No Weed Special 1+3

Primær information

 • Handelsnavn:
 • No Weed Special 1+3 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 240 g/l eddikesyre
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • No Weed Special 1+3 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 715-1
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje,

indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

5L

4 TIMER

2 DAGE

30 DAGE

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at

bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

‣ Forårsager hudirritation (H315).

‣ Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

‣ Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

‣ Undgå indånding af tåge (P261).

‣ Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

(P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange,

terrasser og udyrkede arealer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i

vand (SPe3). ‣ Undgå forurening af vandmiljøet med produktet

eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra

gårdspladser og veje (SP1). ‣ Opbevares under lås og utilgæn-

geligt for børn (P405+P102). ‣ Må ikke opbevares sammen med

fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller eti-

ketten (p101). ‣ VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand

(P302+P352). ‣ Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genan-

vendelse (P362+P364). ‣ VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted

med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFT-

INFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

‣ VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning (P305+P351+P338). ‣ Ved vedvarende øjenirrita-

tion: Søg lægehjælp. (P337+P313)‣ Opbevares på et godt ventileret

sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).

Dækker 200 m

2

– 800 m

2

LOKALIRRITERENDE

NO WEED

SPECIAL

BRUGSANVISNING

NO WEED SPECIAL 1+3 er en ikke-selektiv

ukrudts- og mosdræber, som er aktiv mod

de fleste bløde plantedele, som det kommer i

kontakt med. Ukrudt og mos bekæmpes ved at

dække bladene helt og jævnt med sprøjtningen.

Kort tid efter sprøjtningen begynder bladene

på ukrudt og mos at visne og dø. Planternes

rødder dræbes ikke og ny vækst kan forekom-

me, særligt fra rødderne på flerårigt ukrudt.

Etårigt ukrudt og mos kan dø helt, men gen-

behandling vil typisk være nødvendig, særlig

for at holde flerårigt ukrudt nede.

På ukrudt opnås de bedste resultater på

spinkelt, småt ukrudt, der er mindre end

10 cm. højt. Det ideelle er, at sprøjte i foråret

og gentage behandlingerne i løbet af vækst-

sæsonen om nødvendigt.

Undgå afdrift fra sprøjteområdet.

ANVENDELSESOMRÅDER. NO WEED

SPECIAL 1+3 kan anvendes til bekæmpelse

af ukrudt og mos i mange forskellige situa-

tioner, så som i parker, på offentlige arealer,

på kirkegårde, på gang-arealer, omkring

private, industrielle og offentlige bygninger

og lignende. Undgå at sprøjte på grøntsager,

blomster, buske og græsplæner. Alle planter,

der rammes af sprøjtevæsken, vil blive skadet.

SPRØJTNING. Sprøjt med en sprøjte, der er

så grov at mosset eller ukrudtets blade og

stængler er helt dækket med sprøjtevæsken,

men uden at væsken drypper fra bladene.

Gentag sprøjtningen efter et par dage mod

ukrudt, der har overlevet, når ny vækst ses.

FORTYNDING. Bland 1 del NO WEED SPECIAL

1+3 med 3 dele rent vand. For eksempel

blandes i en 16 liter rygsprøjte 4 liter

NO WEED SPECIAL 1+3 med 12 liter vand.

1. Fyld tanken halvt med vand.

2. Tilsæt den nødvendige mængde NO WEED

SPECIAL 1+3.

3. Fyld tanken med mere rent vand indtil det

rigtige niveau.

4. Ryst grundigt før brug.

KLIMA. NO WEED SPECIAL 1+3, bør udsprøj-

tes på tørre planter. Regn efter sprøjtningen

kan vaske sprøjtemidlet af bladene og medfø-

re dårlig effekt.

DOSERING. Maksimal dosis: 25 ml produkt

per m2. Maximalt antal behandlinger per år:

6. Der skal være et minimum interval på 7

dage mellem behandlingerne.

EFTER SPRØJTNING. Skyl sprøjteudstyret

rent efter brug. Hold mennesker og dyr

væk fra områder med vådt ukrudt eller mos

indtil sprøjtemidlet er tørt, oftest kun 15-20

minutter. Dette er dog ikke nødvendigt på

arealer, der kun har spredte, lave eller svage

forekomster af ukrudt eller mos, så som

gangarealer. NO WEED SPECIAL 1+3 kan

gøre nogle overflader glatte i kort tid efter

sprøjtningen.

EFTERFØLGENDE PLANTNING. Der er ingen

rest-effekt af NO WEED SPECIAL 1+3 i jorden.

Såning eller plantning kan foretages så snart

mosset eller ukrudtet er visnet.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE. Opbevar

i original beholder, tæt lukket, på et sikkert

sted. Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres

til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes

med dagrenovationen. Den tomme beholder

bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må

ikke genbruges

FARLIG FOR BIER. For at beskytte bier og

insekter, der samler pollen, sprøjt ikke på

blomstrende planter. Sprøjt ikke når bier er

aktive i blomsterne. Sprøjt ikke når der er

blomstrende ukrudt.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 715-1

Omfattet af Miljøministeriets bekendt-

gørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Aktivstof: Eddikesyre, 240 g/l

(22,54 % w/w) ved 20 C.

Godkendelseshaver:

Punya Innovation ApS

Almevej 180, DK-3250 Gilleleje

Indhold 5 liter. Midlet er et

vandopløseligt koncentrat.

Mindst holdbar til:

3 år fra produktionsdato.

Batch nr. og produktionsdato:

Se emballagen.

3-4-2018

Nutrizone Expands Recall of Various Lots of Multiple Dietary Supplements Because of Possible Salmonella Health Risk

Nutrizone Expands Recall of Various Lots of Multiple Dietary Supplements Because of Possible Salmonella Health Risk

NutriZone, LLC is adding Nirvanio Special Reserve Kratom Blend, to its recall of 4 dietary supplements because it has the potential to be contaminated with Salmonella . Salmonella , is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-3-2018

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

The authorization classifies integrated continuous glucose monitoring devices in class II and subjects them to certain criteria called special controls

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-3-2018

New funds for accumulation of knowledge about medicinal cannabis

New funds for accumulation of knowledge about medicinal cannabis

The parties negotiating the special funds have earmarked a further DKK 5 million to increase knowledge about the use and effect of medicinal cannabis. You can apply for the funds now.

Danish Medicines Agency

6-3-2018

FDA authorizes, with special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes

FDA authorizes, with special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes

FDA has authorized 23andMe to market a consumer test that reports only 3 out of more than 1,000 known mutations in BRCA genes

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-10-2017

ANSES celebrates science

ANSES celebrates science

The annual Fête de la Science (Science Festival) is the ideal event for promoting scientific research and its various professions. As a health agency with eleven research and reference laboratories, ANSES participates fully in this festival, giving the public a special insight into the work of its scientists and their passion for science devoted to health and safety. Various events will thus be on offer all over France from 6 to 15 October 2017, enabling the population to discover or rediscover ANSES's e...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

26-4-2018

Scientific guideline: Draft guideline on clinical evaluation of vaccines - Revision 1, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on clinical evaluation of vaccines - Revision 1, draft: consultation open

This guideline addresses the clinical evaluation of vaccines intended for the prevention of infectious diseases. It includes considerations for trials intended to document the safety, immunogenicity and efficacy of new candidate vaccines and to support changes in the prescribing information of licensed vaccines. It also considers the need for and use of vaccine effectiveness studies. The draft guideline includes specific considerations for clinical trials with vaccines in special populations, such as pre...

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-4-2018

HEPAR SULFURIS 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

HEPAR SULFURIS 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

GLANDULA THYREOIDEA 3 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

GLANDULA THYREOIDEA 3 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

GLANDULAE SUPRARENALES 3 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

GLANDULAE SUPRARENALES 3 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

FERRUM SIDEREUM 21 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

FERRUM SIDEREUM 21 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

FERRUM SIDEREUM 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

FERRUM SIDEREUM 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

BRYOPHYLLUM E FOL. 3 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

BRYOPHYLLUM E FOL. 3 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

FORMIC ACID 1 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

FORMIC ACID 1 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

FUNICULUS UMBILICALIS 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

FUNICULUS UMBILICALIS 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

HYPERICUM EX HERBA 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

HYPERICUM EX HERBA 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

HYPOPHYSIS MEL SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

HYPOPHYSIS MEL SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

HCG 30/15/8 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

HCG 30/15/8 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

FOMICA 7 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

FOMICA 7 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-4-2018

GLANDULAE SUPRARENALES LIEN SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

GLANDULAE SUPRARENALES LIEN SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

CINIS QUERCUS 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

CINIS QUERCUS 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

CINIS QUERCUS 17 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CINIS QUERCUS 17 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

CUPRITE 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

CUPRITE 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DAPHNE MEZEREUM 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

DAPHNE MEZEREUM 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

ECHINACEA THUJA SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ECHINACEA THUJA SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

CUPRUM ACETICUM ZINCUM VALERIANICUM SPECIAL ORDER Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

CUPRUM ACETICUM ZINCUM VALERIANICUM SPECIAL ORDER Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CALCIUM CARB. CORTEX QUERCUS 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CALCIUM CARB. CORTEX QUERCUS 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CARBO BETULAE 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CARBO BETULAE 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CARBO BETULAE 20 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CARBO BETULAE 20 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CARTILAGO BETULA ADULT SIZE SPECIAL ORDER Suppository [Uriel Pharmacy Inc.]

CARTILAGO BETULA ADULT SIZE SPECIAL ORDER Suppository [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CARAWAY OIL 1 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

CARAWAY OIL 1 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

BRYONIA STANNUM SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

BRYONIA STANNUM SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CALCIUM CARBONICUM 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CALCIUM CARBONICUM 30 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CALCIUM CARBONICUM 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

CALCIUM CARBONICUM 3 SPECIAL ORDER Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ABSINTHIUM EX HERBA 1 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ABSINTHIUM EX HERBA 1 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ACONITUM E TUB. 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ACONITUM E TUB. 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ADONIS CRATAEGUS SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ADONIS CRATAEGUS SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

PEPPLUS SPECIAL SKIN CARE LIFTING PROGRAM (Glycerin) Cream [Picobio Co., Ltd]

PEPPLUS SPECIAL SKIN CARE LIFTING PROGRAM (Glycerin) Cream [Picobio Co., Ltd]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

Special access scheme rules

Special access scheme rules

The Special Access Scheme Category C legislative rules have been updated.

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-3-2018

Special Access Scheme: NSW/TGA medicinal cannabis forms

Special Access Scheme: NSW/TGA medicinal cannabis forms

Updates to medicinal cannabis access

Therapeutic Goods Administration - Australia

6-3-2018

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go.usa.gov/xnuGN 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Strong Tobacco Laws May Weed Out Vapers, Too

Strong Tobacco Laws May Weed Out Vapers, Too

Title: Strong Tobacco Laws May Weed Out Vapers, TooCategory: Health NewsCreated: 2/27/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

5-1-2018

Special Access Scheme: Guidance for health practitioners and sponsors

Special Access Scheme: Guidance for health practitioners and sponsors

The Special Access Scheme guidance has been updated to reflect recent changes to the Therapeutic Goods Regulations

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-1-2018

Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 Diabetes

Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 Diabetes

Title: Special Baby Formula Doesn't Seem to Prevent Type 1 DiabetesCategory: Health NewsCreated: 1/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/3/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

8-12-2017

Caring for Your Diabetes at Special Time

Caring for Your Diabetes at Special Time

Diabetes: Caring for Your Diabetes at Special Times

US - eMedicineHealth

20-10-2017

MULBIT HYDRO SPECIAL AMPLE (Niacinamide, Adenosine) Liquid [First Cosmetic Co., Ltd]

MULBIT HYDRO SPECIAL AMPLE (Niacinamide, Adenosine) Liquid [First Cosmetic Co., Ltd]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

Special Access Scheme

Special Access Scheme

Updates to products available under the SAS Category C pathway

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-9-2017

TGA SAS and AP email list

TGA SAS and AP email list

Special Access Scheme and Authorised Prescribers email alert service

Therapeutic Goods Administration - Australia

30-8-2017

CALENDULA EX HERBA 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CALENDULA EX HERBA 6 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

ARGENTUM NITRICUM 20 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ARGENTUM NITRICUM 20 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

AURUM STIBIUM SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

AURUM STIBIUM SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

BETULA E CORT. 2 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

BETULA E CORT. 2 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

APIS EX ANIMALE 4 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

APIS EX ANIMALE 4 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

AURUM FERRUM SIDEREUM 10/10 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

AURUM FERRUM SIDEREUM 10/10 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

VITAMIN E ADULT SIZE SPECIAL ORDER Suppository [Uriel Pharmacy Inc.]

VITAMIN E ADULT SIZE SPECIAL ORDER Suppository [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

RHUS TOX. 1 DKS SPECIAL ORDER Ointment [Uriel Pharmacy Inc.]

RHUS TOX. 1 DKS SPECIAL ORDER Ointment [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

DISCI VISCUM COMP. CUM STANNO DKS SPECIAL ORDER Ointment [Uriel Pharmacy Inc.]

DISCI VISCUM COMP. CUM STANNO DKS SPECIAL ORDER Ointment [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed