Oblix 500 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Oblix 500 SC Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 500 g/l ethofumesat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Oblix 500 SC Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 594-15
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvis-

ningen følges nøje.

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og

udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informations-

materiale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år

med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Må ikke tømmes i kloakafløb (S29).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med behol-

dere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær over-

fladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-

stoffer (S13).

Førstehjælp

Indånding: Sørg for frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt. Kontakt læge.

Hudkontakt: Kommer stof på huden vaskes straks med store mæng-

der vand (S28).

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i 15 min. Fjern evt. kontakt-

linser. Søg læge.

Ukrudtsmiddel nr. 594-15

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Nettoindhold: 5 L

Suspensionskoncentrat

Analyse: ethofumesat 500 g/l (44% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

OMRYSTES FØR BRUG

Godkendelsesindehaver og distributør:

AgriChem B.V.,

Koopvaardijweg 9,

4906 CV Oosterhout, The Netherlands

Tel: +31(0)162-431931

BRUGSANVISNING

Oblix 500 SC anvendes i blanding med Corzal (eller et andet phenmedipham produkt) til

bekæmpelse af ukrudt i bederoer. Ved at blande Corzal med Oblix 500 SC opnås en generel

effektforøgelse, samt en væsentlig bedre effekt på især pileurter, burresnerre og agersted-

moder. Oblix 500 SC er et systemisk middel, som optages både via roden og gennem bladene.

Anvendt i et normalt sprøjteprogram satses der dog mest på bladvirkningen. Midlet virker ved

at standse planternes vækst. I tolerante planter som f.eks. bederoer inaktiveres midlet.

Oblix 500 SC er lavet som en vandbaseret formulering og er uden indhold af organiske

opløsningsmidler. Herved undgås både de lugtgener, problemer med blande-procedure og

begrænsninger i vandmængder, som kendes fra de traditionelle roemidler.

Resistens

Oblix 500 SC tilhører gruppen af lipidsyntese hæmmere, gruppe N, som vurderes at have lav

risiko for udvikling af resistens.

Dosering

Der må maksimalt tilføres 71 g aktivt stof/ha svarende til 0,142 l Oblix 500 SC pr. ha.

Corzal og Oblix 500 SC + metamitron

Corzal og Oblix 500 SC kan med fordel indgå i et sprøjteprogram med metamitron. En normalt

meget sikker bredtvirkende ukrudtsbekæmpelse opnås ved at foretage 3 sprøjtninger.

Anvendelse

Optimale betingelser: Blandingen Corzal og Oblix 500 SC er meget effektiv overfor småt

ukrudt. Ved at sprøjte mens ukrudtet stadig er småt - fra kimbladsstadiet op til 2 blade - kan

bekæmpelsen derfor gennemføres med relativt små doseringer.

Temperatur og solindstråling har stor betydning for effekten af Corzal og Oblix 500 SC. Den

bedste effekt opnås ved at sprøjte på tørre ukrudtsplanter tidligt på dagen i lunt og skyfrit vejr.

Dog kan stærk sol og temperaturer over 20-22 ºC medføre skade på små roer - særligt i kom-

bination med store temperaturudsvingninger mellem dag og nat. Under sidstnævnte forhold er

det bedst at sprøjte hen på eftermiddagen.

Det er vigtigt, at ukrudtsplanterne dækkes godt af sprøjtevæsken. Brug derfor en sprøjteteknik

der giver mange små dråber.

Blandingen Corzal og Oblix 500 SC kan anvendes alene eller i blanding med andre midler som

led i et sprøjteprogram.

Corzal og Oblix 500 SC i blanding

I bederoer udsprøjtes Corzal og Oblix 500 SC normalt i blanding med ECP Metafol SC.

Den mest sikre ukrudtsbekæmpelse opnås ved at gennemføre flere sprøjtninger med lave

doseringer.

Et sprøjteprogram kan f.eks. se således ud:

1. sprøjtning foretages når det fremspirede ukrudt er på kimbladsstadiet.

2. sprøjtning 6-8 dage efter og

3. sprøjtning når der igen er ukrudt på kimbladsstadiet.

Sprøjteplan

Liter pr. ha

1. sprøjtning

1,5 Corzal

0,04 Oblix 500 SC

1,0 ECP Metafol SC

2. sprøjtning

1,5 Corzal

0,05 Oblix 500 SC

1,0 ECP Metafol SC

3. sprøjtning

1,5 Corzal

0,05 Oblix 500 SC

1,0 ECP Metafol SC

Corzal og Oblix 500 SC alene

På humusjorde, eller andre arealer hvor der ikke anvendes jordmidler, kan Corzal og Oblix 500

SC anvendes alene. Der skal normalt foretages mindst 3 sprøjtninger.

Sprøjteplan

Liter pr. ha

1. sprøjtning

2,0 Corzal

0,04 Oblix 500 SC

2. sprøjtning

1,0 Corzal

0,05 Oblix 500 SC

3. sprøjtning

1,0 Corzal

0,05 Oblix 500 SC

Uden jordmidler bliver effekten overfor liden nælde og sort natskygge ofte for dårlig.

01/14DK 10030/20030

Olietilsætning

Effekten for ovennævnte tankblandinger kan forøges ved tilsætning af en penetreringsolie.

Doseringen af olien afhænger under normale forhold af temperaturen. Ved temperaturer under

15 ºC tilsættes olie og ved temperaturer over 20 ºC undlades olietilsætning. Hvis planterne har

udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere dage med høje temperaturer og blæst anbefales

uafhængigt af temperaturen 0,5 l olie pr. ha.

N.B. følg anbefalingens tekst på det foretrukne olieprodukts etikette.

Sprøjteteknik

Oblix 500 SC skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og le-

ver op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning

af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Dyseforslag

Tryk

Km/t

Vand/ha

ISO dyse nr. 025

3 atm

180 l

Både fladsprededyse og lavdriftsdyse kan anvendes.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af

sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver

i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede

mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag

proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af præparaterne i

fyldestationen.

Penetreringsolie tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ii de

slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gen-

nemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel

på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal

uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan

fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning

med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan

foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads

med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal

forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er

tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til ud-

bringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december

2012.

Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Opbevares frostfrit. Omrystes før brug.

Ansvarsklausul

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder

følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af

produktet.

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer

hvert 3. år med en maksimal

dosering på 71 g/ha ethofumesat.

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

6-4-2018

ANSES launches a database of more than 500 toxicity reference values

ANSES launches a database of more than 500 toxicity reference values

Since 2004, the Agency has been working on a national programme for toxicity reference values (TRVs). TRVs are biological indicators used to qualify or quantify, on a scientific basis, a risk to human health associated with exposure to a chemical substance. They are useful for the various players involved in risk governance: companies, public expert appraisal bodies and authorities tasked with risk management.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

9-2-2018

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-11-2017

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries, Inc. (SPII), a wholly owned subsidiary of Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715, “Sun Pharma” including its subsidiaries and/or associate companies) is voluntarily recalling two lots of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution), 500 mg/5mL, to the retail level (Class II Recall). This product is manufactured for SPII by a contract manufacturer. The Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) has been fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

The U.S. Food and Drug Administration, in partnership with international regulatory and law enforcement agencies, recently took action against more than 500 websites that illegally sell potentially dangerous, unapproved versions of prescription medicines, including opioids, antibiotics and injectable epinephrine products to American consumers.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

 Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites. Illegal sale of medicines is an increasing problem that may pose a global threat to public health. Sales often take place over the internet and across geographical borders. Consequently, the Danish Medicines Agency, the Danish Veterinary and Food Administration, the Danish Customs and Tax Administr...

Danish Medicines Agency

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

3-7-2017

 New fees for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials from 1 July 2017

New fees for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials from 1 July 2017

On 1 July 2017, a new executive order on fees payable for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials became effective. The new fees involve changes in a number of areas. Changes in relation to marketing authorisations and variations etc. In connection with applications for marketing authorisations and variations etc., the new executive order entails a number of changes to the size of fees and the way in which they are calculated. Changes will be made to:Applications for new marketi...

Danish Medicines Agency

29-6-2017DHPC – Cinryze 500 U (C1-INAKTIVATOR HUMAN)

DHPC – Cinryze 500 U (C1-INAKTIVATOR HUMAN)

Empfehlungen aufgrund eines möglichen Lieferengpasses

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

15-6-2017

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the 2016 National Youth Tobacco Survey results

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the 2016 National Youth Tobacco Survey results

While the latest numbers from the 2016 National Youth Tobacco Survey are encouraging, it is critical that we work to ensure this downward trend continues over the long term across all tobacco products. Every day in the U.S., more than 2,500 youth under the age of 18 smoke their first cigarette and more than 400 youth become daily cigarette smokers. It is also clear from these most recent numbers that youth are continuing to experiment with, or becoming regular users of, a wide range of other tobacco pro...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-4-2018

METFORMIN ER 500 MG Tablet METFORMIN ER 750 MG Tablet [Granules India Ltd]

METFORMIN ER 500 MG Tablet METFORMIN ER 750 MG Tablet [Granules India Ltd]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Omega 3 Fatty Acids

Omega 3 Fatty Acids

Omega 3 fatty acids are a lipid-regulating agent used as an adjunct to diet to reduce triglyceride (TG) levels in adult patients with severe (500 mg/dL or greater) hypertriglyceridemia.

US - RxList

3-1-2018

ACETAMINOPHEN 500 MG ROUND (Acetaminophen) Tablet [Granules India Limited]

ACETAMINOPHEN 500 MG ROUND (Acetaminophen) Tablet [Granules India Limited]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AQUACOOL MULTI 500 (Menthol) Gel [Pharmanuco]

AQUACOOL MULTI 500 (Menthol) Gel [Pharmanuco]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 500 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 500 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Ultracet vs. Lortab

Ultracet vs. Lortab

Ultracet (tramadol and acetaminophen) and Lortab 5/500 (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) are combination medications prescribed for the short-term relief of moderate to severe pain.

US - RxList

16-8-2017

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb) (Active substance: paracetamol / ibuprofen) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2017) 5646 of Tue, 08 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1447

Europe -DG Health and Food Safety

6-7-2017

ASTHMANEFRIN (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

ASTHMANEFRIN (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

S2 (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

S2 (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

5% DEXTROSE Injection, Solution [SC Infomed Fluids Srl]

5% DEXTROSE Injection, Solution [SC Infomed Fluids Srl]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

TENSION HEADACHE RELIEF (Acetaminophen 500mg) Tablet, Coated [Healthlife Of USA]

TENSION HEADACHE RELIEF (Acetaminophen 500mg) Tablet, Coated [Healthlife Of USA]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

3-6-2017

More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took Effect

More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took Effect

Title: More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took EffectCategory: Health NewsCreated: 6/1/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/2/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-5-2017

Triple Therapy More Cost-Effective Than MTX + Biologic in RA

Triple Therapy More Cost-Effective Than MTX + Biologic in RA

Patients with active rheumatoid arthritis (RA) did as well when switched from methotrexate (MTX) monotherapy to triple-drug therapy (MTX, sulfasalazine, and hydroxychloroquine) as when the biologic drug etanercept was added to ongoing MTX. Triple therapy saved more than $500,000 per patient for each year of good-quality life gained, the researchers found.

US - RxList