Orbenin Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Orbenin Vet. 500 mg intramammær emulsion
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • intramammær emulsion
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Orbenin Vet. 500 mg intramammær emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 15938
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

14. marts 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Orbenin Vet., intramammær emulsion

0.

D.SP.NR

8816

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Orbenin Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

Cloxacillin 500 mg som cloxacillinbenzatin

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Intramammær emulsion

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Ikke-lakterende køer.

4.2

Terapeutiske indikationer

Mastitis hos goldkøer forårsaget af cloxacillinfølsomme bakterier.

4.3

Kontraindikationer

Køer i laktation.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug af præparatet bør baseres på følsomhedstest og tage hensyn til officiel og lokal

antibiotikapolitik.

15938_spc.doc

Side 1 af 5

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Pattespidsen bør desinficeres grundigt før applikation.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Penicilliner og cefalosporiner kan forårsage overfølsomhed (allergi) efter injektion, inhalering,

indtagelse eller kontakt med huden. Overfølsomhed over for penicilliner kan føre til kryds-

følsomhed over for cefalosporiner og omvendt. Allergiske reaktioner forårsaget af disse stoffer

kan lejlighedsvis være alvorlige.

Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom, eller hvis du er blevet

frarådet at arbejde med sådanne præparater.

Håndter dette lægemiddel med stor forsigtighed og under iagttagelse af alle fornødne

forholdsregler for at undgå eksponering.

Hvis du udvikler symptomer efter kontakt med dette lægemiddel, så som hududslæt, bør du

søge læge og vise lægen denne advarsel. Hævelse af ansigt, læber eller øjne, åndedrætsbesvær

er alvorlige symptomer, der kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Vask hænder efter brug.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Ingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Behandlingen bør gives inden 1 måned før forventet kælvning.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

500 mg (1 applikator) pr. kirtel.

4.10

Overdosering

Ingen uønskede symptomer er ventet ved overdosering.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 1 døgn efter behandling.

Mælk: 37 døgn efter behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Beta-lactamase-resistente penicilliner, cloxacillin

ATCvet-kode: QJ 51 CF 02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Benzatinsaltet af cloxacillin disperseret i en aluminiumstearatholdig base giver baktericid

effekt i yveret hos ikke-lakterende køer i op til 3 uger.

15938_spc.doc

Side 2 af 5

Cloxacillin er virksomt overfor grampositive bakterier så som Streptococcus agalactiae,

stafylokokker samt Actinomyces pyogenes. Cloxacillin er resistent mod betalaktamase

produceret af grampositive bakterier.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Stearinsyre

Aluminiumstearat

Paraffinolie

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballage

Polyethylen applikator.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

15938

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15938_spc.doc

Side 3 af 5

29. august 1995

15938_spc.doc

Side 4 af 5

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. marts 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

15938_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.