Orionox

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Orionox 60 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Orionox 60 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 51494
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

16. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Orionox, depottabletter

0.

D.SP.NR.

28539

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Orionox

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Orionox 5 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 5 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 4,5 mg oxycodon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver depottablet indeholder 64 mg lactose (som monohydrat).

Orionox 10 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 10 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 9 mg oxycodon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver depottablet indeholder 56 mg lactose (som monohydrat).

Orionox 15 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 15 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 13,5 mg oxycodon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver depottablet indeholder 51 mg lactose (som monohydrat).

Orionox 20 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 20 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 17,9 mg oxycodon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver depottablet indeholder 46 mg lactose (som monohydrat).

Orionox 30 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 30 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 26,9 mg oxycodon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver depottablet indeholder 36 mg lactose (som monohydrat).

Orionox 40 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 40 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 35,9 mg oxycodon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

51494_spc.docx

Side 1 af 16

Hver depottablet indeholder 25 mg lactose (som monohydrat).

Orionox 60 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 60 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 53,8 mg oxycodon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver depottablet indeholder 86 mg lactose (som monohydrat).

Orionox 80 mg depottabletter

Hver depottablet indeholder 80 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 71,7 mg oxycodon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver depottablet indeholder 60 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter.

Orionox 5 mg depottabletter

Lyseblå, bikonvekse, depottabletter med en diameter på 6,9 - 7,3 mm og en højde på 3,2 -

3,9 mm.

Orionox 10 mg depottabletter

Hvide, runde, bikonvekse depottabletter med en diameter på 6,9 - 7,3 mm og en højde på

3,2 - 3,9 mm.

Orionox 15 mg depottabletter

Grå, runde, bikonvekse depottabletter med en diameter på 6,9 - 7,3 mm og en højde på 3,2

- 3,9 mm.

Orionox 20 mg depottabletter

Lyserøde, runde, bikonvekse depottabletter med en diameter på 6,9 - 7,3 mm og en højde

på 3,2 - 3,9 mm.

Orionox 30 mg depottabletter

Brune, runde, bikonvekse depottabletter med en diameter på 6,9 - 7,3 mm og en højde på

3,2 - 3,9 mm.

Orionox 40 mg depottabletter

Lys-orange til okkerfarvede, runde, bikonvekse depottabletter med en diameter på 6,9 - 7,3

mm og en højde på 3,2 - 3,9 mm.

Orionox 60 mg depottabletter

Pink/røde, runde, bikonvekse depottabletter med en diameter på 8,6 - 9,0 mm og en højde

på 4,6 - 5,3 mm.

Orionox 80 mg depottabletter

Grønne, runde, bikonvekse depottabletter med en diameter på 8,6 - 9,0 mm og en højde på

4,6 - 5,3 mm.

51494_spc.docx

Side 2 af 16

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Stærke smerter, som kun kan lindres tilstrækkeligt ved hjælp af opioidanalgetika.

Orionox er indiceret til voksne og unge i alderen 12 år og derover.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Doseringen afhænger af smerteintensiteten og den enkelte patients følsomhed over for

behandlingen. Følgende generelle dosisanbefalinger gælder:

Voksne og unge i alderen 12 år og derover

Dosistitrering og -justering

Startdosis til opioidnaive patienter er normalt 10 mg oxycodonhydrochlorid hver 12. time.

Nogle patienter kan have gavn af en startdosis på 5 mg oxycodonhydrochlorid for at

minimere forekomsten af bivirkninger.

Patienter, som allerede er i behandling med opioider, kan starte behandlingen med en

højere dosering under hensyntagen til patienternes tidligere erfaring med opioidbehandling.

For doser, som ikke kan opnås med denne styrke, er der andre styrker til rådighed.

Ifølge velkontrollerede kliniske studier svarer 10-13 mg oxycodonhydrochlorid i

depotformulering til ca. 20 mg morfinsulfat i depotformulering.

Da følsomheden over for forskellige opioider varierer fra person til person, anbefales det

efter konvertering fra andre opioider at lade patienten starte konservativt med Orionox i en

dosering på 50-75 % af den beregnede dosis oxycodon.

Nogle patienter, som tager Orionox efter et fast skema har behov for analgetika med hurtig

udløsning som nødmedicin for at kunne kontrollere gennembrudssmerter. Orionox er ikke

indiceret til behandling af akut smerte og/eller gennembrudssmerte. En enkelt dosis

nødmedicin bør udgøre 1/6 af den ækvianalgetiske daglige dosis af Orionox. Hvis

patienten har behov for nødmedicin mere end to gange daglig, er det tegn på, at dosis af

Orionox bør øges. Dosis skal ikke justeres oftere end én gang hver eller hver anden dag,

indtil behandlingen stabiliseres på 2 daglige doser.

Efter en dosisforøgelse fra 10 mg til 20 mg hver 12. time, bør dosisjusteringer foretages

trinvist med ca. 1/3 af den daglige dosis. Målet for den enkelte patient er at tilpasse dosis,

som ved indtagelse 2 gange dagligt giver en tilstrækkelig smertestillende virkning med

acceptable bivirkninger og med så lidt nødmedicin som muligt, så længe der er behov for

smertebehandling.

For størstedelen af patienter er det passende med en lige fordeling af doser (samme dosis

morgen og aften) efter et fast skema (hver 12. time). Hos nogle patienter kan det være en

fordel med en ulige fordeling af doserne. Normalt skal den laveste effektive dosis vælges.

Til behandling af ikke-malign smerte vil en daglig dosis på 40 mg normalt være

tilstrækkelig, men der kan være behov for højere doser. Patienter med cancersmerter kan

have behov for doser på 80-120 mg, og i enkelte tilfælde må doseringen øges op til 400

mg. Hvis der er behov for endnu højere doser, skal doseringen fastsættes individuelt ved at

afveje virkning over for tolerance og risiko for bivirkninger.

51494_spc.docx

Side 3 af 16

Behandlingsvarighed

Orionox bør ikke tages længere end nødvendigt. Hvis der er behov for langtidsbehandling

på grund af sygdommens art og sværhedsgrad, skal patienten kontrolleres nøje og

regelmæssigt for at afgøre om, og i hvilket omfang behandlingen bør fortsættes. Hvis der

ikke længere er indikation for opioidbehandling, kan det tilrådes at reducere den daglige

dosis gradvist for at forebygge abstinenssymptomer.

Afbrydelse af behandling

Når en patient ikke længere kræver behandling med oxycodon, kan det være tilrådeligt at

nedtrappe dosis gradvist for at undgå abstinenssymptomer.

Ældre patienter

Ældre patienter uden kliniske tegn på nedsat lever- og/eller nyrefunktion vil sædvanligvis

ikke have behov for dosisjustering.

Risikopatienter

Risikopatienter, som for eksempel patienter med lav legemsvægt eller patienter, der

metaboliserer lægemidler langsomt, bør initialt have den halve anbefalede dosis, hvis de er

opioidnaive.

Den laveste anbefalede dosis på 10 mg, er derfor måske ikke egnet som startdosis.

Dosistitrering skal foretages i overensstemmelse med den individuelle kliniske tilstand.

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Initiering af dosis bør følge en konservativ tilgang hos disse patienter. Den anbefalede

initiale voksendosis bør reduceres med 50 % (f.eks. en total daglig oral dosis på 10 mg til

opioidnaive patienter) og den enkelte patient bør titreres til dækkende smertekontrol i

henhold til deres kliniske tilstand.

Børn under 12 år

Oxycodon er ikke undersøgt hos børn under 12 år. Orionoxs sikkerhed og virkning er ikke

klarlagt og anvendelse til børn under 12 år kan derfor ikke anbefales.

Administration

Til oral anvendelse

Orionox bør tages 2 gange daglig efter et fastlagt doseringsskema.

Depottabletterne kan tages i forbindelse med eller uafhængig af måltider med en passende

mængde væske. Orionox skal sluges hele, må ikke tygges, deles eller knuses. Indtagelse af

tyggede, delte eller knuste Orionox depottabletter kan forårsage hurtig frigørelse og

absorption af en potentielt letal dosis af oxycodon.

Orionox må ikke tages sammen med alkoholiske drikke.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Alvorlig respirationsdepression med hypoxi og/eller forhøjede niveauer af kuldioxid i

blodet (hyperkapni)

Svær kronisk obstruktiv lungesygdom

Cor pulmonale

Svær astma bronchiale

51494_spc.docx

Side 4 af 16

Paralytisk ileus

Akut abdomen, forsinket ventrikeltømning

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Respirations- og kardiel depression

Respirationsdepression er den mest signifikante risiko ved opioider og den optræder især

hos ældre eller svækkede patienter. Den respirationsnedsættende virkning af oxycodon kan

føre til øgede koncentrationer af kuldioxid i blodet og som følge deraf i

cerebrospinalvæsken. Hos disponerede patienter kan opioider forårsage alvorligt fald i

blodtrykket.

Tolerance og afhængighed

Langtidsbrug af Orionox kan føre til toleranceudvikling, som fører til behov for højere

doser for at opnå den ønskede analgetiske virkning. Der er kryds-tolerance overfor andre

opioider. Kronisk brug af Orionox kan skabe fysisk afhængighed. Abstinenssymptomer

kan opstå ved brat ophør med behandlingen.

Hvis der ikke længere er behov for behandling med oxycodon, kan det være tilrådeligt at

nedsætte den daglige dosis gradvist for at undgå, at der opstår abstinenssymptomer.

Abstinenssymptomer kan omfatte gaben, mydriasis, tåresekretion, rhinorré, tremor,

hyperhidrose, angst, agitation, kramper og insomni.

Hyperalgesi, der ikke responderer på en yderligere stigning i oxycodondosis, kan meget

sjældent forekomme, især ved høje doser. Det kan være nødvendigt at reducere

oxycodondosis eller skifte til et alternativt opioid.

Orionox kan skabe primær afhængighed. Hvorimod hvis lægemidlet anvendes efter

anvisningerne til patienter med kroniske smerter, er risikoen for at udvikle fysisk eller

psykisk afhængighed dog væsentligt nedsat, eller det er nødvendigt at vurdere risikoen på

en anden måde. Der foreligger ingen data for den faktiske incidens af psykisk afhængighed

hos patienter med kroniske smerter. Lægemidlet skal anvendes med særlig forsigtighed hos

patienter med alkohol- og lægemiddelmisbrug i anamnesen.

Misbrug

Ved parenteralt misbrug med injektion af tabletten i en vene kan hjælpestoffer i tabletten

(især talcum) føre til lokal vævsnekrose, granulomer i lungerne eller andre alvorlige

hændelser, der kan være fatale.

For at undgå at beskadige tablettens modificerede udløsning skal depottabletten synkes hel

og må ikke tygges, deles eller knuses. Administration af tyggede, delte eller knuste

depottabletter fører til hurtig frigivelse og absorption af en potentielt fatal dosis oxycodon

(se pkt. 4.9).

Alkohol

Hvis Orionox tages sammen med alkohol, kan bivirkningerne af Orionox øges; samtidig

brug bør undgås.

Særlige patientgrupper

51494_spc.docx

Side 5 af 16

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af ældre eller svækkede patienter, patienter

med svært nedsat lunge-, lever- eller nyrefunktion, myksødem, hypothyreoidisme,

Addison’s sygdom (binyrebarkinsufficiens), intoksikationspsykose (f.eks. alkohol),

prostatahypertrofi, binyrebarkinsufficiens, alkoholisme, kendt opioidafhængighed,

delirium tremens, pankreatitis, galdevejssygdomme, galde- eller urinlederkolik,

inflammatoriske tarmsygdomme, tilstande med øget tryk i hjernen, kredsløbsforstyrrelser,

epilepsi eller tendens til krampeanfald og hos patienter som har taget MAO-hæmmere

indenfor de seneste to uger. Patienter med alvorlig nedsat leverfunktion skal overvåges tæt.

Operation

Der skal udvises særlig forsigtighed, når oxycodon gives til patienter, der får foretaget en

abdominaloperation. Opioider bør kun gives postoperativt, når tarmfunktionen er blevet

genoprettet.

Sikkerheden af Orionox anvendt præ-operationelt er ikke klarlagt.

Orionox anbefales ikke til præoperativ brug eller indenfor de første 12-24 timer post-

operativt.

Pædiatrisk population

Orionoxs sikkerhed og virkning hos børn under 12 år er ikke klarlagt. Orionox bør ikke

anvendes til børn under 12 år på grund af problemstillinger vedrørende sikkerhed og

virkning.

Anti-doping advarsel

Atleter bør være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan give en positiv reaktion i en

”anti-doping” test.

Anvendelse af Orionox som et dopingmiddel kan være sundhedsskadeligt.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerance, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler med undertrykkende virkning på centralnervesystemet (f.eks. sedativa,

hypnotika, phenothiaziner, neuroleptika, anæstetika, antidepressiva, muskelrelaksantia)

samt andre opioider eller alkohol, kan forstærke oxycodons bivirkninger, specielt

respirationsdepression.

MAO-hæmmere er kendt for at interagere med narkotiske analgetika, så der opstår CNS-

ekscitation eller -depression med hyper- eller hypotensiv krise (se pkt. 4.4). Orionox bør

anvendes med forsigtighed hos patienter, der får MAO-hæmmere eller som har fået MAO-

hæmmere inden for de sidste to uger (se pkt. 4.4).

Oxycodon metaboliseres hovedsageligt af cytochrom P4503A4, og i et vist omfang af

CYP2D6. Aktiviteten af disse metaboliseringsveje kan hæmmes eller induceres af

forskellige lægemidler eller kostfaktorer, der indtages samtidig. Lægemidler, der hæmmer

CYP2D6-aktiviteten, så som paroxetin og quinidin, kan medføre en reduktion af

oxycodon-clearance, der kan medføre en stigning i plasmakoncentrationerne af oxycodon.

51494_spc.docx

Side 6 af 16

CYP3A4-hæmmere, så som makrolid-antibiotika (f.eks. clarithromycin, erythromycin og

telithromycin), azol- antimykotika (f.eks. ketoconazol, voriconazol, itraconazol og

posaconazol), proteasehæmmere (f.eks. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir og

saquinavir), cimetidin og grapefrugt juice kan forårsage en reduktion af oxycodon-

clearance, der kan medføre en stigning i plasmakoncentrationerne af oxycodon. Det kan

derfor blive nødvendigt at tilpasse oxycodon-dosis herefter.Nogle specifikke eksempler er

angivet nedenfor:

Itraconazol, en potent CYP3A4-hæmmer, administreret 200 mg oralt i fem dage,

øgede AUC af oralt oxycodon. I gennemsnit var AUC omkring 2,4 gange højere

(interval 1,5 - 3,4).

Voriconazol, en potent CYP3A4-hæmmer, administreret som 200 mg to gange dagligt

i fire dage (400 mg givet som de to første doser), øgede AUC af oralt oxycodon. I

gennemsnit var AUC omkring 3,6 gange højere (interval 2,7 - 5,6).

Telithromycin, en potent CYP3A4-hæmmer, administreret som 800 mg oralt i fire

dage, øgede AUC af oralt oxycodon. I gennemsnit var AUC omkring 1,8 gange højere

(interval 1,3 - 2,3).

Grapefrugt juice, en CYP3A4-hæmmer, administreret som 200 ml tre gange dagligt i

fem dage, øgede AUC af oralt oxycodon. I gennemsnit var AUC omkring 1,7 gange

højere (interval 1,1 - 2,1).

CYP3A4-inducere, så som rifampicin, carbamazepin, phenytoin og perikon kan inducere

oxycodons metabolisme og forårsage en stigning i oxycodon-clearance der kan medføre en

reduktion i plasmakoncentrationerne af oxycodon. Det kan være nødvendigt at tilpasse

oxycodon-dosis herefter. Nogle specifikke eksempler er angivet nedenfor:

Perikon, en CYP3A4-inducer, administreret som 300 mg tre gange dagligt i 15 dage,

reducerede AUC af oralt oxycodon. I gennemsnit var AUC omkring 50% lavere

(interval 37-57%).

Rifampicin, en CYP3A4-inducer, administreret som 600 mg én gang dagligt i syv

dage, reducerede AUC af oralt oxycodon. I gennemsnit var AUC omkring 86% lavere.

Det vides ikke, om andre relevante isoenzymhæmmere påvirker omdannelsen af oxycodon.

Der bør tages højde for mulige interaktioner.

Der er observeret klinisk relevante forandringer i INR-værdier (International Normalized

Ratio) i begge retninger hos personer, der har fået antikoagulantia af coumarintypen

sammen med oxycodon.

Der foreligger ingen studier af oxycodons påvirkning af CYP-katalyseret metabolisme af

andre lægemidler.

Alkohol kan forstærke de farmakodynamiske virkninger af Orionox; samtidig brug bør

undgås.

4.6

Graviditet og amning

Anvendelse af dette lægemiddel, til patienter der er gravide eller ammer, bør undgås i den

udstrækning det er muligt.

51494_spc.docx

Side 7 af 16

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af oxycodon til gravide kvinder. Nyfødte af

mødre, der fik opioider de sidste 3 eller 4 uger før fødslen, bør monitoreres for

respirationsdepression. Abstinenssymptomer kan observeres hos nyfødte af mødre, der er i

behandling med oxycodon.

Amning

Oxycodon kan udskilles i human mælk og kan forårsage respirationsdepression hos

nyfødte.

Oxyxodon må derfor ikke anvendes til mødre, der ammer.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning

I begyndelsen af behandlingen samt ved dosisjustering kan oxycodonhydrochlorid have en

væsentlig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Koncentrations- og reaktionsevnen kan blive forringet i en sådan grad, at evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner påvirkes og må ophøre.

Når behandlingen stabiliseres, vil det ikke være nødvendigt med et generelt forbud mod

bilkørsel. Under disse omstændigheder har oxycodonhydrochlorid en mindre indflydelse

på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Det er op til den behandlende læge at vurdere hver enkelt situation.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af bivirkningsprofilen

Oxycodon kan forårsage respirationsdepression, miosis, bronkospasmer, og spasmer i glat

muskulatur, og det kan undertrykke hosterefleksen.

De bivirkninger, som ansås for at have en mulig forbindelse til behandlingen, er angivet

nedenfor efter organklasse og absolut hyppighed. Hyppigheden defineres som følger:

Meget almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden

(< 1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Meget

almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke

almindelig

(≥ 1/1.000 til

< 1/100)

Sjælden

(≥

1/10.000

til <

1/1000)

Meget

sjælden

(<

1/10.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværen

de data)

Immunsystemet

Overfølsomhe

Anafylaktiske

reaktioner.

Blod og

lymfesystemet

Lymfade

no-pati.

Det endocrine

system

Syndrom på

uhensigtsmæs

sig produktion

antidiuretika

hormon.

Metabolisme og

Anorexi; nedsat appetite.

Dehydrering.

51494_spc.docx

Side 8 af 16

ernæring

Psykiske

forstyrrelser

Forskellige psykiske

bivirkninger herunder

ændringer i

humøret(f.eks. angst,

depression); forandring i

aktivitetsniveau (for det

meste nedsættelse, som

kan være forbundet med

letargi, lejlighedsvis

stigende til nervøsitet og

insomni) og ændringer i

kognitiv ydelse (anormal

tænkning, konfusion,

enkelte tilfælde af

taleforstyr-relser).

Ændring i

perception så

depersonaliser

ing;

hallucinatione

affektlabilitet;

smagsforstyrre

lser;

synsforstyrrels

hyperacousis;

euforisk

tilstand;

agitation;

nedsat lipido;

lægemiddel-

afhængighed

(se pkt. 4.4).

Aggression.

Nervesystemet

Døsighed;

svimmel-

hed; hov-

edpine.

Asteni; tremor.

Både øget og

nedsat

muskeltonus;

amnesi;

kramper;

hypertoni;

ufrivillige

muskelsam-

mentrækninge

r; hypoæstesi;

taleforstyrrels

er; synkope;

paraæstesi;

dysguesi;

koordinations-

forstyrrelser.

Krampe-

anfald

især hos

epileptisk

patienter

eller

patienter

tendens

krampe-

anfald;

muskelsp

asmer.

Hyperalgesi.

Øjne

Unormalt

tåreflåd,

nedsat syn,

miosis.

Øre og labyrint

Svimmelhed,

tinnitus.

Hjerte

Supraventri-

culær

takykardi,

palpitationer (i

forbindelse

abstinenssymp

tomer).

Vaskulære syg-

domme

Vasodilatation

Hypoten-

sion; or-

tostatisk

hypoten-

sion.

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø, broncho-spasme.

Respirations-

depression;

forøget hoste;

faryngitis;

rhinitis;

51494_spc.docx

Side 9 af 16

stemmeforand

ringer.

Mave-tarm-

kanalen

Obstipa-

tion;

kvalme;

opkast-

ning.

Mundtørhed, sjældent

ledsaget at tørst og

synkebesvær;

gastrointestinale

forstyrrelser så som

mavesmerter, diarré og

dyspepsi.

Mundsår;

gingivitis;

stomatitis;

flatulens;

opstød;

dysfagi; ileus.

Blødende

tandkød;

øget

appetit;

tjæreagti

afføring;

misfarvni

ng af

tænderne

samt

skade på

tænderne

Caries.

Lever og galde-

veje

Stigning i lev-

erenzymer.

Kolestase;

galdevejskolik

Hud og subkutane

væv

Pruritus

Hududslæt; hyperhidrose;

I sjældne tilfælde

lysoverfølsomhedsreaktio

ner; i enkelte tilfælde

urticaria eller eksfolatativ

dermatitis.

Tør hud.

Herpes

simplex,

urticaria.

Nyrer og urinveje

Miktionsforstyrrelser

(øget vandladningstrang).

Urinretention.

Det reproduktive

system og

mammae

Erektil

dysfunktion så

som nedsat

libido;

impotens.

Amenoré.

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsste

Asteniske tilstande.

Tilskadekomst

; smerter

(f.eks.

brystsmerter);

utilpashed;

ødem; perifert

ødem;

migræne;

fysisk

afhængighed

abstinenssymp

tomer;

lægemiddel-

intolerance;

allergiske

reaktioner;

kulderystelser;

tørst.

Vægtfora

ndringer

(stigning

eller

fald),

cellulitis.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

51494_spc.docx

Side 10 af 16

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Symptomer og forgiftning:

Miosis, respirationsdepression, døsighed, nedsat tonus i skeletmuskulaturen og

blodtryksfald. Der kan i svære tilfælde opstå kredsløbskollaps, stupor, koma, bradykardi og

ikke-kardiogent lungeødem. Misbrug med indtagelse af store doser af stærke opioider

såsom oxycodon kan være fatal.

Behandling af forgiftninger:

Først og fremmest skal der skabes frie luftveje og indledes assisteret eller kontrolleret

ventilation.

I tilfælde af overdosering kan der være indikation for intravenøs administration af en

opioid-antagonist (f.eks. 0,4-2 mg naloxon intravenøst). Administration af enkeltdoser skal

gentages med 2-3 minutters interval afhængigt af den kliniske situation. Der kan gives

intravenøs infusion af 2 mg naloxon i 500 ml isotonisk saltvand eller 5 %

dextroseopløsning (svarende til 0,004 mg naloxon/ml). Infusionshastigheden justeres i

forhold til tidligere bolusinjektioner og patientens respons.

Naloxon bør ikke administreres, hvis der ikke er klinisk signifikant respiratorisk- eller

kredsløbsdepression sekundært til overdosering med oxycodon. Naloxon bør administreres

med forsigtighed til patienter, der er eller med mistanke om fysisk afhængighed af

oxycodon. I dette tilfælde kan pludselig eller fuldstændig ophævelse af opoidvirkningerne

medføre smerter og akut abstinenssyndrom.

Maveskylning kan overvejes. Hvis der er tale om indtagelse af en større mængde i løbet af

1 time, kan det overvejes at give aktivt kul (50 g til voksne, 10-15 g til børn), forudsat at

det er muligt at beskytte luftvejene. Det kan være rimeligt at antage, at sen administration

af aktivt kul kan være gavnligt ved depotformuleringer, men der foreligger dog ingen

dokumentation af dette.

Et passende afføringsmiddel (f.eks. en PEG (polyethylenglycol)-opløsning) kan være

gavnlig til at fremme passagen.

Hvis der opstår kredsløbschok, skal der om nødvendigt gives understøttende behandling

(kunstig ventilation, ilttilførsel, administration af vasopressormidler og infusionsterapi).

Ved hjertestop eller hjertearytmi kan der anvendes hjertemassage eller defibrillator. Efter

behov gives endvidere assisteret ventilation samt opretholdelse af væske- og elektrolyt-

balancen.

4.10

Udlevering

A§4

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

51494_spc.docx

Side 11 af 16

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 02 AA 05. Analgetika, opioider, naturlige opiumalkaloider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Oxycodon udviser affinitet til kappa-, my- og delta-opioidreceptorer i hjerne og rygmarv.

På disse receptorer virker oxycodon som opioidagonist uden antagonistisk virkning. Den

terapeutiske virkning er hovedsageligt analgetisk og sedativ. Sammenlignet med oxycodon

med hurtig udløsning, enten alene eller i kombination med andre stoffer, giver

depottabletten smertelindring i væsentlig længere tid uden at øge forekomsten af

bivirkninger.

Andre farmakologiske virkninger

In vitro- samt dyrestudier indikerer forskellige virkninger af naturlige opioider, så som

morfin, på elementer i immunsystemet. Den kliniske betydning af dette er ukendt. Det

vides ikke om oxycodon, en semisyntetisk opioid, har immunologisk virkning lignende

morfin.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Orionox og oxycodon med hurtig-udløsning har sammenlignelig relativ biotilgængelighed,

og maksimal plasmakoncentration nås ca. 3 timer efter indtagelse af depottabletten

sammenlignet med 1-1,5 time for den hurtige formulering. Maksimal plasmakoncentration

og variationer i koncentrationen af oxycodon i henholdsvis depot- og hurtige formuleringer

er sammenlignelige, når de gives i samme døgndosis med henholdsvis 12 og 6 timers

interval.

Depottabletterne må ikke knuses, deles eller tygges, da det kan forårsage hurtig

oxycodonfrigørelse og absorption af en potentielt letal dosis af oxycodon på grund

beskadige tablettens modificerede udløsning.

Fordeling:

Oxycodons absolutte biotilgængelighed er ca. 2/3 i forhold til parenteral administration.

Ved steady state er oxycodons fordelingsvolumen 2,6 l/kg; plasmaproteinbindingen er 38-

45 %; eliminationshalveringstiden er 4-6 timer og plasmaclearance er 0,8 l/min.

Eliminationshalveringstiden for oxycodon fra depottabletter er 4-5 timer, og steady state-

værdier nås i gennemsnit efter et døgn.

Biotransformation:

Oxycodon metaboliseres i tarm og lever via cytochrom P450-systemet til noroxycodon og

oxymorphon samt til flere glukuronidkonjugater. In vitro studier antyder, at terapeutiske

doser af cimetidin sandsynligvis ikke har nogen relevant virkning på dannelsen af

noroxycodon. Hos mennesker reducerer quinidin dannelsen af oxymorfhon mens

oxycodons farmakodynamiske egenskaber forbliver overvejende upåvirket.

Metabolitternes bidrag til den generelle farmakodynamiske virkning er ikke relevant.

Elimination:

Oxycodon og dets metabolitter udskilles med urinen og fæces. Oxycodon passerer placenta

og udskilles i human mælk.

Linearitet/non-linearitet:

51494_spc.docx

Side 12 af 16

På tværs af doseringsintervallet med oxycodon 5-80 mg depottabletter blev der vist

linearitet i plasmakoncentrationerne, hvad angår den absorberede mængde af det aktive

stof og absorptionshastighed.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I studier med han- og hunrotter havde oxycodon ingen virkning på fertilitet og

embryoudvikling ved doser på op til 8 mg/kg kropsvægt og inducerede ingen

malformationer hos rotter ved doser på op til 8 mg/kg kropsvægt og hos kaniner ved doser

på 125 mg/kg kropsvægt. Hos kaniner, når individuelle fostre blev anvendt til statistisk

evaluering, sås der dog en dosis-relateret stigning i udviklingsmæssige variationer

(stigning i incidensen af 27 præsakrale vertebra, ekstra ribbenspar). Når disse parametre

blev statistisk evalueret hos kuld, var kun incidensen af 27 præsakrale vertebra øget og kun

i 125 mg/kg gruppen, en dosis der giver alvorlige farmakotoksiske virkninger hos drægtige

dyr. I et studie af præ- og postnatal udvikling hos rotter var F1-kropsvægten lavere ved 6

mg/kg/dag, når det blev sammenlignet med kropsvægten i kontrolgruppen ved doser, der

reducerede den maternelle vægt samt fødeindtagelse (NOAEL 2 mg/kg kropsvægt). Der

var hverken virkninger på fysiske-, refleksologiske- samt sensoriske udviklingsparametre

eller for adfærdsmæssige og reproduktive indekser.

Der er ikke udført langtidsstudier af karcinogenicitet.

I in vitro bestemmelser viser oxycodon en clastogen virkning. Der blev dog ikke observeret

nogen lignende virkning i in vivo studier, selv ved toksiske doser. Resultaterne indikerer,

at den mutagene risiko af oxycodon hos mennesker ved terapeutiske koncentrationer kan

udelukkes med tilstrækkelig sikkerhed.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Ammoniummethacrylat copolymer (type B)

Povidon (K29/32)

Talcum

Triacetin

Stearylalkohol

Magnesiumstearat

Tabletovertræk:

Orionox5 mg depottabletter

Hypromellose

Talcum

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

Brilliant Blue FCF

Orionox10 mg depottabletter

Hypromellose

Talcum

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

51494_spc.docx

Side 13 af 16

Orionox15 mg depottabletter

Tabletovertræk

Hypromellose

Talcum

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

Jernoxid, sort (E172)

Orionox20 mg depottabletter

Hypromellose

Talcum

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

Jernoxid, rød (E172)

Orionox30 mg depottabletter

Hypromellose

Talcum

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

Jernoxid, brun (E172)

Jernoxid, sort (E172)

Orionox40 mg depottabletter

Hypromellose

Talcum

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, gul (E172)

Orionox60 mg depottabletter

Hypromellose

Talcum

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

Jernoxid, rød (E172)

Erythrosin (E127)

Orionox80 mg depottabletter

Hypromellose

Talcum

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

Indigocarmin (E132)

Jernoxid, gul (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

51494_spc.docx

Side 14 af 16

6.3

Opbevaringstid

Orionox 5 mg:

2 år

Orionox 10 mg:

3 år

Orionox 15 mg/20 mg/30 mg/40 mg/60 mg/80 mg:

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Orionox 5 mg

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C

Orionox 10 mg

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C

Orionox 15 mg/20 mg/30 mg/40 mg/60 mg/80 mg

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Alu/PVC/PVDC- perforerede enkeltdosisblistre med børnesikret lukning med 10x1, 14x1,

20x1, 25x1, 28x1, 30x1, 40x1, 50x1, 56x1, 60x1, 98x1 og 100x1 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

51488

10 mg:

51489

15 mg:

51490

20 mg:

51491

30 mg:

51492

40 mg:

51493

60 mg:

51494

80 mg:

51495

51494_spc.docx

Side 15 af 16

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. november 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

16. august 2016

51494_spc.docx

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

30-8-2018

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

August 28, 2018: Providence Nurse Sentenced for Tampering with Oxycodone

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2018

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA announced that it has warned nine online networks, operating a total of 53 websites, that they must stop illegally marketing potentially dangerous, unapproved and misbranded versions of opioid medications, including tramadol and oxycodone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety