Ondansetron "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ondansetron "Orifarm" 4 mg smeltetabletter
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • smeltetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ondansetron "Orifarm" 4 mg smeltetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44198
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ondansetron Orifarm 4 mg smeltetablet

Ondansetron Orifarm 8 mg smeltetablet

Ondansetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ondansetron Orifarm

Sådan skal du tage Ondansetron Orifarm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ondansetron Orifarm tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antiemetika.

Ondansetron hæmmer effekten

af neurotransmitteren serotonin i hjernen.

Serotonin forårsager kvalme og opkastning.

Ondansetron bruges til at forebygge eller behandle kvalme og opkastning, som skyldes kemoterapi eller

strålebehandling.

Desuden kan det bruges til at forebygge eller behandle kvalme og opkastning efter en

operation.

En smeltetablet er en særlig type tablet, som opløses meget hurtigt, når den lægges oven på tungen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ondansetron Orifarm

Tag ikke Ondansetron Orifarm

hvis du er allergisk over for ondansetron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ondansetron Orifarm

(angivet i pkt. 6).

hvis du tager apomorfin (medicin mod Parkinsons sygdom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Ondansetron Orifarm:

hvis du har forsnævringer i tarmene eller forstoppelse, da du skal være under særlig overvågning af

din læge.

hvis du er overfølsom over for andre lægemidler, som tilhører gruppen af selektive serotonin (5HT

receptorantagonister (f.eks. granisetron, dolasetron).

Det er muligt, at du også er overfølsom over for

ondansetron.

hvis du skal have eller for nylig har fået fjernet mandler, da behandlingen med Ondansetron Orifarm

kan skjule symptomer på indre blødninger.

hvis du er hjertepatient (med arytmier eller overledningsforstyrrelser) og er i behandling med anden

medicin på samme tid, f.eks. bedøvelsesmidler, antiarytmika eller betablokkere, da der er begrænsede

erfaringer med dette.

hvis du har nedsat leverfunktion.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ondansetron Orifarm.

Brug af anden medicin sammen med Ondansetron Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du er i behandling med:

epilepsimedicin (phenytoin, carbamazepin)

antibiotikum (rifampicin, erythromycin, ketokonazol)

smertestillende medicin (tramadol)

medicin mod hjerteproblemer, såsom unormal hjerterytme (amiodaron) og forhøjt blodtryk (atenolol,

timolol)

andre lægemidler der, ligesom ondansetron, påvirker serotonin (signalstof knyttet til nervesystemet) i

hjernen, f.eks. lægemidler til behandling af depression

lægemidler mod cancer (doxorubicin, daunorubicin, trastuzimab)

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at justere dosis.

Brug af Ondansetron Orifarm sammen med mad og drikke

Ondansetron Orifarm kan tages uafhængigt af måltider.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Der er kun begrænset erfaring med brug af Ondansetron Orifarm under graviditet.

Hvis du er gravid, og især

i første tre måneder af graviditeten, skal du kun bruge Ondansetron Orifarm, hvis din læge har fortalt dig det.

Amning:

Du bør ikke amme dit barn, mens du tager Ondansetron Orifarm.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ondansetron Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Ondansetron Orifarm medfører ikke sløvhed.

Ondansetron Orifarm indeholder aspartam og sorbitol

Dette lægemiddel indeholder aspartam, som er en kilde til fenylalanin. Det kan være skadeligt for mennesker

med Føllings sygdom.

Dette lægemiddel indeholder sorbitol.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig,

at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Ondansetron Orifarm

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller

sundhedspersonale.

Det er altid din læge, som bestemmer dosis, og lægen justerer dosen for dig, så du får

den optimale effekt.

Tal med din læge eller apoteket, hvis du mener, at Ondansetron Orifarms effekt er for stor eller lille.

Behandling og forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi eller strålebehandling

Voksne og ældre:

8 mg 1-2 timer inden kemoterapi eller strålebehandling og derefter 8 mg hver 12. time i op til 5 dage. Lægen

kan beslutte at give dig den første dosis som en indsprøjtning.

Børn (fra 6 måneder) og unge under 18 år:

Dosen er individuel og afhænger af barnets størrelse/legemsoverflade.

Ondansetron Orifarm må ikke bruges

til børn med en samlet legemsoverflade på mindre end 0,6 m

Behandling og forebyggelse af kvalme og opkastning efter operation

Voksne:

16 mg en time før bedøvelse eller alternativt 8 mg givet 1 time før bedøvelse og derefter yderligere 8 mg efter 8

og 16 timer. Lægen kan vælge at give dig medicinen som indsprøjtninger.

Anvendelse til børn > 1 måned og unge < 18 år:

Der er ikke tilgængelige data for forebyggelse eller behandling af postoperativ kvalme eller opkastning.

Ældre:

Der er begrænset erfaring med brug af ondansetron til forebyggelse af kvalme og opkastning efter operation hos

ældre.

Ondansetron tåles dog godt af patienter over 65 år, som får kemoterapi (se afsnittene ovenfor).

Nedsat leverfunktion:

Du må højst få 8 mg dagligt, hvis du har moderat nedsat leverfunktion.

Sådan tager du en Ondansetron Orifarm-smeltetablet ud af blisterpakken:

Du må ikke tage Ondansetron Orifarm ud af blisteren eller punktere folien, før du er klar til at tage den.

Vigtigt: Du må ikke

forsøge at skubbe Ondansetron Orifarm gennem folietoppen som en almindelig tablet,

da Ondansetron Orifarm er skrøbelig og vil gå i stykker.

Følg disse anvisninger omhyggeligt:

Riv langs perforeringerne i folien for at skille en enhed fra.

Træk snippen tilbage for at løfte folietoppen af en blister.

Skub forsigtigt Ondansetron Orifarm ud af folien.

Læg Ondansetron Orifarm oven på tungen.

Den opløses hurtigt, og derefter kan du synke den med eller

uden vand.

Hvis du har taget for meget Ondansetron Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Ondansetron Orifarm tabletter, end der er

angivet i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, eller hvis et barn ved et uheld har

indtaget medicinen.

Tag pakningen med.

Symptomerne på overdosering er synsforstyrrelser, alvorlig forstoppelse, lavt blodtryk og forstyrrelser i

hjerterytmen.

Hvis du har glemt at tage Ondansetron Orifarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever en af følgende allergiske reaktioner, skal du holde op med at tage Ondansetron Orifarm og

straks fortælle det til din læge eller kontakte nærmeste lægevagt eller skadestue.

Kraftig kløe i huden, udslæt.

Hævelse af hænder, fødder, ankler, ansigt, læber, mund eller hals, som kan give synke- eller

vejrtrækningsbesvær.

Kollaps.

Meget almindelige bivirkninger (

kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter

):

Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (

kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter

):

En følelse af rødmen og varme.

Forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (

kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter

):

Krampeanfald.

Hikke.

Lavt blodtryk, uregelmæssig hjerterytme, ondt i hjertet og langsom puls.

Ufrivillige

bevægelser.

Ufrivillige øjenbevægelser.

Ændring i leverfunktion.

Sjældne bivirkninger (

kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter

):

Nældefeber (urticaria). Svimmelhed, forbigående sløret syn, hovedsageligt under hurtig intravenøs

indgivelse af medicinen.

Alvorlige allergiske reaktioner, herunder hævelser i tunge, hals, vejrtrækningsproblemer og kollaps på grund

af anafylaktisk chok.

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (medfører nogle gange et pludseligt tab af

bevidsthed).

Meget sjældne bivirkninger (

kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter

):

Forbigående blindhed, hovedsageligt under hurtig intravenøs indgivelse af medicinen.

I de fleste af disse

tilfælde forsvandt blindheden igen inden 20 minutter.

Ikke kendt frekvens (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Toksisk epidermal nekrolyse, der er en potentiel alvorlig hudreaktion med blærer og afskalning af huden.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk, eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Ondansetron utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ondansetron Orifarm efter den udløbsdato, der står på folien eller pakningen. Udløbsdatoen (Exp)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ondansetron Orifarm indeholder:

Aktivt stof: ondansetron 4 mg eller 8 mg

Øvrige indholdsstoffer:

mannitol (E421), sorbitol (E420), crospovidon, kolloid silikat,

mikrokrystallinsk cellulose, aspartam (E951), natriumstearylfumarat, magnesiumstearat, jordbærsmag

Udseende og pakningsstørrelser

4 mg: Hvid, flad, rund 7 mm smeltetablet.

8 mg: Hvid, flad, rund 10 mm smeltetablet.

Blisterkort: 6, 7, 10, 14, 28, 30 tabletter.

Blisterpakning til enhedsdosering: 6x1, 7x1, 10x1, 14x1, 28x1, 30x1 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Sverige:

Ondansetron Orifarm

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2014

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing healthcare professionals and the public that preliminary results from a recently completed clinical study suggest that a 32 mg single intravenous dose of ondansetron (Zofran, ondansetron hydrochloride, and generics) may affect the electrical activity of the heart (QT interval prolongation), which could pre-dispose patients to develop an abnormal and potentially fatal heart rhythm known as Torsades de Pointes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2017

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling Lot 6400048 of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL packaged in a 2 mL prefilled single-use glass syringe to the hospital/user level. The product mislabeled as Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL contains syringes containing and labeled as Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [BluePoint Laboratories]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

ONDANSETRON Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

ONDANSETRON Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

ONDANSETRON Injection [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON Injection [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

ONDANSETRON Injection [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ONDANSETRON Injection [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON Injection [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [St Marys Medical Park Pharmacy]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [H. J. Harkins Company Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Clinical Solutions Wholesale]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Clinical Solutions Wholesale]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

ONDANSETRON Injection [Gland Pharma Limited]

ONDANSETRON Injection [Gland Pharma Limited]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

ONDANSETRON Injection [Heritage Pharmaceuticals]

ONDANSETRON Injection [Heritage Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Aurobindo Pharma Limited]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Proficient Rx LP]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Proficient Rx LP]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ONDANSETRON Injection [Accord Healthcare, Inc.]

ONDANSETRON Injection [Accord Healthcare, Inc.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

ONDANSETRON Injection [Cardinal Health]

ONDANSETRON Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

24-8-2017

ONDANSETRON Injection [Apotex Corp.]

ONDANSETRON Injection [Apotex Corp.]

Updated Date: Aug 24, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

ONDANSETRON Tablet, Orally Disintegrating [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed