Orfiril Long

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Orfiril Long 300 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Orfiril Long 300 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52431
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Orfiril

®

Long 150 mg og 300 mg depotkapsler, hårde

Natriumvalproat

04-2017

P088231-5

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

ADVARSEL

Valproat kan forårsage fosterskader og problemer med barnets tidlige udvikling, hvis det tages under graviditet. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, skal du bruge en

effektiv præventionsmetode gennem hele din behandling. Du skal også følge vejledningen i afsnit 2 i denne indlægsseddel – din læge vil diskutere dette med dig. Fortæl

det øjeblikkeligt til din læge, hvis du bliver gravid, eller hvis du har mistanke om, at du er gravid.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Orfiril Long

3. Sådan skal du tage Orfiril Long

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Orfiril Long forhindrer eller dæmper krampetilfælde.

Orfiril Long er medicin til behandling af epilepsi

(antiepileptikum) og mani.

• Du kan bruge Orfiril Long alene eller sammen med anden

medicin til behandling af forskellige typer af epilepsi

(generaliseret epilepsi, partiel epilepsi).

• Du kan også bruge Orfiril Long til behandling af mani, hvor du

kan føle dig eksalteret, opstemt, ophidset, entusiastisk eller

hyperaktiv. Mani forekommer i forbindelse med en sygdom,

som kaldes „bipolær sygdom“. Orfiril Long kan bruges, når

lithium ikke kan bruges.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Orfiril

Long

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering

end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Orfiril Long:

• hvis du er allergisk over for natriumvalproat eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Orfiril Long (angivet i afsnit 6)

• hvis du har sygdom i leveren eller bugspytkirtlen

• hvis du eller nogen i din familie har haft leversygdom på

grund af medicin

• hvis du har en særlig form for stofskiftesygdom (hepatisk

porfyri)

• hvis du har nedsat antal blodplader i blodet (trombocytopeni)

• hvis du har unormal tendens til blødning

• hvis du har en arvelig lidelse, der medfører en mitokondriel

sygdom (f.eks. Alpers-Huttenlocher syndrom)

• hvis du lider af forstyrrelser i omsætningen af urinsyre (en vis

stofskiftelidelse).

Advarsler og forsigtighedsregler

Behandling med Orfiril Long kræver omhyggelig kontrol af

leverens og bugspytkirtlens funktion samt fuld blodtælling –

herunder blodplader og andre blodprøver. Det er vigtigt, at du

møder op til denne kontrol.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Orfiril Long:

• hvis du skal opereres eller have foretaget indgreb hos

tandlæge

• hvis du lider af en specifik, generaliseret sygdom i

immunforsvaret, systemisk lupus erythematosus (SLE)

• hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion

• hvis du tidligere har haft knoglemarvsskader (bloddannelsen)

• hvis du lider af en enzymmangelsygdom. Hvis der er

mistanke om en forstyrrelse i omsætningen af urinsyre, skal

der foretages metaboliske undersøgelser før du tager Orfiril

Long på grund af risikoen for stigning i ammoniak i blodet

(hyperammoniæmi).

• hvis du har let ved at få blå mærker eller bløde

• hvis du er HIV-positiv

• hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og du planlægger

at blive gravid

• hvis din vægt stiger (tjek din vægt jævnligt, især i starten af

behandlingen)

• hvis du ved, at der i familien er et arveligt problem, som

medfører en mitokondriel sygdom

• hvis du mangler et enzym kaldet carnitin palmitoyltransferase

(CPT) type II og får kraftige muskelsmerter, da det kan være

tegn på beskadigelse af musklerne.

Vær særlig opmærksom på følgende tegn på leverskader:

En reduktion i antiepileptisk effekt karakteriseret ved en

gentagelse af eller forøgelse af epileptiske anfald; vedvarende

tegn på leverskade, såsom manglende interesse for det

følelsesmæssige, sociale eller fysiske liv, slaphed, søvnighed,

døsighed, lavt blodtryk, tab af appetit, gentagne opkastninger,

ikke-specifikke mavegener eller forlænget blødningstid. I sjældne

tilfælde er der også observeret skader på bugspytkirtlen med

lignende symptomer. Kontakt straks lægen, hvis du får nogen af

disse symptomer.

