Orfiril Long

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Orfiril Long 300 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Orfiril Long 300 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59547
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Orfiril

Long

300 mg depotkapsler, hårde

natriumvalproat

Dette lægemiddel er underlagt supplerende

overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved

at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

ADVARSEL

Valproat kan forårsage fosterskader og problemer

med barnets tidlige udvikling, hvis det tages under

graviditet. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder,

skal du bruge en effektiv præventionsmetode gennem

hele din behandling.

Du skal også følge vejledningen i punkt 2 i denne

indlægsseddel – din læge vil diskutere dette med dig.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du bliver

gravid, eller hvis du har mistanke om, at du er gravid.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Orfiril

Long til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Orfiril

Long

3. Sådan skal du tage Orfiril

Long

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Orfiril

Long forhindrer eller dæmper krampetilfælde.

Orfiril

Long er medicin til behandling af epilepsi

(antiepileptikum) og mani.

• Du kan bruge Orfiril

Long alene eller sammen med

anden medicin til behandling af forskellige typer af

epilepsi (generaliseret epilepsi, partiel epilepsi).

• Du kan også bruge Orfiril

Long til behandling af

mani, hvor du kan føle dig eksalteret, opstemt,

ophidset, entusiastisk eller hyperaktiv. Mani

forekommer i forbindelse med en sygdom, som

kaldes „bipolær sygdom“. Orfiril

Long kan bruges,

når lithium ikke kan bruges.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE ORFIRIL

LONG

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Orfiril

Long:

• hvis du er allergisk over for natriumvalproat eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Orfiril

Long

(angivet i punkt 6).

• hvis du har sygdom i leveren eller bugspytkirtlen.

• hvis du eller nogen i din familie har haft leversygdom

på grund af medicin.

• hvis du har en særlig form for stofskiftesygdom

(hepatisk porfyri).

• hvis du har nedsat antal blodplader i blodet

(trombocytopeni).

• hvis du har unormal tendens til blødning.

• hvis du har en arvelig lidelse, der medfører en

mitokondriel sygdom (f.eks. Alpers-Huttenlocher

syndrom).

• hvis du lider af forstyrrelser i omsætningen af

urinsyre (en vis stofskiftelidelse).

Advarsler og forsigtighedsregler

Behandling med Orfiril

Long kræver omhyggelig

kontrol af leverens og bugspytkirtlens funktion samt

fuld blodtælling – herunder blodplader og andre

blodprøver. Det er vigtigt, at du møder op til denne

kontrol.

Kontakt lægen, før du tager Orfiril

Long:

• hvis du skal opereres eller have foretaget indgreb

hos tandlæge.

• hvis du lider af en specifik, generaliseret sygdom i

immunforsvaret, systemisk lupus erythematosus

(SLE).

• hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion.

• hvis du tidligere har haft knoglemarvsskader

(bloddannelsen).

• hvis du lider af en enzymmangelsygdom. Hvis der er

mistanke om en forstyrrelse i omsætningen af urin-

syre, skal der foretages metaboliske undersøgelser

før du tager Orfiril

Long på grund af risikoen for

stigning i ammoniak i blodet (hyperammoniæmi).

• hvis du har let ved at få blå mærker eller bløde.

• hvis du er HIV-positiv.

• hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og du

planlægger at blive gravid.

• hvis din vægt stiger (tjek din vægt jævnligt, især i

starten af behandlingen).

• hvis du ved, at der i familien er et arveligt problem,

som medfører en mitokondriel sygdom.

• hvis du mangler et enzym kaldet carnitin palmitoyl-

transferase (CPT) type II og får kraftige muskel-

smerter, da det kan være tegn på beskadigelse af

musklerne.

Vær særlig opmærksom på følgende tegn på

leverskader:

En reduktion i antiepileptisk effekt karakteriseret ved

en gentagelse af eller forøgelse af epileptiske anfald;

vedvarende tegn på leverskade, såsom manglende

interesse for det følelsesmæssige, sociale eller

fysiske liv, slaphed, søvnighed, døsighed, lavt blodtryk,

tab af appetit, gentagne opkastninger, ikke-specifikke

mavegener eller forlænget blødningstid. I sjældne

tilfælde er der også observeret skader på bugspytkirtlen

med lignende symptomer. Kontakt straks lægen, hvis

du får nogen af disse symptomer.

Tal med lægen, hvis det drejer sig om et barn under

3 år med svær epilepsi, især hvis barnet samtidig har

nedsat leverfunktion, hjerneskade, udviklingsforstyrrelser,

ernæringsforstyrrelser, stofskiftesygdomme som f.eks.

karnitinmangel, arvelige forstyrrelser i omsætningen

af fedtsyrer eller urinsyre, eller hvis det får anden

medicin mod epilepsi.

Salicylater (lægemidler til behandling af smerter og

feber) bør ikke anvendes til børn under 3 år under

behandling med Orfiril

Long, da dette kan skade

leveren.

Hold ikke brat op med at tage Orfiril

Long. Det kan

øge risikoen for anfald. Tal med lægen.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Orfiril

Long.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med

epilepsimedicin som for eksempel Orfiril

Long har

haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade

på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne

tanker, bør du straks kontakte din læge.

Ligesom med andre midler mod epilepsi kan nogle

patienter opleve forværring af anfaldene.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år:

Orfiril

Long bør ikke bruges til behandling af mani hos

børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Orfiril

Long

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Orfiril

Long

og Orfiril

Long kan påvirke virkningen af anden

medicin. Hvis du ønsker at vide mere om dette, så

spørg lægen eller på apoteket.

Fortæl altid din læge, hvis du ændrer mængde af en

hvilken som helst anden medicin, du anvender.

Tal med din læge, hvis du tager:

• medicin mod smerter (acetylsalicylsyre).

• medicin mod mavesår (cimetidin).

• anden medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin,

felbamat, lamotrigin, phenobarbital, phenytoin,

primidon, ethosuximid, rufinamid).

• medicin mod malaria (mefloquin).

• medicin mod HIV-virus (zidovudin, protease-

hæmmere såsom lopinavir, ritonavir).

• blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phen-

procoumon, acetylsalicylsyre).

• medicin mod hjerte-kar-sygdom (nimodipin).

• sovemedicin eller medicin mod depression eller

sindslidelser (benzodiazepiner f.eks. diazepam,

lorazepam, clonazepam, MAO-hæmmere, olanzapin,

quetiapin).

• medicin mod betændelse (erythromycin).

• medicin, der indeholder carbapenemer (antibiotika,

der bruges til at behandle bakterielle infektioner,

f.eks. panipenem, meropenem, imipenem). Kombi-

nationen af valproat og carbapenemer skal undgås,

da det kan reducere effekten af natriumvalproat.

• medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin).

• medicin mod kræft (cisplatin, adriamycin).

• antibiotika som anvendes til behandling af tuber-

kulose (rifampicin).

• medicin mod forhøjet tryk i øjnene (grøn stær)

(acetazolamid).

Tal med din læge, hvis du skal have medicin til anæstesi

eller sedation under kirurgiske eller diagnostiske

procedurer (propofol).

I kombination med lithium, bør plasmakoncentrationen

af begge aktive stoffer kontrolleres regelmæssigt.

I nogle tilfælde er samtidig administration af valproat

og topiramat blevet forbundet med øgede koncen-

trationer af ammoniak (hyperammoniæmi) med og

uden organiske hjernesygdomme (encefalopati).

Brug af Orfiril

Long sammen med alkohol

Orfiril

Long kan forstærke effekten af alkohol.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du

er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager

dette lægemiddel.

Vigtig information til kvinder

• Valproat kan være skadeligt for ufødte børn, hvis

det tages under graviditet.

• Valproat indebærer en risiko, hvis det tages under

graviditet. Jo højere dosis, jo højere risici, men alle

doser indebærer en risiko.

• Valproat kan forårsage alvorlige fosterskader og

kan påvirke den måde, dit barn udvikler sig. De

fødselsskader, som er blevet indberettet, omfatter

rygmarvsbrok (hvor knoglerne i rygsøjlen ikke er

korrekt udviklet); misdannelser af ansigt og kranie;

misdannelser af hjerte, nyre, urinveje og kønsorganer;

misdannelser af arme og ben.

• Hvis du tager valproat mens du er gravid, har du en

højere risiko end andre kvinder for at få et barn

med misdannelser, der kræver lægelig behandling.

Da valproat har været brugt i mange år, ved vi, at

hos kvinder, der tager valproat, vil omkring 10 babyer

ud af 100 have misdannelser. Dette kan sammen-

lignes med 2 – 3 babyer ud af 100 født af kvinder,

der ikke har epilepsi.

• Det skønnes, at op til 30 – 40 % af førskolebørn,

hvis mødre har taget valproat under graviditeten,

kan have problemer med den tidlige udvikling.

Disse børn kan være sene til at gå og tale, intellektuelt

mindre dygtige end andre børn og have problemer

med sprog og hukommelse.

• Børn, der har været udsat for valproat i graviditeten,

får oftere af vide, at de har autisme spektrum

forstyrrelser, og der er nogle tegn på, at børnene

kan være mere tilbøjelige til at udvikle symptomer

på forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og

impulsivitet (ADHD).

• Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, bør din

læge kun ordinere valproat til dig, hvis intet andet

virker for dig.

• Før din læge udskriver denne medicin, vil han/hun

forklare dig, hvad der kan ske med din baby, hvis du

bliver gravid, mens du tager valproat. Hvis du senere

planlægger at blive gravid, må du ikke stoppe med

at tage din medicin, før du har talt med din læge og

aftalt en plan for at skifte til et andet lægemiddel,

hvis dette er muligt.

• Hvis du planlægger at blive gravid, skal du tale med

din læge om at tage folattilskud. Folat kan nedsætte

den generelle risiko for rygmarvsbrok og tidlig abort.

Denne risiko er til stede ved alle graviditeter. Det er

dog ikke sandsynligt, at folat vil mindske risikoen for

de fosterskader, der er forbundet med brugen af

valproat.

FØRSTE RECEPT

Hvis det er første gang, du har fået ordineret valproat,

har din læge forklaret de risici, et ufødt barn udsættes

for, hvis du bliver gravid. Hvis du er i den fødedygtige

alder, skal du sørge for at bruge en effektiv præventions-

metode gennem hele behandlingen. Tal med din læge,

hvis du har brug for rådgivning om prævention.

De vigtigste budskaber:

• Sørg for at bruge en effektiv præventionsmetode.

• Fortæl øjeblikkeligt din læge, hvis du er gravid eller

har mistanke om, at du er gravid.

FORTSAT BEHANDLING, UDEN AT DU PLANLÆGGER

AT BLIVE GRAVID

Hvis du fortsætter behandlingen med valproat og ikke

planlægger at blive gravid, skal du sørge for at bruge

en effektiv præventionsmetode. Tal med din læge,

hvis du har brug for rådgivning om prævention.

De vigtigste budskaber:

• Sørg for at bruge en effektiv præventionsmetode.

• Fortæl øjeblikkeligt din læge, hvis du er gravid, eller

har mistanke om, at du er gravid.

FORTSAT BEHANDLING, HVIS DU PLANLÆGGER AT

BLIVE GRAVID

Hvis du fortsætter din behandling med valproat, og du

planlægger at blive gravid, må du ikke stoppe med

hverken at tage valproat eller bruge prævention, før

du har talt med din læge. Du skal tale med din læge i

god tid, før du bliver gravid, så du kan igangsætte flere

ting, så din graviditet går så glat som muligt, og even-

tuelle risici for dig og dit ufødte barn reduceres så

meget som muligt.

Din læge kan beslutte at ændre din dosis af valproat

eller skifte til et andet lægemiddel, før du prøver at

blive gravid.

Hvis du bliver gravid, vil du blive overvåget meget nøje

både med henblik på behandlingen af din sygdom og

for at kontrollere, hvordan dit ufødte barn udvikler sig.

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du tale med

din læge om at tage folattilskud. Folat kan nedsætte

den generelle risiko for rygmarvsbrok og tidlig abort.

Denne risiko er til stede ved alle graviditeter. Det er

dog ikke sandsynligt, at folat vil mindske risikoen for

de fosterskader, der er forbundet med brugen af

valproat.

De vigtigste budskaber:

• Du må ikke stoppe med at bruge prævention, før du

har talt med din læge og sammen med lægen lagt

en plan for at sikre, at din epilepsi/bipolære lidelse

er under kontrol, og at risiciene for dit barn er

reduceret.

• Fortæl øjeblikkeligt din læge, hvis du er gravid eller

har mistanke om, at du er gravid.

UPLANLAGT GRAVIDITET OG FORSAT BEHANDLING

Børn af mødre, der har taget valproat, har stor risiko

for at få fosterskader og problemer med udviklingen,

hvilket kan være stærkt invaliderende. Kontakt din

læge, hvis du tager valproat, og du har mistanke om,

at du er gravid eller kan være gravid. Du må ikke

stoppe med at tage din medicin, før din læge siger

det.

Tal med din læge om at tage folattilskud. Folat kan

nedsætte den generelle risiko for rygmarvsbrok og

tidlig abort. Denne risiko er til stede ved alle graviditeter.

Det er dog ikke sandsynligt, at folat vil mindske

risikoen for de fosterskader, der er forbundet med

brugen af valproat.

De vigtigste budskaber:

• Fortæl øjeblikkeligt din læge, hvis du er gravid eller

har mistanke om, at du er gravid.

• Du må ikke stoppe med at tage valproat, medmindre

din læge siger det.

Du skal sørge for at læse patientinformationen,

som du har fået udleveret af din læge eller

apotekspersonalet, og som de har informeret dig

Amning

En lille mængde natriumvalproat går over i moder-

mælken. Tal med din læge om, hvorvidt du skal amme

dit barn.

