Ondantriwa

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ondantriwa 8 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 8 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ondantriwa 8 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 35328
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

17. maj 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Ondantriwa, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

21962

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ondantriwa

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

4 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 4 mg ondansetron (som hydrochloriddihydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukket tablet

indeholder 84,50 mg lactosemonohydrat.

8 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 8 mg ondansetron (som hydrochloriddihydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukket tablet

indeholder 169 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført i pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

4 mg

Svagt gul, rund, bikonveks, filmovertrukket tablet påtrykt 41 på den ene side; diameter 7,2

8 mg

Svagt gul, rund, bikonveks, filmovertrukket tablet påtrykt 42 på den ene side; diameter 9,2

35328_spc.doc

Side 1 af 15

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne

Behandling af kvalme og opkastning forårsaget af cytotoksisk kemoterapi og

strålebehandling. Profylakse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV).

Pædiatrisk population

Behandling af kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi (CINV) hos børn i alderen

6 måneder.

Profylakse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning hos børn i alderen

måned.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Oral brug.

Forskellige styrker og formuleringer er tilgængelige til de forskellige doseringsregimer.

Kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi og strålebehandling

Voksne

Det emetogene potentiale af kræftbehandlingen afhænger af doseringen og det anvendte

kombinationsregime af kemoterapi og strålebehandling. Administrationsvej og dosering af

ondansetron bør være fleksibel og udvalgt som vist nedenfor:

Emetogen kemoterapi og strålebehandling

Patienter, der modtager emetogen kemoterapi eller strålebehandling, kan behandles med

ondansetron oralt eller intravenøst.

Hos de fleste patienter, der modtager emetogen kemoterapi eller strålebehandling, bør

ondansetron indgives som intravenøs injektion umiddelbart inden behandling efterfulgt af

8 mg oralt hver 12. time.

Ved oral indgivelse: 8 mg 1-2 timer før behandling efterfulgt af 8 mg oralt 12 timer senere.

For at beskytte mod forsinket eller forlænget emesis efter de første 24 timer, fortsættes oral

behandling med ondansetron i op til fem dage efter afsluttet behandling. Den anbefalede

orale dosis er 8 mg, der skal indtages to gange daglig.

Høj-emetogen kemoterapi:

Ondansetron kan gives intravenøst til patienter, der modtager høj-emetogen kemoterapi,

f.eks. cisplatin i høje doser.

Den anbefalede orale dosis er 24 mg, som tages sammen med oral dexamethason

natriumphosphat 12 mg, 1-2 timer før behandling.

For at beskytte mod forsinket eller forlænget emesis efter de første 24 timer, fortsættes oral

behandling med ondansetron i op til 5 dage efter afsluttet behandling. Den anbefalede dosis

ved oral indgift er 8 mg to gange daglig.

35328_spc.doc

Side 2 af 15

Pædiatrisk population

Kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi hos børn i alderen

6 måneder samt unge

Dosis til kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi kan beregnes ud fra

legemsoverfladearealet (BSA) eller vægt – se nedenfor. Doseringer baseret på vægt giver

højere totale daglige doser sammenlignet med doseringer baseret på BSA (se pkt. 4.4 og

5.1).

Der foreligger ingen data fra kontrollerede kliniske forsøg vedrørende brug af ondansetron

til profylakse af forsinket eller forlænget kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi.

Der foreligger ingen data fra kontrollerede kliniske forsøg vedrørende brug af ondansetron

til behandling af kvalme og opkastning forårsaget af strålebehandling hos børn.

Dosering ud fra BSA

Ondansetron bør administreres som en enkelt intravenøs dosis på 5 mg/m

umiddelbart

inden kemoterapi. Intravenøs dosis må ikke overstige 8 mg.

Oral dosering kan igangsættes 12 timer senere og kan fortsættes i op til 5 dage – se tabel 1

nedenfor

Total daglig dosis må ikke overstige voksendosis på 32 mg

Tabel 1: BSA-baseret dosering ved kemoterapi – Børn i alderen

6 måneder samt unge

Dag 1

Dag 2-6

< 0,6 m

5 mg/m

i.v.

