Ondansetron "Alapis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ondansetron "Alapis" 0,8 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 0,8 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ondansetron "Alapis" 0,8 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 36159
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

15. februar 2010

PRODUKTRESUMÉ

for

Ondansetron “Alapis”, oral opløsning

0.

D.SP.NR.

22242

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ondansetron ”Alapis”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 ml indeholder 4 mg ondansetron som ondansetronhydrochloriddihydrat

Hjælpestof: 600 mg sorbitol, flydende (E420)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning.

Farveløs til lysegul, klar opløsning med en karakteristisk duft af jordbær.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ondansetron er indiceret til behandling af kvalme og opkastninger forårsaget af cytotoksisk

kemoterapi og strålebehandling, og som profylakse mod postoperativ kvalme og opkastning

(PONV).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Oral administration.

4.2.1.

Kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi og strålebehandling

Voksne: Det emetogene potentiale af kræftbehandling varierer, afhængigt af hvilke doser

og kombinationer af kemoterapi- og strålebehandlingsregimer, som anvendes.

Indgiftsmåde og dosis af ondansetron bør være fleksibel og vælges ud fra nedenstående.

36159_spc.doc

Side 1 af 8

Opkastningsinducerende kemoterapi og strålebehandling:

Patienter, som modtager opkastningsinducerende kemoterapi eller strålebehandling, kan

behandles med ondansetron enten oralt eller intravenøst.

Hos de fleste patienter, som modtager opkastningsinducerende kemoterapi eller

strålebehandling, bør ondansetron initialt gives intravenøst umiddelbart inden

behandlingen, efterfulgt af oral indgift af 8 mg hver 12. time.

Ved oral indgift: 8 mg 1-2 timer inden behandlingen, efterfulgt af 8 mg 12 timer senere.

For at beskytte mod forsinket eller længerevarende emesis efter de første 24 timer kan oral

behandling med ondansetron fortsættes i op til 5 dage efter et behandlingsforløb. Den

anbefalede dosis til oral indgift er 8 mg 2 gange daglig.

Kraftigt opkastningsinducerende kemoterapi:

Patienter, som modtager kraftigt opkastningsinducerende kemoterapi, f.eks. højdosis

cisplatin, kan behandles med ondansetron intravenøst.

For at beskytte mod forsinket eller længerevarende emesis efter de første 24 timer kan oral

behandling med ondansetron fortsættes i op til 5 dage efter et behandlingsforløb. Den

anbefalede dosis til oral indgift er 8 mg 2 gange daglig.

Børn (fra 2 år og opefter) og unge (< 18 år):

Erfaringen med behandling af børn og unge er begrænset. Hos børn over to år kan

ondansetron gives som en enkelt intravenøs dosis på 5 mg/m

over 15 min. umiddelbart før

kemoterapi, efterfulgt af 4 mg oralt tolv timer senere. Oral behandling med en dosis fastsat

i forhold til legemsoverfladen bør fortsættes i op til 5 dage efter et behandlingsforløb. Børn

med en samlet legemsoverflade på mellem 0,6 and 1,2 m

skal behandles efter et

doseringsskema med 4 mg 3 gange daglig, medens børn med en legemsoverflade på over

1,2 m

skal behandles med 8 mg 3 gange daglig.

Erfaring med børn under 2 år savnes.

Hverken ondansetron tabletter 4 mg (eller ondansetron tabletter 8 mg) kan anvendes til

børn med en samlet legemsoverflade på under 0,6 m

Ældre:

Ondansetron tåles godt af patienter over 65 år, og det er ikke nødvendigt at ændre dosis,

doseringshyppighed eller indgiftsmåde.

Se pkt. 4.2.3 “Særlige patientgrupper”.

4.2.2. Post-operativ kvalme og opkastning (PONV)

Forebyggelse af PONV:

Voksne: Til forebyggelse af PONV kan ondansetron indgives oralt eller som intravenøs

injektion.

Oral indgift:

16 mg 1 time før anæstesi.

36159_spc.doc

Side 2 af 8

Alternativt, 8 mg 1 time før anæstesi efterfulgt af to yderligere doser på 8 mg med 8

timers mellemrum.

Behandling af påvist PONV:

Ved behandling af påvist PONV anbefales intravenøs indgift.

Børn (fra 2 år og opefter) og unge (< 18 år):

Til forebyggelse og behandling af PONV anbefales langsom intravenøs injektion.

Ældre:

Erfaringen med anvendelse af ondansetron til forebyggelse og behandling af postoperativ

kvalme og opkastning (PONV) hos ældre er begrænset, men ondansetron tåles godt af

patienter over 65 år, som modtager kemoterapi.

Se også pkt. 4.2.3 “Særlige patientgrupper”.

4.2.3.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Ændring af daglig dosis, doseringshyppighed eller indgiftsmåde er ikke nødvendig.

Patienter med nedsat leverfunktion:

Clearance af ondansetron er signifikant reduceret, og serumhalveringstiden er signifikant

forlænget hos patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion. Hos disse patienter

må en samlet daglig dosis på 8 mg ikke overskrides.

Patienter med nedsat spartein/debrisokin metabolisme:

Eliminationshalveringstiden for ondansetron er ikke ændret hos patienter med nedsat

omsætning af spartein og debrisokin. Derfor vil gentagen dosering hos disse patienter ikke

medføre plasmakoncentrationsniveauer, som er forskellige fra den almene patientgruppes.

Ændring af daglig dosis eller doseringshyppighed er ikke nødvendig.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ondansetron eller over for andre selektive 5-HT

-receptor-

antagonister (f.eks. granisetron, dolasetron) eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Eftersom ondansetron øger transittiden i tyktarmen, bør patienter med tegn på subakut

tarmobstruktion følges nøje efter indgift.

Meget sjældent, og især ved intravenøs indgift af ondansetron, er transiente EKG-

forandringer set inklusive forlængelse af QT-intervallet.

Der bør derfor udvises forsigtighed hos patienter der lider af rytme- eller

overledningsforstyrrelser, hos patienter i behandling med antiarytmika eller

-blokkere og

hos patienter med udtalte elektrolytforstyrrelser.

Ondansetron bør ikke anvendes til børn med en samlet legemsoverflade på under 0,6 m

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.

36159_spc.doc

Side 3 af 8

Hos patienter, som får foretaget et adenotonsillært indgreb, kan forebyggelse af kvalme og

opkastning med ondansetron skjule en okkult blødning. Derfor bør disse patienter følges

nøje efter indgift af ondansetron.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ondansetrons virkning på andre lægemidler:

Der er ingen tegn på, at ondansetron fremmer eller hæmmer metaboliseringen af andre

præparater, som ofte gives samtidig med ondansetron. Specifikke undersøgelser har vist, at

ondansetron ikke interagerer med alkohol, temazepam, furosemid, tramadol, alfentanil,

propofol og thiopental.

Tramadol: Data fra små studier tyder på, at ondansetron kan nedsætte den analgetiske

virkning af tramadol.

Andre lægemidlers virkning på ondansetron:

Ondansetron metaboliseres af adskillige hepatiske cytokrom P-450 enzymer: CYP3A4

CYP2D6 og CYP1A2. Da flere metaboliske enzymer kan metabolisere ondansetron, vil

hæmning eller et tab af ét enzym (pga. en genetisk defekt i CYP2D6) sædvanligvis vil blive

kompenseret af andre enzymer og resultere i en lille eller ingen signifikant ændring hverken

af clearance af ondansetron eller dosering.

Phenytoin, carbamazepin og rifampicin:

Hos patienter i behandling med stærke inducere af CYP3A4 (phenytoin, carbamazepin og

rifampicin) blev ondansetrons orale clearance øget og plasmakoncentrationerne af

ondansetron blev reduceret.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Data fra et begrænset antal behandlede gravide kvinder tyder ikke på, at ondansetron har

utilsigtede virkninger på graviditeten eller på fosterets/det nyfødte barns helbred. Indtil

dato findes ikke andre relevante epidemiologiske data. Dyreforsøg tyder ikke på direkte

eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til graviditet, embryonal/føtal udvikling,

parturitio eller postnatal udvikling. Forsigtighed skal udvises ved ordination til gravide

kvinder især i første trimester. Der skal foretages en nøje vurdering af risici og fordele.

Amning:

Undersøgelser har vist, at ondansetron passerer over i mælken fra diegivende dyr (se pkt.

5.3). Det anbefales derfor, at mødre, som er i behandling med ondansetron, ikke ammer

deres børn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

I psykomotoriske undersøgelser viser ondansetron ingen tegn på at svække ydeevnen eller

medføre sedation.

36159_spc.doc

Side 4 af 8

Bivirkninger

Systemorganklasser

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1000 til <1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1000)

Immunsystemet

Øjeblikkelige

allergiske reaktioner,

og i visse tilfælde

alvorlige, herunder

anafylaksi.

Nervesystemet

Ufrivillige

bevægelsesforstyrrelse

r såsom

ekstrapyramidale

reaktioner, f.eks.

okulogyr krise/dystoni

uden forekomst af

vedvarende kliniske

følgesygdom og

krampeanfald.

Hjerte

Brystsmerter med eller

uden ST-segment

depression, arrytmier,

hypotension og

bradykardi.

Mave-tarmkanalen

Forlænget transittid

gennem tyktarmen og

forstoppelse

Lever og galdeveje

Lejlighedsvis

asymptomatiske

stigninger i

leverfunktionsprøver

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Hovedpine, rødme

eller varmefølelse,

hikke.

Immunsystemet

Sjælden: Anafylaksi kan have fatal udgang.

Overfølsomhedsreaktioner blev også observeret hos patienter, som var følsomme over for

andre selektive 5-HT

-antagonister.

Nervesystemet

Sjælden: I sjældne tilfælde er der observeret krampeanfald, selv om ingen kendt

farmakologisk mekanisme kan forklare, at ondansetron medfører disse virkninger.

Mave-tarmkanalen

Almindelig: Der kan opstå obstipation hos nogle patienter. Patienter med tegn på subakut

obstruktion skal følges.

36159_spc.doc

Side 5 af 8

4.9

Overdosering

Den nuværende viden om overdosering med ondansetron er begrænset, men overdosering

er observeret hos et begrænset antal patienter. De rapporterede manifestationer omfatter

synsforstyrrelser, svær obstipation, hypotension og et vasovagalt tilfælde med forbigående

anden grads AV-blok. Hver gang resolverede tilfældene fuldstændigt. Der findes intet

specifikt antidot for ondansetron, og derfor skal der i ethvert tilfælde af mistanke om

overdosering, gives passende symptomatisk og understøttende behandling.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 04 AA 01. Serotonin (5HT3) antagonister

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Ondansetron er en potent, høj-selektiv 5HT3-receptorantagonist.

Den præcise virkningsmekanisme ved kontrol af kvalme og opkastning kendes ikke. Det

antages, at kemoterapeutiske stoffer og strålebehandling forårsager frigivelse af 5HT i

tyndtarmen, hvilket initierer en opkastningsrefleks ved aktivering af afferente vagusnerver

via 5HT

-receptorer. Ondansetron blokerer initieringen af denne refleks. Aktivering af

afferente vagusnerver kan også medføre frigivelse af 5HT i area postrema, i bunden af

hjernens fjerde ventrikel, og dette kan også fremme emesis gennem en central mekanisme.

Effekten af ondansetron i behandlingen af kvalme og opkastning induceret af cytotoksisk

kemoterapi og strålebehandling skyldes således sandsynligvis antagonisme af 5HT

receptorer på neuroner, der er lokaliseret i såvel det perifere og i det centrale nervesystem.

Virkningsmekanismen ved post-operativ kvalme og opkastning kendes ikke, men den kan

være den samme som ved cytotoksisk induceret kvalme og opkastning.

I en farmakopsykologisk undersøgelse af frivillige forsøgspersoner viste ondansetron ingen

sedativ effekt.

Ondansetron ændrer ikke plasmaprolaktinkoncentrationen.

Ondansetrons rolle ved opiat-induceret emesis er endnu ikke fastlagt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral indgift, optages ondansetron passivt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen og

undergår første-passage metabolisering (biotilgængelighed er ca. 60 %). Maksimum

plasmakoncentrationer på ca. 30 ng/ml nås ca. 1,5 timer efter en 8 mg dosis. For doser over

8 mg er stigningen i den systemiske udsættelse for ondansetron større end proportionalt

med dosis; dette kan afspejle nogen reduktion i første-passage metaboliseringen ved højere

orale doser. Ved samtidig tilstedeværelse af mad øges biotilgængeligheden efter oral

indgift en anelse, men påvirkes ikke af antacida.

36159_spc.doc

Side 6 af 8

Der er en ensartet fordeling af ondansetron efter oral, intramuskulær (IM) og intravenøs

(IV) dosering med en terminal halveringstid på ca. 3 timer og et steady-state fordelings-

volumen på ca. 140 l. Tilsvarende systemisk udsættelse nås efter IM og IV indgift af

ondansetron.

Ondansetron har ikke en høj proteinbindingsgrad (70-76 %). En direkte korrelation mellem

plasmakoncentration og antiemetisk effekt er ikke fastsat. Ondansetron udskilles fra det

systemiske kredsløb hovedsagelig ved metabolisering i leveren gennem multiple

enzymatiske nedbrydningsveje. Mindre end 5 % af den absorberede dosis udskilles

uomdannet i urinen. Den manglende tilstedeværelse af enzymet CYP2D6

(debrisokinpolymorfisme), påvirker ikke ondansetrons farmakokinetik. Ondansetrons

farmakokinetiske egenskaber er uændrede ved gentagen dosering.

Undersøgelser med raske ældre frivillige forsøgspersoner har vist let aldersrelaterede

stigninger i både oral biotilgængelighed (65 %) og halveringstid (5 timer).

Efter oral, intravenøs eller intramuskulær dosering til patienter med svært nedsat

leverfunktion reduceres ondansetrons systemiske clearance markant med forlængede

eliminationshalveringstider (15-32 timer) og en oral biotilgængelighed, som nærmer sig

100 % som følge af nedsat præ-systemisk metabolisme.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet.

Ondansetron og dets metabolitter akkumulerer i mælken hos rotter. Mælk/plasma ratio var

5,2. Ondansetron har i submikromolære koncentrationer blokeret klonede hERG

kaliumkanaler af det humane hjerte. Den kliniske relevans heraf er uklar.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vandfri citronsyre.

Natriumcitratdihydrat.

Natriumbenzoat (E 211).

Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende) E420)).

Jordbærsmag (propylenglycol E1520, ethylalkohol, vand, benzylalkohol).

Renset vand.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet: 3 år.

Efter anbrud: 6 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

36159_spc.doc

Side 7 af 8

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

En æske med 70 ml brun glasflaske med børnesikret låg (aluminium) med forsegling

(EPE) indeholdende 50 ml oral opløsning og en måleske (LDPE) med 5, 10 og 15 ml

inddeling,

Pakningsstørrelse: 50 ml.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alapis S.A.

2 Autokratoros Nikolaou

17671 Athen

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

36159

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. maj 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. februar 2010

36159_spc.doc

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

6-9-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 August 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Maximum single dose of intravenous ondansetron (Zofran® and others) now restricted to 16 mg.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.