Frugtbarhed

Orfiril

Long kan påvirke din frugtbarhed. Enkelte

rapporter har dog vist, at denne effekt er reversibel

efter seponering af lægemidlet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Dette betyder at Orfiril

Long på grund af bivirkninger

(f.eks. svimmelhed og træthed) kan påvirke arbejds-

sikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Epilepsi er i sig selv også grund til at være forsigtig,

når man udfører disse aktiviteter.

Orfiril

Long indeholder natrium

Orfiril

Long 300 mg indeholder 1,8 mmol (41,4 mg)

natrium pr. kapsel.

Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du

tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ORFIRIL

LONG

Tag altid Orfiril

Long nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan

bruge Orfiril

Long 300 mg til alle de anførte doseringer.

Behandling med Orfiril

Long skal startes og overvåges

af en læge med speciale i behandling af epilepsi eller

bipolær lidelse.

Din læge vil fastsætte den dosis, der passer til dig.

Dosis afhænger af din alder, vægt og af, hvor svære

dine anfald er. For at fastsætte den rette dosis kan du

få taget en blodprøve, som viser hvor meget Orfiril

Long du har i blodet.

Lægen vil tit starte med at give dig en lav dosis, som

efterhånden sættes op til den dosis, som bedst får

dine anfald under kontrol.

• Du skal synke Orfiril

Long depotkapslerne hele

med rigeligt væske (f.eks. et glas vand).

• Du kan tage Orfiril

Long i forbindelse med et

måltid, men det er ikke nødvendigt.

• Du kan også skille kapslerne ad, hvorefter indholdet

indeni udrøres i mad eller drikke som skal være

kolde eller have stuetemperatur. Dette anbefales

især til patienter med synkebesvær (f.eks. spædbørn).

• Du må under ingen omstændigheder tygge depot-

kapslerne, da den langtidsvirkende effekt herved

svækkes.

• Du kan tage Orfiril

Long som 1 eller 2 daglige

doser.

Den anbefalede dosis er:

Epilepsi

Voksne:

Startdosis er normalt 5 – 10 mg/kg legemsvægt/dag.

Derefter øges dosis gradvist, indtil den mest virksomme

dosis nås. Den normale døgndosis er 20 mg/kg

legemsvægt.

Hvis du f.eks. vejer 60 kg, skal du begynde med at

tage 2 – 4 kapsler på 150 mg eller 1 – 2 kapsler på

300 mg (300 – 600 mg) om dagen. Denne dosis

sættes gradvist op til den sædvanlige døgndosis på

1.200 mg, det svarer til: 8 kapsler på 150 mg eller

4 kapsler på 300 mg. Følg lægens anvisninger.

152966P001

08/2017

Orfiril

Long er et registreret varemærke, som tilhører

Desitin Arzneimittel GmbH.

Børn (under 13 år):

Startdosis er 5 – 10 mg/kg legemsvægt/dag. Derefter

øges dosis gradvist, indtil den mest virksomme dosis

nås. Den normale døgndosis er 30 mg/kg legemsvægt.

Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil startdosis være 1 – 2

kapsler på 150 mg. Denne dosis sættes gradvist op til

900 mg om dagen. Det svarer til 6 kapsler på 150 mg

eller 3 kapsler på 300 mg. For at opnå en lav startdosis

til mindre børn, anbefales Orfiril

oral opløsning

(natriumvalproat med en koncentration på 60 mg/ml).

Følg lægens anvisninger.

Unge (14 – 17 år):

Startdosis er 5 – 10 mg/kg legemsvægt/dag. Derefter

øges dosis gradvist, indtil den mest virksomme dosis

nås. Den normale døgndosis er 25 mg/kg legemsvægt.

Hvis den unge f.eks. vejer 50 kg, vil startdosis være

2 – 3 kapsler på 150 mg eller 1 kapsel på 300 mg

(250 – 500 mg) daglig. Denne dosis sættes gradvist

op til 8 kapsler på 150 mg eller 4 kapsler på 300 mg

(i alt 1.250 mg) om dagen. Følg lægens anvisninger.

Mani

Den daglige dosis er individuel og skal fastsættes og

kontrolleres af din læge.

Startdosis

Den anbefalede startdosis er 750 mg daglig.

Vedligeholdelsesdosis

De anbefalede daglige doser ligger normalt på mellem

1.000 mg og 2.000 mg.

Nedsat nyrefunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens

anvisninger.

Hvis du har taget for mange Orfiril

Long

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget flere Orfiril

Long end der står i denne information,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være slappe muskler,

nedsatte reflekser, små pupiller, forvirring, søvnighed,

hjerte-kar-relaterede problemer, nedsat åndedræt og

koma.

Hvis du har glemt at tage Orfiril

Long

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

glemte enkeltdoser. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis. Kontakt straks din læge hvis du har glemt at

tage Orfiril

Long flere gange i træk.

Hvis du holder op med at tage Orfiril

Long

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd

med lægen. Behandlingen skal langsomt nedtrappes,

da der ellers kan opstå alvorlige bivirkninger.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter) – meget almindelige

bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af

10 patienter):

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

straks læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Nedsat leverfunktion (kan blive meget alvorligt især

hos børn, og kan forekomme i løbet af de første

6 måneders behandling). Det viser sig ved kvalme,

opkastninger, diarré, mavesmerter, søvnighed og

evt. gulsot. Kontakt straks læge.

• Blødninger (hæmoragi).

• Forhøjet mandligt hormon (androgen). Dette kan

føre til forandringer af den kvindelige organisme i

mandlig retning, øget behåring af mandlig type

(hirsutisme) hos kvinder, akne, hårtab i et maskulint

mønster (såsom høje tindinger osv.).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Almen sløjhed, blødninger fra hud og slimhinder, blå

mærker samt tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer, fibrinogen og

blodplader). Kontakt straks læge, hvis du får en

eller flere af disse bivirkninger, især feber eller

halsbetændelse.

• Alvorlig mangel på visse blodlegemer (agranulocytose).

• Forvirring, nedsat vågenhed (stupor) eller sløvhed,

som kan udvikle sig til bevidstløshed. Kontakt lægen.

• Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mave-

smerter og feber (kan være dødelig). Kontakt straks

læge eller skadestue.

• Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og

muskelsmerter (systemisk lupus erythematosus).

Kontakt lægen.

• Kraftige muskelsmerter, da det kan være tegn på

beskadigelse af musklerne (rhabdomyolyse).

• Øgede ammoniakkoncentrationer i blodet (hyper-

ammoniæmi) i forbindelse med nervelidelse.

Kontakt læge.

• Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske

forstyrrelser som f.eks. angst pga. forskellige typer

af forstyrrelser i stofskiftet (porfyri). Kontakt straks

læge eller skadestue.

• Hos kvinder: cyster i æggestokkene med symptomer

som vægtstigning, ansigtsbehåring (hirsuitisme),

udebleven menstruation. Kontakt lægen.

• Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, hårtab,

langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for lavt

stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen).

Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Kraftig afskalning og afstødning af hud (Lyells

syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især

på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom).

Kontakt læge eller skadestue.

• Forhøjelse af visse hvide blodlegemer (lymfocytose).

• Fald i visse hvide blodlegemer (neutropeni).

• Forlænget blødningstid.

• Forstyrrelser i nyrefunktionen (Fanconis syndrom)

med symptomer som almen svaghed, øget vand-

ladning, øget tørst, udtørring (dehydrering) og øget

surhedsgrad i blodet. Kontakt lægen.

• Der har været rapporteret om knoglelidelser,

herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed

og knoglebrud. Tal med din læge eller apoteks-

personalet hvis du er i langtidsbehandling med

epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager

medicin med binyrebarkhormon.

• Væske omkring lungerne (eosinofil pleural effusion).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(sandsynligvis sjælden):

• Manglende udvikling af røde blodlegemer.

• Syndrom med væskeophobning i blodet og nedsat

urinproduktion (SIADH).

• Syndrom bestående af lægemiddeludslæt, for-

størrede lymfeknuder, feber med mulig påvirkning

af andre organer (DRESS syndrom).

• Forværring af anfald.

• Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende

urindannelse pga. nyresvigt. Kontakt læge eller

skadestue.

• Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af

smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga.

nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

• Hævelse af ansigt, mund, tunge eller andre dele af

kroppen, der kan forårsage åndedrætsbesvær

(angioødem).

• Medfødte misdannelser og udviklingsforstyrrelser

(se punkt 2).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter):

• Øgede ammoniakkoncentrationer i blodet (hyper-

ammoniæmi) uden nedsat leverfunktion.

• Kvalme.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Opkastning, smerter i den øvre del af maven, diarré.

• Rystende hænder, fine rystelser i kroppen (forbi-

gående og/eller dosisrelaterede), fornemmelser i

huden, som brænden, prikken, kløe eller prikkende

fornemmelse, uden nogen tilsyneladende fysisk

årsag (paræstesi), hovedpine, søvnighed.

• Sammen med anden medicin mod epilepsi:

træthed, søvnighed, manglende interesse for det

følelsesmæssige, sociale eller fysiske liv (apati) og

problemer med styring af bevægelser (ataksi).

