Nuance WG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nuance WG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 750 g/kg tribenuron-methyl; (~ 723 g/kg tribenuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nuance WG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Nuance® WG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelses middel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs mæssigt og

kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL: Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante beskyttelses

midler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn. Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere

end 4 uger før høst. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i vårafgrøder i

vækst

stadie 11-28 er 5,0 g Nuance/ha og i vækststadier over 28 er den 10,0 g Nuance/ha. For vinterafgrøder er den mak-

simale dosis om efteråret 5,0 g Nuance/ha i vækststadie 11-29. Om foråret er den maksimale dosis 10,0 g Nuance/ha i

vækststadier over 30. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31.

juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron- methyl, io-

dosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (SPe1). Må ikke anvendes i højere doseringer

end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,

der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Se sikkerhedsdatabladet for Nuance® WG

10033340

100 gr

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Brugsanvisning:

Afgrøder:

Nuance® WG kan anvendes i korn (vår- og vintersæd). Nuance® WG bekæmper de

fleste 2-kimbladede ukrudtstarter som forefindes i marken.

Anvendelsesområder:

Nuance® WG er et selektivt systemisk herbicid som bekæmper en lang række prob-

lematiske ukrudts arter i korn.

Virkemåde

Midlet optages primært via bladene. Herefter bliver midlet transporteret ud mod

blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører.

Dette skyldes at et bestemt enzym (acetolactace synthasen (ALS)) blokeres. Hos føl-

somme planter vil først celledelingen og senere væks ten ophøre. Hos tolerante planter

f.eks. korn nedbrydes og inaktiveres ukrudtsmidlet umiddelbart efter optag.

Selvom der går mellem 1-3 uger før der er synlig effekt på ukrudtet, i form af gulnede

visnende planter, er væksten standset på få timer. Denne proces fremmes af tørre,

varme forhold.

For at opnå en optimal bekæmpelse bør ukrudtet sprøjtes når det har 2-4 blade, er

saftspændte og i god vækst – se desuden dosering og anvendelsesskemaet. Ved lave

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

temperaturer (fra 6 °C) er effekten af Nuance® WG god, hvis ukrudtet er i vækst. Et

par dage med let nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen (når midlet er in-

dtørret) påvirker ikke effekten.

Bemærkning

Nuance® WG må kun benyttes i korn. Undgå vinddrift til vandområder, læhegn, nabo -

afgrøder eller marker hvor der skal dyrkes andet end korn.

Hvis en forårsbehandlet mark skal omsås, må der kun omsås med korn. Til ukrudts

bekæmpelse i det omsåede korn bør der ikke anvendes minimidler.

Efteråret efter behandling med Nuance® WG kan der sås korn, evt. med udlæg af

græs/kløver og vinterraps. Der bør ikke plantes/sås specialafgrøder hvis der er brugt

Nuance® WG om foråret. Der er ingen begrænsninger i afgrøder som kan sås i foråret,

året efter brug af Nuance® WG.

Nuance® WG kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

Har man brugt Nuance® WG er det ikke tilladt at anvende andre midler indeholdende

tribenuron, iodosulfuron, metsulfuron og thifensulfuron i samme vækstår.

Virkningsspektrum

Hvis brugsanvisningen følges, har Nuance® WG god effekt (> 85%) på de fleste

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

ukrudtsarter i korn. Samme effekt kan opnås med reduceret dosis hvis ukrudt behan-

dles på det rigtige tids punkt under optimale betingelser.

Effekt ved 10 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel

God effekt på arter såsom:

Agersennep Haremad Pileurt, fersken

Agertidsel * Hyrdetaske Raps, spild

Brandbæger, alm Kamille, lugtløs Pragtstjerne, aften

Forglemmigej, mark Kamille, skive Skræppe, kruset

Fuglegræs, alm. Krumhals Spergel, alm.

Gulurt Limurt, nat Svinemælk *

Gåsefod, hvidmelet Pengeurt, alm. Valmue, korn

Hanekro Pileurt, bleg

* Frøfremspirede planter

God effekt (hvis bekæmpning sker i kimbladsstadie)

Agerstedmoder Mælkebøtte Pileurt, vej

Kornblomst Pileurt, snerle Tvetand, rød

Svag effekt på arter såsom:

Burresnerre Natskygge, sort Okseøje, gul

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Jordrøg, læge Nælde, liden Storkronet Ærenpris

Effekt ved 5 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel

God effekt på arter såsom:

Agersennep Kamille, skive

Forglemmigej, mark Krumhals

Fuglegræs, alm. Pengeurt, alm.

Gulurt Pileurt, bleg

Gåsefod, hvidmelet Pileurt, fersken

Hanekro Raps, spild

Haremad Spergel, alm.

Hyrdetaske Valmue, korn

Kamille, lugtløs

Anvendelse om foråret

Vårsæd:

Behandling foretages bedst på fugtig jord og saftspændte ukrudtsplanter i stadie 10

til 14, dvs. fra kimbladsstadiet til ukrudtet har fået 4 løvblade. I vårsæd må Nuance®

WG bruges fra afgrødens stadie 13 til stadie 28, dvs. fra kornet har 3 udfoldede blade

indtil begyndende stræk ning.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Dosering: 5 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel

I senere vækstadier efter afgrødens stadie 28 kan Nuance® WG desuden benyttes med

god effekt.

Dosering: 10 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel

Vintersæd

Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten er begyndt. Nuance® WG

kan med god virk ning bruges fra vækststadie 30 i vinter hvede, vinter byg, triticale

og rug.

Dosering: 10 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel

Anvendelse om efteråret

Vintersæd

Behandling foretages bedst i det tidlige efterår, når væksten er begyndt. Nuance® WG

kan med god virkning bruges fra vækststadie 11 frem til stadie 29, dvs. indtil begyn-

dende strækning, i vinter hvede, vinter byg, triticale og rug.

Dosering: 5 g Nuance® WG pr. ha + sprede/klæbemiddel

BEMÆRK! Nuance® WG må ikke anvendes senere end 6 uger før høst i korn.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Sprøjtebeholderen bør være rengjort, før Nuance® WG fyldes i. Fyld 3/4 af den ønskede

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

vandmængde i beholderen, tilsæt Nuance® WG og tilsæt resten af vandet. Derefter

sættes returløbet eller omrøring i gang. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen

kan reduceres ved at mindske omrøringen.

Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr.

Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder

eller anden behold er, eller på det areal hvor, Nuance® WG skal udbringes. Vaskepladsen

må ikke etableres nærmere end:

50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål

25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål

meter

overfladevand

(vandløb,

søer

kystvand)

§3-natur -

beskyttelsesområder

Påfyldning på arealer, hvor Nuance® WG udbringes, må ikke ske nærmere end:

300 meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og

50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers

rense- og samle brønde samt §3-naturbeskyttelsesområder

Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang inden for en vækstsæ-

son.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Sprøjteteknik

I nedenstående tabel ses en oversigt over forskellige vandmængder, ved to forskellige

lowdriftsdyser, hastighed og arbejdstryk. Eksempler på vandmængder ved brug af

02 (gul) og 025 (lilla) dysen ved forskelligt tryk og kørehastighed.

Dyse Tryk (2-4 bar) Km/t (max 8-10 km/t) Vandmængde (l/ha)

02/025 3,3 4 250/315

02/025 2,6 4 225/279

02/025 3,5 6 175/220

02/025 2,5 6 150/180

02/025 2,5 8 110/140

02/025 2,0 8 100/120

Ved lav plantetæthed og forholdsvist små planter, kan de små vandmængder pr. ha

benyttes. Ved kraftige, tætte afgrøder kan det være nødvendigt, at øge vandmæng-

den.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

For at sikre en optimal optagelse og effekt, udsprøjtes Nuance® WG altid med tilsæt-

ningen af et sprede/klæbemiddel.

Anbefalede sprede/klæbemidler:

Swedane Contact, Lissapol Bio og Zipper kan benyttes.

Rengøring af sprøjte

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv

trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes

mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den mak-

simalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.

Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både ind vendigt

og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser.

Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behand let.

Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5

l All Clear® Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tank spuledyse køre i mindst

15 minutter, inden ind holdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan

sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR® EXTRA pr.

10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.

Sprøjten fyldes igen med 10-15% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og

tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem

bom/dyser over et egnet areal.

Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en

vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal

hvor Nuance® WG er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes

én gang inden for en vækstsæson.

Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med

opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask

af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bek-

endtgørelse nr. 1598 af 18.12.2014.

Tankblandinger

Nuance WG, kan blandes med følgende produkter:

Amistar, Approach, Bell, Briotril 400 EC, Comet, Cycocell 750, Cuadro 25 EC, DFF, Fastac

50, Foxtrot, Folicur EC 250, Karate 2,5 WG, Legacy 500 SC, Lodin 200 EC, Mavrik 2F,

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Moddus M, Oxitril CM, Pirimor G, Primera Super, Primus, Saracen, Sempra, Starane

180S, Starane XL, Stereo 312,5 EC, Tern, Tilt 250 EC, Tomahawk 180 EC, Nuance WG

må ikke blandes med produkter der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, met-

sulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. (Accurate 20 WG, Accurate

Delta, Alliance, Ally ST, Ally SX, Atlantis OD, Cossack OD, Express ST, Express SX, Har-

mony Plus, Harmony SX, Hussar OD, Othello, Trimmer 50 SG, Zoom).

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for af-

faldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme be-

holdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden

bortskaffelse. Skylle-vandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmek-

ilder. 2 års holdbarhed.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Førstehjælp

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt

åndedræt. Søg læge ved betydeligt påvirkning.

Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastninger uden lægelig kontrol.

Giv aldrig et bevidstløst menne ske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige til-

fælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehand ling nødvendig. Vis etiketten,

hvis det er muligt.

Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst

15 minutter. Brug gerne en øjenskyller. Søg læge hvis symptomerne vedvarer.

Resistens

Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i

træk, kan der ske en udvælgelse af eventuelt naturligt forekommende resistente

ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende.

Hvis en ukrudtsart er resistent overfor et sulfonylurea produkt baseret på aktivstoffer

såsom Tribenuron, Metsulfuron-methyl eller Thifensulfuron, så er arten resistent over

for alle disse produkter. Der er fundet tilfælde af resistens overfor sulfonylureamidler

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

hos fuglegræs, kornvalmue og kamille samt et enkelt tilfælde i hanekro.

Udviklingen af resistens kan undgås ved at skifte mellem herbicider med forskellige

virkemekanismer og overholde doseringsraterne. Tankblandinger med to herbicider

med forskellige virkemekanismer kan også virke forebyggende mod udvikling af re-

sistens.

Nuance® WG tilhører resistensgruppe: HRAC B.

Anbefalinger:

Hvis der konstateres resistens over for Nuance® WG, genbehandles marken hurtigst

muligt med et andet effektivt middel med anden virkningsmåde.

Generelle betingelser og ansvar:

Cheminova

A/S

fralægger

sig

ethvert

ansvar

for

produktets

skader

og

følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller

opbevaring af produktet.

Registrerede varemærker:

Cheminova: Cuadro 25 EC, Foxtrot, Saracen, Accurate 20 WG, Accurate Delta

Syngenta: Amistar, Karate 2,5 WG, Moddus M, Pirimor G, Tilt 250 EC, Zoom

DuPont: Approach, Ally ST, Ally SX, Express ST, Express SX, Harmony Plus,

Harmony SX

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

BASF: Bell, Comet, Cycocell 750, Fastac 50

Bayer: DFF, Primera Super, Atlantis OD, Cossack OD, Hussar OD, Othello, Folicur EC 250,

Oxitril CM

Adama: Briotril 400 EC, Legacy 500 SC, Stereo 312,5 EC, Tern, Tilt 250 EC, Tomahawk

180 EC, Trimmer 50 SG, Mavrik 2F

Dow: Primus, Starane 180S, Starane XL

UPL: Lodin 200 EC, Sempra

Nufarm: Alliance

Service Chemicals: All Clear Extra

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Godkendelse af Nuance® WG til mindre anvendelse i korn med udlæg af foder-

og frøgræsser.

Godkendelse af Nuance® WG til mindre anvendelse til bekæmpelse af bred-

bladet ukrudt i strandsvingel om efteråret efter høst af dæksæd. Behandlet

halm må ikke opfodres.

Godkendelse af Nuance® WG til mindre anvendelse til bekæmpelse af Kæmpe -

bjørneklo på udyrkede arealer. Behandlet plantemateriale må ikke opfodres.

Godkendelse af Nuance® WG til mindre anvendelse til bekæmpelse af bred-

bladet ukrudt i stivbladet svingel til frøproduktion, om efteråret efter høst af

dæksæd. Behandlet halm må ikke opfodres.

Ansvar for mindre anvendelses vejledning: Mindre anvendelse er en speciel godk-

endelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller

mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets primære etikette.

Mindre anvendelse er på brugers eget ansvar.

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende

virk ning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om mindre anvendelses vejledningen

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

følges. Da Cheminova A/S udarbejder og søger mindre anvendelses godkendelse og ve-

jledning på brugerens vegne, kan Cheminova A/S ikke gøres ansvarlig for skader eller

svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til

mindre anvendelse og den tilknyttede mindre anvendelses vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en

god kendelse til mindre anvendelses, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle

situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke af-

prøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor

være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre

anvendelse følges.

Når Nuance® WG benyttes til mindre anvendelse i frøgræsser, bør den endelige vejledning

for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskon-

trakt med. Herved kan der i vejledningen tages højde for lokale forhold, samt eventuelle

sortsvariationer.

Vejledning for Tribenuron-holdige ukrudtsmidler: Nuance® WG anvendes til bekæm-

pelse af tokimbladet ukrudt i korn med udlæg af foder- og frøgræsser. Nuance® WG anvendes

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

til bekæmp else af kæmpe bjørneklo på udyrkede arealer. Nuance® WG anvendes til bekæm-

pelse af tokimbladet ukrudt i stivbladet svingel og strandsvingel efter om efteråret efter

høst af dæksæd.

Tribenuron-methyl er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og trans-

porteres til vækstpunkterne hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og

isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter in-

aktiveres tribenuron methyl umiddelbart efter optagelsen

Advarsel: Se etiketten for Nuance® WG.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger til mindre anvendelses må ikke overskrides.

ANVENDELSESOMRÅDE

Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

Advarsel: Se etiketten. Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Arter: Bjørneklo

Dosis/ha: 10 g + 0,1 % sprede/klæbem.

Tid: På nytilvækst. Planter, hvis nyvækst ikke er tydeligt gulfarvet efter ca. 3 uger, be-

handles igen. Der må maksimalt behandles 3 gange pr. år.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Bemærkninger: Nuance® WG + spredeklæbemiddel udsprøjtes med rygsprøjte på

enkeltplanter. Udbringningen kan ske med marksprøjte eller tilsvarende materiel ved

større sammenhængende bestande af Kæmpebjørneklo.

Opfodring behandlet materiale: Nej.

Efterårsanvendelse efter høst af dæksæd i strands vingel og stivbladet svingel

til frø

Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod,

Hyrdetaske, Kamille, Raps.

Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem.

Tid: Efterår på ukrudtets stadium 10-12.

Bemærkninger: Behandles når ukrudtet er i vækst igen efter høst.

Opfodring behandlet materiale: Nej.

Korn med udlæg af græs til foder/"grønne marker”

Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod,

Hyrdetaske, Kamille, Raps.

Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Tid: Ukrudtets stadium 10-14.

Bemærkninger: Behandling foretages når græsset er fuldt fremspiret med 1-2 blade.

Engsvingel udlæg kan hæmmes i væksten, men vil som regel vokse og udvikle sig normalt

efter høst. I kløvergræs kan kløveren skades/ hæmmes.

Opfodring behandlet materiale: Ja.

Korn med udlæg af: Alm. Rajgræs, Engrapgræs, Hunde græs, Italiensk Rajgræs

og Rødsvingel til frø

Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod,

Hyrdetaske, Kamille, Raps.

Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem.

Tid: Ukrudtets stadium 10-14.

Bemærkninger: I enkelte af forsøgene er der set forbigående påvirkning af udlægget,

uden påvirkning af udbyttet. Nuance® WG kan evt. udsprøjtes i tankblanding med pro-

dukter indeholdende Ioxonil/bromoxinil eller fluroxypur.

Opfodring behandlet materiale: Ja.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Efterårsanvendelse efter høst af dæksæd i følgende arter: Alm. Rajgræs, Engrapgræs,

Hundegræs, Italiensk Rajgræs, Rødsvingel, Engsvingel, Rajsvingel og hybrid Rajgræs

til frø

Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod,

Hyrdetaske, Kamille, Raps.

Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem.

Tid: Efterår på ukrudtets stadium 10-12.

Bemærkninger: Behandles når ukrudtet er i vækst igen efter høst.

Opfodring behandlet materiale: Ja.

Hybrid, italiensk og almindelig Rajgræs udlagt i ren bestand efter høst

Arter: Agersennep, Bleg Pileurt, Ferskenpileurt, Fuglegræs, Hanekro, Hvidmelet Gåsefod,

Hyrdetaske, Kamille, Raps.

Dosis/ha: 5 g + 0,15 sprede/klæbem.

Tid: Efterår på ukrudtets stadium 10-12.

Bemærkninger: Sprøjtetidspunkt: Når ukrudtet har 0-4 blade og udlægget fuldt frem-

spiret med 2-3 blade.

Opfodring behandlet materiale: Ja.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Brugsanvisning til mindre anvendelse

af Nuance® WG (11-39) til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i

plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF).

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godk-

endelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmid-

del til en anvend else som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar. Der kan ikke garanteres for, at der ikke

kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæm-

pelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Cheminova A/S og

Dansk Golf Union kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må

opstå, hvor et kemisk bekæm pelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den

tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af

en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og

observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre af-

grøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i

den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Min-

dre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effek-

tivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal

også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Nuance® WG (11-39) til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner

Virkemåde: Tribenuron-methyl er det virksomme stof i Nuance® WG, det er systemisk

og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne, hvor

det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at

celledelingen i vækstpunkterne stopper.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes i fairways, semi-rough og rough til behandling af kløver og andet

frøukrudt.

For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår

(1. august-31.juli).

Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der inde-

holder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller

thifensulfuron-methyl.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand.

Bør ikke anvendes på baner, hvor planterne er stressede på grund af tørke, stærk

varme, frost, sygdomme, dårlig overvintring eller næringsmangel.

Advarsel: ”Se Nuance® WG etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Brugsanvisning for Nuance® WG til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner

Skadegører: Kløver og andet frøukrudt.

Dosering: På veletablerede baner med en kraftig bestand af kløver, må der anvendes

10 gram pr. hektar.

Nuance® WG Dosis l/ha

1. sprøjtning 10 gram pr. hektar

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr: Nuance® WG kan anvendes på etablerede golfbaner

fra foråret, når temperaturen er over 8 grader C og indtil 30. september. Græs og

ukrudt skal være i god vækst. Under meget tørre forhold vil virkningen være nedsat,

og der bør ikke behandles. Der skal være 4 timers tørvejr efter sprøjtning. Morgen-

sprøjtning er at foretrække, men undgå sprøjtning på megen dug, som kan medføre

afløb af sprøjtevæske. Vent indtil duggen er ved at tørre ind. Begyndende virkning kan

ses som gulfarvning efter 10-15 dage, men fuld virkning indtræffer først efter 4-6

uger.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Nuance® WG udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af

ukrudtsplanterne. Tanken fyldes kvart med vand og midlet tilsættes. Der fyldes op

med vand. Sprede/klæbemiddel tilsættes lige før sprøjten er fuld. Ved blanding med

andre præparater tilsættes Nuance® WG først, og efter 3 - 5 minutters omrøring,

tilsættes det andet produkt. Til sidst tilsættes klæbemiddel.

Antal behandlinger: Maksimalt én behandling om året.

Risiko for skade:

Generelt: Ved symptom på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller

åndedræt søges straks læge.

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Huden: Fjern gennemvædet tøj.

Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge

kontaktes.

Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Fremkald evt. opkastning. Kontakt

omgående læge og vis denne brugsanvisning.

Behandling symptomatisk: På grund af den lave giftighed vil entydige forgift-

ningssymptomer ikke optræde. Symptomer kan være kvalme, hovedpine og diarré.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Bortskaffelse af emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Risiko- og sikkerhedssætninger: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbe-

vares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

10033340 800475 Nuance (DK) 100G Book 3_- 20/04/

Ukrudtsmiddel nr.:

11-39.

Omfattet af Miljømini steriets bekendt gørelse om bekæmp -

el ses midler

plantebeskyttelses middelfor ordning en

1107/2009.

Indhold: Tribenuron-methyl 750 g/kg (75% w/w).

Type: Midlet er et vanddispergerbart granulat.

Hold barhed: 2 år fra produktionsdatoen.

Produktionsdato: Se print på dunken.

Batch nr.: Se print på dunken.

Opbevaring: I uåbnet original emballage, frostfrit og

be skyt tet mod direkte sollys og andre varme kilder.

Producent og godkendelsesindehaver:

Cheminova A/S , Thyborønvej 78, P.O. Box 9

7673 Harboøre, www.cheminova.dk

10036481

5 703265 005081

Nuance® WG

10036481 800508 Nuance (DK) 100G 2_- 20/04/15 11

6-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim‐methyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim‐methyl

Published on: Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0100 The applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in Belgium to evaluate the confirmatory data that were identified for kresoxim‐methyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the confirmatory data requirement, a new study on the storage stability of kresoxim‐methyl residues in animal matrices was submitted. The data gap was considered ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-7-2018

Orphan designation: Bardoxolone methyl, for the: Treatment of Alport syndrome

Orphan designation: Bardoxolone methyl, for the: Treatment of Alport syndrome

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

30-10-2018

EU/3/18/2071 (Loxo Oncology Limited)

EU/3/18/2071 (Loxo Oncology Limited)

EU/3/18/2071 (Active substance: 6-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-4-(6-(6-((6-methoxypyridin-3-yl)methyl)-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)pyridin-3-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7272 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/125/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7273 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/102/18

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/16/1640 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/16/1640 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/16/1640 (Active substance: 2-methyl-1-[(4-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-6-{[2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]propan-2-ol methanesulfonate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6989 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/253/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

EU/3/14/1242 (Neurolixis SAS)

EU/3/14/1242 (Neurolixis SAS)

EU/3/14/1242 (Active substance: 3-Chloro-4-fluorophenyl-[4-fluoro-4-{[(5-methylpyrimidin-2-ylmethyl) amino]methyl}piperidin-1-yl]methanone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6436 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/163/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/18/2019 (Reata UK Limited)

EU/3/18/2019 (Reata UK Limited)

EU/3/18/2019 (Active substance: Bardoxolone methyl) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5055 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/011/18/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Active substance: N-methyl D-(2,3,4,5,6-pentahydroxy-hexyl)-ammonium; 2-(3,5-dichloro-phenyl)-benzoxazole-6-carboxylate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5038 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/032/06/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

19-7-2018

EU/3/16/1783 (Reglntel Ltd)

EU/3/16/1783 (Reglntel Ltd)

EU/3/16/1783 (Active substance: N-(5-(6-chloro-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)pyrazin-2-yl)-2-fluoro-6-methylbenzamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4810 of Thu, 19 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/138/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2029 (Klinikum der UniversitAt MUnchen)

EU/3/18/2029 (Klinikum der UniversitAt MUnchen)

EU/3/18/2029 (Active substance: 2-[(2S)-2-methyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl]-8-nitro-6-trifluoromethyl-4H-1,3-benzothiazin-4-one) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4174 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/004/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide targeted against transthyretin mRNA, with six phosphorothioate linkages in the backbone, and nine 2'-fluoro and thirty-five 2'-O-methyl nucleoside residues in the sequence, which is covalently linked via a phosphodiester group to a ligand containing three N-acetylgalactosamine residues) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3394 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Active substance: Modified mRNA encoding human methylmalonyl-coenzyme A mutase encapsulated into lipid nanoparticles) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3393 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/017/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2019 (Dr Stefan Blesse)

EU/3/18/2019 (Dr Stefan Blesse)

EU/3/18/2019 (Active substance: Bardoxolone methyl) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3386 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/011/18

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3139 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/122/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3140 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/121/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/17/1936 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1936 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1936 (Active substance: 1-[4-bromo-5-[1-ethyl-7-(methylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-3-yl]-2-fluorophenyl]-3-phenylurea) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

3-4-2018

EU/3/12/1080 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/12/1080 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/12/1080 (Active substance: 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-N-({3-nitro-4-[(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)amino]phenyl}sulfonyl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2056 of Tue, 03 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/124/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (Active substance: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1818 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/131/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-a-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1823 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety