Oramorph

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oramorph 20 mg/ml orale dråber, opløsning
 • Dosering:
 • 20 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • orale dråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oramorph 20 mg/ml orale dråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16964
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oramorph 20 mg/ml orale dråber, opløsning

Morphinsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Oramorph til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Oramorph

Sådan skal De tage Oramorph

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Oramorph er et smertestillende middel, som påvirker de områder i hjernen, der registrerer smerter.

De kan bruge Oramorph til behandling af stærke smerter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Oramorph

Tag ikke Oramorph:

hvis de er allergisk over for morphin, andre stærke smertestillende midler (opioider) eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Oramorph (angivet i afsnit 6).

hvis De er i behandling med anden morfinlignende medicin.

hvis De har tarmproblemer eller hvis De har forstoppelse.

hvis De har vejrtrækningsproblemer eller svær astma.

hvis De har alvorlig leversygdom.

hvis De har eller får pludselige mavesmerter.

Advarsler og forsigtighedsregler

De skal være opmærksom på, at De kan blive fysisk og psykisk afhængig af Oramorph, og at

virkningen af Oramorph kan være nedsat efter lang tids brug.

Kontakt lægen, før De tager Oramorph:

hvis De er i eller inden for de sidste 14 dage har været i behandling for depression eller

Parkinsons sygdom.

hvis De skal opereres eller er blevet opereret inden for de sidste 24 timer.

hvis De har åndedrætsbesvær.

hvis De har akutte mavesmerter.

hvis De har kronisk forstoppelse eller anden tarmsygdom.

hvis De har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag i hovedet eller af anden årsag).

hvis De har krampeanfald.

hvis De har epilepsi, da morfin øger risikoen for anfald.

hvis De har galdevejssygdomme.

hvis De har betændelse i bugspytkirtlen.

hvis De har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom).

hvis De har forstørret blærehalskirtel.

hvis De har for lavt stofskifte (myxødem).

hvis De får andre smertestillende midler (opioider).

hvis De har tendens til at blive svimmel og besvime på grund af for lavt blodtryk.

hvis De har hjerte- eller lungesygdom.

hvis De har nyre- eller urinvejssygdomme.

hvis De har en svulst i binyrerne (fæokromocytom).

Oplys altid ved operation, blod- eller urinprøvekontrol, at De er i behandling med Oramorph. Det

kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Oramorph

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, hvis De tager:

anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider).

medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere).

medicin mod Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere).

medicin mod sindssygdomme.

medicin mod opkastninger (antiemetika).

muskelafslappende medicin.

beroligende medicin.

medicin mod epilepsi.

medicin mod allergi.

medicin mod infektion (rifampicin).

medicin mod for megen mavesyre (cimetidin, antacida). Der bør gå 2 timer mellem De tager

medicin mod for megen mavesyre og Oramorph.

De må ikke tage Oramorph 20 mg/ml, orale dråber, opløsning, sammen med alkohol, da det

forstærker virkningen af Oramorph.

Brug af Oramorph sammen med mad, drikke og alkohol

De skal blande Oramorph 20 mg/ml, orale dråber, opløsning, i et glas vand eller saft.

De må ikke drikke alkohol, når De er i behandling med Oramorph 20 mg/ml, orale dråber, opløsning.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager Oramorph.

Graviditet

De skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention.

Hvis De er gravid, må De kun tage Oramorph efter aftale med lægen.

Amning

Hvis De ammer, må De kun tage Oramorph efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og De må heller ikke arbejde med værktøj eller

maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Oramorph især i begyndelsen af

behandlingen, ved øgning af dosis eller ved overgang fra behandling med anden medicin, kan virke

sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal De tage Oramorph

Tag altid Oramorph nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Voksne:

Den sædvanlige dosis er mellem 8 – 24 dråber (dvs. 0,5 – 1,5 ml) hver 4. time. Lægen kan øge dosis

med 4 – 8 dråber (dvs. 0,25 – 0,5 ml) alt efter, hvor stærk smerten er.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Den sædvanlige dosis er 0,2-0,4 mg/kg legemsvægt/dosis. Følg

lægens anvisning.

Ældre (75 år eller derover) eller svækkede patienter:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Oramorph skal tages gennem munden (oralt).

De kan afmåle dosis ved hjælp af dråbetælleren eller pipetten:

20 ml flaske med dråbetæller: 1 dråbe indeholder 1,25 mg morphinsulfat, og 4 dråber svarer

således til 5 mg, 8 dråber svarer til 10 mg, og 16 dråber svarer til 20 mg.

100 ml flaske med doseringspipette: Pipetten er inddelt i 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 ml, hvilket svarer til

henholdsvis 5 – 10 – 15 - 20 mg morphinsulfat.

Oramorph skal helst blandes i en væske (f.eks. et glas vand, frugtsaft eller sød drik), rør rundt i

blandingen og drik den med det samme. Oramorph kan alternativt tages uden opblanding ved at

afmåle dosis ved hjælp af dråbetælleren eller doseringspipetten i eksempelvis en ske. Dosis skal tages

med det samme.

Hvis De har taget for meget Oramorph

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis De har taget mere Oramorph, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og De af den grund føler Dem utilpas. Tag

flasken med.

De kan få meget små pupiller, åndedrætsbesvær, og åndedrætsforstyrrelser, ekstrem søvnighed, som

kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma. Slappe arme og ben, kold og klam hud,

smerter, feber, nyresvigt, langsom puls og lavt blodtryk. Ved alvorlig overdosering kan De få

uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, ophør af åndedrættet og hjertestop.

Hvis De har glemt at tage Oramorph

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Oramorph

Kontakt lægen, hvis De ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Oramorph. De må ikke

afbryde behandlingen brat, da De kan få abstinenssymptomer som uro, irritabilitet, kuldegysninger,

udvidelse af pupillerne, hedeture, øget sveden, tårer, kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré,

ledsmerter og kramper.

Fortæl det straks til lægen, hvis De føler Dem syg igen, efter behandlingen med Oramorph er stoppet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben.

Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsom hovedpine, besvimelse eller bevidstløshed pga. øget tryk i kraniet. Ring 112.

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Astmaanfald, hvis De er overfølsom over for Oramorph. Kontakt læge eller skadestue.

Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller

skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (i løbet af minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt).

Kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt:

Åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet på grund af vand i lungerne. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Humørsvingninger, opstemthed eller depression.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Forvirring.

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Tal med lægen.

Sløvhed, døsighed, hovedpine, svimmelhed,

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Små pupiller.

Forstoppelse ved lang tids behandling.

Kvalme, opkastning især i begyndelsen af behandlingen.

Sure opstød og smagsforandringer.

Kraftig sveden.

Overfølsomhedsreaktioner som f.eks. nældefeber og kløe.

Appetitløshed.

Søvnløshed, rastløshed.

Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.

Urinvejsinfektion.

Forhøjet udskillelse af hormonet ADH.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Urinvejskramper.

Galdevejskramper.

Ændret hjerterytme.

Uklarhed.

Anfaldsvise mavesmerter (kolik).

Mundtørhed, ansigtsrødme.

Nedsat virkning af medicinen ved lang tids brug.

Fald eller stigning i blodtryk eller hjerterytme.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Abstinenssymptomer som uro, irritabilitet, kuldegysninger, udvidelse af pupillerne, hedeture, øget

sveden, tårer, kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré, ledsmerter og kramper.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):

Svimmelhed, når De rejser Dem op.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Høje doser kan medføre forstærket smertefølelse og kramper, der kan være alvorlige. Tal med

lægen.

Rysten.

Rykvise muskelsammentrækninger, krampeanfald, muskelkramper, muskelstivhed.

Sløret syn, dobbeltsyn, ufrivillige øjenbevægelser.

Udslæt.

Kraftesløshed og svaghed.

Utilpashed, kulderystelser.

Hævede fødder, ankler og hænder, som forsvinder igen, når behandlingen ophører.

Psykisk og fysisk afhængighed af morfin.

Manglende sexlyst, impotens.

Manglende menstruation

Forhøjede levertal (leverprøver)

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Oramorph utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Tag ikke Oramorph efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Efter første åbning: Oramorph kan anvendes i 3 måneder.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oramorph indeholder:

Aktivt stof: Morphinsulfat. 1 ml opløsning indeholder 20 mg morphinsulfat.

Øvrige indholdsstoffer: natriumedetat, natriumbenzoat (E211), citronsyre (E330), renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Oramorph 20 mg/ml, orale dråber, opløsning, er en klar, farveløs eller næsten farveløs opløsning til

oral brug, i en 20 ml flaske med dråbetæller eller i en 100 ml flaske med 1 ml-doseringspipette.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A

Strada Statale 67, Fraz. Granatieri

50018 Scandicci (Firenze), Italien

Tel. +3905573611

Repræsentant i Danmark:

EuroPharmaDK ApS

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N

Tel. +45 76 12 33 85

Denne indlægsseddel blev senest ændret 27. juni 2017

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

24-7-2018

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-5-2018

May 3, 2018: Indictment: Kansas EMT Stole Morphine from Vials

May 3, 2018: Indictment: Kansas EMT Stole Morphine from Vials

May 3, 2018: Indictment: Kansas EMT Stole Morphine from Vials

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3930 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/772/T/37

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

hydrocodone (Vicodin®), codeine, morphine, and many others. #DYK #FDAInnovationChallenge (2 of 2 messages) https://go.usa.gov/xQwmW  pic.twitter.com/bGlnTFOzVE

FDA - U.S. Food and Drug Administration