Oftaquix

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oftaquix 5 mg/ml øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oftaquix 5 mg/ml øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40612
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Side 1 af 6

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oftaquix 5 mg/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder

Levofloxacin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Oftaquix

Sådan skal du bruge Oftaquix

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Levofloxacin er et antibiotikum af typen fluoroquinoloner (nogle gange forkortet til quinoloner). Det

virker ved at dræbe nogle typer bakterier, som kan forårsager infektioner.

Når levofloxacin gives som øjendråber, anvendes det til børn i alderen 1 år og ældre og voksne til

behandling af bakterieinfektioner, som har angrebet øjets overflade.

Én type infektion i dette område kaldes bakteriel konjunktivitis, som er infektion i øjets forreste lag

(bindehinden).

Oftaquix frarådes til børn under 1 år.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 5 dage.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Oftaquix

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Oftaquix:

hvis du er allergisk over for levofloxacin eller andre quinoloner eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Oftaquix (angivet i punkt 6).

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Side 2 af 6

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Oftaquix.

Hvis du får en allergisk reaktion allerede efter den første dosis, skal du ophøre med medicinen

Hvis du oplever, at dine øjensymptomer forværres i løbet af behandlingen, skal du kontakte din

læge så hurtigt som muligt

Hvis du ikke ser tegn på bedring i løbet af den behandlingsperiode, du har aftalt med din læge,

skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt

Generelt bør du ikke bruge kontaktlinser, mens du har en infektion i øjet.

Børn og unge

De advarsler og forsigtighedsregler, der gælder for dette lægemiddel, er de samme for voksne, unge

og børn fra 1 år og ældre.

Brug af anden medicin sammen med Oftaquix

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du skal især fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre øjendråber eller

øjensalve, før du begynder at bruge Oftaquix.

Hvis du bruger andre øjendråber, skal du vente mindst 15 minutter mellem Oftaquix og de andre

øjendråber.

Graviditet og amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Oftaquix bør kun bruges under graviditet, hvis fordelene overstiger den eventuelle risiko for fostret.

Selvom meget små mængder levofloxacin ender i blodet og modermælken, efter at du har dryppet

øjne, er det meget usandsynligt, at det vil skade fostret eller det ammede barn.

Din læge kender til en eventuel risiko og vil vejlede dig om, hvorvidt du bør bruge Oftaquix i dette

tilfælde.

Din frugtbarhed (evnen til at blive gravid eller gøre en kvinde gravid) påvirkes ikke, hvis du anvender

Oftaquix som anvist.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Oftaquix påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Hvis øjendråberne giver dig sløret syn, skal du vente med at føre motorkøretøj eller betjene maskiner,

til dette er overstået.

3.

Sådan skal du bruge Oftaquix

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Oftaquix øjendråber skal anvendes på øjets ydre overflade.

For patienter, der er mindst 1 år, er den sædvanlige dosis:

Dag 1-2

Dryp 1 eller 2 dråber i de(t) inficerede øj(n)e hver anden time.

Dryp højst 8 gange om dagen.

Side 3 af 6

Dag 3-5

Dryp 1 eller 2 dråber i de(t) inficerede øj(n)e.

Dryp højst 4 gange om dagen.

Det er ikke nødvendigt med en justering af den anbefalede dosis til ældre.

Behandlingen varer sædvanligvis i alt 5 dage. Lægen vil vejlede dig om, hvor længe du skal anvende

dråberne.

Hvis du anvender anden medicin i øjnene, skal du vente mindst 15 minutter, før du anvender den

anden type dråber.

Brug til børn og unge

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til børn i alderen 1 år og ældre og unge. Oftaquix frarådes til

børn under 1 år.

Før du drypper øjne:

Hvis du har mulighed for det, kan du bede en anden om at dryppe for dig. Bed dem i så fald om at

læse nedenstående brugsanvisning sammen med dig, før de drypper dine øjne.

Start med at vaske hænder.

Åbn så posen langs den stiplede linje.

Bræk en enkeltdosisbeholder af strippen.

Læg resten af strippen tilbage i posen og buk posen, så den er lukket.

Kontrollér, at opløsningen er i bunden af

enkeltdosisbeholderen.

Åbn beholderen ved at vride toppen af

Læn hovedet tilbage, mens du sidder ned,

eller læg dig ned på ryggen.

Hold spidsen af beholderen tæt ved øjet.

Side 4 af 6

Træk ned i det nederste øjenlåg, mens du

kigger op.

Tryk flasken let sammen, så der drypper 1

dråbe ned i hulrummet mellem det nederste

øjenlåg og øjet.

Luk øjet et øjeblik. Pres øjenkrogen ind

mod næsen med pegefingeren i ca. 1 minut.

På den måde undgår du, at øjendråben

løber ud i tårekanalen.

Hvis der er brug for endnu en dråbe, og hvis begge øjne skal behandles, skal du gentage trin 8-11.

Oftaquix må ikke sprøjtes ind i øjenæblet.

Kun til engangsbrug. Øjendråberne skal anvendes straks efter åbning af enkeltdosisbeholderen.

Indholdet af én enkeltdosisbeholder er nok til begge øjne.

Beholderen med en evt. rest skal bortskaffes umiddelbart efter brug.

Hvis du har brugt for meget Oftaquix

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Oftaquix, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har brugt mere Oftaquix, end du skal, så skyl øjet/øjnene med vand og kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at bruge Oftaquix

Hvis du glemmer at bruge øjendråberne, så brug dem, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke

bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du ved et uheld er kommet til at sluge noget Oftaquix

Den mængde levofloxacin, der er i en enkeltdosisbeholder, er for lille til at kunne give bivirkninger.

Hvis du bliver bekymret, skal du dog kontakte din læge eller apotekspersonalet, der kan vejlede dig i

denne forbindelse.

Hvis du holder op med at bruge Oftaquix tidligere end anvist

, kan helingsprocessen blive

forsinket.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Cirka 1 ud af 10 personer får en bivirkning, når de anvender Oftaquix. De fleste af disse påvirker kun

øjet og varer normalt ikke ret længe.

Side 5 af 6

Hvis du får svære eller vedvarende bivirkninger, skal du holde op med at anvende disse øjendråber og

omgående søge hjælp hos din læge.

Man kan, om end det sker sjældent, udvikle en allergisk reaktion pga. Oftaquix efter blot en enkelt

dosis. Hvis det sker for dig, kan du få røde eller kløende øjne, eller øjenlågene hæver. Hvis dette sker,

skal du holde op med at bruge Oftaquix, og du skal omgående kontakte din læge.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 brugere):

brændende fornemmelse i øjet

nedsat syn eller sekret i øjet

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 brugere):

svien eller irritation i øjnene

smerter i øjnene

tørre eller ømme øjne

hævelse eller rødmen (blodskudte øjne) af øjets bindehinde (det forreste lag i øjet)

følsomhed over for lys

kløende øjne

sammenklistrede øjenlåg

hovedpine

udslæt rundt om øjet

tilstoppet næse, eller næse der løber.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af1.000 brugere):

allergiske reaktioner som f.eks. hududslæt.

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke færre end 1 ud af 10.000 brugere)

hævelse af og tæthed i svælget

åndenød.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger

Hyppighed, art og sværhedsgrad af bivirkninger hos børn og unge forventes at være de samme som

hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via oplysningerne herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Side 6 af 6

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på enkeltdosisbeholderen, posen og kartonen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Oftaquix-beholderne skal opbevares i den originale pose for at beskytte mod lys.

Du kan anvende Oftaquix i 3 måneder, efter at posen er åbnet første gang.

Ubrugte enkeltdosisbeholdere skal bortskaffes efter dette tidspunkt.

Den åbnede enkeltdosisbeholder med evt. resterende opløsning skal bortskaffes omgående efter

anvendelsen.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du kan se uopløste partikler i opløsningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oftaquix indeholder:

Aktivt stof: levofloxacin

1 ml indeholder 5,12 mg levofloxacin-hemihydrat svarende til 5 mg levofloxacin.

1 enkeltdosisbeholder (0,3 ml) indeholder 1,5 mg levofloxacin.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, fortyndet natriumhydroxidopløsning eller fortyndet

saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Oftaquix er en klar, lysegul til lys grøngul opløsning uden synlige partikler.

Fås som strips med 10 enkeltdosisbeholdere i en papirbelagt foliepose af

aluminiumspolyethylen.

1 enkeltdosisbeholder indeholder 0,3 ml opløsning.

Pakningsstørrelser: 10 x 0,3 ml, 20 x 0,3 ml, 30 x 0,3 ml og 60 x 0,3 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Finland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Oftaquix: Danmark, Finland, Island, Italien og Sverige

Oftaquix sine: Tyskland

Oftaquix Unit Dose: Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2017.