Opus Team

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Opus Team Suspoemulsion
 • Lægemiddelform:
 • Suspoemulsion
 • Sammensætning:
 • 84 g/l epoxiconazol; 250 g/l fenpropimorph
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Opus Team Suspoemulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.)
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn.

® = registreret varemærke for BASF

81030458DK010517-Denmark

OPUS Team

®

Svampemiddel nr. 19-88

Omfattes af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Epoxiconazol

84 g pr. liter

Fenpropimorph

250 g pr. liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Mulighed for kræftfremkaldende virkning.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den

eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i

brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes senere end 5 uger før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Indhold:

5 liter

Producent: BASF Aktiengesellschaft, 67056 Ludwigshafen, Tyskland

BASF A/S, Ved stadsgraven 15, DK-2300 København, Tlf.: 32 66 07 00, www.agro.basf.dk

Nødsituation: Telefon: 0049 180 2273 112

Xn

Sundhedsskadelig

N

Miljøfarlig

~xmam1194851518.indd 1

12.11.2007 08:12:03

4 0 1 4 3 4 8

1 3 5 4 9 8

OPUS Team

®

Virkning

OPUS Team består af to aktivstoffer: epoxiconazol (84 g/l) som er et azol og fenpropimorph (250 g/l).

som hører til gruppen mopholiner. Begge stoffer virker ved at hæmme ergosterol dannelsen i svampen.

Ergosterolen er en vigtig fedtsyre i opbygningen af svampens cellemembran, og uden denne fedtsyre kan

svampen ikke udvikle sig.

De aktive stof optages hurtigt i bladene og transporteres i saftstrømmen nedefra op/ud mod blad- og

skudspidser (akropetalt). Den systemiske virkning sikrer en god helbredende virkning og sikrer samtidig at

nyvækst i en vis grad beskyttes mod svampeangreb.

Epoxiconazol har i korn en meget god virkning mod hvedegråplet, hvedebrunplet, gulrust, brunrust,

bygrust, bladplet og skoldplet samt en effekt på meldug.

Virkningen fremmes af en høj luftfugtighed, en temperatur på omkring 20 °C og 2–3 timers tørvejr efter

udsprøjtningen.

Fenpropimorph har en god virkning mod meldug og rustsvampe på hvede og byg. Desuden nogen virkning

mod skoldplet på byg.

Fenpropimorph har fuld effekt allerede ved lave temperaturer, i fugtigt vejr og på fugtige planter.

Virkningstiden afhænger af sygdomstype, smittetryk, de klimatiske forhold og tilvæksten i afgrøden.

OPUS Team er meget skånsom overfor korn, og giver normalt ikke anledning til svidninger af blade og

bladspidser. Regnfasthed: Generelt er 90% af svampemidlerne optaget indenfor 1 time.

Sprøjt dog ikke under ekstreme vejrbetingelser (varme, tørke, stærk solskin o.l.)

Effekttabel for OPUS Team:

Skadegører

Effekt

Hvede meldug ……………………..

Bygmeldug .………………………..

Gulrust ………………….…………..

Brunrust .……………………………

Bygrust ……………………………..

Septoria …………………………….

Hvedebladplet (DTR) …………......

Skoldplet ……………………….…..

Bygbladplet ………………………..

Ramularia ....………………………..

XXX

XXXX

XXXXX

XXXX(X)

XXXX(X)

XXXX(X)

XX

XXXX

XXX(X)

XXX(X)

Oversigt over Landsforsøgene 2007.

Fabr. nr.: Se emballagen

Fabr. dato: Se emballagen

® = registreret varemærke for BASF

81030459DK010517-Denmark

Anvendelse

OPUS Team kan anvendes fra afsluttende buskning/begyndende strækning til og med aksbeskyttelse.

Normal dosering er 1,5 liter pr. ha. OPUS Team må anvendes i følgende stadier:

Hvede og triticale:

stadie 30-71

Vinterbyg og rug:

stadie 30-65

Vårafgrøder:

stadie 29-65

I blanding med strobiluriner som f.eks. Comet, anvendes en tilpassede mængde OPUS Team pr. ha, hvor

triazoldelen (epoxiconazol) i produktet, er i stand til at kontrollere resistente septoria tritici typer.

Afgrøde

Skadegører

Dosering

Stadier

Hvede og triticale

-Meldug

-Gulrust

-Brunrust

-Hvedebrunplet (Septoria)

-Hvedegråplet (Septoria)

0,75-1,5 l/ha

30 – 71

Vinterbyg og rug

-Meldug

-Bygrust

-Skoldplet

-Bygbladplet

-Brunrust

0,75-1,5 l/ha

30 – 65

Vårafgrøder

-Meldug

-Bygrust

-Skoldplet

-Bygbladplet

0,75-1,5 l/ha

29 – 65

Anbefalinger

Hvede

I hvede anbefales OPUS Team anvendt i 1. behandling, typisk fra stadie 30 til stadie 37 til kontrol af de tidligt

forekomne sygdomme som meldug, rust og septoria (tritici).

Vinterbyg, vinterrug og triticale

I de andre vintersædsarter anvendes OPUS Team også tidligt mod meldug og skoldplet i stadie 30-37.

Senere forekomne sygdomme som rust og bladplet kontrolleres med behandlinger i stadie 39-59.

Vårbyg, vårhvede og havre

I vårsæd anbefales OPUS Team anvendt mod meldug, skoldplet, rust og bladplet i en behandling fra stadie 32

og indtil stadie 65.

I sygdomsmodtagelige vårbygsorter og i vårhvede vil en tidlig OPUS Team behandling være en god start for en

senere behandling med strobilurinholdigt produkt eller i kombination hermed.

Tilberedning af sprøjtevæske

Påfyldning af koncentreret sprøjtemiddel bør kun ske på bevokset areal, eller hvor opsamling af eventuel spild

er mulig og altid i god afstand til brønde og boringer.

Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel (se etiketten på det

sidst anvendte middel) og efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og filtre.

Tanken fyldes ¾ op med vand. Dunken omrystes grundigt inden tilsætning under omrøring, hvorefter tanken

fyldes helt op.

skal

være

konstant

omrøring

under

påfyldning

kørsel.

Sprøjtevæsken

udsprøjtes

straks

efter

tilberedning.

Blandinger

OPUS Team kan blandes med Comet, Opera, Cycocel, Fastac, Juventus 90, Opus og Terpal. Som hovedregel

tilsættes blandingspartneren til sidst.

Det er vigtigt altid at følge vejledningen på blandingspartnerens etikette. Alle tankblandinger udsprøjtes

straks.

Sprøjteteknik

Overlapning og vinddrift skal undgås. Vælg en bomhøjde på 40-45 cm over afgrøden og sprøjt kun, når

vindhastigheden er lav (under 3 m/s).

Det er vigtigt for at opnå en god effekt af svampemidler, at sprøjtevæsken fordeles jævnt, og at alle aktive

grønne blade bliver dækket af sprøjtevæske.

Det anbefales at anvende en vandmængde på 150-200 liter pr. ha. Den laveste vandmængde vælges, hvor

bladmasser er relativ lille og planterne let våde af dug. Højeste vandmængde ved en tæt afgrøde med en stor

bladmasse.

ISO - Alm. fladsprededyser ved 3 bar tryk og 6 km/t

Dysestørrelse

Ydelse (l/min)

Væskemængde (l/ha)

Hvor der er risiko for afdrift, bør ovennævnte fladsprededyser erstattes af low-drif dyser, der reducerer antallet

af små dråber væsentligt.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Lagring

OPUS Team bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og

andre varmekilder.

Førstehjælp

Generelle anvisninger: Aftag forurenet beklædning.

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Gå til

kontrol hos en øjenlæge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Undgå opkastning. Søg lægehjælp og medbring

etiketten.

Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner) Ingen kendt

specifik modgift.

__________________________

Resistens

For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af svampetyper, der er modstandsdygtige

(resistente) overfor det aktive stof.

Under særligt dårlige betingelser kan en ændring i midlets virkning derfor ikke udelukkes.

Da det generelt ikke er muligt at forudsige den konkrete risiko for resistensdannelse på grund af de mange

kultur- og anvendelsesbetingelser og påvirkningsmuligheder, fraskriver vi os ansvaret for eventuelle skader

som følge af resistensdannelser.

Den af BASF anbefalede dosering skal ubetinget overholdes for at undgå virkningstab.

__________________________

Mange forskellige faktorer, såvel lokalt og regionalt betingede, kan påvirke produktets virkning Herunder hører

f.eks. vejr- og jordforhold, kulturplantesorter, sædskifte, behandlingstidspunkter, doseringer, blandinger med

andre produkter, forekomst af organismer, som er resistente overfor det aktive stof, sprøjteteknik osv. Under

særlig ugunstige betingelser kan en ændring i midlets virkning eller en beskadigelse af kulturplanterne derfor

ikke udelukkes.

Fabrikanten eller forhandleren fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne følger.

Leverandørbrugsanvisning

BASF Leverandørbrugsanvisning i hht. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 559

Dato / revideret den: 17.04.2007

Version: 2.0

Produkt: OPUS TEAM

481 07 F

(30077221/SDS_CPA_DK/DA)

1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren

OPUS TEAM

Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Svampemiddel

PR-nr.: 19-88

Firma:

BASF Aktiengesellschaft

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Kontaktadresse:

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15

2300 København S

DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700

e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

Nødsituation:

Telefon: +49 180 2273-112

Telefax-nummer: +49 621 60-92664

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk beskrivelse

plantebeskyttelsesmiddel, Svampemiddel, suspoemulsion (SE)

Farlige indholdsstoffer

fenpropimorph

Indhold (W/W): 24,5 %

CAS-nummer: 67564-91-4

EF-nummer: 266-719-9

Faresymbol(er): Xn, N

R-Sætning(er): 22, 38, 63, 51/53

Epoxiconazole

Indhold (W/W): 8,2 %

CAS-nummer: 133855-98-8

EF-nummer: 406-850-2

INDEX-nummer: 613-175-00-9

Faresymbol(er): Xn, N

R-Sætning(er): 40, 62, 63, 51/53

SOLVESSO 200

Indhold (W/W): >= 2,5 % – <= 3,1 %

CAS-nummer: 64742-94-5

Faresymbol(er): Xn, N

R-Sætning(er): 40, 65, 66, 51/53

phenolsulfonsyre-formaldehyd-polykondensat som natriumsalt (polymer; indsætningsstoffer oplistet i EINECS)

Indhold (W/W): 2 % – 3 %

R-Sætning(er): 52/53

alcohols, C16-18, ethoxylated propoxylated

Indhold (W/W): >= 5,9 % – <= 7,3 %

CAS-nummer: 68002-96-0

Faresymbol(er): T, N

R-Sætning(er): 23, 50

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-iso-thiazol

3-on [EF nr. 220-239-6]

Indhold (W/W): <= 0,0017 %

CAS-nummer: 55965-84-9

INDEX-nummer: 613-167-00-5

Faresymbol(er): T, N

R-Sætning(er): 23/24/25, 34, 43, 50/53

Hvis farlige indholdsstoffer er nævnt, er ordlyden af faresymbolet og R-sætningerne specificeret i afsnit 16.

3. Fareidentifikation

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Indeholder et stof, der er på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende

(Danmark).

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Ved besvær: Gå til lægen.

Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen.

Efter indånding:

Ro, frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe. Ved irritation – søg læge.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.

Ved indtagelse:

Skyl straks mund og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Fremkald ikke opkastning uden at have fået

besked derpå af giftkontrolcenter eller læge. Fremkald aldrig opkastning eller giv noget oralt, hvis den

tilskadekommende er uden bevidsthed eller har krampeanfald.

Bemærkninger til lægen:

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.

5. Brandbekæmpelse

Egnet slukningsmiddel:

vandforstøvningsstråle, pulverslukningsmiddel, skum, kuldioxid

Særlige farer:

carbonmonoxid, chlorbrinte, hydrogenfluorid, nitrogenoxid, organochlorforbindelser

De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

Særlig beskyttelsesudrustning:

Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:

Beholdere udsat for ild afkøles med vand. Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand.

Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders

forskrifter.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Forurenet tøj, undertøj

og sko fjernes omgående.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

Forholdsregler ved rengøring/opsamling:

Ved små mængder: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalbindemiddel,

kiselgur).

Ved store mængder: Inddæmmes. Produktet pumpes bort.

Brug åndedrætsværn ved rengøringsarbejdet. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til

Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Opbevar affald seperat i velegnede beholdere, der

er mærket og som kan aflåses. Forurenede genstande og gulv rengøres grundigt med vand og vaskemiddel

under overholdelse af miljøforskrifter. Bortskaffes ved forbrænding eller på godkendt losseplads efter

gældende bestemmelser.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler. Sørg for god

rumventilation på lager og arbejdsplads.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Ingen særlige forholdsregler påkrævet. Stoffet/produktet er ikke brandbart. Produktet er ikke eksplosivt.

Opbevaring

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Må ikke udsættes for varme. Beskyttes mod fugtighed.

Beskyttes mod direkte solpåvirkning.

Lagerstabilitet:

lagringstid: 24 md

Beskyttes mod temperaturer under: -10 °C

Produktet kan krystallisere når temperaturen falder under grænsetemperaturen.

Beskyttes mod temperaturer over: 40 °C

Produktets egenskaber kan forandre sig når stoffet/produktet opbevares i en længere periode ved en

temperatur højere end den tilrådede.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Åndedrætsværn ved udslip af dampe/aerosoler. Åndedrætsværn ved utilstrækkelig udluftning.

Partikelfilter med middel tilbageholdelsesevne for faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149,

type P2 eller FFP2).

Beskyttelse af hænder:

Passende kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374), også ved langvarig direkte kontakt

(Anbefaling: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374):

f.ex. Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) og andre.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde,

beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger:

Ved brug af plantebeskyttelsesmidler følges emballagens brugsanvisning om beskyttelsesudstyr.

Gælder kun for plantebeskyttelsesmidler. Kvinder i den fødedygtige alder skal undgå kontakt med produktet.

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Forurenet

tøj fjernes. Opbevar arbejdstøj adskilt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Under arbejdet må der ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og

ved arbejdstidens ophør.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk form:

flydende

Farve:

hvid

Lugt:

svag aromatisk

pH-værdi:

6,5 – 8,5

(10 g/l, 20 °C)

krystalisationstemperatur:

ca. -2,5 °C

Flammepunkt:

> 100 °C

(DIN EN 22719; ISO 2719)

Intet flammepunkt – Måling er gennemført op til kogepunktet.

Densitet:

0,99 – 1,05 g/cm3

(20 °C)

Opløselighed i vand:

dispergerbart

Viskositet, dynamisk:

< 150 mPa.s

(20 °C)

10. Stabilitet og reaktivitet

Termisk nedbrydning:

Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring og håndtering

overholdes.

Materialer, der skal undgås:

Ikke bekendt med stoffer, som skal undgås

Farlige reaktioner:

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut toksicitet

LD50 rotte (oral): > 2.200 mg/kg

LC50 rotte (inhalativ): 5,2 mg/l 4 h

En aerosol blev testet.

LD50 rotte (dermal): > 2.000 mg/kg

Irritation

Primær hudirritation kanin: ikke irriterende

Primær slimhindeirritation kanin: ikke irriterende

Sensibilisering

marsvin: Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Andre relevante infomationer om toksicitet

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af produkter med lignende sammensætning.

Misbrug kan medføre sundhedsskader.

Indeholder et stof, der er på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende

(Danmark).

12. Miljøoplysninger

Økotoksikologi

Fisketoksicitet:

LC50 (96 h) 2,2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (statisk)

Akvatiske hvirvelløse dyr:

EC50 (48 h) 4,44 mg/l, Daphnia magna (statisk)

Vandplante:

EC50 (72 h) 5,12 mg/l (væksthastighed), Pseudokirchneriella subcapitata

Persistens og nedbrydelighed

Oplysninger om eliminerbarhed:

ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

Supplerende oplysninger

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af produkter med lignende struktur eller

sammensætning. Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet.

13. Bortskaffelse

Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for eksempel forbrændes i et egnet anlæg.

Spild, affald m.m. opsamles i særlige beholdere mærket:

‘Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko’, jf.

kræftbekendtgørelsen (Danmark).

Forurenet emballage:

Tøm forurenede emballager på behørig vis og destruer disse på samme måde som indholdet/produktet.

Beholder eller indlæg skylles som påkrævet for bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtetanken.

14. Transportoplysninger

Landtransport

ADR

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3082

Fareseddel:

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. indeholder (FENPROPIMORPH 25%,

EPOXYCONAZOL 8%)

RID

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3082

Fareseddel:

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. indeholder (FENPROPIMORPH 25%,

EPOXYCONAZOL 8%)

Indenrigssøtransport

ADNR

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3082

Fareseddel:

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. indeholder (FENPROPIMORPH 25%,

EPOXYCONAZOL 8%)

Søtransport

IMDG

Hazard class:

Packing group:

ID number:

UN 3082

Hazard label:

Marine pollutant:

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

contains (FENPROPIMORPH 25%, EPOXICONAZOLE 8%)

Lufttransport

IATA/ICAO

Hazard class:

Packing group:

ID number:

UN 3082

Hazard label:

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

contains (FENPROPIMORPH 25%, EPOXICONAZOLE 8%)

15. Oplysninger om regulering

Forskrifter i henhold til EU (Etikettering) / Nationale forskrifter

EU-direktiv:

Faresymbol(er)

Xn Sundhedsskadelig.

N Miljøfarlig.

R-Sætning(er)

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-Sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S20/21

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

S36/37

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Klassificering/mærkning i henhold til dansk lovgivning.:

Faresymbol(er)

Xn Sundhedsskadelig.

N Miljøfarlig.

R-Sætning(er)

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-Sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S20/21

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

S23.1

Undgå indånding af aerosoltåger.

S36/37

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Stof(fer), der udløser klassificering – til etikketering: fenpropimorph, Epoxiconazole, SOLVENTNAPHTHA,

alcohols, C16-18, ethoxylated propoxylated

Produktet indeholder: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2methyl-

2H-iso-thiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]

Kan udløse allergisk reaktion

Øvrig regulering

For anvenderen af dette plantebeskyttelsesmiddel gælder:’For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø

skal brugsanvisningen følges nøje’ (Direktiv 1999/45/EF, Artikel 10, nr.1.2)

Ifølge bekendtgørelsen om unges farlige arbejde må unge under 18 år som hovedregel ikke arbejde med

dette produkt (Danmark).

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen

ved arbejde med stoffer og materialer m.v. Krav om arbejdspladsbrugsanvisning (Danmark).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs f.eks. nærmere i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Alle landmænd, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler i planteavl og selv står for sprøjtning,

skal være i besiddelse af et Sprøjtecertifikat.

Overtrædelse af nedenstående forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes senere end 5 uger før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).

16. Andre oplysninger

Fuldstændig ordlyd af faresymboler og R-sætninger, hvis nævnt i afsnit 2 under ‘Farlige indholdsstoffer’:

Sundhedsskadelig.

Miljøfarlig.

Giftig.

Farlig ved indtagelse.

Irriterer huden.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

52/53

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Giftig ved indånding.

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

23/24/25

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Ætsningsfare.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

Hvis De har spørgsmål til denne LBA, dens indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante spørgsmål, bedes

De skrive til følgende e-mailadresse: product-safety-north@basf.com

De oplysninger, som er i leverandørbrugsanvisningen, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og

beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets

egenskaber (produktspecifikation). En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt

anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det påhviler modtageren af produktet at overholde

ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

13-11-2018

The Pictsweet Company Recalls 8-ounce Steam’ables Asparagus Spears due to Potential for <em>Listeria Monocytogenes</em>

The Pictsweet Company Recalls 8-ounce Steam’ables Asparagus Spears due to Potential for <em>Listeria Monocytogenes</em>

The Pictsweet Company has recalled 1,872 cases of Pictsweet Farms 8-ounce Steam’ables Asparagus Spears because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

3-10-2018

Sportminister Bruno Bruins brengt verrassingsbezoek aan Talent TeamNL in Buenos Aires

Sportminister Bruno Bruins brengt verrassingsbezoek aan Talent TeamNL in Buenos Aires

Van 6 tot 18 oktober wordt in Buenos Aires, Argentinië, de derde editie van de Jeugd Olympische Spelen gehouden. Toptalenten uit 206 landen tussen de 15 en 18 jaar oud doen hieraan mee. Talent TeamNL bestaat uit 41 sporters die uitkomen in  19 disciplines. Minister voor Sport Bruno Bruins bracht vandaag een verrassingsbezoek aan de Nederlandse ploeg. Hij bezocht het Olympisch Dorp waar de talenten onder leiding van Chef de Mission Mark Huizinga zich voorbereiden op de Spelen die zaterdag beginnen. 

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27-9-2018

Staatssecretaris Blokhuis: “Bij aanpak personen met verward gedrag is de regio aan zet”

Staatssecretaris Blokhuis: “Bij aanpak personen met verward gedrag is de regio aan zet”

Met het beëindigen van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag per 1 oktober gaat de aanpak van personen met verward gedrag een nieuwe fase tegemoet. In zijn eindrapport geeft het Schakelteam een inventarisatie van de huidige stand van zaken en worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Het Schakelteam constateert dat er veel is gebeurd in de afgelopen twee jaar. Zo is er een landelijk dekkende structuur gerealiseerd waarin hard wordt gewerkt aan goede zorg en ondersteuning van mensen met verward ...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

20-9-2018

Vacant position at IMA's Quality Assessment Team

Vacant position at IMA's Quality Assessment Team

The Agency advertises vacancy for expert in Quality Assessment Team in Assessment Division. The Agency is looking for strong candidate who are willing to work on challenging and interesting tasks. The vacancy is a full position (100%).

IMA - Icelandic Medicines Agency

12-9-2018

Application of data science in risk assessment and early warning

Application of data science in risk assessment and early warning

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The currently applied approaches, procedures and tools used for the identification of emerging risks vary greatly among Member States of the EU. EFSA established a structured approach for emerging risk identification that mainly consists of systematically searching, collecting, collating and analysing information and data. In addition, EFSA concluded that new methodologies and tools are needed to facilitate efficient and transparent sharing of data, knowledg...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-7-2018

The PictSweet Company Recalls 12 Ounce Steam’ables Baby Brussel Sprouts for Undeclared Milk and Soy Allergens

The PictSweet Company Recalls 12 Ounce Steam’ables Baby Brussel Sprouts for Undeclared Milk and Soy Allergens

Bells, TN – The Pictsweet Company has recalled 960 cases of Pictsweet Farms 12-ounce Steam’ables Baby Brussels Sprouts because they may contain undeclared milk and soy allergens. People who have an allergy or severe sensitivity to milk or soy may run the risk of serious allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2017

New Director of Division for Pharmacovigilance & Medical Devices

New Director of Division for Pharmacovigilance & Medical Devices

Jens Piero Quartarolo has been appointed new Director of Division for Pharmacovigilance & Medical Devices and will form part of the Danish Medicines Agency's leadership team.

Danish Medicines Agency

3-7-2017

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Agency advertises two vacancies for experts in its Quality Assessment Team. The Agency is looking for strong candidates who are willing to work on challenging and interesting tasks. Each vacancy is a full position (100%). Application deadline is up to and including 16 July 2017.

IMA - Icelandic Medicines Agency

24-11-2016

Nikolai Brun appointed new Director of Division

Nikolai Brun appointed new Director of Division

The Danish Medicines Agency strengthens its leadership team and appoints Nikolai Brun, MD and PhD, as Director of Division of the new Medical Evaluation & Biostatistics division.

Danish Medicines Agency

28-5-2018

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Active substance: mercaptamine (cysteamine bitartrate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3337 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2465/T/21

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3151 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/070/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety