Ondansetron "Alapis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ondansetron "Alapis" 0,8 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 0,8 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ondansetron "Alapis" 0,8 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 36159
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

15. februar 2010

PRODUKTRESUMÉ

for

Ondansetron “Alapis”, oral opløsning

0.

D.SP.NR.

22242

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ondansetron ”Alapis”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 ml indeholder 4 mg ondansetron som ondansetronhydrochloriddihydrat

Hjælpestof: 600 mg sorbitol, flydende (E420)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning.

Farveløs til lysegul, klar opløsning med en karakteristisk duft af jordbær.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ondansetron er indiceret til behandling af kvalme og opkastninger forårsaget af cytotoksisk

kemoterapi og strålebehandling, og som profylakse mod postoperativ kvalme og opkastning

(PONV).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Oral administration.

4.2.1.

Kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi og strålebehandling

Voksne: Det emetogene potentiale af kræftbehandling varierer, afhængigt af hvilke doser

og kombinationer af kemoterapi- og strålebehandlingsregimer, som anvendes.

Indgiftsmåde og dosis af ondansetron bør være fleksibel og vælges ud fra nedenstående.

36159_spc.doc

Side 1 af 8

Opkastningsinducerende kemoterapi og strålebehandling:

Patienter, som modtager opkastningsinducerende kemoterapi eller strålebehandling, kan

behandles med ondansetron enten oralt eller intravenøst.

Hos de fleste patienter, som modtager opkastningsinducerende kemoterapi eller

strålebehandling, bør ondansetron initialt gives intravenøst umiddelbart inden

behandlingen, efterfulgt af oral indgift af 8 mg hver 12. time.

Ved oral indgift: 8 mg 1-2 timer inden behandlingen, efterfulgt af 8 mg 12 timer senere.

For at beskytte mod forsinket eller længerevarende emesis efter de første 24 timer kan oral

behandling med ondansetron fortsættes i op til 5 dage efter et behandlingsforløb. Den

anbefalede dosis til oral indgift er 8 mg 2 gange daglig.

Kraftigt opkastningsinducerende kemoterapi:

Patienter, som modtager kraftigt opkastningsinducerende kemoterapi, f.eks. højdosis

cisplatin, kan behandles med ondansetron intravenøst.

For at beskytte mod forsinket eller længerevarende emesis efter de første 24 timer kan oral

behandling med ondansetron fortsættes i op til 5 dage efter et behandlingsforløb. Den

anbefalede dosis til oral indgift er 8 mg 2 gange daglig.

Børn (fra 2 år og opefter) og unge (< 18 år):

Erfaringen med behandling af børn og unge er begrænset. Hos børn over to år kan

ondansetron gives som en enkelt intravenøs dosis på 5 mg/m

over 15 min. umiddelbart før

kemoterapi, efterfulgt af 4 mg oralt tolv timer senere. Oral behandling med en dosis fastsat

i forhold til legemsoverfladen bør fortsættes i op til 5 dage efter et behandlingsforløb. Børn

med en samlet legemsoverflade på mellem 0,6 and 1,2 m

skal behandles efter et

doseringsskema med 4 mg 3 gange daglig, medens børn med en legemsoverflade på over

1,2 m

skal behandles med 8 mg 3 gange daglig.

Erfaring med børn under 2 år savnes.

Hverken ondansetron tabletter 4 mg (eller ondansetron tabletter 8 mg) kan anvendes til

børn med en samlet legemsoverflade på under 0,6 m

Ældre:

Ondansetron tåles godt af patienter over 65 år, og det er ikke nødvendigt at ændre dosis,

doseringshyppighed eller indgiftsmåde.

Se pkt. 4.2.3 “Særlige patientgrupper”.

4.2.2. Post-operativ kvalme og opkastning (PONV)

Forebyggelse af PONV:

Voksne: Til forebyggelse af PONV kan ondansetron indgives oralt eller som intravenøs

injektion.

Oral indgift:

16 mg 1 time før anæstesi.

36159_spc.doc

Side 2 af 8

Alternativt, 8 mg 1 time før anæstesi efterfulgt af to yderligere doser på 8 mg med 8

timers mellemrum.

Behandling af påvist PONV:

Ved behandling af påvist PONV anbefales intravenøs indgift.

Børn (fra 2 år og opefter) og unge (< 18 år):

Til forebyggelse og behandling af PONV anbefales langsom intravenøs injektion.

Ældre:

Erfaringen med anvendelse af ondansetron til forebyggelse og behandling af postoperativ

kvalme og opkastning (PONV) hos ældre er begrænset, men ondansetron tåles godt af

patienter over 65 år, som modtager kemoterapi.

Se også pkt. 4.2.3 “Særlige patientgrupper”.

4.2.3.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Ændring af daglig dosis, doseringshyppighed eller indgiftsmåde er ikke nødvendig.

Patienter med nedsat leverfunktion:

Clearance af ondansetron er signifikant reduceret, og serumhalveringstiden er signifikant

forlænget hos patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion. Hos disse patienter

må en samlet daglig dosis på 8 mg ikke overskrides.

Patienter med nedsat spartein/debrisokin metabolisme:

Eliminationshalveringstiden for ondansetron er ikke ændret hos patienter med nedsat

omsætning af spartein og debrisokin. Derfor vil gentagen dosering hos disse patienter ikke

medføre plasmakoncentrationsniveauer, som er forskellige fra den almene patientgruppes.

Ændring af daglig dosis eller doseringshyppighed er ikke nødvendig.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ondansetron eller over for andre selektive 5-HT

-receptor-

antagonister (f.eks. granisetron, dolasetron) eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Eftersom ondansetron øger transittiden i tyktarmen, bør patienter med tegn på subakut

tarmobstruktion følges nøje efter indgift.

Meget sjældent, og især ved intravenøs indgift af ondansetron, er transiente EKG-

forandringer set inklusive forlængelse af QT-intervallet.

Der bør derfor udvises forsigtighed hos patienter der lider af rytme- eller

overledningsforstyrrelser, hos patienter i behandling med antiarytmika eller

-blokkere og

hos patienter med udtalte elektrolytforstyrrelser.

Ondansetron bør ikke anvendes til børn med en samlet legemsoverflade på under 0,6 m

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.

36159_spc.doc

Side 3 af 8

Hos patienter, som får foretaget et adenotonsillært indgreb, kan forebyggelse af kvalme og

opkastning med ondansetron skjule en okkult blødning. Derfor bør disse patienter følges

nøje efter indgift af ondansetron.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ondansetrons virkning på andre lægemidler:

Der er ingen tegn på, at ondansetron fremmer eller hæmmer metaboliseringen af andre

præparater, som ofte gives samtidig med ondansetron. Specifikke undersøgelser har vist, at

ondansetron ikke interagerer med alkohol, temazepam, furosemid, tramadol, alfentanil,

propofol og thiopental.

Tramadol: Data fra små studier tyder på, at ondansetron kan nedsætte den analgetiske

virkning af tramadol.

Andre lægemidlers virkning på ondansetron:

Ondansetron metaboliseres af adskillige hepatiske cytokrom P-450 enzymer: CYP3A4

CYP2D6 og CYP1A2. Da flere metaboliske enzymer kan metabolisere ondansetron, vil

hæmning eller et tab af ét enzym (pga. en genetisk defekt i CYP2D6) sædvanligvis vil blive

kompenseret af andre enzymer og resultere i en lille eller ingen signifikant ændring hverken

af clearance af ondansetron eller dosering.

Phenytoin, carbamazepin og rifampicin:

Hos patienter i behandling med stærke inducere af CYP3A4 (phenytoin, carbamazepin og

rifampicin) blev ondansetrons orale clearance øget og plasmakoncentrationerne af

ondansetron blev reduceret.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Data fra et begrænset antal behandlede gravide kvinder tyder ikke på, at ondansetron har

utilsigtede virkninger på graviditeten eller på fosterets/det nyfødte barns helbred. Indtil

dato findes ikke andre relevante epidemiologiske data. Dyreforsøg tyder ikke på direkte

eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til graviditet, embryonal/føtal udvikling,

parturitio eller postnatal udvikling. Forsigtighed skal udvises ved ordination til gravide

kvinder især i første trimester. Der skal foretages en nøje vurdering af risici og fordele.

Amning:

Undersøgelser har vist, at ondansetron passerer over i mælken fra diegivende dyr (se pkt.

5.3). Det anbefales derfor, at mødre, som er i behandling med ondansetron, ikke ammer

deres børn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

I psykomotoriske undersøgelser viser ondansetron ingen tegn på at svække ydeevnen eller

medføre sedation.

36159_spc.doc

Side 4 af 8

Bivirkninger

Systemorganklasser

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1000 til <1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1000)

Immunsystemet

Øjeblikkelige

allergiske reaktioner,

og i visse tilfælde

alvorlige, herunder

anafylaksi.

Nervesystemet

Ufrivillige

bevægelsesforstyrrelse

r såsom

ekstrapyramidale

reaktioner, f.eks.

okulogyr krise/dystoni

uden forekomst af

vedvarende kliniske

følgesygdom og

krampeanfald.

Hjerte

Brystsmerter med eller

uden ST-segment

depression, arrytmier,

hypotension og

bradykardi.

Mave-tarmkanalen

Forlænget transittid

gennem tyktarmen og

forstoppelse

Lever og galdeveje

Lejlighedsvis

asymptomatiske

stigninger i

leverfunktionsprøver

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Hovedpine, rødme

eller varmefølelse,

hikke.

Immunsystemet

Sjælden: Anafylaksi kan have fatal udgang.

Overfølsomhedsreaktioner blev også observeret hos patienter, som var følsomme over for

andre selektive 5-HT

-antagonister.

Nervesystemet

Sjælden: I sjældne tilfælde er der observeret krampeanfald, selv om ingen kendt

farmakologisk mekanisme kan forklare, at ondansetron medfører disse virkninger.

Mave-tarmkanalen

Almindelig: Der kan opstå obstipation hos nogle patienter. Patienter med tegn på subakut

obstruktion skal følges.

36159_spc.doc

Side 5 af 8

4.9

Overdosering

Den nuværende viden om overdosering med ondansetron er begrænset, men overdosering

er observeret hos et begrænset antal patienter. De rapporterede manifestationer omfatter

synsforstyrrelser, svær obstipation, hypotension og et vasovagalt tilfælde med forbigående

anden grads AV-blok. Hver gang resolverede tilfældene fuldstændigt. Der findes intet

specifikt antidot for ondansetron, og derfor skal der i ethvert tilfælde af mistanke om

overdosering, gives passende symptomatisk og understøttende behandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 04 AA 01. Serotonin (5HT3) antagonister

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Ondansetron er en potent, høj-selektiv 5HT3-receptorantagonist.

Den præcise virkningsmekanisme ved kontrol af kvalme og opkastning kendes ikke. Det

antages, at kemoterapeutiske stoffer og strålebehandling forårsager frigivelse af 5HT i

tyndtarmen, hvilket initierer en opkastningsrefleks ved aktivering af afferente vagusnerver

via 5HT

-receptorer. Ondansetron blokerer initieringen af denne refleks. Aktivering af

afferente vagusnerver kan også medføre frigivelse af 5HT i area postrema, i bunden af

hjernens fjerde ventrikel, og dette kan også fremme emesis gennem en central mekanisme.

Effekten af ondansetron i behandlingen af kvalme og opkastning induceret af cytotoksisk

kemoterapi og strålebehandling skyldes således sandsynligvis antagonisme af 5HT

receptorer på neuroner, der er lokaliseret i såvel det perifere og i det centrale nervesystem.

Virkningsmekanismen ved post-operativ kvalme og opkastning kendes ikke, men den kan

være den samme som ved cytotoksisk induceret kvalme og opkastning.

I en farmakopsykologisk undersøgelse af frivillige forsøgspersoner viste ondansetron ingen

sedativ effekt.

Ondansetron ændrer ikke plasmaprolaktinkoncentrationen.

Ondansetrons rolle ved opiat-induceret emesis er endnu ikke fastlagt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral indgift, optages ondansetron passivt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen og

undergår første-passage metabolisering (biotilgængelighed er ca. 60 %). Maksimum

plasmakoncentrationer på ca. 30 ng/ml nås ca. 1,5 timer efter en 8 mg dosis. For doser over

8 mg er stigningen i den systemiske udsættelse for ondansetron større end proportionalt

med dosis; dette kan afspejle nogen reduktion i første-passage metaboliseringen ved højere

orale doser. Ved samtidig tilstedeværelse af mad øges biotilgængeligheden efter oral

indgift en anelse, men påvirkes ikke af antacida.

36159_spc.doc

Side 6 af 8

Der er en ensartet fordeling af ondansetron efter oral, intramuskulær (IM) og intravenøs

(IV) dosering med en terminal halveringstid på ca. 3 timer og et steady-state fordelings-

volumen på ca. 140 l. Tilsvarende systemisk udsættelse nås efter IM og IV indgift af

ondansetron.

Ondansetron har ikke en høj proteinbindingsgrad (70-76 %). En direkte korrelation mellem

plasmakoncentration og antiemetisk effekt er ikke fastsat. Ondansetron udskilles fra det

systemiske kredsløb hovedsagelig ved metabolisering i leveren gennem multiple

enzymatiske nedbrydningsveje. Mindre end 5 % af den absorberede dosis udskilles

uomdannet i urinen. Den manglende tilstedeværelse af enzymet CYP2D6

(debrisokinpolymorfisme), påvirker ikke ondansetrons farmakokinetik. Ondansetrons

farmakokinetiske egenskaber er uændrede ved gentagen dosering.

Undersøgelser med raske ældre frivillige forsøgspersoner har vist let aldersrelaterede

stigninger i både oral biotilgængelighed (65 %) og halveringstid (5 timer).

Efter oral, intravenøs eller intramuskulær dosering til patienter med svært nedsat

leverfunktion reduceres ondansetrons systemiske clearance markant med forlængede

eliminationshalveringstider (15-32 timer) og en oral biotilgængelighed, som nærmer sig

100 % som følge af nedsat præ-systemisk metabolisme.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet.

Ondansetron og dets metabolitter akkumulerer i mælken hos rotter. Mælk/plasma ratio var

5,2. Ondansetron har i submikromolære koncentrationer blokeret klonede hERG

kaliumkanaler af det humane hjerte. Den kliniske relevans heraf er uklar.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vandfri citronsyre.

Natriumcitratdihydrat.

Natriumbenzoat (E 211).

Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende) E420)).

Jordbærsmag (propylenglycol E1520, ethylalkohol, vand, benzylalkohol).

Renset vand.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet: 3 år.

Efter anbrud: 6 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

36159_spc.doc

Side 7 af 8

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

En æske med 70 ml brun glasflaske med børnesikret låg (aluminium) med forsegling

(EPE) indeholdende 50 ml oral opløsning og en måleske (LDPE) med 5, 10 og 15 ml

inddeling,

Pakningsstørrelse: 50 ml.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alapis S.A.

2 Autokratoros Nikolaou

17671 Athen

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

36159

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. maj 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. februar 2010

36159_spc.doc

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

FDA Drug Safety Communication: New information regarding QT prolongation with ondansetron (Zofran)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing healthcare professionals and the public that preliminary results from a recently completed clinical study suggest that a 32 mg single intravenous dose of ondansetron (Zofran, ondansetron hydrochloride, and generics) may affect the electrical activity of the heart (QT interval prolongation), which could pre-dispose patients to develop an abnormal and potentially fatal heart rhythm known as Torsades de Pointes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2017

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL Due to Reports of Blister Packages Containing Syringes of Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling Lot 6400048 of Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL packaged in a 2 mL prefilled single-use glass syringe to the hospital/user level. The product mislabeled as Midazolam Injection, USP, 2 mg/2 mL contains syringes containing and labeled as Ondansetron Injection, USP, 4 mg/2 mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE AND NALOXONE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE Tablet [SpecGx LLC]

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE AND NALOXONE HYDROCHLORIDE DIHYDRATE Tablet [SpecGx LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

ZOFRAN (Ondansetron Hydrochloride) Solution [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE (Ondansetron) Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [Claris Lifesciences Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Solution [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

14-6-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jun 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [NuCare Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed