Nuelin Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nuelin Retard 350 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 350 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Nuelin Retard 350 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10557
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Nuelin Retard®, depottabletter, 250 mg og 350 mg

Theophyllin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Nuelin Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Nuelin Retard

Sådan skal du tage Nuelin Retard

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSER

Nuelin Retard udvider bronkierne og afslapper musklerne i luftvejene. Luften passere luftvejene

lettere og det er nemmere at trække vejret. Du kan bruge Nuelin Retard til langtidsforebyggelse af

astma og andre former for vejrtrækningsbesvær.

Du kan ikke bruge Nuelin Retard ved astmaanfald.

Lægen kan have givet dig Nuelin Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE NUELIN

RETARD

Brug ikke Nuelin Retard

Hvis du er overfølsom over for det aktive stof theophyllin eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Nuelin Retard

Tal med lægen, inden behandling med Nuelin Retard, hvis du

har hjerte/karsygdomme, f.eks. for højt blodtryk eller høj, uregelmæssig puls

har leversygdom

har akut virusinfektion

har feber

har mavesår

har epilepsi, eller tidligere har haft kramper

Du må kun undtagelsesvis bruge Nuelin Retard til børn under 3 år og kun under nøje overvågning af

lægen.

Du bør ikke tage Nuelin Retard samtidig med naturmedicin, der indeholder perikum (Hypericum

perforatum), på grund af risiko for nedsat virkning af Nuelin Retard.

(Se også Brug af anden medicin)

Hvis du ryger, skal du måske have en større dosis af Nuelin Retard. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Virkningen af Nuelin Retard bliver ændret af en lang række af anden medicin, ligesom Nuelin Retard

kan ændre virkningen af anden medicin. Det er derfor vigtigt, at du taler med lægen om din medicin,

inden du begynder at tage Nuelin Retard.

Du bør ikke tage naturmedicin, der indeholder perikum (Hypericum perforatum) sammen med Nuelin

Retard. Hvis du allerede bruger perikumprodukter, skal du tale med lægen om at stoppe behandlingen

med perikum og om, hvornår du kan begynde at bruge Nuelin Retard.

Brug af Nuelin Retard sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Nuelin Retard sammen med mad og drikke.

Alkohol og rygning kan ændre virkningen af Nuelin retard. Tal med lægen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Nuelin Retard efter lægens anvisning, og du må ikke tage det sent i graviditeten.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Nuelin Retard efter aftale med lægen.

Theophyllin bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nuelin Retard påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE NUELIN RETARD

Brug altid Nuelin Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Din daglige dosis afhænger af din vægt, normalt 1 depottablet (350 mg) 2 gange dagligt.

Ældre:

Det kan være nødvendigt med en mindre dosis. Følg altid lægens anvisning.

Børn:

Den daglige dosis afhænger af barnets vægt, normalt ½-1 depottablet (250 mg) 2 gange dagligt. Følg

altid lægens anvisning.

Hvis du har nedsat leverfunktion, dårligt hjerte, virusinfektion eller feber, kan det være nødvendigt at

nedsætte dosis. Tal med lægen.

Depottabletterne skal sluges hele og må ikke tygges eller knuses. Tag tabletterne sammen med et glas

vand.

Hvis du har taget for meget Nuelin Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Nuelin Retard, end der står her, eller

mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tag ikke mere Nuelin Retard, end lægen har ordineret. Symptomerne på overdosering er de samme,

som er nævnt under afsnittet om bivirkninger. I svære tilfælde er symptomerne angst, uro, rysten på

hænderne, susen for ørerne, uregelmæssig hjertebanken, oplevelse af lysglimt og kramper.

Hvis du har glemt at tage Nuelin Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om den. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Nuelin Retard

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Nuelin Retard.

4.

BIVIRKNINGER

Nuelin Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

-

Meget hurtig, eventuelt også uregelmæssig hjerterytme. Kontakt lægen eller skadestue. Ring

evt. 112.

-

Krampeanfald. Kontakt lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.):

-

Søvnforstyrrelser

-

Rastløshed

-

Irritabilitet

-

Nervøsitet

-

Appetitløshed og spiseforstyrrelser

-

Kvalme

-

Opkastning

-

Hovedpine

-

Rysten

-

Hjertebanken

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.):

-

Nældefeber

-

Udslæt

Sjældne bivirkninger(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.):

-

Ændret adfærd hos børn

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Nuelin Retard utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Nuelin Retard ved temperaturer over 25

Brug ikke Nuelin Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Nuelin Retard 250 mg og 350 mg, depottabletter indeholder:

Aktivt stof: Theophyllin

Øvrige indholdsstoffer: Laktose, celluloseacetatphthalat og magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

250 mg: Hvide, runde tabletter mærket med T på den ene side og 250 på den anden side

350 mg: Hvide, runde tabletter mærket med T på den ene side og 350 på den anden side

Pakningsstørrelser

Nuelin Retard findes i pakningsstørrelserne 100 stk. og 250 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladlesen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf: 4452 8888

Fax: 4452 8899

e-mail: info@meda.dk

Fremstiller

3M Health Care Limited

Loughborough,

Leicestershire

England

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2013