Oculac

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oculac 50 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Oculac 50 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19046
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Oculac

50 mg/ml, øjendråber, opløsning

Povidon K25

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Oculac uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at

følge anvisningerne for Oculac.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Vær opmærksom på, at indlægssedler opdateres jævnligt. Du kan altid finde den nyeste

indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Oculac

Sådan skal du bruge Oculac

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Oculac indeholder det aktive stof povidon K25. Oculac er øjendråber, som fugter og smører øjnene.

Det bruges til at lindre symptomer på tørre øjne.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE OCULAC

Brug ikke Oculac

Hvis du er allergisk (overfølsom) over for povidon K25 eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oculac

(se punkt 6: Yderligere oplysninger, Hvad Oculac indeholder). Hvis du mener, at du kan være

overfølsom, skal du ikke bruge denne medicin, før du har talt med din læge.

Vær ekstra forsigtigt med at bruge Oculac

Hvis irritationen af øjet forværres eller ikke forbedres, skal Oculac behandlingen afbrydes, og du skal

søge læge.

Brug af anden medicin

Hvis du udover Oculac behandles med andre øjenprodukter, bør der gå mindst 5 minutter mellem

behandlingerne. Brug altid Oculac øjendråber til sidst.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Oculac kan muligvis give sløret syn. Hvis dette sker for dig, skal du vente med at køre eller anvende

maskiner, til dit syn igen er blevet normalt.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Oculac

Oculac er konserveret med benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene.

Hvis du bruger kontaktlinser, bør du tage dem ud, før du bruger Oculac. Oculac kan misfarve dine

bløde kontaktlinser. Du bør vente 30 minutter efter at have brugt Oculac, før du sætter kontaktlinserne

i igen.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE OCULAC

Brug altid Oculac nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 dråbe 4 gange daglig, eller hvad du føler er nødvendigt.

Brugsvejledning

Vask dine hænder.

Åbn øjendråbeflasken. Rør ikke flaskens spids efter åbning af flasken, da dette kan forurene

opløsningen.

Bøj hovedet bagover (Fig. 1).

Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger og hold øjendråbeflasken i den anden hånd.

Spidsen må ikke berøre øjet, da dette kan beskadige øjet. Tryk på flasken så en dråbe falder

ned i øjet (Fig. 2).

Luk øjet og hold en fingerspids ind mod øjenkrogen i ca. 1-2 minutter. Dette vil forhindre

øjendråben i at løbe ned i svælget gennem tårekanalen, og det meste af dråben vil forblive i

øjet (Fig. 3). Om nødvendigt gentages trin 3 til 5 i det andet øje.

Luk flasken efter brug.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Oculac kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er set:

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

svag, midlertidig brændende eller stikkende følelse i øjet

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

irritation

overfølsomhedsreaktion

Nogle patienter har oplevet andre bivirkninger i forbindelse med behandling med Oculac øjendråber:

Sløret syn

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevar øjendråbeflasken i yderkartonen, for at beskytte mod lys.

Selve flasken er ikke steril, men indholdet er sterilt, indtil flasken bliver åbnet.

Øjendråberne kan kun bruges i 4 uger efter åbning af flasken.

Brug ikke Oculac efter den udløbsdato, der står på karton og flaske. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Oculac indeholder

Aktivt stof: Povidon K25. Én ml Oculac indeholder 50 mg povidon K25.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), borsyre, calciumchlorid,

kaliumchlorid, magnesiumchlorid, natriumchlorid, natriumlactat, natriumhydroxid til pH-

justering, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

Oculac er en svagt gullig til klar vandig opløsning.

Oculac fås i pakninger, der indeholder 1 flaske med 10 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alcon Danmark A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

E-mail: alcondanmark@alcon.com

Fremstillere

EXCELVISION, rue de la Lombardiére, 07100 Annonay, Frankrig

Eller

Laboratoires Alcon, 23 Avenue Georges Ferrenbach, 68240 Kaysersberg, Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Danmark:

Oculac

Finland

Oculac

Irland

Oculotect 50 mg/ml, eye drops solution

Portugal

Oculotect (fluid)

Spanien

Oculitect 50 mg/ml colirio en solución

Sverige

Oculac

Storbritannien

Oculotect eye drops

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2012