Omeprazole "Hetero"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Omeprazole "Hetero" 10 mg enterokapsler, hårde
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterokapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Omeprazole "Hetero" 10 mg enterokapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 53798
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

6. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Omeprazole ”Hetero”, hårde enterokapsler 10 mg, pakningsstørrelser ≤ 28 stk., og 20 mg,

pakningsstørrelser ≤ 14 stk.

0.

D.SP.NR.

29156

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Omeprazole ”Hetero”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

10 mg: En enterokapsel indeholder 10 mg omeprazol.

20 mg: En enterokapsel indeholder 20 mg omeprazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

10 mg: En enterokapsel indeholder 45 mg saccharose.

20 mg: En enterokapsel indeholder 90 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde enterokapsler.

Omeprazole ”Hetero” 10 mg enterokapsler: Hård gelatinekapsel med lyserød hætte og

lyserød krop i størrelse 3, præget med "H" og "O1" på kroppen, fyldt med hvide/råhvide

korn.

Omeprazole ”Hetero” 20 mg enterokapsler: Hård gelatinekapsel med rødbrun hætte og

lyserød krop i størrelse 2, præget med "H" og "O2" på kroppen, fyldt med hvide/råhvide

korn.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Omeprazole ”Hetero” enterokapsler, hårde er indiceret til behandling af reflukssymptomer

(f.eks. halsbrand og syreregurgitation) hos voksne.

53798_spc.docx

Side 1 af 12

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis 20 mg en gang daglig i 14 dage.

De kan være nødvendigt at tage tabletterne i 2-3 på hinanden følgende dage for at opnå en

bedring af symptomerne.

De fleste patienter fik fuldstændig lindring af halsbrand inden for 7 dage. Når der er

fuldstændig lindring af symptomer, skal behandlingen seponeres.

Særlige patientgrupper

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendigt hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Patienter med nedsat leverfunktion skal rådgives af en læge, inden de tager Omeprazole

”Hetero” (se pkt. 5.2).

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendigt hos ældre (se pkt. 5.2).

Administrationsmetode

Det anbefales at tage Omeprazole ”Hetero” kapslerne om morgenen. De synkes hele med

et halvt glas vand. Kapslerne må ikke tygges elle knuses.

Patienter, der har svært ved at synke:

Del kapslen og opslæm den i en skefuld vand uden kulsyre – og hvis de ønskes, bland med

frugtjuice eller æblemos. Opslæmningen skal indtages med det samme (eller inden for 30

minutter). Opløsningen skal altid omrøres umiddelbart før den drikkes. Skyl glasset efter

med et halvt glas vand som også drikkes.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for omeprazol, substituerede benzimidazoler eller over for et eller

flere af hjælpestofferne

(se pkt. 6.1)

Som andre protonpumpehæmmere må omeprazol ikke anvendes samtidigt med nelfinavir

(se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hvis der er nogen form for alarmsymptomer (f.eks. signifikant, utilsigtet vægttab, gentagne

opkastninger, dysfagi, hæmatemese eller melæna), og hvis gastrisk ulcus er mistænkt eller

bekræftet, skal malign lidelse udelukkes, da behandlingen kan lindre symptomerne og

derved forsinke diagnosticering.

Co-administration af atazanavir med protonoumpehæmmere kan ikke anbefales (se pkt.

4.5). Hvis kombination af atazanavir og en protonpumpehæmmer vurderes at være

uundgåelig, anbefales tæt klinisk monitorering (f.eks. virusbelastning) i kombination med

53798_spc.docx

Side 2 af 12

øgning af atazanavir dosis til 400 mg med 100 mg ritonavir. En dosis på 20 mg omeprazol

bør ikke overskrides.

Omeprazol er en CYP2C19-hæmmer. Ved start og afslutning af behandling med

omeprazol skal risikoen for interaktioner med lægemidler, som metaboliseres via

CYP2C19, tages i betragtning. Der er set interaktion mellem clopidogrel og omeprazol (se

pkt. 4.5). Den kliniske relevans af denne interaktion er uafklaret. Som en forholdsregel

frarådes samtidig brug af omeprazol og clopidogrel.

Patienter med langvarige tilbagevendende symptomer på fordøjelsesbesvær eller halsbrand

bør konsultere deres læge med regelmæssige intervaller. Specielt patienter over 55 år, som

dagligt tager ikke-receptpligtige lægemidler mod fordøjelsesbesvær og halsbrand, bør

informere deres apotek eller læge.

Patienter bør instrueres i at kontakte lægen, hvis:

De tidligere har haft gastrisk ulcus eller fået foretaget gastrointestinal kirurgi

De har fået kontinuerlig symptomatisk behandling for fordøjelsesbesvær eller

halsbrand i 4 uger eller mere

De har gulsot eller alvorlig leversygdom

De er over 55 år og får nye eller nyligt ændrede symptomer

Patienterne bør ikke tage omeprazol som et forebyggende lægemiddel.

Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

Protonpumpehæmmere er forbundet med meget sjældne tilfælde af SCLE. Hvis sådanne

hudreaktioner optræder, navnlig på hudområder udsat for sol, og er ledsaget af artralgi, bør

patienten straks søge læge, og lægen bør overveje at seponere Omeprazol Hetero, SCLE

efter tidligere behandling med en protonpumpehæmmer kan øge risikoen for SCLE med

andre protonpumpehæmmere.

Interferens med laboratorieundersøgelser

Forhøjet chromogranin A (CgA-niveau) kan interfere med undersøgelser for

neuroendokrine tumorer. For at undgå denne interferens bør omeprazol seponeres mindst 5

dage inden måling af CgA (se pkt. 5.1). Hvis indholdet af CgA og gastrin ikke er returneret

til referenceområdet ved den første måling, bør målingen gentages 14 dage efter

seponering af protonpumpehæmmeren.

Behandling med protonpumpehæmmere kan medføre en let forøget risiko for

gastrointestinale infektioner såsom Salmonella og Campylobacter og muligvis

også Clostridium difficile hos patienter, der er hospitalsindlagte. (se pkt. 5.1).

Omeprazol Hetero enterokapsler indeholder saccharose. Patienter med sjældne, arvelige

tilstande som fructoseintolerans, glucose-galactosemalabsorbtion eller sucrase-

isomaltasemangel bør ikke tage dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Omeprazols virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Lægemidler med pH-afhængig absorption

Den nedsatte intragastriske surhedsgrad under behandling med omeprazol kan øge eller

nedsætte absorptionen af aktive stoffer med gastrisk pH-afhængig absorption.

53798_spc.docx

Side 3 af 12

Nelfinavir, atazanavir

Plasmakoncentrationerne af nelfinavir og atazanavir reduceres ved co-administration af

omeprazol.

Samtidig administration af omeprazol og nelfinavir er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Co-

administration af omeprazol (40 mg en gang daglig) reducerede den gennemsnitlige

eksponering for nelfinavir med ca. 40 %, og den gennemsnitlige eksponering for den

farmakologisk aktive metabolit M8 blev reduceret med 75-90 %. Interaktionen kan også

involvere hæmning af CYP2C19.

Samtidig administration af omeprazol og atazanavir kan ikke anbefales (se pkt. 4.4).

Samtidig administration af omeprazol (40 mg én gang daglig) og atazanavir 300

mg/ritonavir 100 mg til raske frivillige resulterede i en reduktion af atazanavir-

eksponeringen på 75 %. Øgning af atazanavirdosis til 400 mg kompenserede ikke for

indvirkningen af omeprazol på atazanavir-eksponeringen. Co-administration af omeprazol

(20 mg en gang daglig) med atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg til raske frivillige

resulterede i et fald i eksponeringen for atazanavir på ca. 30 % sammenlignet med

atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg en gang daglig.

Digoxin

Samtidig behandling med omeprazol (20 mg daglig) og digoxin til raske frivillige øgede

biotilgængeligheden af digoxin med 10 %. Digoxintoksicitet er sjældent blevet rapporteret.

Dog bør der udvises forsigtighed, når omeprazol gives i høje doser til ældre patienter.

Serumkoncentrationen af digoxin bør monitoreres.

Clopidogrel

Resultater fra studier hos raske forsøgspersoner har vist en pharmakokinetisk

(PK)/phamrkodynamisk (PD) interaktion mellem clopidogrel (300 mg belastningsdosis/75

mg dagligt vedligeholdesesdosis) og omeprazol (80 mg peroral dosis dagligt), der

resulterede i et fald på 46 % (gennemsnitsværdi) i eksponering af clopidogrels aktive

metabolit og et fald på 16 % (gennemsnitsværdi) i den maksimale hæmming af (ADP-

induceret) trombocytaggregationen.

Inkonsistente data vedrørende de kliniske konsekvenser af PK/PD interaktionen med

hensyn til større kardiovaskulære hændelser er blevet rapporteret fra observations- og

kliniske studier. Som forebyggende foranstaltning frarådes derfor samtidig anvendelse af

omeprazol og clopidogrel (se pkt. 4.4).

Andre lægemidler

Absorptionen af posaconazol, erlotinib, ketoconazol og itraconazol reduceres signifikant,

og den kliniske effekt kan være nedsat. Med hensyn til posaconazol og erlonitib bør

samtidig anvendelse undgås.

Lægemidler, der metaboliseres via CYP2C19

Omeprazol er en moderat inhibitor af CYP2C19, som er det primære enzym i omeprazols

metabolisme. Derfor kan metabolismen af aktive stoffer, der indtages samtidig og

metaboliseres af CYP2C19, nedsættes, og den systemiske eksponering for disse

lægemidler øges. Eksempler på sådanne lægemidler er R-warfarin og andre vitamin K-

antagonister, cilostazol, diazepam og phenytoin.

53798_spc.docx

Side 4 af 12

Cilostazol

Omeprazol givet i doser på 40 mg til raske frivillige i en cross-over undersøgelse øgede

og arealet under plasmakoncentration-tid-kurven (AUC) for cilostazol med

henholdsvis 18 % og 26 % og for en af dets aktive metabolitter med henholdsvis 29 % og

69 %.

Phenytoin

Det anbefales at monitorere plasmakoncentrationen af phenytoin de to første uger efter

initiering af omeprazolbehandling. Såfremt phenytoindosis justeres, anbefales

monitorering og yderligere dosisjustering ved afslutning af omprazolbehandling.

Ukendt mekanisme

Saquinavir

Samtidig administration af omeprazol og saquinavir/ritonavir resulterede i øgede

plasmakoncentrationer af saquinavir på op til omkring 70 %. Dette var forbundet med god

tolerabilitet i HIV-inficerede patienter.

Tacrolimus

Det er rapporteret, at samtidig administration af omeprazol øger serumniveauet af

tacrolimus. Koncentrationen af tacrolimus samt nyrefunktionen (kreatininclearance) bør

monitoreres, og tacrolimusdosis justeres om nødvendigt.

Methotrexat

Ved samtidig administration af protonpumpehæmmere er der set stigende

methotrexatkoncentrationer hos nogle patienter. Ved administration af methotrexat i høj

dosis kan det være nødvendigt midlertidigt at seponere administrationen af omeprazol.

Andre lægemidlers virkning på omeprazols farmakokinetik

Inhibitorer af CYP2C19 og/eller CYP3A4

Da omeprazol metaboliseres via CYP2C19 og CYP3A4, kan lægemidler, der hæmmer

CYP2C19 eller CYP3A4 (såsom clarithromycin og voriconazol), medføre øgede

serumniveauer af omprazol, idet omeprazols metaboliseringshastighed falder. Samtidig

behandling med voriconazol resulterede i mere end en fordobling af

omeprazoleksponeringen. Eftersom høje doser af omeprazol har været veltolereret, er det

typisk ikke nødvendigt at justere omeprazoldosis. Dog bør dosisjustering overvejes hos

patienter med alvorligt nedsat leverfunktion, og hvis langvarig behandling er indiceret.

Induktorer af CYP2C19 og/eller CYP3A4

Lægemidler, der inducerer CYP2C19 eller CYP3A4 eller begge (såsom rifampicin og

perikon), kan medføre nedsat serumkoncentration af omeprazol, idet omeprazols

metaboliseringshastighed øges.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Dyreforsøg med oral administration af den racemiske omeprazolblanding tyder ikke på

nogen påvirkning af fertiliteten.

53798_spc.docx

Side 5 af 12

Graviditet

Resultater fra tre prospektive, epidemiologiske undersøgelser (med resultater fra mere end

1.000 eksponeringer) viser ingen skadelige virkninger af omeprazol på graviditeten eller på

fostrets/det nyfødte barns sundhedstilstand. Omeprazol kan anvendes under graviditet.

Amning

Omeprazol udskilles i modermælk, men det er ikke sandsynligt, at barnet påvirkes, når der

anvendes terapeutiske doser.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Omeprazole ”Hetero” påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Der kan forekomme bivirkninger som f.eks. svimmelhed og synsforstyrrelser (se pkt. 4.8).

Patienter, der påvirkes af disse, må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De almindeligst forekommende bivirkninger (ses hos 1-10 % af patienterne) er hovedpine,

abdominalsmerte, obstipation, diarré, flatulens og kvalme/opkastning.

Liste over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er påvist eller anset som mulige i omeprazols kliniske

forsøgsprogram og post-marketing. Ingen var dosisafhængige. Bivirkningerne er nedenfor

anført efter frekvens og organklasse.

Frekvenskategorierne er defineret som følger: Meget almindelig (≥1/10), Almindelig

(≥1/100 til <1/10), Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000),

Meget sjælden (<1/10.000), Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Organklasse/frekvens

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Sjælden:

Leukopeni, trombocytopeni

Meget sjælden:

Agranulocytose, pancytopeni

Immunsystemet

Sjælden:

Overfølsomhedsreaktioner f.eks. feber, angioødem og

anafylaktisk reaktion/shock

Metabolisme og ernæring

Sjælden:

Hyponatriæmi

Frekvens ikke kendt:

Hypomagnesiæmi; svær hypomagnesiæmi kan forårsage

hypocalcæmi. Hypomagnesiæmi kan også være forbundet

med hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig:

Insomni

Sjælden:

Agitation, konfusion, depression

Meget sjælden:

Aggression, hallucinationer

Nervesystemet

Almindelig:

Hovedpine

Ikke almindelig:

Svimmelhed, paræstesi, døsighed

Sjælden:

Smagsforstyrrelser

53798_spc.docx

Side 6 af 12

Øjne

Sjælden:

Uklart syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig:

Vertigo

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden:

Bronkospasme

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Abdominalsmerte, obstipation, diarré, flatulens,

kvalme/opkastning, benigne gastriske polypper.

Sjælden:

Mundtørhed, stomatitis, gastrointestinal candidiasis

Frekvens ikke kendt

Mikroskopisk colitis

Lever og galdeveje

Ikke almindelig:

Forhøjede leverenzymer

Sjælden:

Hepatitis med eller uden gulsot

Meget sjælden:

Leversvigt, encefalopati hos patienter med præeksisterende

leversygdom

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig:

Dermatitis, pruritus, hududslæt, urticaria

Sjælden:

Alopeci, fotosensibilitet

Meget sjælden:

Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk

epidermal nekrolyse (TEN)

Ikke kendt

Subakut kutan lupus erythematosus (se pkt. 4.4).

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig

Fraktur på hofte, håndled eller rygrad

Sjælden:

Artralgi, myalgi

Meget sjælden:

Muskelsvaghed

Nyrer og urinveje

Sjælden:

Interstitiel nefritis

Det reproduktive system og mammae

Meget sjælden:

Gynækomasti

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig:

Utilpashed, perifere ødemer

Sjælden:

Øget svedtendens

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er begrænset information til rådighed om virkningerne af overdosering med omeprazol

hos mennesker. I litteraturen er doser op til 560 mg beskrevet, og lejlighedsvis er der

rapporteret om enkelte orale doser på op til 2.400 mg omeprazol (120 gange større end den

53798_spc.docx

Side 7 af 12

sædvanligt anbefalede kliniske dosis). Der er rapporteret om kvalme, opkastning,

svimmelhed, abdominale smerter, diarré og hovedpine. I enkelte tilfælde er apati,

depression og konfusion også blevet beskrevet.

De beskrevne symptomer har været forbigående, og der er ikke rapporteret om alvorlige

følgevirkninger. Eliminationshastigheden var uændret ved øgede doser (1. ordens kinetik).

Behandlingen er, hvis nødvendig, symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler mod mavesår og gastro-oesophageal reflux

(GERD), protonpumpehæmmer, ATC-kode: A02B C01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Omeprazol, en racemisk blanding af to enantiomerer, nedsætter sekretionen af mavesyre

ved en yderst målrettet virkningsmekanisme. Det er en specifik inhibitor af syrepumpen i

parietalcellerne. Der er en hurtig indtrædende effekt, og kontrol opnås gennem reversibel

inhibering af mavesyresekretionen med en daglig dosering.

Omeprazol er en svag base, der koncentreres og omdannes til den aktive form i det meget

sure miljø i parietalcellernes intracellulære canaliculi, hvor det hæmmer enzymet H+,K+-

ATPase, syrepumpen. Denne virkning på det sidste trin i processen for dannelse af

mavesyre er dosisafhængig og sikrer en meget effektiv hæmning af såvel basal som

stimuleret syresekretion, uanset stimuli.

Farmakodynamiske virkninger

Alle observerede farmakodynamiske virkninger kan forklares ved omeprazols virkning på

syresekretionen.

Virkning på mavesyresekretionen

En oral dosis omeprazol en gang daglig giver en hurtig og effektiv hæmning af

mavesyresekretionen i dag- og nattetimerne med maksimal virkning inden for 4 dages

behandling. Med omeprazol 20 mg bibeholdes en gennemsnitlig reduktion af ventriklens

surhedsgrad på mindst 80 % over 24 timer hos patienter med duodenalt ulcus, mens den

gennemsnitlige reduktion af den maksimale syreproduktion efter pentagastrinstimulering er

ca. 70 % 24 timer efter dosisindgift.

En oral dosis omeprazol på 20 mg til patienter med duodenalt ulcus opretholder

intragastisk pH på ≥ 3 i gennemsnitligt 17 timer ud af en periode på 24 timer.

Som en konsekvens af nedsat syreproduktion og nedsat surhedsgrad i ventriklen

reducerer/normaliserer omeprazol dosisafhængigt øsofagus eksponering for syre hos

patienter med gastroøsofageal reflukssygdom.

Hæmningen af syresekretionen er relateret til AUC for omeprazol og ikke til den aktuelle

plasmakoncentrationen på et givet tidspunkt.

53798_spc.docx

Side 8 af 12

Der er ikke set takyfylaksi under behandling med omeprazol.

Virkning på H. pylori

H. pylori er associeret med peptisk ulcussygdom, inklusive duodenal og gastrisk

ulcussygdom. H. pylori er en vigtig faktor i udvikling af gastritis. H. pylori er sammen med

mavesyre vigtige faktorer i udviklingen af peptisk ulcussygdom. H. pylori er en vigtig

faktor ved udviklingen af atrofisk gastritis, som associeres med en øget risiko for udvikling

af ventrikelcancer.

Eradikation af H. pylori med omeprazol og antibiotika er forbundet med høj grad af heling

og langtidsremission af peptiske ulcera.

2-stof-terapier er blevet gennemprøvet og vurderes at være mindre effektive end 3-stof-

terapier. De kan dog overvejes i tilfælde, hvor overfølsomhed udelukker 3-stof-terapierne.

Anden effekt relateret til syrehæmning

Ved langtidsbehandling er der rapporteret en noget øget frekvens af gastriske, glandulære

cyster. Disse ændringer, der er en fysiologisk konsekvens af udtalt hæmning af

syresekretionen, er godartede og synes at være reversible.

Nedsat gastrisk surhedsgrad, uanset årsag inklusive protonpumpehæmmere, øger antallet af

normalt forekommende bakterier i mave-tarm-kanalen. Behandling med syrehæmmende

farmaka kan derfor medføre en let forøget risiko for gastrointestinale infektioner såsom

Salmonella og Campylobacter og muligvis også Clostridium difficile hos patienter, der er

hospitalsindlagte.

Under behandling med sekretionshæmmende lægemidler stiger indholdet af gastrin i serum

som reaktion på den nedsatte syresekretion. Også inholdet af CgA stiger på grund af den

nedsatte gastriske aciditet. Det forhøjede indhold af CgA kan interferere med

undersøgelser for neuroendokrine tumorer.

Den foreliggende publicerede dokumentation antyder, at protonpumpehæmmere bør

seponeres mellem 5 dage og 2 uger før måling af CgA. Dette er for at eventuelle falskt

forhøjede værdier af CgA i forbindelse med behandling med protonpumpehæmmere kan

vende tilbage til referenceområdet.

Ved langtidsbehandling med omeprazol er der hos både børn og voksne i nogle tilfælde set

en øgning i antallet af ECL-celler, som muligvis er relateret til den øgede

plasmakoncentration af gastrin. Resultaterne anses ikke for at have nogen klinisk relevans.

Pædiatrisk population

I et ikke-kontrolleret forsøg med børn (mellem 1 og 16 år) med svær refluksøsofagitis

forbedrede omeprazol i doser mellem 0,7-1,4 mg/kg graden af øsofagitis i 90 % af

tilfældene og reducerede reflukssymptomerne signifikant. I et enkeltblindet forsøg blev

børn mellem 0 og 24 måneder med klinisk diagnosticeret gastroøsofageal reflukssygdom

behandlet med 0,5, 1,0 eller 1,5 mg omeprazol/kg. Hyppigheden af episoder med

opkastning/regurgitation faldt med 50 % efter 8 ugers behandling uanset dosis.

53798_spc.docx

Side 9 af 12

Eradikation af H. pylori hos børn

Et randomiseret dobbeltblindet klinisk forsøg (Héliot-studiet) konkluderede, at omeprazol i

kombination med to antibiotika (amoxicillin og clarithromycin) var sikkert og effektivt i

behandlingen af H. pylori-infektion hos børn fra 4 år med gastritis. Frekvens for

eradikation af H. pylori: 74,2 % (23/31 patienter) med omeprazol + amoxicillin +

clarithromycin versus 9,4 % (3/32 patienter) med amoxicillin + clarithromycin. Med

hensyn til dyspeptiske symptomer var der dog ikke evidens for kliniske fordele. Dette

forsøg giver ingen informationer om børn under 4 år.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Omeprazol og omeprazolmagnesium er syrelabile og administreres derfor oralt som

enterocoatede granulater i kapsler eller tabletter. Absorptionen af omeprazol er hurtig med

maksimale plasmakoncentrationer cirka 1-2 timer efter dosering. Absorption af omeprazol

finder sted i tyndtarmen og er sædvanligvis fuldstændig i løbet af 3-6 timer. Samtidig

indtagelse af føde påvirker ikke biotilgængeligheden. Den systemiske tilgængelighed

(biotilgængelighed) af omeprazol efter en enkel oral dosis er ca. 40 %. Efter gentagen

dosering en gang daglig øges biotilgængeligheden til ca. 60 %.

Fordeling

Hos raske forsøgspersoner er det tilsyneladende fordelingsvolumen (Vdapp) ca. 0,3 l/kg

legemsvægt. Plasmaproteinbindingsgraden af omeprazol er ca. 97 %.

Biotransformation

Omeprazol metaboliseres fuldstændigt af cytochrom P-450-systemet (CYP). Størstedelen

af omeprazols metabolisering er afhængig af det polymorft formulerede CYP2C19, som er

ansvarligt for dannelsen af hydroxyomeprazol, der er den primære metabolit i plasma. Den

resterende del er afhængig af en anden specifik isoform CYP3A4, som er ansvarlig for

dannelsen af omeprazolsulfon. Som en konsekvens af omeprazols høje affinitet til

CYP2C19 er der potentiale for kompetitiv inhibering og metabolisk lægemiddel-

lægemiddel interaktioner med andre substrater for CYP2C19. På grund af den lave affinitet

til CYP3A4 har omeprazol dog ikke potentialet til at inhibere metabolismen af andre

CYP3A4-substrater. Endvidere mangler omeprazol en hæmmende virkning på de vigtigste

CYP-enzymer.

Ca. 3 % af den kaukasiske befolkning og 15-20 % af den asiatiske befolkning mangler et

funktionelt CYP2C19-enzym og kaldes ”poor metabolisers”. Sandsynligvis er omeprazols

metabolisering hos disse personer hovedsageligt katalyseret af CYP3A4. Efter gentagen

administration af 20 mg omeprazol en gang daglig var middel-AUC 5-10 gange højere hos

”poor metabolisers” end hos individer med et funktionelt CYP2C19-enzym (”extensive

metabolisers”). De gennemsnitlige peak- plasmakoncentrationer var også 3-5 gange højere.

Dette har dog ingen konsekvenser for doseringen af omeprazol.

Elimination

Halveringstiden for omeprazols elimination fra plasma er som regel under 1 time både

efter enkelt og gentagen oral dosering en gang daglig. Omeprazol elimineres fuldstændigt

fra plasma mellem doserne uden tendens til akkumulering ved administration en gang

daglig. Næsten 80 % af en oral omeprazoldosis udskilles som metabolitter i urinen, den

resterende del, som primært stammer fra galdesekretion, i fæces.

53798_spc.docx

Side 10 af 12

Linearitet/non-linearitet

AUC øges ved gentagen administration af omeprazol. Denne øgning er dosisafhængig og

resulterer i et ikke-lineært dosis-AUC-forhold efter gentagen administration. Denne tids-

og dosisafhængighed skyldes et fald i first pass metabolismen og systemisk clearance, som

sandsynligvis skyldes omeprazols og/eller dets metabolitters (f.eks. sulfonets) hæmning af

CYP2C19-enzymet. Der er ikke fundet metabolitter med effekt på den gastriske

syresekretion.

Særlige patientgrupper

Nedsat leverfunktion

Omeprazols metabolisme er nedsat hos patienter med nedsat leverfunktion, hvilket

resulterer i en øget AUC. Omeprazol viser ingen tendens til akkumulering ved dosering en

gang daglig.

Nedsat nyrefunktion

Omeprazols farmakokinetik inklusive systemiske biotilgængelighed og

eliminationshastighed er uændret hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Ældre

Omeprazols metabolisme er noget nedsat hos ældre personer (75-79 år).

Pædiatrisk population

Ved behandling med de anbefalede doser til børn fra 1 år, sås tilsvarende

plasmakoncentrationer som hos voksne. Hos børn yngre end 6 måneder er omeprazols

clearance lav på grund af lav metaboliseringskapacitet for omeprazol.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Gastrisk ECL-celle-hyperplasi og karcinoider er observeret i livslange studier hos rotter

behandlet med omeprazol. Disse forandringer er et resultat af langvarig hypergastrinæmi, der

er sekundær til syrehæmning.

Tilsvarende forandringer er fundet efter behandling med H2-receptorantagonister,

protonpumpehæmmere og efter gastrisk fundektomi. Disse ændringer er derfor ikke en

direkte effekt af et enkelt lægemiddel.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Granulat

Sukkerkugler

Hypromellose 2910 5CPS

Talcum

Nattriumhydroxid

Methakrylsyre-ethylacrylat-copolymer (1:1) dispergeret 30 procent

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

Kapsler

Gelatine

Jernoxid rød (E172)

53798_spc.docx

Side 11 af 12

Titandioxid (E171)

Blæk til prægning

Shellak (E904)

Jernoxid sort (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Omeprazole ”Hetero” 10 mg:

Aluminium/aluminium blisterpakning i en ydre karton: 7, 7x1, 10, 14, 14x1, 15, 28 og

28x1 enterokapsler.

HPDE-beholder: 14 enterokapsler.

Omeprazole ”Hetero” 20 mg:

Aluminium/aluminium blisterpakning i en ydre karton: 7, 7x1, 10, 14 og 14x1

enterokapsler.

HPDE-beholder: 14 enterokapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hetero Europe S.L.

Viladecans Business Park – Edificio Brasil

Catalunya 83-85

08840 Viladecans (Barcelona)

Spanien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg: 53798

20 mg: 53799

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. september 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. november 2017

53798_spc.docx

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

9-8-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

As a precautionary measure, Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling all unexpired lots of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg to the hospital, retail and consumer level. This recall of multiple batches of Valsartan Tablets was prompted due to the detection of trace amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA), a possible process impurity or contaminant in an active pharmaceutical ingredient, manufactured by Hetero Labs Limited, Unit – I (API manufacturer).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-9-2009

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

On 3 september 2009, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds).

Danish Medicines Agency

4-5-2009

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

At the Danish Medicines Agency's request, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Danish Medicines Agency

2-10-2018

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6474 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002618/T/0023

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4111 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2618/R/21

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety