCONAZOL, METCONAZOLE

Klassificering af stoffet eller blandingen

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Mulige farer:

Indeholder et stof, der er på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være

kræftfremkaldende (Danmark).

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Andre farer (GHS):

Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i

klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen.

side: 3/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

3.

Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Blandinger

Kemisk beskrivelse

plantebeskyttelsesmiddel, fungicid, Emulsionskoncentrat (EC)

Farlige indholdsstoffer

i henhold til Direktiv 1999/45/EF

epoxyconazol

Indhold (W/W): 3,7 %

CAS-nummer: 133855-98-8

EF-nummer: 406-850-2

REACH registreringsnummer: 01-0000015634-70

INDEX-nummer: 613-175-00-9

Faresymbol(er): Xn, N

R-Sætning(er): 40, 62, 63, 51/53

Kategori 3: Stoffer, der giver anledning til betænkelighed, da de muligvis kan

fremkalde kræft hos mennesket, men for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige

oplysninger til at foretage en tilfredsstillende vurdering.

Kategori 3: Stoffer, der giver anledning til betænkelighed med hensyn til skader

på afkommet hos mennesker eller stoffer, der giver anledning til betænkelighed

med hensyn til menneskers forplantningsevne

Kategori 3: Stoffer, der giver anledning til betænkelighed med hensyn til skader

på afkommet hos mennesker eller stoffer, der giver anledning til betænkelighed

med hensyn til menneskers forplantningsevne

metconazole

Indhold (W/W): 2,7 %

CAS-nummer: 125116-23-6

INDEX-nummer: 613-284-00-1

Faresymbol(er): Xn, N

R-Sætning(er): 22, 63, 51/53

Kategori 3: Stoffer, der giver anledning til betænkelighed med hensyn til skader

på afkommet hos mennesker

Calsogen AR 100 ND

Indhold (W/W): <= 3 %

Faresymbol(er): C, N

R-Sætning(er): 21, 34, 67, 51/53

fatty alcohol alkoxylate (polymer; Starting materials listed in EINECS)

Indhold (W/W): >= 23,4 % - <= 26,4 %

Faresymbol(er): Xi

R-Sætning(er): 36/38

side: 4/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-

Indhold (W/W): <= 10 %

CAS-nummer: 99734-09-5

R-Sætning(er): 52/53

benzylalkohol

Indhold (W/W): <= 22 %

CAS-nummer: 100-51-6

EF-nummer: 202-859-9

INDEX-nummer: 603-057-00-5

Faresymbol(er): Xn

R-Sætning(er): 20/22

2-Ethylhexyl-S-lactate

Indhold (W/W): <= 40 %

CAS-nummer: 6283-86-9

EF-nummer: 228-503-2

Faresymbol(er): Xi

R-Sætning(er): 36/38, 43

solventnaphtha

Indhold (W/W): <= 1,2 %

CAS-nummer: 64742-94-5

EF-nummer: 265-198-5

INDEX-nummer: 649-424-00-3

Faresymbol(er): Xn, N

R-Sætning(er): 65, 51/53

Ifald farlige indholdsstoffer er nævnt, er ordlyden af faresymboler, R-sætninger og H-sætninger

angivet i kapitel 16.

4.

Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Forurenet tøj fjernes.

Efter indånding:

Ro, frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne.

Ved indtagelse:

Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i mærkningen af produktet(se

afsnit 2) og/eller i afsnit 11., Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre ikke kendte.

side: 5/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift

kendes.

5.

Brandbekæmpelse

Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:

vandforstøvningsstråle, kuldioxid, skum, tørpulver

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

carbonmonoxid, kuldioxid, chlorbrinte, hydrogenfluorid, nitrogenoxid, organochlorforbindelser

De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:

Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Beholdere udsat for ild afkøles med vand.

Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand.

Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale

myndigheders forskrifter.

6.

Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Forurenet tøj,

undertøj og sko fjernes omgående.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved små mængder: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld,

universalbindemiddel, kiselgur).

Ved store mængder: Inddæmmes. Produktet pumpes bort.

Brug åndedrætsværn ved rengøringsarbejdet. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til

Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Opbevar affald separat i velegnede

beholdere, der er mærket og som kan aflåses. Forurenede genstande og gulv rengøres grundigt med

vand og vaskemiddel under overholdelse af miljøforskrifter.

Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan

findes i sektion 8 og 13.

side: 6/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

7.

Håndtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Træf foranstaltninger mod elektrostatisk opladning - holdes borte fra antændelseskilder - ildslukker

skal være klar til brug.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Må ikke udsættes for varme. Beskyttes mod direkte

solpåvirkning. Lagres frostbeskyttet.

Lagerstabilitet:

lagringstid: 24 md

Beskyttes mod temperaturer under: 0 °C

Produktet kan krystallisere når temperaturen falder under grænsetemperaturen.

Beskyttes mod temperaturer over: 40 °C

Produktets egenskaber kan forandre sig når stoffet/produktet opbevares i en længere periode ved en

temperatur højere end den tilrådede.

Særlige anvendelser

For de relevante indentificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7

iagttages.

8.

Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

ingen

Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Åndedrætsværn ved udslip af dampe/aerosoler. Åndedrætsværn ved utilstrækkelig udluftning.

Partikelfilter med middel tilbageholdelsesevne for faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149,

type P2 eller FFP2).

Beskyttelse af hænder:

Passende kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374), også ved langvarig direkte kontakt

(Anbefaling: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374):

f.ex. Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) og andre.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:

side: 7/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde,

beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Ved brug af plantebeskyttelsesmidler følges emballagens brugsanvisning om beskyttelsesudstyr.

Gælder kun for plantebeskyttelsesmidler. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Det

anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Opbevar arbejdstøj

adskilt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Under arbejdet må

der ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved

arbejdstidens ophør.

9.

Fysisk-kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form:

flydende

Farve:

gul, klar

Lugt:

krydret

Lugtgrænse:

ikke bestemt

pH-værdi:

(1 %(m), 20 °C)

(som vandig opløsning)

krystalisationstemperatur:

< -10 °C

Kogepunkt:

> 200 °C

(1.013 hPa)

Information gælder for

opløsningsmiddel.

Flammepunkt:

101 °C

(Direktiv 92/69/EØF, A.9)

Fordampningshastighed:

ikke bestemt

Antændelighed:

ikke let antændelig

(Direktiv 92/69/EØF, A.12)

Nedre eksplosionsgrænse:

Ingen eksisterende data.

Øvre eksplosionsgrænse:

Ingen eksisterende data.

Antændelsestemperatur: 282 °C

(Direktiv 92/69/EØF, A.15)

Damptryk:

0,13 hPa

(25 °C)

Information gælder for

opløsningsmiddel.

Densitet:

1,0 - 1,12 g/cm3

(20 °C)

relativ densitet:

1,004

(20 °C)

Relativ damptæthed (luft):

Ingen eksisterende data.

Opløselighed i vand:

emulgerbart

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow):

ikke anvendelig

Termisk nedbrydning:

265 °C, 230 kJ/kg (DDK (OECD 113))

Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring og

håndtering overholdes.

side: 8/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

Viskositet, dynamisk:

26,9 mPa.s

(20 °C, 100 1/s)

11,7 mPa.s

(40 °C, 100 1/s)

Viskositet, kinematisk:

11,8 mm2/s

(40 °C)

eksplosionsfare:

På grund af strukturen er produktet

klassificeret som ikke

eksplosionsfarligt.

Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende

(Direktiv 2004/73/EF, A.21)

Andre oplysninger

Overfladespænding:

31,2 mN/m

(25 °C)

(OECD guideline 115)

28,9 mN/m

(20 °C

3 %(V))

(OECD guideline 115)

28,5 mN/m

(20 °C

0,2 %(V))

(OECD guideline 115)

Andre oplysninger:

Hvis nødvendigt er andre fysiske og kemiske egenskaber angivet i dette afsnit.

10. Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Metalkorrosion:

Ingen eksisterende data.

Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved overholdelse af foreskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.

Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Forhold, der skal undgås

Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet - Håndtering og opbevaring.

Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås:

Ingen eksisterende data.

Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering.

11. Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger

side: 9/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

Akut toksicitet

Eksperimentelle/beregnede data:

LD50 rotte (oral): > 2.000 mg/kg

LC50 rotte (inhalativ): 5,45 mg/l

LD50 rotte (dermal): > 5.000 mg/kg

Irritation

Eksperimentelle/beregnede data:

Hudætsning/hudirritation kanin: ikke irriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation kanin: ikke irriterende

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Eksperimentelle/beregnede data:

mus: Virker hudsensibiliserende i dyreforsøg. (OECD Guideline 429)

Kimcellemutagenicitet

Information om: Epoxiconazole

Bedømmelse mutagenitet:

Stoffet viser i bakterier ingen mutagene egenskaber.

Information om: metconazol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

Bedømmelse mutagenitet:

Mutagen virkning er ikke fundet i forskellige tests med mikroorganismer eller i flertallet af tests med

pattedyrcelle- kulturer. Heller ikke i dyreforsøg er der fundet mutagen virkning.

----------------------------------

Carcinogenitet

Information om: Epoxiconazole

Bedømmelse carcinogenitet:

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

----------------------------------

reproduktionstoksicitet

Information om: Epoxiconazole

Vurdering af reproduktionstoksicitet:

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Information om: metconazol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

Vurdering af reproduktionstoksicitet:

Dyreforsøg viser ikke tegn på frugtbarhedsskadende virkning.

----------------------------------

side: 10/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

Udviklingstoksicitet

Information om: Epoxiconazole

Vurdering af teratogenicitet:

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Information om: metconazol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

Vurdering af teratogenicitet:

På basis af dyreforsøg kan effekt på forplantningsevnen ikke udelukkes.

----------------------------------

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Information om: metconazol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:

I dyreforsøg blev der ved gentagen eksponering observeret adaptive effekter.

----------------------------------

Andre relevante informationer om toksicitet

Misbrug kan medføre sundhedsskader.

Indeholder et stof, der er på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være

kræftfremkaldende (Danmark).

12. Miljøoplysninger

Toksicitet

Fisketoksicitet:

LC50 (96 h) 7,1 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EØF, C.1)

Akvatiske hvirvelløse dyr:

EC50 (48 h) 9,89 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statisk)

Vandplante:

EC50 (72 h) 12,5 mg/l (væksthastighed), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)

EC50 (7 d) 0,822 mg/l (væksthastighed), Lemna gibba (OECD Guideline 221, statisk)

Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O):

let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier) Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er

afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringpotentialet.:

Produktet indeholder komponenter med potentiale for bioakkumulering

side: 11/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

Mobilitet i jord (og andre delområder hvis tilgængelige)

Information om: Epoxiconazole techn.

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:

Adsorption til fast jord er mulig.

----------------------------------

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller

vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt).

Supplerende oplysninger

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling

Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for eksempel forbrændes i et egnet anlæg.

Spild, affald m.m. opsamles i særlige beholdere mærket:

'Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko', jf.

kræftbekendtgørelsen (Danmark).

Forurenet emballage:

Tøm forurenede emballager på behørig vis og destruer disse på samme måde som

indholdet/produktet.

14. Transportoplysninger

Landtransport

ADR

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

RID

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

Indenrigssøtransport

ADN

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

Søtransport

Sea transport

side: 12/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

IMDG

IMDG

Ikke farligt gods i forhold til

transportforskrifterne

Not classified as a dangerous good under

transport regulations

Lufttransport

IATA/ICAO

Air transport

IATA/ICAO

Ikke farligt gods i forhold til

transportforskrifterne

Not classified as a dangerous good under

transport regulations

15. Oplysninger om regulering

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

For anvenderen af dette plantebeskyttelsesmiddel gælder: 'For at nedsætte risikoen for mennesker og

miljø skal brugsanvisningen følges nøje' (Direktiv 1999/45/EF, Artikel 10, nr.1.2)

Indeholder et stof med over 0,1%, der er på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være

kræftfremkaldende (Danmark).

Ifølge bekendtgørelsen om unges farlige arbejde må unge under 18 år som hovedregel ikke arbejde

med dette produkt (Danmark).

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af

kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. Krav om arbejdspladsbrugsanvisning

(Danmark).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt

lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Alle landmænd, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler i planteavl og selv står for

sprøjtning, skal være i besiddelse af et Sprøjtecertifikat.

Overtrædelse af nedenstående forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, byg, rug og triticale.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Må i byg, rug og triticale ikke anvendes senere end 49 dage før høst.

Må i hvede ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Vask alle værnemidler efter brug.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden

bortskaffelse. Skyllevandet hældes i sprøjtevæsken.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

kemikaliesikkerhedsvurdering ikke krævet

side: 13/13

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 01.04.2011

Version: 3.1

Produkt: OSIRIS

627 00 F

(ID nr. 30465926/SDS_CPA_DK/DA)

trykdato 06.04.2011

16. Andre oplysninger

For korrekt og sikkert brug af dette produkt, skal der tages hensyn til godkendelsesvilkårene angivet

på produktetiketten.

Fuldstændig ordlyd af faresymboler, faresætninger og R-sætninger, hvis nævnt i afsnit 3 under 'Farlige

indholdsstoffer':

Sundhedsskadelig.

Miljøfarlig.

Ætsende.

Lokalirriterende.

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Farlig ved indtagelse.

Farlig ved hudkontakt.

Ætsningsfare.

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

36/38

Irriterer øjnene og huden.

52/53

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

20/22

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

Hvis De har spørgsmål til dette SDB, dets indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante spørgsmål,

bedes De skrive til følgende e-mailadresse: product-safety-north@basf.com

De oplysninger, som er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og

beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets

egenskaber (produktspecifikation). En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt

anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde

ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.