• Svækket hukommelse, rykvise, ufrivillige øjen-

bevægelser (nystagmus), svimmelhed.

• Let og forbigående nedsættelse af knoglemarvens

evne til at danne blod (myelosuppression).

• Allergiske reaktioner i form af udslæt (eksantem).

• Forbigående hårtab og tyndere hår, håret mister

farven og bliver krøllet.

• Vægtøgning, vægttab, øget eller mindsket appetit.

Risiko for vægtstigning hos kvinder med polycystisk

ovariesyndrom (en tilstand der fører til dannelse af

cyster af forskellig størrelse i æggestokkene).

• Smerter under menstruation, der forstyrrer dine

daglige aktiviteter (dysmenoré). Uregelmæssig

menstruation.

• Negle- og neglerodslidelser.

• Aggression, rastløs uro, opmærksomhedsforstyrrelser.

Disse bivirkninger er hovedsageligt observeret hos

børn.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Rastløshed, irritation.

• Forøget spytafsondring.

• Hævede fødder, ankler og hænder (perifert ødem).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blod-

karrene. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.

• Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Forstørrede røde blodlegemer i normalt (makrocytose)

eller nedsat antal (makrocytisk anæmi).

• Høretab. Kan være alvorligt (ikke forbigående).

Tal med lægen.

• Betændelse i tandkødet.

• Forhøjet niveau af mandligt kønshormon

(testosteron).

• Udebleven menstruation (amenoré).

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema

multiforme).

• Lav kropstemperatur.

• Øget niveau af insulin i blodet.

• Ufrugtbarhed hos mænd.

• Fedme.

• Unormal opførsel, besvær med at lære, psykomotorisk

hyperaktivitet. Disse bivirkninger er hovedsageligt

observeret hos børn.

• Svækket forståelse, hukommelse og tænkning

(kognitiv dysfunktion).

• Nedsat koncentration af mindst én koagulations-

faktor og ændringer i koagulationstests (se afsnittet

"Advarsler og forsigtighedsregler" og "Graviditet,

amning og frugtbarhed").

• Biotin (B-vitamin) mangel.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt.

læge eller skadestue.

• Svigtende eller nedsat hukommelse med hjernesvind

(reversibelt).

• Muskelstivhed, dårlig bevægelsesevne, muskel-

skælven (ekstrapyramidale forstyrrelser, f.eks.

forbigående Parkinsons syndrom (parkinsonisme)).

• Øresusen (tinnitus).

• Ufrivillig natlig vandladning.

• Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring

pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i

blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig

med muskelkramper og koma. Tal med lægen.

• Sygdom i tandkødet (hovedsagelig tandkøds-

fortykkelse).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(sandsynligvis sjælden):

• Unormal sædproduktion (med nedsat sædtal og/

eller -bevægelighed)

• Sedation.

• Allergiske reaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger,

der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Orfiril

Long utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares over 30 °C.

• Opbevares i den originale beholder, tæt tillukket.

• Brug ikke Orfiril

Long efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Orfiril

Long indeholder:

Aktivt stof: Natriumvalproat 300 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumstearat, methyleret

silica kolloid vandfri, ammoniummethacrylat

copolymer type B, ethylcellulose, dibutylsebacat,

oliesyre, gelatine, indigotin I (E132), natriumlauril-

sulfat, sorbinsyre, quinolingult (E104) og natrium-

hydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser:

Orfiril

Long 300 mg er depotkapsler med klar under-

del og grøn overdel. Begge dele er gennemsigtige.

Orfiril

Long 300 mg findes i pakningsstørrelsen

100 depotkapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2017.

08/2017

16-10-2018

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant, BASF SE, submitted an application to the competent national authority in Greece to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance mepiquat in cotton seeds. The data submitted in support of the application were found to be sufficient to derive a MRL proposal for cotton seeds and the previously derived MRL proposals for animal commodities were found to be stil...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-10-2018

Apollo Food International Inc Issues Allergy Alert on Undeclared Eggs In “Mini Roll”

Apollo Food International Inc Issues Allergy Alert on Undeclared Eggs In “Mini Roll”

Apollo Food International Inc. of Long Island City, NY, is recalling its 2.469 ounce packages of “Mini Roll” food treats because they may contain undeclared eggs. Consumers who are allergic to eggs may run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance flonicamid in radishes. Furthermore, in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant ISK Biosciences Europe N.V. submitted a request to the competent national authority in the Ne...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Bayer CropScience AG submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance clothianidin to accommodate the use on potatoes imported from Canada. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal. Adequate analytical methods for enforcement are availa...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops

Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the Agriculture and Horticulture Development Council submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance flonicamid in beetroots, carrots, celeriacs/turnip rooted celeries, horseradishes, Jerusalem artichokes, parsnips, parsley roots/Hamburg roots parsley, radishes, salsifies, swedes/rutabagas, tu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Risk assessment of white willow (Salix alba) in food

Risk assessment of white willow (Salix alba) in food

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 This Technical Report contains a description of the activities within the work programme of the EU‐FORA Fellowship on the risk assessment of white willow in food. The bark of different varieties of willow has had a long history of medical use as a means to reduce fever and as a painkiller. Willow bark is also used in weight loss and sports performance food supplements. The labelling of these products usually does not mention any restrictions to the length of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Plant protection products (PPPs) are pesticides containing at least one active substance that drives specific actions against pests (diseases). PPPs are regulated in the EU and cannot be placed on the market or used without prior authorisation. EFSA assesses the possible risks of the use of active substances to humans and environment. Member States decide whether or not to approve their use at EU level. Furthermore, Member States decide at national level on ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-9-2018

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

OTTAWA –Health Canada is sharing the results of its review of potential long-term health effects involving valsartan drugs that were found to contain the impurity N-nitrosodimethylamine (NDMA). Health Canada scientists have assessed the available data to determine the potential increased risk of developing cancer, to help put the risk into context for Canadians.

Health Canada

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

Alcon Announces Voluntary Global Market Withdrawal of CyPass Micro-Stent for Surgical Glaucoma

Alcon Announces Voluntary Global Market Withdrawal of CyPass Micro-Stent for Surgical Glaucoma

Reflecting its uncompromising commitment to patient safety, Alcon today announced an immediate, voluntary market withdrawal of the CyPass Micro-Stent from the global market. In addition, Alcon advises surgeons to immediately cease further implantation with the CyPass Micro-Stent and to return any unused devices to Alcon. This decision and corresponding recommendation is based on an analysis of five-year post-surgery data from the COMPASS-XT long-term safety study. The US Food and Drug Administration (FD...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 Cyprus alongside with another 4 countries has participated successfully in the Grant Agreement GP/EFSA/DATA/2016/01‐GA 02, entitled: “Strategic Partnership with Cyprus on Data Quality”. The project was co‐financed by EFSA, aiming to help both EFSA and data providers from Member States to possess data of high quality in a quantitatively manageable way. The main objective of the grant agreement was the establishment of the data governance, coordination and imp...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Setting of import tolerances for mandestrobin in strawberries and table and wine grapes

Setting of import tolerances for mandestrobin in strawberries and table and wine grapes

Published on: Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Sumitomo Chemical Agro Europe SAS submitted a request to the competent national authority in Austria to set an import tolerance for the active substance mandestrobin in strawberries, table grapes and wine grapes. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive maximum residue level (MRL) proposals for the crops under consideration. Adequate analytica...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Arysta LifeSciences SAS submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance fluoxastrobin in certain oilseeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for the oilseeds for which a modification was requested. Adequate analytical...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Safety assessment of the process ‘General Plastic’, based on Starlinger Decon technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Safety assessment of the process ‘General Plastic’, based on Starlinger Decon technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 This scientific opinion of the EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF Panel) deals with the safety evaluation of the recycling process General Plastic (EU register No RECYC153), which is based on the Starlinger Decon technology. The decontamination efficiency of the process was demonstrated by a challenge test. The input of this process is hot caustic washed and dried poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes orig...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-8-2018

Health Canada Warns Canadians of New Safety Information Related to Long-Term Use of Azithromycin Following Stem Cell Transplants in Cancer Treatment

Health Canada Warns Canadians of New Safety Information Related to Long-Term Use of Azithromycin Following Stem Cell Transplants in Cancer Treatment

OTTAWA – Health Canada is warning Canadians of the potential risk of cancer relapse in patients with cancer of the blood and lymph nodes who have undergone stem cell transplant and are taking long-term azithromycin (Zithromax).

Health Canada

3-8-2018

Zithromax, Zmax (azithromycin): FDA Warning - Increased Risk of Cancer Relapse With Long-Term Use After Donor Stem Cell Transplant

Zithromax, Zmax (azithromycin): FDA Warning - Increased Risk of Cancer Relapse With Long-Term Use After Donor Stem Cell Transplant

The antibiotic Zithromax, Zmax (azithromycin) should not be given long-term to prevent a certain inflammatory lung condition in patients with cancers of the blood or lymph nodes who undergo a donor stem cell transplant. Results of a clinical trial found an increased rate of relapse in cancers affecting the blood and lymph nodes, including death, in these patients.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

12-7-2018

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on formation of a new drug shortages task force and FDA’s efforts to advance long-term solutions to prevent shortages

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on formation of a new drug shortages task force and FDA’s efforts to advance long-term solutions to prevent shortages

FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new drug shortages task force and work towards long-term solutions to prevent shortages

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

Phase I clinical trials and non-commercial clinical trials now exempt from fees

Phase I clinical trials and non-commercial clinical trials now exempt from fees

Fees are no longer charged for Phase I clinical trials and non-commercial clinical trials of medicines. This is the result of the Growth Plan for Life Science and the Budget for 2018. The new rules entered into force on 1 July 2018.

Danish Medicines Agency

9-7-2018

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing the ingredient valsartan are being recalled by their manufacturers. An impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), was found in the valsartan used in these products. The valsartan was supplied by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. NDMA is a potential human carcinogen, which means that it could cause cancer with long-term exposure. Five companies have affected products, which are being recalled (identified in table below).

Health Canada

22-6-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-5-2018

FDA takes action against the use of OTC benzocaine teething products due to serious safety risk, lack of benefit

FDA takes action against the use of OTC benzocaine teething products due to serious safety risk, lack of benefit

OTC oral health products containing benzocaine for the temporary relief of sore gums due to teething in infants or children should no longer be marketed. FDA is asking companies to stop selling these products for such use and requesting that companies add new warnings to all other benzocaine oral health products to describe certain serious risks.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

21-8-2018

It’s #ContactLensHealthWeek! Remember to wear your contacts no longer than recommended and to replace your contact lens case once every 3 months! https://go.usa.gov/xUskq 
#OnePairTakeCarepic.twitter.com/VRDkVPvMTR

It’s #ContactLensHealthWeek! Remember to wear your contacts no longer than recommended and to replace your contact lens case once every 3 months! https://go.usa.gov/xUskq  #OnePairTakeCarepic.twitter.com/VRDkVPvMTR

It’s #ContactLensHealthWeek! Remember to wear your contacts no longer than recommended and to replace your contact lens case once every 3 months! https://go.usa.gov/xUskq  #OnePairTakeCare pic.twitter.com/VRDkVPvMTR

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

22-7-2018

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. ht

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. ht

Even when Essure is no longer sold, the #FDA will remain vigilant in protecting patients who’ve already had this device implanted. We’ll continue to monitor adverse events and publicly communicate any new safety findings on this - and any other device. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-20/bayer-to-stop-selling-contraceptive-implant-after-threats-by-fda …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-7-2018

On Friday, Bayer said the permanent birth control device Essure would no longer be sold or distributed in the US for commercial reasons after 12/31/18. This came after FDA’s patient safety action in April restricting sale and distribution of the device an

On Friday, Bayer said the permanent birth control device Essure would no longer be sold or distributed in the US for commercial reasons after 12/31/18. This came after FDA’s patient safety action in April restricting sale and distribution of the device an

On Friday, Bayer said the permanent birth control device Essure would no longer be sold or distributed in the US for commercial reasons after 12/31/18. This came after FDA’s patient safety action in April restricting sale and distribution of the device and earlier agency actions

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-7-2018

We must address data gaps on tech for women’s health. Our new Women’s Health Technologies Strategically Coordinated Registry Network https://bit.ly/2L4Tqsx  provides more evidence on areas as uterine fibroids, pelvic floor disorders & female long-acting

We must address data gaps on tech for women’s health. Our new Women’s Health Technologies Strategically Coordinated Registry Network https://bit.ly/2L4Tqsx  provides more evidence on areas as uterine fibroids, pelvic floor disorders & female long-acting

We must address data gaps on tech for women’s health. Our new Women’s Health Technologies Strategically Coordinated Registry Network https://bit.ly/2L4Tqsx  provides more evidence on areas as uterine fibroids, pelvic floor disorders & female long-acting reversible contraception pic.twitter.com/TAWmVh99oL

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

9-7-2018

Scientific guideline: Concept paper on the need to develop a reflection paper on development of medicinal products to prevent and treat acute kidney injury, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on the need to develop a reflection paper on development of medicinal products to prevent and treat acute kidney injury, draft: consultation open

The concept paper will include discussion of and recommendations for the requirements for evaluation and development of medicinal products for the prevention and/or treatment of acute kidney injury (AKI) and its long-term complications. Relevant topics for discussion include patient populations, endpoints, study methodology, and study duration.

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Update: Increased application audit requirements for some medical devices applications

Update: Increased application audit requirements for some medical devices applications

TGA no longer considers it necessary to apply increased audit requirements to particular European notified bodies for medical devices.

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

25-5-2018

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7 pic.twitter.com/hKJbKLnwni

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7 pic.twitter.com/hKJbKLnwni

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7  pic.twitter.com/hKJbKLnwni

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

FDA - U.S. Food and Drug Administration