Osigraft

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Osigraft
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Osigraft
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Lægemidler til behandling af knoglesygdomme, knoglemorfogenetiske proteiner
 • Terapeutisk område:
 • Tibial frakturer
 • Terapeutiske indikationer:
 • Behandling af nonunion af tibia med en varighed på mindst 9 måneder, sekundært for traumer hos skeletmodne patienter, i tilfælde hvor tidligere behandling med autograft er mislykket eller brug af autograft er ufejlbarlig.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Trukket tilbage
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/000293
 • Autorisation dato:
 • 17-05-2001
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/000293
 • Sidste ændring:
 • 02-03-2018

Offentlige vurderingsrapport

+44 (0)20 7418

+44 (0)20 7418 8416

info@ema.europaeu

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/183641/2011

EMEA/H/C/000293

EPAR – sammendrag for offentligheden

Osigraft

eptotermin alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Osigraft.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Osigraft.

Hvad er Osigraft?

Osigraft er et pulver, der blandes til en suspension til implantation. Det indeholder det aktive stof

eptotermin alfa.

Hvad anvendes Osigraft til?

Osigraft anvendes til at reparere brud på tibia (skinnebenet), der ikke er helet efter mindst ni måneder.

Det anvendes hos patienter, som tidligere har fået et autotransplantat (et knogletransplantat taget fra

patienternes egne knogler, sædvanligvis fra hoften), der ikke fungerede, eller hos hvem en sådan

transplantation ikke er mulig. Det bruges hos patienter med fuldt udvokset skelet (som ikke længere

vokser).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Osigraft?

Osigraft skal anvendes af en kvalificeret kirurg. Osigraft blandes umiddelbart inden brug med 2-3 ml

natriumchloridopløsning til en suspension med konsistens som vådt sand. Kirurgen påfører herefter

blandingen direkte på brudstedet på de klargjorte ender af den brækkede knogle. De omgivende bløde

væv, bl.a. muskler og hud, lukkes herefter omkring implantatet. Normalt er det tilstrækkeligt med ét

hætteglas, men der kan bruges endnu et, hvis det er nødvendigt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvordan virker Osigraft?

Det aktive stof i Osigraft, eptotermin alfa, indvirker på knoglestrukturen. Det er en kopi af et protein

kaldet osteogent protein 1, også kendt som knoglemorfogenetisk protein 7 (BMP-7), der produceres

naturligt i kroppen og fremmer dannelsen af nyt knoglevæv. Når det implanteres, stimulerer

eptotermin alfa dannelsen af nyt knoglevæv og er med til at reparere den brækkede knogle.

Eptotermin alfa fremstilles ved hjælp af en metode, der kaldes ”rekombinant dna-teknologi”. Det

dannes af celler, som har fået indsat et gen (dna), der sætter dem i stand til at producere det. Det

supplerende eptotermin alfa fungerer på samme måde som BMP-7, der produceres naturligt i kroppen.

Hvordan blev Osigraft undersøgt?

Der blev gennemført en hovedundersøgelse med Osigraft hos 122 patienter med uhelede

skinnebensbrud, som blev behandlet med enten Osigraft eller et autotransplantat. Virkningen, der blev

vurderet efter ni måneder, blev hovedsagelig bedømt på, hvorvidt den brækkede knogle var helet.

Dette blev målt ved at se på tegnene på sammenvoksning af bruddet på et røntgenbillede; på,

hvorvidt patienten havde smerter og var i stand til at belaste skinnebenet; og på, hvorvidt der var

behov for yderligere behandling af det brækkede skinneben.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Osigraft?

Osigraft var mindst lige så effektivt som et knogleautotransplantat, hvilket er standardbehandlingen.

Efter ni måneder havde 81 % af de patienter, der fik Osigraft, responderet på behandlingen (færre

smerter og større belastning) sammenlignet med 77 % af de patienter, der blev behandlet med et

autotransplantat.

Hvilken risiko er der forbundet med Osigraft?

De hyppigste bivirkninger ved Osigraft (som optræder hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) er

erytem (rødmen), ømhed, hævelse på implantatstedet, heterotopisk ossifikation (knogledannelse i

abnorme områder) eller myositis ossificans (abnorm knoglevækst i musklen) og dannelse af antistoffer

mod eptotermin alfa. Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Osigraft fremgår af

indlægssedlen.

Osigraft må ikke anvendes til personer, som kan være overfølsomme (allergiske) over for eptotermin

alfa eller kollagen. Osigraft må heller ikke anvendes til følgende patientgrupper:

patienter, hvis skelet endnu ikke er fuldt udvokset (som stadig vokser)

Patienter under 18 år

patienter med en autoimmun sygdom (hvor immunsystemet angriber dele af kroppen)

patienter med en aktiv infektion på operationsstedet eller en anden alvorlig infektion

patienter med utilstrækkelig huddækning eller blodtilførsel på brudstedet

patienter, hvis brud er sygdomsrelateret (f.eks. metabolisk knoglesygdom eller kræft)

patienter, som har en tumor i nærheden af bruddet

patienter, som får kemoterapi, strålebehandling eller immunosuppressiv behandling.

Osigraft

EMA/183641/2011

Side 2/3

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Osigraft

EMA/183641/2011

Side 3/3

Hvorfor blev Osigraft godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Osigraft er større end risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Osigraft.

Andre oplysninger om Osigraft:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Osigraft til Howmedica International S. de R. L. den 17. maj 2001. Markedsføringstilladelsen

er gyldig på ubegrænset tid.

Den fuldstændige EPAR for Osigraft findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Osigraft, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2011.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Osigraft 3,3 mg pulver til suspension til implantation

eptotermin alfa

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at bruge medicine.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Osigraft

Sådan anvendes Osigraft

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Osigraft indeholder en type medicin, som kaldes et knoglemorfogenisk protein (BMP). Denne gruppe

lægemidler får nyt knoglevæv til at vokse på det sted, hvor kirurgen har placeret (implanteret) det.

Osigraft implanteres hos voksne patienter med frakturer i skinnebenet (tibia), som ikke er vokset

sammen efter mindst 9 måneder, i tilfælde, hvor behandling med autotransplantat (transplanteret

knogle fra patientens hofte) er mislykkedes eller ikke kan anvendes.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE OSIGRAFT

Brug ikke Osigraft

hvis De er overfølsom (allergisk) over for eptotermin alfa, kollagen eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Osigraft (se afsnit 6),

hvis De er ung, og Deres skelet ikke er fuldt udvokset (De vokser stadig),

hvis De er et barn (under 18 år),

hvis De har en kendt autoimmunsygdom (sygdom, der stammer direkte fra eller er rettet mod

Deres eget væv), herunder rheumatoid arthritis, systemisk lupus eythematosus, scleroderma,

Sjögrens syndrom og dermatomyositis/polymyositis,

hvis De har en aktiv infektion på det sted, der ikke vil hele (inflammation og dræn på

skadestedet) eller en aktiv systemisk infektion,

hvis Deres læge har konstateret, at De har utilstrækkelig huddækning (på frakturstedet) og

utilstrækkelig blodforsyning til operationsstedet,

til frakturer i rygsøjlen.

til behandling af manglende heling som følge af patologiske (sygdomsrelaterede) frakturer,

metabolsk knoglesygdom eller svulster,

hvis der er tumorer i området, der ikke vil hele,

hvis De får kemoterapi, strålingsbehandling eller behandling med immunsupprimerende

medicin.

Vær ekstra forsigtig med at tage Osigraft

Følgende forholdsregler for anvendelse af Osigraft skal drøftes med Deres læge:

Osigraft stimulerer væksten af nyt knoglevæv som del af behandlingen af uophelet knoglebrud, og det

er nødvendigt at stabilisere den brækkede knogle med specielle kirurgiske anordninger, mens den

heler.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Brug af Osigraft garanterer ikke heling; ekstra indgreb kan være påkrævede.

For at undgå risiko for ny knoglevækst uden for det behandlede uophelede sted skal der udvises særlig

omhu under operationen for at forhindre, at Osigraft kommer ind i det omgivende væv.

Der er en mulighed for, at nye antistoffer kan dannes i kroppen efter behandling med Osigraft.

Antistoffer er specielle proteiner, som kroppen producerer som del af helbredelsesprocessen ved

forskellige sygdomme som f.eks. en virusinfektion. Antistoffer dannes ofte som en del af kroppens

reaktion på behandling med visse lægemidler, og et af disse er Osigraft. Det er ikke observeret, at

disse nydannede antistoffer forårsager nogen skade på patienter. De vil blive overvåget af Deres læge,

hvis der er mistanke om, at De kan have dannet nye antistoffer.

Gentagen anvendelse af Osigraft anbefales ikke, da kliniske forsøg med flere kirurgiske behandlinger

på forskellige tidspunkter ikke er udført på patienter. Laboratorieundersøgelser har vist, at antistoffer

mod epotermin alfa-komponenten i dette lægemiddel kunne reagere med lignende antistoffer, som

kroppen danner naturligt. Den langsigtede virkning af disse antistoffer er ikke kendt.

Brug af Osigraft sammen med et syntetisk fyldningsmateriale til knogledefekter kan medføre en risiko

for forøgelse af lokal vævsirritation, infektion og lejlighedsvis migration af de implanterede materialer

og anbefales derfor ikke.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Osigraft må ikke bruges under graviditet, medmindre de forventede fordele for moren menes at opveje

de mulige risikoer for fosteret. Dette er noget, Deres læge vil afgøre. Fødedygtige kvinder skal

informere kirurgen om mulighed for graviditet før behandling med Osigraft. Fødedygtige kvinder

anbefales at bruge et effektivt præventionsmiddel i mindst 12 måneder efter behandlingen.

Risikoen for skade på ammede børn er ukendt. Kvinder må ikke amme i perioden umiddelbart efter

behandling med Osigraft. Hvis De er mor og ammer, må De kun behandles med Osigraft, hvis Deres

læge eller kirurg mener, at fordelene for Dem opvejer risikoerne for Deres barn.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Osigraft

Osigraft indeholder bovint kollagen. Hvis De ved, De er overfølsom over for kollagen, må De ikke

behandles med dette lægemiddel.

3.

SÅDAN ANVENDES OSIGRAFT

Osigraft anvendes kun af en kvalificeret kirurg. Operationen udføres normalt i helbedøvelse, så De vil

ikke være vågen under operationen. Afhængigt af størrelsen af spalten i den brækkede knogle vil der

blive brugt et eller to hætteglas Osigraft. Under operationen placeres Osigraft direkte på brudstedet i

kontakt med de beskadigede knogleoverflader. Det omgivende muskelvæv lukkes omkring det

implanterede lægemiddel, og huden lukkes oven på musklen.

Den maksimale anbefalede dosis af dette lægemiddel er 2 hætteglas (2 g), da dets effektivitet ved

større doser ikke er fastlagt.

4.

BIVIRKNINGER

Osigraft kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hyppigheden af

bivirkningerne på listen nedenfor er defineret ud fra den følgende konvention:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

meget almindelig (forekommer hos flere end 1 bruger ud af 10)

almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 brugere ud af 100)

ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 brugere ud af 1.000)

sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 brugere ud af 10.000)

meget sjælden (forekommer hos færre end 1 bruger ud af 10.000)

ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data)

Følgende bivirkninger er rapporteret ved kliniske forsøg:

Almindelige bivirkninger inkluderer:

misfarvning af sårstedet

erytem (rødmen af huden),

ømhed og hævelse over implantationsstedet,

knogledannelse uden for frakturområdet

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.

OPBEVARING

Dette lægemiddel udleveres kun til hospitaler og specialklinikker. Hospitalsapoteket eller kirurgen er

ansvarlig for korrekt opbevaring af produktet, både før og under anvendelsen, og for korrekt

bortskaffelse.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Osigraft efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C)

Af hensyn til miljøet må medicinrester ikke smides i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Osigraft indeholder

Aktivt stof: eptotermin alfa (et rekombinant humant osteogent protein, som produceres i en cellelinje

fra kinesiske hamstres ovarier (CHO)). Et hætteglas med Osigraft indeholder 1 g pulver, som

indeholder 3,3 mg epotermin alfa og hjælpestoffet bovint kollagen.

Udseende og pakningstørrelse

Osigraft leveres som et hvidt til off-white pulver pakket i et ravfarvet hætteglas (pakkestørrelse på 1)

inden i en blisterpakning bestående af en plastbakke og låg i en æske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Olympus Biotech International Limited

40 Upper Mount Street

Dublin 2

Irland

Tlf. +353-87-9278653

medicalinfo@olympusbiotech.com

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Fremstiller

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre, National Technology Park

Castletroy

Limerick

Irland

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

De kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

On 21 March 2012, orphan designation (EU/3/12/973) was granted by the European Commission to NDA Regulatory Science Ltd, United Kingdom, for recombinant human beta-glucuronidase for the treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome).

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-7-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-5-2018

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves Retacrit (epoetin alfa-epbx) as a biosimilar to Epogen/Procrit (epoetin alfa) for the treatment of anemia

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-11-2018

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonth pic.twitter.com/DpNpz8NCDe

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-11-2018

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Active substance: Conestat alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7548 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Active substance: Agalsidase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7250 of Mon, 29 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6484 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/280/T/135

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6477 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/329/T/128

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Active substance: Interferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6487 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/281/T/116

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Active substance: sebelipase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6245 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6220 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/320/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5860 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/727/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Active substance: vonicog alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5866 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4454

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Active substance: vestronidase alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5714 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4438

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Active substance: darbepoetin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5707 of Mon, 27 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Active substance: Lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5631 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000292/T/0077

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Active substance: follitropin alfa / lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5629 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000714/T/0059

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2018

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5445 of Wed, 08 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/71/T/140

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5374 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/T/146

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Active substance: Givinostat) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5278 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/062/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Active substance: turoctocog alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5093 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2719/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Active substance: follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4989 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Active substance: eftrenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3776 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Active substance: corifollitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3049 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1106/T/40

Europe -DG Health and Food Safety