2 mg som oral opløsning efter 12 timer

2 mg som oral opløsning eller tablet

hver 12. time

≥0,6 m

5 mg/m

i.v.

4 mg som oral opløsning eller tablet efter

12 timer

4 mg som oral opløsning eller tablet

hver 12. time

Intravenøs dosis må ikke overstige 8mg

Total daglig dosis må ikke overstige voksendosis på 32 mg

Dosering ud fra legemsvægt:

Dosering baseret på legemsvægt resulterer i højere totale daglige doser sammenlignet med

BSA-baseret dosering (se pkt. 4.4 og 5.1)

Ondansetron bør administreres som en enkelt intravenøs dosis på 0,15 mg/kg umiddelbart

inden kemoterapi. Intravenøs dosis må ikke overstige 8 mg

Yderligere to intravenøse doser kan gives med et interval på 4 timer. Total daglig dosis må

ikke overstige voksendosis på 32 mg

Oral behandling kan igangsættes 12 timer senere og kan fortsættes i op til 5 dage (tabel 2

nedenfor)

Tabel 2: Vægt-baseret dosering ved kemoterapi – Børn i alderen

6 måneder samt unge

Vægt

Dag 1

Dag 2-6

≤ 10 kg

Op til 3 doser på 0,15 mg/kg med 4

timers interval

2 mg oral opløsning eller tablet

hver 12. time

35328_spc.doc

Side 3 af 15

> 10 kg

Op til 3 doser på 0,15 mg/kg med 4

timers interval

4 mg oral opløsning eller tablet

hver

12. time

Intravenøs dosis må ikke overstige 8mg

Total daglig dosis må ikke overstige voksendosis på 32 mg

Ældre

Ondansetron tolereres godt af patienter over 65 år, og det er ikke nødvendigt at ændre

dosis, doseringsfrekvens eller administrationsvej.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ikke påkrævet ændring af daglig dosis eller doseringshyppighed eller

administrationsvej.

Patienter med nedsat leverfunktion

Clearance af ondansetron reduceres signifikant og halveringstid i serum forlænges

signifikant hos personer med moderat eller svært nedsat leverfunktion. Hos disse patienter

bør en samlet daglig dosis på 8 mg ikke overskrides, og derfor anbefales parenteral eller

oral administration.

Patienter med dårlig spartein/debrisoquin metabolisme

Udskillelseshalveringstiden for ondansetron er ikke ændret hos personer klassificeret som

udvisende dårlig metabolisering af spartein og debrisoquin. Derfor vil gentagen dosering til

disse patienter ikke give lægemiddeleksponeringsværdier, der er anderledes end for den

øvrige befolkning. Det er ikke nødvendigt at ændre dosis eller doseringsfrekvens.

Postoperativ kvalme og opkastning (PONV)

Voksne

Forebyggelse af postoperativ kvalme og opkastning

Profylakse af PONV: Ondansetron kan administreres oralt eller som intravenøs injektion.

Oral administration:

16 mg en time før anæstesi.

Alternativt, 8 mg en time før anæstesi efterfulgt af yderligere to doser à 8 mg i 8-timers

intervaller.

Behandling af etableret PONV

Til behandling af etableret PONV anbefales injektion.

35328_spc.doc

Side 4 af 15

Pædiatrisk population

Postoperativ kvalme og opkastning hos børn i alderen

1 måned samt unge

Der er ikke udført studier af brugen af oralt administreret ondansetron til profylakse eller

behandling af postoperativ kvalme og opkastning. Langsom intravenøs injektion anbefales

til dette formål.

Der foreligger ingen data om brug af ondansetron til behandling af postoperativ kvalme og

opkastning hos børn under 2 år.

Ældre

Erfaring ved brug af ondansetron til profylakse og behandling af PONV er begrænset.

Ondansetron tolereres imidlertid godt af patienter på over 65 år, som får kemoterapi.

Særlige patientgrupper:

Patienter med nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis, doseringsfrekvens eller administrationsvej.

Patienter med nedsat leverfunktion

Clearance af ondansetron reduceres signifikant og halveringstid i serum forlænges

signifikant hos patienter med moderat eller svær nedsat leverfunktion. Hos disse patienter

bør den daglige dosis ikke overskride 8 mg og derfor anbefales parenteral eller oral

administration.

Patienter med nedsat spartein-/debrisoquinmetabolisme

Eliminationshalveringstiden af ondansetron ændres ikke hos patienter, der kan klassificeres

som ”poor metabolisers” af spartein eller debrisoquin. Derfor vil gentagen dosering hos

disse patienter give samme niveau af lægemiddeleksponering som hos den øvrige

population. Det er ikke nødvendigt at ændre dosis, doseringsfrekvens eller

administrationsvej.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ondansetron eller andre selektive 5-HT

-receptor antagonister

(f.eks. granisetron, dolasetron) eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Samtidig brug af apomorfin (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hypersentive reaktioner er blevet rapporteret hos patienter, som har udvist

hypersensitivitet over for andre selektive 5-HT3 recepter antagonister. Respiratoriske

hændelser bør behandles symptomatisk, og læger bør være særligt opmærksom på disse, da

de kan være forløbere for overfølsomhedsreaktioner.

Meget sjældent og overvejende ved intravenøs ondansetron er transiente EKG ændringer

inklusive forlængelse af QT intervallet rapporteret. Ondansetron forlænger QT-intervallet

på en dosisafhængig måde (se pkt. 5.1).

35328_spc.doc

Side 5 af 15

Der er desuden efter markedsføring rapporteret tilfælde af Torsade de Pointes hos

patienter, som får ondansetron. Undgå at bruge ondansetron til patienter med medfødt langt

QT-syndrom.

Ondansetron bør administreres med forsigtighed til patienter som har eller kan udvikle

forlængelse af QTc. Disse tilstande omfatter patienter med elektrolytanomalier,

hjerteinsufficiens, bradyarytmier eller patienter, som tager andre lægemidler, der medfører

QT-forlængelse eller elektrolytanomalier.

Forsigtighed bør derfor udvises hos patienter med hjertearytmier eller

hjerteoverledningsforstyrrelser, hos patienter i behandling med antiarytmika eller

betablokkere og hos patienter med signifikante elektrolytforstyrrelser.

Hypokalæmi og hypomagnesiæmi skal korrigeres inden administration af ondansetron.

Der har været rapporter efter markedsføring omhandlende patienter med serotoninsyndrom

(herunder ændret mental tilstand, autonom ustabilitet og neuromuskulære abnormaliteter)

efter samtidig brug af ondansetron og andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI og

SNRI). Hvis samtidig behandling med ondansetron og andre præparater med serotonerg

virkning er klinisk begrundet, tilrådes passende overvågning af patienten.

Da det er kendt, at ondansetron øger transittiden i tyktarmen, bør patienter med tegn på

subakut tarmobstruktion overvåges efter administration.

Hos patienter, som får foretaget et adenotonsillært indgreb, kan forebyggelse af kvalme og

opkastning med ondansetron skjule en okkult blødning. Derfor bør disse patienter følges

nøje efter administration af ondansetron.

Hos hjertepatienter (med arytmier eller ledningsafvigelser) bør der udvises forsigtighed

med anvendelse af ondansetron, hvis de samtidig behandles med anæstetika eller hvis de er

i behandling med antiarytmetika eller beta-blokkere, da der kun er begrænset erfaring med

brug af ondansetron til hjertepatienter.

Dette lægemiddel bør ikke anvendes til patienter med sjælden, arvelig galactoseintolerans,

en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

Pædiatrisk population

Pædiatriske patienter, der får ondansetron sammen med hepatotoksiske kemoterapeutika,

bør nøje overvåges for nedsat leverfunktion.

Kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi

Ved udregning af dosis baseret på mg/kg og ved administration af tre doser med 4 timers

intervaller, bliver den totale daglige dosis højere, end hvis der gives en enkelt dosis på 5

mg/m

efterfulgt af en oral dosis. Der er ikke foretaget en sammenligning af virkningen af

disse to forskellige doseringer i kliniske forsøg. Kryds-sammenligning af forsøg tyder på

ens virkning af begge doseringer (se pkt. 5.1).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der findes ingen data, som viser, at ondansetron inducerer eller hæmmer metabolismen af

co-administrerede lægemidler. Specifikke studier har vist, at ondansetron ikke interagerer

35328_spc.doc

Side 6 af 15

med alkohol, temazepam, furosemid, alfentanil, tramadol, morfin, lignokain, propofol og

thiopental.

Ondansetron metaboliseres af adskillige hepatiske cytochrom P-450 enzymer: CYP3A4,

CYP2D6 og CYP1A2. På grund af mangfoldigheden af enzymer, der kan metabolisere

ondansetron, bliver enzymhæmning eller nedsat aktivitet af et enzym (f.eks. genetisk

mangel på CYP2D6) normalt kompenseret for af andre enzymer og resulterer kun i en lille

eller ikke signifikant ændring i den totale ondansetron clearance eller doseringsbehov.

Phenytoin, Carbamazepin og Rifampicin

Hos patienter behandlet med potente CYP3A4 inducere (dvs. phenytoin, carbamazepin og

rifampicin) forøgedes den orale clearance af ondansetron og ondansetronkoncentrationerne

i blodet blev mindsket.

Tramadol

Data fra små kliniske studier tyder på, at ondansetron reducerer den analgetiske virkning af

tramadol.

Brug af ondansetron sammen med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, kan resultere i

yderligere QT-forlængelse. Samtidig brug af ondansetron med kardiotoksiske lægemidler

(f.eks. antracykliner såsom doxorubicin, daunorubicin eller trastuzumab), antibiotika

(såsom erythromycin eller ketoconazol), antiarytmika (såsom amiodaron) og betablokkere

(såsom atenolol eller timolol) kan øge risikoen for arytmier (se pkt. 4.4).

Der har været rapporter efter markedsføring omhandlende patienter med serotoninsyndrom

(herunder ændret mental tilstand, autonom ustabilitet og neuromuskulære abnormaliteter)

efter samtidig brug af ondansetron og andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI og

SNRI) (se pkt. 4.4).

Apomorfin

Ud fra rapporter om udtalt hypotension og bevidstløshed, når ondansetron blev

administreret sammen med apomorfinhydrochlorid, er samtidig brug med apomorfin

kontraindiceret.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Anvendelse i graviditeten er ikke blevet dokumenteret og kan ikke anbefales.

Indtil videre er der ikke andre relevante epidemiologiske data tilgængelige. Sikkerheden af

ondansetron under graviditet er ikke fastlagt. Dyreforsøg indicerer ikke nogle direkte eller

indirekte skadelige virkninger med hensyn til embryonal eller føtal udvikling,

svangerskabet og fødsel eller den postnatale udvikling. Skønt dyreforsøg ikke altid kan

forudsige reaktionen hos mennesker, anbefales brugen af ondansetron ikke under

graviditet. Hvis ondansetron-behandling vurderes absolut nødvendig, skal forsigtighed

udvises ved ordination til gravide kvinder, især i første trimester. Der skal foretages en

nøje vurdering af risici og fordele.

35328_spc.doc

Side 7 af 15

Amning

Undersøgelser har vist, at ondansetron udskilles i modermælk hos diende dyr (se pkt. 5.3).

Det anbefales derfor, at mødre, som er i behandling med ondansetron, ikke ammer deres

børn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

I psykomotoriske tests påvirker ondansetron ikke ydeevnen og forårsager heller ikke

sedation.

Ondansetrons farmakologi forudsiger ingen skadelig virkning på sådanne aktiviteter.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger er nedenfor nævnt og i systemorganklasser og opdelt efter hyppighed.

Hyppigheden er defineret som: Meget almindelig (≥1/10), Almindelig (≥1/100 til <1/10),

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og Meget sjælden

(<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter). Meget almindelige, almindelige og ikke

almindelige bivirkninger er generelt fastlagt via data fra kliniske forsøg. Forekomsten hos

placebo er taget i betragtning. Sjældne eller meget sjældne bivirkninger er generelt fundet

efter indberetninger efter markedsføring.

Følgende hyppigheder er estimeret ud fra de anbefalede standarddoser for ondansetron i

henhold til indikation og formulering.

Bivirkningsprofilen for børn og unge er sammenlignelig med, hvad der er set hos voksne.

Immunsystemet

Sjælden

Umiddelbare overfølsomhedsreaktioner, af og til alvorlige, inklusive

anafylaksi

Nervesystem

Meget

almindelig

Hovedpine

Ikke

almindelig

Krampeanfald, bevægelsesforstyrrelser (herunder ekstrapyramidale

reaktioner, såsom okulogyr krise/dystoniske reaktioner og dyskinesia).

Øjne

Sjælden

Forbigående synsforstyrrelser (f.eks. sløret syn) overvejende under hurtig

intravenøs administration.

Meget sjælden

Forbigående blindhed overvejende ved intravenøs administration.

Hjerte

Ikke

almindelig

Hjertearytmier, brystsmerter med eller uden ST-segment depression,

bradykardi

35328_spc.doc

Side 8 af 15

Sjælden

Transiente EKG ændringer inklusive forlængelse af QT intervallet

(herunder Torsade de pointes).

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Følelse af rødme og varme.

Ikke

almindelig

Hypotension.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke

almindelig

Hikke

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Obstipation.

Lever og galdeveje

Ikke

almindelig

Asymptomatiske stigninger i leverfunktionsprøver.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Lokale reaktioner på i.v.-injektionsstedet

Observeret uden definitiv evidens på kliniske følgetilstande.

I størstedelen af de rapporterede tilfælde med blindhed forsvandt denne inden for 20 minutter.

De fleste af disse patienter havde modtaget kemoterapi, som inkluderede cisplatin. Nogle af

tilfældene med forbigående blindhed var rapporteret med cortical oprindelse.

Dette er observeret almindeligt forekommende hos patienter, der er i kemoterapi med cisplatin.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer og tegn

Der er begrænset viden om overdosering med ondansetron. I de fleste tilfælde var

symptomerne de samme som for dem, der allerede var rapporteret fra patienter, der modtog

35328_spc.doc

Side 9 af 15

de anbefalede doseringer (se pkt. 4.8). De rapporterede symptomer omfatter

synsforstyrrelser, alvorlig obstipation, hypotension og et vasovagelt anfald med

forbigående andengrads AV-blok. I alle tilfældene kom patienterne sig fuldstændigt.

Ondansetron forlænger QT-intervallet på en dosisafhængig måde. EKG monitorering

anbefales i tilfælde af en overdosis.

Behandling

Der findes ingen specifik antidot mod ondansetron. Ved mistanke om overdosering bør der

derfor gives passende symptomatisk og understøttende behandling.

Det anbefales ikke at anvende ipecacuanha til behandling af overdosering med

ondansetron, da patienterne højst sandsynligt ikke vil reagere på grund af den anti-

emetiske virkning af ondansetron.

Pædiatrisk population

Pædiatriske tilfælde konsistente med serotoninsyndrom er blevet rapporteret efter utilsigtet

oral overdosis af ondansetron (estimeret indtagelse overstigende 4 mg/kg) hos spædbørn

og børn i alderen 12 måneder til 2 år.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 04 AA 01. Antiemetika og antinausantika, serotonin (5HT

) antagonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Ondansetron er en potent, særdeles selektiv 5HT

-receptor antagonist.

Den nøjagtige virkningsmekanisme ved kontrol af kvalme og opkastning er ukendt.

Kemoterapeutiske lægemidler og strålebehandling kan medføre frigørelse af 5HT i

tyndtarmen, hvilket kan initiere opkastningsrefleksen ved aktivering af afferente

vagusnerver via 5HT

-receptorer. Ondansetron blokerer initieringen af denne refleks.

Aktivering af afferente vagusnerver kan desuden forårsage frigørelse af 5HT i area

postrema (lokaliseret i bunden af den fjerde ventrikel), hvilket kan fremme emesis gennem

en central mekanisme. Ondansetrons effekt ved kvalme og opkastning induceret af

cytotoksisk kemoterapi og strålebehandling skyldes dermed sandsynligvis antagonisme af

-receptorer på neuroner lokaliseret såvel i det perifere som det centrale nervesystem.

Virkningsmekanismen ved postoperativ kvalme og opkastning er ukendt, men der kan

være fælles nervebaner som ved cytotoksisk induceret kvalme og opkastning.

I et farmakopsykologisk studie af frivillige forsøgspersoner viste ondansetron ingen sedativ

effekt.

Ondansetron ændrer ikke plasmakoncentrationen af prolaktin.

Ondansetrons rolle ved opiat-induceret emesis er endnu ikke fastlagt.

35328_spc.doc

Side 10 af 15

Kliniske forsøg

Pædiatrisk population

Kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi

Virkningen af ondansetron til kontrol af kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi

ved cancer er vurderet i et dobbeltblindet, randomiseret forsøg med 415 patienter i alderen

1-18 år. På dagene, hvor der blev givet kemoterapi, fik patienterne enten 5 mg/m

ondansetron i.v. + 4 mg ondansetron oralt 8-12 timer efter behandlingen eller 0,45 mg/kg

ondansetron i.v. + placebo oralt 8-12 timer efter behandlingen. Efter kemoterapi-

behandlingen fik begge grupper 4 mg ondansetron som oral opløsning to gange daglig i 3

dage. Fuldstændig kontrol af opkastning pga. kemoterapi på den værste dag var 49 % (5

mg/m

i.v. + 4 mg ondansetron oralt) og 41 % (0,45 mg/kg i.v. + placebo oralt). Efter

kemoterapibehandlingen fik begge grupper 4 mg ondansetron oral opløsning 2 gange

daglig i 3 dage.

Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret forsøg med 438 patienter i alderen 1-

17 år viste fuldstændig kontrol af opkastning på kemoterapiens værste dag hos 73 % af

patienterne, når ondansetron blev givet intravenøst ved en dosis på 5 mg/m

i.v. sammen

med 2-4 mg dexametason oralt, og hos 71 % af patienterne, når ondansetron blev givet

som oral opløsning ved en dosis på 8 mg + 2-4 mg dexametason oralt på de dage, hvor der

blev givet kemoterapi.

Efter kemoterapibehandlingen fik begge grupper 4 mg ondansetron som oral opløsning to

gange daglig i 2 dage.

Virkningen af ondansetron hos 75 børn i alderen 6-48 måneder er undersøgt i et ublindet,

ikke-sammenlignende forsøg med en enkelt arm. Alle børnene fik tre doser 0,15 mg/kg

ondansetron i.v., indgivet henholdsvis 30 minutter før kemoterapibehandlingen, 4 timer

efter den første dosis og 8 timer efter den første dosis. Der blev opnået fuldstændig kontrol

af opkastning hos 56 % af patienterne.

Et andet ublindet, ikke-sammenlignende forsøg med en enkelt arm undersøgte virkningen

af en i.v.-dosis på 0,15 mg/kg ondansetron efterfulgt af to orale ondansetron-doser på 4 mg

til børn i alderen < 12 år og 8 mg til børn i alderen ≥12 år (i alt antal børn n = 28). Der blev

opnået fuldstændig kontrol af opkastning hos 42 % af patienterne.

Profylakse af postoperativ kvalme og opkastning

Virkningen af en enkelt dosis ondansetron til profylakse af postoperativ kvalme og

opkastning blev undersøgt i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg

med 670 børn i alderen 1-24 måneder (alder efter undfangelse ≥ 44 uger, vægt ≥ 3 kg). De

inkluderede personer skulle have foretaget en elektiv operation i fuld bedøvelse og havde

en ASA-status på ≤ III. Der blev givet en enkelt dosis ondansetron på 0,1 mg/kg i løbet af

de første 5 minutter efter anlæggelsen af bedøvelsen. Andelen af personer, som havde

mindst én opkastning i løbet af vurderingsperioden på 24 timer (ITT) var større for

patienterne, der fik placebo end for dem, der fik ondansetron (28 % mod 11 %, p <0,0001).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral indgift absorberes ondansetron passivt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen og

undergår første-passage metabolisme (biotilgængelighed er ca. 60 %). Maksimale

35328_spc.doc

Side 11 af 15

plasmakoncentrationer på omkring 30 ng/ml opnås ca. 1,5 timer efter en 8 mg dosis. Ved

doser, der er større end 8 mg, er stigningen i den systemiske eksponering for ondansetron

mere end proportional med dosis. Dette kan afspejle en vis reduktion i første-passage

metabolismen ved højere doser. Biotilgængeligheden efter oral indgift er lettere forhøjet

efter fødeindtagelse, men er upåvirket af antacida. Studier med raske, ældre frivillige har

vist en svag men signifikant aldersrelateret stigning i både oral biotilgængelighed (65 %)

og i halveringstid (5 timer) for ondansetron. Der er påvist kønsforskelle i ondansetrons

fordeling. Kvinder har en hurtigere og mere omfattende absorption efter oral dosering,

samt en reduceret systemisk clearance og fordelingsvolumen (vægtjusteret).

Fordelingen af ondansetron efter oral, intramuskulær (i.m.) og intravenøs (i.v.) dosering er

ens. Den terminale halveringstid er på ca. 3 timer og steady-state fordelingsvolumen er ca.

140 l. Der opnås en ækvivalent systemisk eksponering ved i.m.- og i.v.-administration af

ondansetron.

Ondansetron har en proteinbindingsgrad på 70-76 %. En direkte korrelation mellem

plasmakoncentrationen og antiemetisk effekt er ikke påvist. Ondansetron udskilles

hovedsageligt fra det systemiske kredsløb ved hepatisk metabolisme via multiple

enzymatiske veje. Mindre end 5 % af den absorberede dosis udskilles uændret i urinen.

Den manglende tilstedeværelse af enzymet CYP2D6 påvirker ikke ondansetrons

farmakokinetik. Ondansetrons farmakokinetiske egenskaber ændres ikke ved gentagen

dosering.

Særlige patientpopulationer

Pædiatrisk population

Børn og unge (fra 1 måned til 17 år)

Hos pædiatriske patienter på 1-4 måneder (n=19), der blev opereret, var den

vægtnormaliserede clearance ca. 30 % langsommere end hos patienter på 5-24 måneder

(n=22), men sammenlignelig med patienter på 3-12 år. Halveringstiden hos

patientpopulationen på 1-4 måneder var i gennemsnit 6,7 timer, mens den var 2,9 timer hos

patienter i aldersintervallet 5-24 måneder og 3-12 år. Forskellene i de farmakokinetiske

parametre i patientpopulationen på 1-4 måneder kan til dels forklares ved en højere

procentdel af total kropsvæske hos nyfødte og spædbørn, og et større distributionsvolumen

for vandopløselige lægemidler som ondansetron.

Hos pædiatriske patienter i alderen 3-12 år, der blev opereret og fik fuld bedøvelse, var

ondansetrons absolutte værdier for både clearance og fordelingsvolumen nedsat i forhold

til værdier med voksne patienter. Begge parametre steg lineært med vægten og i 12-års

alderen var værdierne tæt på værdier hos unge voksne. Efter normalisering i forhold til

legemsvægten var værdierne for clearance og fordelingsvolumen de samme i alle

aldersgrupperne. Brug af vægtbaseret dosering vil kompensere for aldersrelaterede

svingninger, og virker ved at normalisere den systemiske eksponering hos pædiatriske

patienter.

Der er lavet populations-farmakokinetiske analyser efter i.v. administration af ondansetron

til 74 pædiatriske cancerpatienter i alderen fra 6 til 48 måneder, og til 41 opererede

patienter i alderen 1 til 24 måneder. Baseret på populationens farmakokinetiske parametre

for patienter på 1 til 48 måneder, vil administration af den voksen-baserede dosis (0,15

35328_spc.doc

Side 12 af 15

mg/kg i.v. hver 4. time i alt 3 gange), resultere i en systemisk eksponering (AUC), der er

sammenlignelig med det, der er observeret i pædiatriske opererede patienter (i alderen 5 til

24 måneder), pædiatriske cancerpatienter (i alderen 4 til 12 år), og opererede patienter (i

alderen 3 til 12 år) ved ens doser som vist i tabel C. Denne eksponering (AUC) svarer til

eksponering-virkning forholdet beskrevet tidligere for pædiatriske cancerpatienter, som

viste en 50 % til 90 % responsrate med AUC-værdier fra 170 til 250 ng.t/ml.

Forsøg

Patientpopulation

(intravenøs dosis)

Alder

(ng.t/L)

(L/t/kg)

(L/kg)

Geometrisk gennemsnit

Gennemsnit

S3A40319

Operation

(0,1 eller

0,2 mg/kg)

1 til 4

måneder

0,401

S3A40319

Operation

(0,1 eller 0,2

mg/kg)

5 til 24

måneder

0,581

S3A40320 &

S3A40319

Pop PK

Cancer/ operation

(0,15mg/kg q4t/

0,1 eller 0,2mg/kg)

1 til 48

måneder

0,582

3,65

S3KG02

Operation

(2 mg eller 4 mg)

3 til 12 år

0,439

1,65

S3A-150

Cancer

(0,15 mg/kg q 4t)

4 til 18 år

0,599

Ondansetron enkeltdosis intravenøst: 0,1 eller 0,2 mg/kg

Population PK-patienter: 64 % cancerpatienter og 36 % operationspatienter

Populations-estimater vist: AUC baseret på dosis på 0,15 mg/kg

Ondansetron enkeltdosis intravenøst: 2 mg (3 til 7 år) eller 4 mg (8 til 12 år).

Patienter med nedsat leverfunktion

Efter oral, intravenøs eller intramuskulær dosering hos patienter med svært nedsat

leverfunktion, reduceres ondansetrons systematiske clearance markant med en forlænget

elimineringshalveringstid (15-32 timer) og en oral biotilgængelighed, som nærmer sig 100

% som følge af reduceret præ-systemisk metabolisme.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet

og karcinogenicitet.

Ondansetron og dets metabolitter akkumuleres i rotters mælk med en mælk/plasmaratio på

5,2:1.

Mikromolære koncentrationer af ondansetron blokerede klonede hERG-kaliumkanaler i

menneskehjerter. Den kliniske relevans af dette er uklar.

35328_spc.doc

Side 13 af 15

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Stivelse, pregelatineret (majs)

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Hypromellose

Hydroxypropylcellulose

Propylenglycol

Sorbitanoleat

Sorbinsyre

Vanillin

Titandioxid (E171)

Quinolingult (E104)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/Al blister

Pakningsstørrelser

4 mg: 6, 10, 50 og 100 stk.

8 mg: 6, 10, 15, 30, 50 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen International S.A.

4, Dervenakion str.

15351 Pallini, Attikis

Grækenland

35328_spc.doc

Side 14 af 15

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

4 mg: 35327

8 mg: 35328

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. september 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

17. maj 2016

35328_spc.doc

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety