Omnistad

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Omnistad 0,4 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Dosering:
 • 0,4 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Omnistad 0,4 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 38021
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

OMNISTAD 0,4 mg

Kapsler med modificeret udløsning, hårde

Tamsulosinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Omnistad til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Omnistad

3. Sådan skal du tage Omnistad

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1. Virkning og anvendelse

Tamsulosin er en α

-adrenoreceptor blokker. Denne afslapper muskulaturen i blærehalskirtlen og

urinrøret.

Tamsulosin bruges til at lindre symptomer fra urinvejene forårsaget af en forstørrelse af

blærehalskirtlen (prostata), ved at afslappe muskulaturen. Dette giver mulighed for en lettere passage af

urin og hjælper vandladningen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Omnistad.

Tag ikke Omnistad:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for tamsulosin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

tamsulosin kapslerne anført i pkt. 6 [symptomerne kan være hævelse af ansigtet og svælg

(angioødem)].

hvis du har oplevet et fald i blodtryk i stående stilling, som forårsager svimmelhed, ørhed eller

besvimmelse.

hvis du har alvorlige lever problemer.

Advarsler of forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Omnistad.

hvis du oplever svimmelhed eller ørhed, særligt når du rejser dig. Tamsulosin kan sænke dit

blodtryk, der kan give disse symptomer. Du bør sidde eller ligge ned indtil symptomerne er

forsvundet.

hvis du lider af alvorlige nyreproblemer. Det kan ske, at den normale dosis af Omnistad 0,4 mg,

ikke har den tiltænkte effekt, når din nyre ikke fungerer normalt.

hvis du oplever hævelser af ansigt eller svælg. Dette er symptomer på angioødem (se punkt 2,

Tag ikke Omnistad hvis:). Du skal stoppe med at tage tamsulosin øjeblikkeligt og kontakte din

læge. Du bør ikke genoptage tamsulsin behandlingen.

hvis du skal have foretaget øjenoperation for grå stær (synstab, særligt overfor blå farver). En

tilstand kaldet Floppy Iris Syndrom (IFIS) kan opstå under operation, hvis du tager eller for

nyligt har taget tamsulosin. IFIS kan give komplikationer under operation. Det anbefales, at du

stopper med at tage tamsulosin 1-2 uger før en operation. Kontakt din læge eller kirurg før

operation for at drøfte din situation.

Børn

Giv ikke denne medicin til børn eller unge under 18 år, da den ikke virker i denne befolkningsgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Omnistad

Andre lægemidler kan påvirkes af tamsulosin. Og andre lægemidler kan påvirke hvor godt tamsulosin

virker. Tamsulosin kan interagere med:

Diclofenac, et smertestillende og antiinflammatorisk lægemiddel. Dette lægemiddel kan øge

udskillelsen af tamsulosin fra kroppen, og dermed forkorte tiden hvor tamsulosin er effektiv.

Warfarin, et lægemiddel, der forhindrer blodpropper. Dette lægemiddel kan øge udskillelsen af

tamsulosin fra kroppen, og dermed forkorte tiden, hvor tamsulosin er effektiv.

Andre α

-adrenoreceptor blokker. Denne kombination kan sænke dit blodtryk, og forårsage

svimmelhed eller ørhed.

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nyligt. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Brug af Omnistad sammen med mad og drikke og alkohol

Du bør tage tamsulosin med et glas vand lige efter morgenmaden eller dagens første måltid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen informationer om tamsulosin påvirkning af evnen til at køre eller betjene maskiner.

De bør dog være opmærksom på, at tamsulosin kan forårsage svimmelhed og ørhed. Kør kun bil og

betjen maskiner hvis De føler Dem ok.

3. Sådan skal du tage Omnistad

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisninger. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den anbefalede dosis er en kapsel daglig efter morgenmaden eller dagens første måltid.

Kapslen synkes hel med et glas vand i stående eller siddende stilling (ikke liggende). Det er vigtigt at

du ikke åbner eller knækker kapslerne, da det kan påvirke, hvordan Omnistad virker.

Hvis du har brugt for meget Omnistad

Dit blodtryk kan pludselig falde, hvis du har brugt for meget tamsulosin. Du kan føle dig svimmel, svag

og besvime. Læg dig ned, for at mindske påvirkninger af det lave blodtryk og kontakt lægen. Din læge

kan give dig medicin til at genoprette blodtrykket og overvåge din krops funktion. Hvis nødvendigt,

kan din læge tømme din mave og give dig afføringsmiddel for at fjerne det tamsulosin, som endnu ikke

er optaget i blodet.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Omnistad, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Omnistad

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til normal

tid. Hvis du har yderligere spørgsmål angående brugen af dette lægemiddel, kontakt din læge eller

apotek.

Hvis du holder op med at tage Omnistad

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Svimmelhed, unormal sædafgang

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Hovedpine, hurtig hjerterytme (tachycardi), hjertebanken (palpitationer), fald i blodtryk i stående

tilstand, hvilket giver svimmelhed, ørhed eller besvimelse (orthostatisk hypotension), hævelse eller

irritation i næsen (rhinitis), forstoppelse, diarre, kvalme, opkastning, udslæt, kløe, nældefeber,

kraftesløshed.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Besvimelse (syncope), alvorlig allergisk reaktion som giver hævelse af ansigt og svælg (angioødem):

kontakt straks lægen, du bør ikke genoptage tamsulosin behandlingen (se punkt 2, Tag ikke Omnistad

hvis:).

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Smertefuld erektion, alvorlig sygdom med blister på huden, mund, øjne og kønsdele (Stevens-Johnson

syndrom).

Ikke kendt

(frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndsværende data):

Under operation for grå stær, kan der opstå komplikationer, kendt som Intraoperativ Floppy Iris

Syndrom (IFIS), der er blevet forbundet med behandlingen med tamsulosin, under post-marketing

observationer. (se også pkt. 2, advarsler og forsigtighedsregler:), mundtørhed.

Yderligere bivirkninger (post-marketing erfaringer):

Ud over de ovennævnte er der i forbindelse med brugen af tamsulosin rapporteret om unormal

hjerterytme (atrieflimren), uregelmæssig hjerterytme (arytmi) og åndenød (dyspnø).

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel."

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen (Udløb). De første to tal står

for måneden og de 4 sidste tal står for året. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar blisteren i den originale emballage, for at beskytte imod fugt.

Hold beholderen tæt lukket, for at beskytte imod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysinger

Omnistad indeholder:

Aktivt stof: tamsulosinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer:

Kapsel: Mikrokrystallinsk cellulose, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer, polysorbat 80,

natriumlaurylsulfat, triethylcitrat, talcum.

Selve kapslen består af: Gelatine, indigotin (E132), titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), rød

jernoxid (E172), sort jernoxid(E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Orange/olivengrønne kapsler med modificeret udløsning. Kapslen indeholder hvidt til off-white pellets.

Kapslerne leveres i blisterpakninger med 10, 14, 15, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 90, 98 eller 100 kapsler

med modificeret udløsning eller beholdere med 60 eller 250 kapsler med modificeret udløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2–18, D-61118 Bad Vilbel, Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A, 2730 Herlev

Fremstiller:

LAMP SAN PROSPERO S.p.A.,

Via della Pace,

25/A, 41030 San Prospero (Modena),

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren ad markedsføringstilladelse.

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2016

05.553.02