Tal med lægen, hvis det drejer sig om et barn under 3 år med

svær epilepsi, især hvis barnet samtidig har nedsat leverfunktion,

hjerneskade, udviklingsforstyrrelser, ernæringsforstyrrelser,

stofskiftesygdomme som f.eks. karnitinmangel, arvelige

forstyrrelser i omsætningen af fedtsyrer eller urinsyre, eller hvis

det får anden medicin mod epilepsi. Salicylater (lægemidler

til behandling af smerter og feber) bør ikke anvendes til børn

under 3 år under behandling med Orfiril Long, da dette kan skade

leveren.

Hold ikke brat op med at tage Orfiril Long. Det kan øge risikoen

for anfald. Tal med lægen.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling

med Orfiril Long.

• Før din læge udskriver denne medicin, vil han/hun forklare

dig, hvad der kan ske med din baby, hvis du bliver gravid,

mens du tager valproat. Hvis du senere planlægger at blive

gravid, må du ikke stoppe med at tage din medicin, før du har

talt med din læge og aftalt en plan for at skifte til et andet

lægemiddel, hvis dette er muligt.

• Hvis du planlægger at blive gravid, skal du tale med din læge

om at tage folattilskud. Folat kan nedsætte den generelle

risiko for rygmarvsbrok og tidlig abort. Denne risiko er til

stede ved alle graviditeter. Det er dog ikke sandsynligt, at

folat vil mindske risikoen for de fosterskader, der er forbundet

med brugen af valproat.

FØRSTE RECEPT

Hvis det er første gang, du har fået ordineret valproat, har

din læge forklaret de risici, et ufødt barn udsættes for, hvis

du bliver gravid. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du

sørge for at bruge en effektiv præventionsmetode gennem hele

behandlingen. Tal med din læge, hvis du har brug for rådgivning

om prævention.

De vigtigste budskaber:

• Sørg for at bruge en effektiv præventionsmetode.

• Fortæl øjeblikkeligt din læge, hvis du er gravid eller har

mistanke om, at du er gravid.

FORTSAT BEHANDLING, UDEN AT DU PLANLÆGGER AT BLIVE

GRAVID

Hvis du fortsætter behandlingen med valproat og ikke

planlægger at blive gravid, skal du sørge for at bruge en effektiv

præventionsmetode. Tal med din læge, hvis du har brug for

rådgivning om prævention.

De vigtigste budskaber:

• Sørg for at bruge en effektiv præventionsmetode.

• Fortæl øjeblikkeligt din læge, hvis du er gravid, eller har

mistanke om, at du er gravid.

FORTSAT BEHANDLING, HVIS DU PLANLÆGGER AT BLIVE GRAVID

Hvis du fortsætter din behandling med valproat, og du

planlægger at blive gravid, må du ikke stoppe med hverken at

tage valproat eller bruge prævention, før du har talt med din

læge. Du skal tale med din læge i god tid, før du bliver gravid,

så du kan igangsætte flere ting, så din graviditet går så glat som

muligt, og eventuelle risici for dig og dit ufødte barn reduceres

så meget som muligt. Din læge kan beslutte at ændre din dosis

af valproat eller skifte til et andet lægemiddel, før du prøver at

blive gravid. Hvis du bliver gravid, vil du blive overvåget meget

nøje både med henblik på behandlingen af din sygdom og for at

kontrollere, hvordan dit ufødte barn udvikler sig.

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du tale med din læge

om at tage folattilskud. Folat kan nedsætte den generelle risiko

for rygmarvsbrok og tidlig abort. Denne risiko er til stede ved

alle graviditeter. Det er dog ikke sandsynligt, at folat vil mindske

risikoen for de fosterskader, der er forbundet med brugen af

valproat.

De vigtigste budskaber:

• Du må ikke stoppe med at bruge prævention, før du har talt

med din læge og sammen med lægen lagt en plan for at

sikre, at din epilepsi/bipolære lidelse er under kontrol, og at

risiciene for dit barn er reduceret.

• Fortæl øjeblikkeligt din læge, hvis du er gravid eller har

mistanke om, at du er gravid.

UPLANLAGT GRAVIDITET OG FORSAT BEHANDLING

Børn af mødre, der har taget valproat, har stor risiko for at få

fosterskader og problemer med udviklingen, hvilket kan være

stærkt invaliderende. Kontakt din læge, hvis du tager valproat,

og du har mistanke om, at du er gravid eller kan være gravid. Du

må ikke stoppe med at tage din medicin, før din læge siger det.

Tal med din læge om at tage folattilskud. Folat kan nedsætte den

generelle risiko for rygmarvsbrok og tidlig abort. Denne risiko

er til stede ved alle graviditeter. Det er dog ikke sandsynligt, at

folat vil mindske risikoen for de fosterskader, der er forbundet

med brugen af valproat.

De vigtigste budskaber:

• Fortæl øjeblikkeligt din læge, hvis du er gravid eller har

mistanke om, at du er gravid.

• Du må ikke stoppe med at tage valproat, medmindre din læge

siger det.

Du skal sørge for at læse patientinformationen, som du har

fået udleveret af din læge eller apotekspersonalet, og som de

har informeret dig om.

Amning

En lille mængde natriumvalproat går over i modermælken. Tal

med din læge om, hvorvidt du skal amme dit barn.

Frugtbarhed

Orfiril Long kan påvirke din frugtbarhed. Enkelte rapporter har dog

vist, at denne effekt er reversibel efter seponering af lægemidlet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder,

at Orfiril Long kan give bivirkninger (f.eks. svimmelhed og

træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med

epilepsimedicin som for eksempel Orfiril Long har haft

selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis

du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte

din læge.

Ligesom med andre midler mod epilepsi kan nogle patienter

opleve forværring af anfaldene.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år:

Orfiril Long bør ikke bruges til behandling af mani hos børn og

unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Orfiril Long

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Orfiril Long og Orfiril

Long kan påvirke virkningen af anden medicin. Hvis du ønsker

at vide mere om dette, så spørg lægen eller på apoteket. Fortæl

altid din læge, hvis du ændrer mængde af en hvilken som helst

anden medicin, du anvender.

Tal med din læge, hvis du tager:

• medicin mod smerter (acetylsalicylsyre)

• medicin mod mavesår (cimetidin)

• anden medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, felbamat,

lamotrigin, phenobarbital, phenytoin, primidon, ethosuximid,

rufinamid)

• medicin mod malaria (mefloquin)

• medicin mod HIV-virus (zidovudin, proteasehæmmere såsom

lopinavir, ritonavir)

• blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon,

acetylsalicylsyre)

• medicin mod hjerte-kar-sygdom (nimodipin)

• sovemedicin eller medicin mod depression eller sindslidelser

(benzodiazepiner f.eks. diazepam, lorazepam, clonazepam,

MAO-hæmmere, olanzapin, quetiapin)

• medicin mod betændelse (erythromycin)

• medicin, der indeholder carbapenemer (antibiotika, der bruges

til at behandle bakterielle infektioner, f.eks. panipenem,

meropenem, imipenem). Carbapenemer bør ikke anvendes, da

de kan reducere effekten af natriumvalproat.

• medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin)

• medicin mod kræft (cisplatin, adriamycin)

• antibiotika som anvendes til behandling af tuberkulose

(rifampicin)

• medicin mod forhøjet tryk i øjnene (grøn stær) (acetazolamid).

Tal med din læge, hvis du skal have medicin til anæstesi eller

sedation under kirurgiske eller diagnostiske procedurer (propofol).

I kombination med lithium, bør plasmakoncentrationen af begge

aktive stoffer kontrolleres regelmæssigt.

I nogle tilfælde er samtidig administration af valproat og

topiramat eller acetazolamid blevet forbundet med øgede

koncentrationer af ammoniak (hyperammoniæmi) med og uden

organiske hjernesygdomme (encefalopati).

Brug af Orfiril Long sammen med alkohol

Orfiril Long kan forstærke effekten af alkohol.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Vigtig information til kvinder

• Valproat kan være skadeligt for ufødte børn, hvis det tages

under graviditet.

• Valproat indebærer en risiko, hvis det tages under graviditet.

Jo højere dosis, jo højere risici, men alle doser indebærer en

risiko.

• Valproat kan forårsage alvorlige fosterskader og kan påvirke

den måde, dit barn udvikler sig. De fødselsskader, som er

blevet indberettet, omfatter rygmarvsbrok (hvor knoglerne i

rygsøjlen ikke er korrekt udviklet); misdannelser af ansigt og

kranie; misdannelser af hjerte, nyre, urinveje og kønsorganer;

misdannelser af arme og ben.

• Hvis du tager valproat under graviditet, har du en højere

risiko end andre kvinder for at få et barn med misdannelser,

der kræver lægelig behandling. Da valproat har været brugt

i mange år, ved vi, at hos kvinder, der tager valproat, vil

omkring 10 babyer ud af 100 have misdannelser. Dette kan

sammenlignes med 2 – 3 babyer ud af 100 født af kvinder, der

ikke har epilepsi.

• Det skønnes, at op til 30 – 40 % af førskolebørn, hvis mødre

har taget valproat under graviditeten, kan have problemer

med den tidlige udvikling. Disse børn kan være sene til at gå

og tale, intellektuelt mindre dygtige end andre børn og have

problemer med sprog og hukommelse.

• Børn, der har været udsat for valproat i graviditeten, får oftere

af vide, at de har autisme spektrum forstyrrelser, og der er

nogle tegn på, at børnene kan være mere tilbøjelige til at

udvikle symptomer på forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet

og impulsivitet (ADHD).

• Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, bør din læge kun

ordinere valproat til dig, hvis intet andet virker for dig.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

færdes sikkert i trafikken. Epilepsi er i sig selv også grund til at

være forsigtig, når man udfører disse aktiviteter.

Orfiril Long indeholder natrium.

Orfiril Long 150 mg indeholder 0,9 mmol (20,7 mg) natrium pr.

kapsel.

Orfiril Long 300 mg indeholder 1,8 mmol (41,4 mg) natrium pr.

kapsel.

Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn

hertil.

3. Sådan skal du tage Orfiril Long

Tag altid Orfiril Long nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Behandling med Orfiril Long skal startes og overvåges af en læge

med speciale i behandling af epilepsi eller bipolær lidelse.

Din læge vil fastsætte den dosis, der passer til dig. Dosis

afhænger af din alder, vægt og af, hvor svære dine anfald er. For

at fastsætte den rette dosis kan du få taget en blodprøve, som

viser hvor meget Orfiril Long du har i blodet.

Lægen vil tit starte med at give dig en lav dosis, som

efterhånden sættes op til den dosis, som bedst får dine anfald

under kontrol.

• Du skal synke Orfiril Long depotkapslerne hele med rigeligt

væske (f.eks. et glas vand).

• Du kan tage Orfiril Long i forbindelse med et måltid, men det

er ikke nødvendigt.

• Du kan også skille kapslerne ad, hvorefter indholdet indeni

udrøres i mad eller drikke som skal være kolde eller have

stuetemperatur. Dette anbefales især til patienter med

synkebesvær (f.eks. spædbørn).

• Du må under ingen omstændigheder tygge depotkapslerne, da

den langtidsvirkende effekt herved svækkes.

• Du kan tage Orfiril Long som 1 eller 2 daglige doser.

Den tomme depotkapsel kan passere uændret gennem

tarmkanalen og du kan evt. se den i afføringen. Dette påvirker

dog ikke effekten af Orfiril Long.

Den anbefalede dosis er

Epilepsi

Voksne:

Startdosis er normalt 5 – 10 mg/kg legemsvægt/dag. Derefter

øges dosis gradvist, indtil den mest virksomme dosis nås. Den

normale døgndosis er 20 mg/kg legemsvægt.

Hvis du f.eks. vejer 60 kg, skal du begynde med at tage 2 – 4

kapsler på 150 mg eller 1 – 2 kapsler på 300 mg (300 – 600 mg)

om dagen. Denne dosis sættes gradvist op til den sædvanlige

døgndosis på 1.200 mg, det svarer til:

8 kapsler på 150 mg eller

4 kapsler på 300 mg. Følg lægens anvisninger.

Børn (under 13 år):

Startdosis er 5 – 10 mg/kg legemsvægt/dag. Derefter øges dosis

gradvist, indtil den mest virksomme dosis nås. Den normale

døgndosis er 30 mg/kg legemsvægt.

Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil startdosis være 1 – 2 kapsler på

150 mg. Denne dosis sættes gradvist op til 900 mg om dagen.

Det svarer til 6 kapsler på 150 mg eller 3 kapsler på 300 mg. For

at opnå en lav startdosis til mindre børn, anbefales Orfiril oral

opløsning (natriumvalproat med en koncentration på 60 mg/ml).

Følg lægens anvisninger.

Unge (14 – 17 år):

Startdosis er 5 – 10 mg/kg legemsvægt/dag. Derefter øges dosis

gradvist, indtil den mest virksomme dosis nås. Den normale

døgndosis er 25 mg/kg legemsvægt.

Hvis den unge f.eks. vejer 50 kg, vil startdosis være 2 – 3 kapsler

på 150 mg eller 1 kapsel på 300 mg (250 – 500 mg) daglig.

Denne dosis sættes gradvist op til 8 kapsler på 150 mg eller

4 kapsler på 300 mg (i alt 1.200 mg) om dagen. Følg lægens

anvisninger.

Mani

Den daglige dosis er individuel og skal fastsættes og kontrolleres

af din læge.

Startdosis

Den anbefalede startdosis er 750 mg daglig.

Vedligeholdelsesdosis

De anbefalede daglige doser ligger normalt på mellem 1.000 mg

og 2.000 mg.

Nedsat nyrefunktion:

Det er her nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Orfiril Long

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Orfiril Long, end der står i denne information, eller flere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer:

• Muskelsvaghed, nedsatte eller manglende reflekser, små

pupiller, forvirring, hjerte-kar-relaterede problemer.

• Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget

syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med

dyb og hurtig vejrtrækning.

• Tørst pga. for højt natrium i blodet.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

• Øget tendens til anfald og adfærdsmæssige ændringer.

• Nedsat åndedræt.

• Sløvhed stigende til dyb bevidstløshed (koma).

• Voldsom hovedpine, kvalme og opkastning, kramper,

synsforstyrrelser pga. ophobning af væske i hjernen. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Orfiril Long

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. Kontakt straks din

læge hvis du har glemt at tage Orfiril Long flere gange i træk.

Hvis du holder op med at tage Orfiril Long

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med

lægen. Behandlingen skal langsomt nedtrappes, da der ellers kan

opstå alvorlige bivirkninger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i

tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger. Disse bivirkninger kan forekomme

med bestemte hyppigheder, som defineret nedenfor.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (de forekommer hos flere end 1

ud af 10 patienter):

• Øgede ammoniakkoncentrationer i blodet (hyperammoniæmi)

med nedsat leverfunktion.

Almindelige (de forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer

i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 1.000 patienter):

• Nedsat leverfunktion (kan blive meget alvorligt især hos

børn, og kan forekomme i løbet af de første 6 måneders

behandling). Det viser sig ved kvalme, opkastninger, diaré,

mavesmerter, søvnighed og evt. gulsot. Kontakt straks læge.

• Blødninger (hæmoragi).

• Forhøjet mandligt hormon (androgen). Dette kan føre til

forandringer af den kvindelige organisme i mandlig retning,

øget behåring af mandlig type (hirsutisme) hos kvinder, akne,

hårtab i et maskulint mønster (såsom høje tindinger osv.).

Sjældne bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter):

• Almen sløjhed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker

samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide

blodlegemer, fibrinogen og blodplader). Kontakt straks læge,

hvis du får en eller flere af disse bivirkninger, især feber eller

halsbetændelse.

• Alvorlig mangel på visse blodlegemer (agranulocytose).

• Myelodysplastisk syndrom (MDS).

• Forvirring, nedsat vågenhed (stupor) eller sløvhed, som kan

udvikle sig til bevidstløshed. Kontakt lægen.

• Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og

feber (kan være dødelig). Kontakt straks læge eller skadestue.

• Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter

(systemisk lupus erythematosus). Kontakt læge.

• Kraftige muskelsmerter, da det kan være tegn på beskadigelse

af musklerne (rhabdomyolyse).

• Øgede ammoniakkoncentrationer i blodet (hyperammoniæmi) i

forbindelse med nervelidelse. Kontakt læge.

• Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som

f.eks. angst pga. forskellige typer af forstyrrelser i stofskiftet

(porfyri). Kontakt straks læge eller skadestue.

• Hos kvinder: cyster i æggestokkene med symptomer som

vægtstigning, ansigtsbehåring (hirsuitisme), udebleven

menstruation. Kontakt lægen.

• Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, hårtab, langsom

puls, forstoppelse og hæshed pga. for lavt stofskifte (nedsat

funktion af skjoldbruskkirtlen). Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (de forekommer hos færre end 1 ud

af 10.000 patienter):

• Kraftig afskalning og afstødning af hud (Lyells syndrom).

Kontakt straks læge eller skadestue.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-

Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.

• Forhøjelse af visse hvide blodlegemer (lymfocytose).

• Fald i visse hvide blodlegemer (neutropeni).

• Forlænget blødningstid.

• Forstyrrelser i nyrefunktionen (Fanconis syndrom) med

symptomer som almen svaghed, øget vandladning, øget tørst,

udtørring (dehydrering) og øget surhedsgrad i blodet. Kontakt

lægen.

• Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder

afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud.

Tal med din læge eller apotekspersonalet hvis du er i

langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed

eller tager medicin med binyrebarkhormon.

• Væske omkring lungerne (eosinofil pleural effusion).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis

sjælden):

• Manglende udvikling af røde blodlegemer.

• Syndrom med væskeophobning i blodet og nedsat

urinproduktion (SIADH).

• Syndrom bestående af lægemiddeludslæt, forstørrede

lymfeknuder, feber med mulig påvirkning af andre organer

(DRESS syndrom).

• Forværring af anfald.

• Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urin-

dannelse pga. nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

• Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over

lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge

eller skadestue.

• Hævelse af ansigt, mund, tunge eller andre dele af kroppen,

der kan forårsage åndedrætsbesvær (angioødem).

• Medfødte misdannelser og udviklingsforstyrrelser (se afsnit 2).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (de forekommer hos flere end 1

ud af 10 patienter):

• Øgede ammoniakkoncentrationer i blodet (hyperammoniæmi)

uden nedsat leverfunktion.

• Kvalme.

Almindelige bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 100 patienter):

• Opkastning, smerter i den øvre del af maven, diaré.

• Rystende hænder, fine rystelser i kroppen (forbigående og/

eller dosisrelaterede), fornemmelser i huden, som brænden,

prikken, kløe eller prikkende fornemmelse, uden nogen

tilsyneladende fysisk årsag (paræstesi), hovedpine, søvnighed.

• Sammen med anden medicin mod epilepsi: træthed,

søvnighed, manglende interesse for det følelsesmæssige,

sociale eller fysiske liv (apati) og problemer med styring af

bevægelser (ataksi).

• Svækket hukommelse, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser

(nystagmus), svimmelhed.

• Let og forbigående nedsættelse af knoglemarvens evne til at

danne blod (myelosuppression).

• Allergiske reaktioner i form af udslæt (eksantem).

• Forbigående hårtab og tyndere hår, håret mister farven og

bliver krøllet.

• Vægtøgning, vægttab, øget eller mindsket appetit. Risiko for

vægtstigning hos kvinder med polycystisk ovariesyndrom (en

tilstand der fører til dannelse af cyster af forskellig størrelse i

æggestokkene).

• Smerter under menstruation, der forstyrrer dine daglige

aktiviteter (dysmenoré). Uregelmæssig menstruation.

• Negle- og neglerodslidelser.

• Aggression, rastløs uro, opmærksomhedsforstyrrelser. Disse

bivirkninger er hovedsageligt observeret hos børn.

Ikke almindelige bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 1.000 patienter):

• Rastløshed, irritation.

• Forøget spytafsondring.

• Hævede fødder, ankler og hænder (perifert ødem).

Sjældne bivirkninger (de forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter):

• Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkarrene. Kan

være alvorligt. Kontakt lægen.

• Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Forstørrede røde blodlegemer i normalt (makrocytose) eller

nedsat antal (makrocytisk anæmi).

• Høretab. Kan være alvorligt (ikke forbigående). Tal med lægen.

• Mundbetændelse, betændelse i mundslimhinden.

• Forhøjet niveau af mandligt kønshormon (testosteron).

• Udebleven menstruation (amenoré).

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema

multiforme).

• Lav kropstemperatur.

• Øget niveau af insulin i blodet.

• Ufrugtbarhed hos mænd.

• Fedme.

• Unormal opførsel, besvær med at lære, psykomotorisk

hyperaktivitet. Disse bivirkninger er hovedsageligt observeret

hos børn.

• Svækket forståelse, hukommelse og tænkning (kognitiv

dysfunktion).

• Nedsat koncentration af mindst én koagulationsfaktor og

ændringer i koagulationstests (se afsnittet ”Advarsler og

forsigtighedsregler” og ”Graviditet, amning og frugtbarhed”).

• Biotin (B-vitamin) mangel.

Meget sjældne bivirkninger (de forekommer hos færre end 1 ud

af 10.000 patienter):

• Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller

skadestue.

• Svigtende eller nedsat hukommelse med hjernesvind

(reversibelt).

• Muskelstivhed, dårlig bevægelsesevne, muskelskælven

(ekstrapyramidale forstyrrelser, f.eks. forbigående Parkinsons

syndrom (parkinsonisme)).

• Øresusen (tinnitus).

• Ufrivillig natlig vandladning.

• Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt

natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne

tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med

lægen.

• Sygdom i tandkødet (hovedsagelig tandkødsfortykkelse).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis

sjælden):

• Unormal sædproduktion (med nedsat sædtal og/eller

-bevægelighed)

• Sedation.

• Allergiske reaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Orfiril Long utilgængeligt for børn.

150 mg:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Opbevares i original beholder, tæt tillukket.

300 mg:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Tag ikke Orfiril Long efter den udløbsdato, der står på pakningen

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Orfiril Long indeholder:

– Aktivt stof: natriumvalproat

– Øvrige indholdsstoffer: calciumstearat, kolloid vandfri

methyleret silica, ammoniummethacrylat copolymer type B,

ethylcellulose, dibutylsebacat, oliesyre, gelatine, indigotin I

(E132), natriumlaurilsulfat, sorbinsyre, natriumhydroxid.

Orfiril Long 300 mg depotkapsler indeholder desuden

quinolingult (E104).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Orfiril Long 150 mg er depotkapsler med klar underdel og lyseblå

overdel. Begge dele er gennemsigtige.

Orfiril Long 300 mg er depotkapsler med klar underdel og

lysegrøn overdel. Begge dele er gennemsigtige.

Pakningsstørrelser

Orfiril Long 150 mg fås i en pakningsstørrelse á 100 (2x50)

depotkapsler.

Orfiril Long 300 mg fås i en pakningsstørrelse á 100 (2x50)

depotkapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Orfiril

er et registreret varemærke, der tilhører Desitin

Arzneimittel GmbH.

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2017.

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

12-7-2018

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on formation of a new drug shortages task force and FDA’s efforts to advance long-term solutions to prevent shortages

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on formation of a new drug shortages task force and FDA’s efforts to advance long-term solutions to prevent shortages

FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new drug shortages task force and work towards long-term solutions to prevent shortages

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing the ingredient valsartan are being recalled by their manufacturers. An impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), was found in the valsartan used in these products. The valsartan was supplied by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. NDMA is a potential human carcinogen, which means that it could cause cancer with long-term exposure. Five companies have affected products, which are being recalled (identified in table below).

Health Canada

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-5-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens

The FDA is announcing three new efforts as part of a comprehensive set of actions to advance the FDA’s framework for sun protection products ahead of this coming summer

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-1-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 20 December 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 20 December 2012

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: The Danish Health and Medicines Authority encourages doctors to be aware of suspected long-term adverse reactions from the use of SSRIs in children and adolescents.

Danish Medicines Agency

26-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 19 January 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 19 January 2012

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update read about the risk that patients treated with statins develop diabetes, and proton-pump inhibitors (PPI) and the risk of hypomagnesaemia with long-term use.

Danish Medicines Agency

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

9-7-2018

Scientific guideline: Concept paper on the need to develop a reflection paper on development of medicinal products to prevent and treat acute kidney injury, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on the need to develop a reflection paper on development of medicinal products to prevent and treat acute kidney injury, draft: consultation open

The concept paper will include discussion of and recommendations for the requirements for evaluation and development of medicinal products for the prevention and/or treatment of acute kidney injury (AKI) and its long-term complications. Relevant topics for discussion include patient populations, endpoints, study methodology, and study duration.

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

25-5-2018

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7 pic.twitter.com/hKJbKLnwni

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7 pic.twitter.com/hKJbKLnwni

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7  pic.twitter.com/hKJbKLnwni

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety