Ondansetron "Vian"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ondansetron "Vian" 2 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ondansetron "Vian" 2 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 34811
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ondansetron “Vian” 2 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

Ondansetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ondansetron “Vian”

Sådan skal du tage Ondansetron “Vian”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ondansetron “Vian” tilhører en gruppe af lægemidler, der hedder antiemetika.

Ondansetron ”Vian” anvendes til behandling og/eller forebyggelse af :

kvalme eller opkastning forårsaget af kemoterapi eller strålebehandling mod kræft.

kvalme eller opkastning efter en operation.

Spørg din læge, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet hvis du ønsker mere information om disse

anvendelsesområder.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ondansetron ”Vian”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Ondansetron “Vian”

hvis du er allergisk over for ondansetron eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin der er

nævnt i punkt 6, eller over for medicin fra samme gruppe (f. eks. granisetron eller dolasetron).

hvis du er i behandling med apomorfin (et lægemiddel der anvendes til behandling af patienter med

Parkinsons sygdom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet før du tager Ondansetron ”Vian”

hvis du har en forsnævring i maven eller tarmen eller lider af forstoppelse

hvis du har fået at vide, at din lever ikke fungerer normalt

hvis du lige har fået eller snart skal have fjernet polypper eller mandler

hvis du har hjerteproblemer (f. eks. hjerterytmeforstyrrelser) og skal opereres under fuld bedøvelse

hvis du har forstyrrelser i saltbalancen (f.eks. for lavt kalium- eller magnesiumkoncentration i blodet).

Kontakt omgående lægen

hvis du pludselig får problemer med vejrtrækningen, som kan være et tegn på overfølsomhed

hvis du får symptomer på et ”serotoninsyndrom” (en farlig lægemiddelreaktion) med symptomer som

feber, muskeltrækninger, forvirring, ophidselse, blodtryksproblemer, hjertebanken, diarre,

kulderystelser og abnorme reflekser.

Fortæl det til lægen, hvis noget af det ovenstående gælder for dig.

Brug af anden medicin sammen med Ondansetron ”Vian”

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt

kosttilskud.

Du må ikke behandles med Ondansetron ”Vian”, hvis du får apomorfin (et lægemiddel til behandling af

patienter med Parkinsons sygdom).

Du skal sige det lægen, hvis du tager noget af følgende medicin:

Det smertestillende stof, som kaldes tramadol: Den smertestillende virkning kan nedsættes

Visse lægemidler mod epilepsi, f.eks. phenytoin eller carbamazepin: Virkningen af ondansetron kan

være nedsat

En bakteriedræbende medicin, som kaldes rifampicin, som anvendes til behandling af tuberkulose,

spedalskhed og nogle andre infektioner: Ondansetrons virkning kan nedsættes

Lægemidler mod infektioner som antibiotika (erythromycin)

Lægemidler mod svampeinfektioner (ketoconazol)

Lægemidler mod kræft, som har en celledræbende virkning, f. eks. anthracykliner, doxorubicin,

daunorubicin eller trastuzumab

Lægemidler mod forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmæssig eller for langsom puls), som amiodaron

Hjertemedicin (betablokkere, som atenolol eller timolol)

Lægemidler som kan ændre din saltbalance (f. eks. vanddrivende medicin)

Visse lægemidler mod depression (selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRIs- f.eks. citalopram)) og

serotonin/noradrenalin-genoptagshæmmere (SNRIs- f.eks. venlaflaxin).

Brug af Ondansetron “Vian” sammen med mad og drikke

Ikke relevant. Du får denne medicin som injektion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Ondansetron “Vian” bør kun anvendes med forsigtighed under graviditeten. Spørg din læge til råds.

Amning:

Ondansetron “Vian” bør ikke anvendes hvis du ammer. Ondansetron udskilles i modermælken. Spørg din

læge til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ondansetron har ingen eller ubetydelig virkning på evnen til at færdes sikkert i trafikken eller betjene

maksiner.

Ondansetron “Vian” indeholder natrium

Denne medicin indeholder 2,51 mmol (57,67 mg) natrium pr. højeste daglige dosis. Hvis du er på natrium-

eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du tage Ondansetron “Vian”

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Indgivelsesmåde

Ondansetron “Vian” gives som intravenøs injektion (i en blodåre) eller, efter fortynding, som intravenøs

infusion (over længere tid). Sædvanligvis gives det af en læge eller en sygeplejerske.

Dosering

Voksne & ældre

Lægen afgør, hvilken ondansetron-dosis, der er den korrekte til dig.

Dosis varierer alt efter din medicinske behandling (kemoterapi eller operation), din leverfunktion og efter,

om det gives ved injektion eller infusion.

Behandling af kvalme og opkastning på grund af kemoterapi og strålebehandling,

Ved kemoterapi eller strålebehandling er den normale dosis til voksne 8-32 mg ondansetron dagligt.

Den sædvanlige dosis er 8 mg, som gives i en vene over 15 minutter umiddelbart inden behandling efterfulgt

af 8 mg som tablet eller opløsning hver 12. time.

For at forebygge forsinket eller længerevarende kvalme eller opkastning efter de første 24 timer kan en

behandling med ondansetron, som tabletter, opløsning eller som stikpiller fortsættes i op til 5 dage efter et

behandlingsforløb.

Børn fra 6 måneder:

Lægen vil bestemme dosis. Følg altid lægens anvisning.

Kvalme og opkastning ved kemoterapi: Dosis er individuel og afhænger af barnets kropsareal eller

vægt. Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er, og hvor længe behandlingen varer. Den totale daglige

dosis må ikke overstige voksendosis. Oral behandling kan startes efter 12 timer og kan fortsættes i

op til 5 dage.

Behandling af alvorlig kvalme og opkastning på grund af kemoterapi og strålebehandling

Lægen afgør hvilken ondansetron-dosis der vil blive givet og hvordan ondansetron vil blive givet til dig.

Behandling af patienter med kvalme og opkastning efter en operation (PONV)

Forebyggelse af PONV (kvalme og opkastning efter en operation)

Voksne

Til forebyggelse af PONV kan der gives ondansetron som tablet eller som injektion i en blodåre.

Lægen afgør Ondansetron-dosis. Følg altid lægens anvisning.

Behandling af bestående PONV

Voksne:

Lægen afgør Ondansetron-dosis. Følg altid lægens anvisning. Sædvanligvis indgives en enkelt dosis på 4 mg

ved langsom injektion i en blodåre.

Børn fra 1 måned:

Lægen vil bestemme dosis. Følg altid lægens anvisning.

Kvalme og opkastning ved operation: Der gives en enkelt dosis på 0,1 mg/kg kropsvægt op til højst

4 mg, enten før, under eller efter start på bedøvelse. Gives som injektion. Dosis kan alternativt gives

efter operationen.

Patienter med leversygdom:

Du vil få ondansetron på samme måde som andre patienter, men den samlede daglige dosis vil blive nedsat

til højst 8 mg.

Hvis du har fået for meget af Ondansetron “Vian”

Der vides ikke meget om overdosering af ondansetron. Hos nogle få patienter er følgende

virkninger set: Synsforstyrrelser, alvorlig forstoppelse, lavt blodtryk og bevidstløshed. I alle tilfælde

forsvandt symptomerne fuldstændigt. Der findes ingen specifik modgift mod ondansetron. Hvis

der er mistanke om overdosering, er det derfor kun symptomerne, som bør behandles.

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du tror du har fået mere af Ondansetron ”Vian”, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Fortæl det til lægen, hvis du får et

eller flere af de nævnte symptomer.

Hvis du holder op med at bruge Ondansetron “Vian”

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hyppigheden af bivirkninger klassificeres som følger:

Meget almindelig: Forekommer hos flere end l ud af 10 behandlede

Almindelig: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede

Ikke almindelig: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede

Sjælden: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede

Meget sjælden: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede, herunder isolerede rapporter

Immunsystemet

Sjælden:

Akutte overfølsomhedsreaktioner (situationer, hvor kroppen reagerer med en kraftig

immunreaktion over for et fremmed stof ), herunder livstruende allergisk reaktion. Dette

kan f.eks. være: Hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller svælg, som

kan medføre synke- eller vejrtrækningsbesvær. Endvidere kan der opstå udslæt eller kløe

og nældefeber.

Ændrede overfølsomhedsreaktioner er også set hos patienter, som var overfølsomme over

for lægemidler fra samme gruppe.

Hjerte

Ikke almindelig:

Lavt blodtryk, brystsmerter, ændringer i rytme af dit hjerteslag, langsom puls

Meget sjælden:

Forbigående forandringer i de elektriske impulser i hjertet (ekg-forandringer)

Nervesystemet

Meget almindelig: Hovedpine

Ikke almindelig: Ufrivillige bevægelsesforstyrrelser, f.eks. krampagtige bevægelser af øjeæblet, unormale

muskelsammentrækninger, som kan give spjæt eller ryk i kroppen, krampeanfald.

Sjælden:

Svimmelhed under hurtig infusion i en vene.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Ondansetron er kendt for at øge gennemgangstiden i tyktarmen og kan medføre

forstoppelse hos nogle patienter.

Lever og galdeveje

Ikke almindelig: Stigninger i leverfunktionsprøver, som ikke giver symptomer. Disse reaktioner er især set

hos patienter, som får kemoterapi med cisplatin.

Almene lidelser og reaktioner på indgivelsesstedet

Almindelig:

Overfølsomhedsreaktioner omkring injektionsstedet (f.eks. udslæt, nældefeber og kløe),

som i nogle tilfælde kan spredes langs den vene, hvor lægemidlet gives.

Luftveje:

Ikke almindelig: Hikke

Øjne:

Sjælden:

Forbigående synsforstyrrelser (f.eks. sløret syn) hovedsageligt ved hurtig intravenøs

indgift af ondansetron.

Meget sjælden:

Der er i enkelte tilfælde set forbigående blindhed hos patienter, som får kemoterapi,

herunder cisplatin. I de fleste af disse tilfælde forsvandt reaktionen igen efter 20 minutter.

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

Rødme eller varmefølelse

Ikke almindelig:

Lavt blodtryk

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevar ampullerne i den

ydre karton for at beskytte mod lys.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på ampullen og pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Holdbarhed efter åbning:

Injektionsvæske:

Skal anvendes umiddelbart efter anbrud.

Infusionsvæske:

Kemisk og fysisk stabilitet under anvendelse er dokumenteret for 24 timer ved 2-8

C. Set ud fra et

mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes umiddelbart. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er

opbevaringstid og -betingelser før anvendelse brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end 24

timer ved 2-8

C, med mindre fortynding er sket under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ondansetron “Vian” 2 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning indeholder

Det aktive stof er ondansetron.1 ml injektionsvæske, opløsning, indeholder 2,494 mg

ondansetronhydrochloriddihydrat svarende til 2 mg ondansetron. Én 2 ml ampul indeholder 4 mg

ondansetron, og én 4 ml ampul indeholder 8 mg ondansetron.

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker, natriumchlorid, citronsyremonohydrat og

natriumcitrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Ondansetron “Vian” er en klar opløsning.

Ondansetron “Vian” 2 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning leveres i en 2 ml (4 mg)

og 4 ml (8 mg) brun glasampul i pakninger med 1 eller 5 ampuller.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vian S.A.

Ermou 15 – Kifissia 14564

km National Road Athens-Lamia

Grækenland

Fremstiller

Vianex SA

Plant A

km Athens Lamia National Road, Metamorphossi, Attika,

Grækenland

For yderligere information om dette lægemiddel, kontakt den lokale repræsentant for indehaveren af

markedsføringstilladelsen.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2014

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Ondansetron ”Vian”

Island: Ondansetron Vian 2 mg/ml Stungulyf og innrennslislyf, lausn

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Administration

Indgivelsesmåde samt dosering bør afpasses I forhold til det benyttede regime. I.V.-administration bør

indgives som langsom injektion (ikke under 30 sekunder)/langsom infusion over 15 minutter. Der må ikke

gives enkeltdoser på mere end 16 mg (se SPC punkt 4.4, 4.8 og 5.1).

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing healthcare professionals and the public that preliminary results from a recently completed clinical study suggest that a 32 mg single intravenous dose of ondansetron (Zofran, ondansetron hydrochloride, and generics) may affect the electrical activity of the heart (QT interval prolongation), which could pre-dispose patients to develop an abnormal and potentially fatal heart rhythm known as Torsades de Pointes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2017

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling Lot 6400048 of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL packaged in a 2 mL prefilled single-use glass syringe to the hospital/user level. The product mislabeled as Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL contains syringes containing and labeled as Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE AND NALOXONE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE Tablet [SpecGx LLC]

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE AND NALOXONE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE Tablet [SpecGx LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [Claris Lifesciences Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

14-6-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jun 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed