No Weed Special Klar til Brug

Primær information

 • Handelsnavn:
 • No Weed Special Klar til Brug Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 60 g/l eddikesyre
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • No Weed Special Klar til Brug Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

NO WEED

SPECIAL

KLAR

BRUG

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje,

indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-

professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

10L

4 TIMER

2 DAGE

30 DAGE

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at

bringe menneskers sundhed og miljøet i

fare (EUH401). Overtrædelse af nedenstående

særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf: Må kun anvendes til ukrudtsbekæm-

pelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler,

fortove, havegange, terrasser og udyrkede

arealer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må

ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter

fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med

produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. Undgå forurening via

dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Undgå indånding af aerosoltåger.

Vask hænderne og påvirket hud efter brug.

Dækker 100 m

2

– 400 m

2

BRUGSANVISNING

NO WEED SPECIAL, KLAR-TIL-BRUG er et

ikke-selektivt ukrudts- og mosmiddel, som er

aktivt mod de fleste bløde plantedele, som det

kommer i kontakt med.

Ukrudt og mos bekæmpes ved at dække

bladene helt og jævnt med sprøjtningen. Kort

tid efter sprøjtningen begynder bladene på

ukrudt og mos at visne og dø. Planternes rødder

dræbes ikke og ny vækst kan forekomme,

særligt fra rødderne på flerårigt ukrudt. Mos og

etårigt ukrudt kan dø helt, men genbehandling

vil typisk være nødvendig, særlig for at holde

flerårigt ukrudt nede.

På ukrudt opnås de bedste resultater på

spinkelt, småt ukrudt, der er mindre end 10 cm.

højt. Det ideelle er, at sprøjte i foråret og genta-

ge behandlingerne i løbet af vækstsæsonen om

nødvendigt. Undgå afdrift fra sprøjteområdet.

ANVENDELSESOMRÅDER.

NO WEED SPECIAL, KLAR-TIL-BRUG kan

anvendes til bekæmpelse af ukrudt og mos i

mange forskellige situationer, så som i parker,

på offentlige arealer, på kirkegårde, på ganga-

realer, omkring private, industrielle og offentli-

ge bygninger og lignende. Undgå at sprøjte på

grøntsager, blomster, buske og græsplæner.

Alle planter, der rammes af sprøjtevæsken, vil

blive skadet.

SPRØJTNING.

Anvend en grov dyse som sikrer, at mosset

og ukrudtets blade og stængler dækkes helt

af sprøjtevæsken, men uden at sprøjtevæsken

løber af bladene. Gentag sprøjtningen efter et

par dage mod ukrudt, der har overlevet, når ny

vækst ses.

KLIMA.

NO WEED SPECIAL, KLAR-TIL-BRUG bør

udsprøjtes på tørre planter. Regn efter sprøjt-

ningen kan vaske sprøjtemidlet af bladene og

medføre dårlig effekt.

DOSERING.

Maksimal dosis: 100 ml produkt per m

2

Maximalt antal behandlinger per år: 6

Der skal være et minimum interval på 7 dage

mellem behandlingerne.

EFTER SPRØJTNING.

Skyl sprøjteudstyret rent efter brug. Hold

mennesker og dyr væk fra områder med vådt

ukrudt eller mos indtil sprøjtemidlet er tørt,

oftest kun 15-20 minutter. Dette er dog ikke

nødvendigt på arealer, der kun har spredte, lave

eller svage forekomster af ukrudt eller mos, så

som gangarealer.

NO WEED SPECIAL, KLAR-TIL-BRUG kan gøre

nogle overflader glatte i kort tid efter sprøjt-

ningen.

EFTERFØLGENDE PLANTNING.

Der er ingen rest-effekt af NO WEED SPECIAL,

KLAR-TIL-BRUG i jorden. Såning eller plant-

ning kan foretages så snart ukrudtet eller

mosset er visnet.

FARLIG FOR BIER. For at beskytte bier og insek-

ter, der samler pollen, sprøjt ikke på blomstrende

planter. Sprøjt ikke når bier er aktive i blomsterne.

Sprøjt ikke når der er blomstrende ukrudt.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overens-

stemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501). Tom emballage og

rester kan bortskaffes med dagrenovation.

Emballagen må ikke genbruges.

Ukrudtsmiddel nr. 715-2

Omfattet af Miljøministeriets bekendt-

gørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Aktivstof: Eddikesyre, 60 g/l

(5,89 % w/w) ved 20 C.

Godkendelseshaver:

Punya Innovation ApS

Almevej 180, DK-3250 Gilleleje

Indhold 10 liter. Midlet er en opløsning

til brug ufortyndet.

Mindst holdbar til:

3 år fra produktionsdato.

Batch nr. og produktionsdato:

Se emballagen.

DEKLARATION