Olmetec

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Olmetec 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Olmetec 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 34530
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Olmetec 10 mg, 20 mg, 40 mg filmovertrukne tabletter

olmesartanmedoxomil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Olmetec til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Olmetec

Sådan skal du tage Olmetec

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Olmetec hører til en gruppe lægemidler, der kaldes angiotensin II-receptorantagonister. De sænker blodtrykket

ved at afslappe blodkarrene.

Olmetec anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (også kaldet 'hypertension') hos voksne og børn i alderen 6

til 18 år. Forhøjet blodtryk kan beskadige blodkar i organer som hjerte, nyrer, hjerne og øjne. I visse tilfælde kan

det føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Sædvanligvis er forhøjet blodtryk

uden symptomer. Det er vigtigt at få målt blodtrykket, så der ikke sker skader.

Forhøjet blodtryk kan kontrolleres med medicin som Olmetec tabletter. Formentlig har din læge også anbefalet,

at du foretager visse ændringer i din livsstil, som kan være med til at sænke blodtrykket (f.eks. vægttab,

rygestop, nedsat forbrug af alkohol og nedsæt mængde salt i kosten). Lægen kan også have opfordret dig til at

motionere regelmæssigt og f.eks. gå ture eller svømme. Det er vigtigt, at du følger lægens råd.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Olmetec

Tag ikke Olmetec:

hvis du er overfølsom over for olmesartanmedoxomil eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i pkt. 6)

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne. (Det er også bedst at undgå Olmetec tidligt i graviditeten -

se afsnittet Graviditet)

hvis du har gulfarvning af hud og øjne (gulsot) eller problemer med dræning af galde fra galdeblæren

(galdevejsobstruktion f.eks. galdesten)

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der

indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du bruger Olmetec.

Tal med lægen

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med

sukkersyge

aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne

mellemrum.

Se også information under overskriften ” Tag ikke Olmetec”.

Inden du begynder at tage tabletterne,

bør du fortælle det til lægen

, hvis du har et af følgende

helbredsproblemer:

nyreproblemer

leversygdom

hjertesvigt eller problemer med hjerteklapper eller hjertemusklen.

svære opkastninger eller diarré, eller hvis du får høje doser vanddrivende medicin (diuretika) eller er på

saltfattig diæt.

forhøjet indhold af kalium i blodet.

binyreproblemer.

Kontakt din læge, hvis du får diaré, som er alvorlig og vedvarende, og du oplever et stort vægttab. Din læge kan

udrede dine symptomer og finde frem til, hvordan din fortsatte blodtryksbehandling skal være.

Ligesom med anden medicin, der sænker blodtrykket, kan et voldsomt blodtryksfald hos patienter med nedsat

blodgennemstrømning af hjertet eller hjernen føre til et hjerteanfald eller slagtilfælde. Lægen vil derfor måle dit

blodtryk omhyggeligt.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er gravid eller måske kan blive gravid. Olmetec frarådes tidligt i

graviditeten, og du må ikke tage Olmetec, hvis du er mere end 3 måneder henne, da det så kan medføre alvorlige

skader for barnet (se afsnittet Graviditet).

Sorte patienter

Som det er tilfældet med lignende medicin er Olmetecs blodtrykssænkende virkning noget mindre hos sorte

patienter.

Ældre

Hvis du er 65 år eller derover, og din læge har besluttet at øge doseringen af olmesartanmedoxomil til 40 mg

dagligt, skal du løbende have målt dit blodtryk hos lægen for at sikre, at blodtrykket ikke bliver for lavt.

Børn og unge

Olmetec er blevet undersøgt hos børn og unge. Kontakt lægen for yderligere information.

Olmetec anbefales ikke til børn i alderen 1 år til 6 år og må ikke anvendes til børn under 1 år, da der mangler

erfaring med behandling af denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Olmetec

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller kan

tænkes at gøre det.

Det er særligt vigtigt at tale med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får følgende medicin:

Andre blodtrykssænkende lægemidler, da virkningen af Olmetec kan blive forhøjet.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler.

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ” Tag ikke

Olmetec” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Kaliumtilskud, salterstatning, der indeholder kalium, vanddrivende midler (diuretika) eller heparin

(blodfortyndende middel). Hvis du bruger disse midler samtidig med Olmetec, kan de forhøje blodets

indhold af kalium.

Hvis du tager lithium (medicin til behandling af stemningssving og visse former for depression) samtidig

med Olmetec, kan det øge risikoen for lithiumforgiftning. Hvis du er nødt til at tage lithium, vil lægen måle

blodets indhold af lithium.

Hvis du tager non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID-medicin, der anvendes til at behandle

smerter, hævelser og andre symptomer på betændelseslignende tilstande inklusive gigt) samtidig med

Olmetec, kan det øge risikoen for nyresvigt, og Olmetecs virkning kan blive nedsat af NSAID-midler.

Colesevelamhydrochlorid, et lægemiddel til sænkning af kolesterol i blodet, da det kan nedsætte virkningen

af Olmetec. Din læge vil måske råde dig til at tage Olmetec mindst 4 timer før colesevelamhydrochlorid.

Visse syredæmpende midler (mod fordøjelsesbesvær), da virkningen af Olmetec kan blive lettere nedsat.

Brug af Olmetec sammen med mad og drikke

Olmetec kan tages alene eller sammen med mad.

Graviditet og amning

Graviditet

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er gravid eller måske kan blive gravid. Sædvanligvis vil lægen råde dig til

at tage en anden medicin i stedet for Olmetec, da Olmetec frarådes tidligt i graviditeten, og du må ikke tage

Olmetec, hvis du er mere end 3 måneder henne, da det så kan medføre alvorlige skader for barnet.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller vil begynde at amme. Olmetec bør ikke tages af kvinder, der ammer, og

lægen kan råde dig til at stoppe med Olmetec og tage en anden medicin, hvis du ønsker at amme – især hvis

barnet er nyfødt eller for tidligt født.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig søvnig eller svimmel under behandling af forhøjet blodtryk. Hvis dette sker, må du ikke køre bil

eller betjene maskiner, før symptomerne aftager. Spørg lægen til råds.

Olmetec indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose (en sukkerart). Hvis din læge har oplyst dig om, at du ikke kan tåle visse

sukkerarter, bør du kontakte lægen, før du tager denne medicin.

3.

Sådan skal du tage Olmetec

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletterne kan tages alene eller sammen med mad. Synk tabletterne med lidt vand. Tag om muligt den daglige

dosis på samme tid hver dag, for eksempel ved morgenmåltidet.

Den sædvanlige dosis er én 10 mg tablet en gang dagligt. Hvis dit blodtryk ikke kontrolleres med denne dosis,

kan lægen beslutte at øge dosis til 20 eller 40 mg en gang dagligt eller at supplere med anden medicin.

Hvis du har let til moderat nyresygdom, må du ikke få mere end 20 mg en gang dagligt.

Olmetec kan tages alene eller sammen med mad. Tabletterne skal synkes med en tilstrækkelig mængde væske

(fx et glas vand). Tag om muligt den daglige dosis på samme tid hver dag, fx ved morgenmåltidet.

Børn og unge i alderen 6 til 18 år:

Den anbefalede startdosis er 10 mg en gang dagligt. Hvis patientens blodtryk ikke kontrolleres tilstrækkeligt, kan

lægen vælge at øge dosis op til 20 mg eller 40 mg en gang dagligt. Dosis må maksimalt være 20 mg en gang

dagligt til børn, der vejer under 35 kg.

Hvis du har taget for meget Olmetec

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Olmetec, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, eller hvis et barn utilsigtet har taget nogle tabletter. Medbring

pakningen.

Hvis du har glemt at tage Olmetec

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage en normal dosis næste dag som sædvanlig. Du må

ikke

tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Olmetec

Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Olmetec, så længe lægen anbefaler det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Når de

forekommer, er de ofte milde, og det vil ikke være nødvendigt at stoppe behandlingen.

Selv om det kun er et fåtal, der får de følgende to bivirkninger, kan de være alvorlige:

Sjældent (kan påvirke op til 1 af 1.000 personer) er følgende allergiske reaktioner, der kan påvirke hele kroppen,

blevet indberettet:

Under behandling med Olmetec kan der opstå hævelser i ansigt, mund og/eller larynx (strubehoved) ledsaget af

kløe og udslæt.

Hvis dette sker: Hold op med at tage Olmetec og kontakt omgående lægen.

I sjældne tilfælde, men lidt hyppigere hos ældre mennesker, kan Olmetec få blodtrykket til at falde for meget hos

modtagelige personer eller som følge af en allergisk reaktion. Det kan føre til alvorlig uklarhed eller besvimelse.

Hvis dette sker: Hold op med at tage Olmetec, kontakt omgående lægen, og læg dig ned.

De øvrige bivirkninger ved Olmetec, som der aktuelt er kendskab til:

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 af 10 personer):

Svimmelhed, hovedpine, kvalme, fordøjelsesbesvær, diarré, mavesmerter, mave-tarm-katar, træthed, ondt i

halsen, snue eller tilstoppet næse, bronkitis, influenzaligende symptomer, hoste, smerter, smerter i brystkasse,

ryg, knogler eller led, urinvejsinfektion, hævede ankler, fødder, ben, hænder eller arme, blod i urinen.

Der er i blodprøver set visse forandringer, der omfatter følgende:

Forhøjede fedtstoffer (hypertriglyceridæmi), forhøjet urinsyre (hyperurikæmi), stigende urinstof i blodet,

forhøjede værdier i lever- og muskelfunktionstests.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 af 100 personer):

Pludselige allergiske reaktioner, der kan påvirke hele kroppen og give vejrtrækningsproblemer samt hurtigt

blodtryksfald, der også kan føre til besvimelse (anafylaktiske reaktioner), hævelse i ansigtet, svimmelhed

(vertigo), opkastninger, svækkelse, utilpashed, muskelsmerter, hududslæt, allergisk hududslæt, kløe, eksantem

(hududslæt), hudknuder (vabler), angina pectoris (smerter eller ubehag i brystet).

Blodprøver har vist en reduktion af visse blodceller kendt som blodplader (trombocytopeni).

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 af 1.000 personer):

Manglende energi, muskelkramper, nedsat nyrefunktion, nyresvigt.

Der er ligeledes set visse forandringer i blodværdier. De omfatter forhøjede niveauer af kalium (hyperkaliæmi)

og øget stoffer forbundet med nyrefunktionen.

Yderligere bivirkninger hos børn og unge:

Bivirkninger hos børn er de samme som bivirkningerne hos voksne. Dog er svimmelhed og hovedpine

observeret oftere hos børn, og næseblod er en almindelig bivirkning, som kun ses hos børn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato (efter "EXP "), der står på æsken og på blisterstrippen. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Olmetec indeholder:

Aktivt stof: Olmesartanmedoxomil.

En filmovertrukket tablet indeholder 10 mg, 20 mg eller 40 mg olmesartanmedoxomil.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat, titandioxid (E171),

talcum og hypromellose. (Se punkt 2 ”Olmetec indeholder lactose”).

Udseende og pakningsstørrelser

Olmetec 10 mg filmovertrukne tabletter er hvide og cirkelrunde med C 13 på den ene side.

Olmetec 20 mg filmovertrukne tabletter er hvide og cirkelrunde med C 14 på den ene side.

Olmetec 40 mg filmovertrukne tabletter er hvide og ovale med C 15 på den ene side.

Olmetec filmovertrukne tabletter fås i pakninger med 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 og 10 x 28 filmovertrukne

tabletter samt i pakninger med perforerede enkeltdosisblistre med 10, 50 og 500 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 München

Tyskland

Fremstiller:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Luitpoldstrasse 1

D-85276 Pfaffenhofen

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Olmetec

Danmark: Olmetec

Finland: Olmetec

Frankrig: Olmetec

Grækenland: Olmetec

Holland: Olmetec

Irland: Benetor

Island: Olmetec

Italien: Olmetec

Luxembourg: Olmetec

Norge: Olmetec

Portugal: Olmetec

Spanien: Olmetec

Storbritannien: Olmetec

Tyskland: Olmetec

Østrig: Olmetec

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2017

Andre informationskilder

Detaljerede og opdaterede oplysninger om dette lægemiddel er tilgængelig ved at scanne QR-koden på

indersiden af låget på æsken med en smartphone. De samme oplysninger er også tilgængelige på følgende URL:

www.olmesartanpatient.eu

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.