No Weed Special 1+3

Primær information

 • Handelsnavn:
 • No Weed Special 1+3 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 240 g/l eddikesyre
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • No Weed Special 1+3 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje,

indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

5L

4 TIMER

2 DAGE

30 DAGE

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at

bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

‣ Forårsager hudirritation (H315).

‣ Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

‣ Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

‣ Undgå indånding af tåge (P261).

‣ Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

(P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange,

terrasser og udyrkede arealer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i

vand (SPe3). ‣ Undgå forurening af vandmiljøet med produktet

eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra

gårdspladser og veje (SP1). ‣ Opbevares under lås og utilgæn-

geligt for børn (P405+P102). ‣ Må ikke opbevares sammen med

fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller eti-

ketten (p101). ‣ VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand

(P302+P352). ‣ Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genan-

vendelse (P362+P364). ‣ VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted

med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFT-

INFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

‣ VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning (P305+P351+P338). ‣ Ved vedvarende øjenirrita-

tion: Søg lægehjælp. (P337+P313)‣ Opbevares på et godt ventileret

sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).

Dækker 200 m

2

– 800 m

2

LOKALIRRITERENDE

NO WEED

SPECIAL

BRUGSANVISNING

NO WEED SPECIAL 1+3 er en ikke-selektiv

ukrudts- og mosdræber, som er aktiv mod

de fleste bløde plantedele, som det kommer i

kontakt med. Ukrudt og mos bekæmpes ved at

dække bladene helt og jævnt med sprøjtningen.

Kort tid efter sprøjtningen begynder bladene

på ukrudt og mos at visne og dø. Planternes

rødder dræbes ikke og ny vækst kan forekom-

me, særligt fra rødderne på flerårigt ukrudt.

Etårigt ukrudt og mos kan dø helt, men gen-

behandling vil typisk være nødvendig, særlig

for at holde flerårigt ukrudt nede.

På ukrudt opnås de bedste resultater på

spinkelt, småt ukrudt, der er mindre end

10 cm. højt. Det ideelle er, at sprøjte i foråret

og gentage behandlingerne i løbet af vækst-

sæsonen om nødvendigt.

Undgå afdrift fra sprøjteområdet.

ANVENDELSESOMRÅDER. NO WEED

SPECIAL 1+3 kan anvendes til bekæmpelse

af ukrudt og mos i mange forskellige situa-

tioner, så som i parker, på offentlige arealer,

på kirkegårde, på gang-arealer, omkring

private, industrielle og offentlige bygninger

og lignende. Undgå at sprøjte på grøntsager,

blomster, buske og græsplæner. Alle planter,

der rammes af sprøjtevæsken, vil blive skadet.

SPRØJTNING. Sprøjt med en sprøjte, der er

så grov at mosset eller ukrudtets blade og

stængler er helt dækket med sprøjtevæsken,

men uden at væsken drypper fra bladene.

Gentag sprøjtningen efter et par dage mod

ukrudt, der har overlevet, når ny vækst ses.

FORTYNDING. Bland 1 del NO WEED SPECIAL

1+3 med 3 dele rent vand. For eksempel

blandes i en 16 liter rygsprøjte 4 liter

NO WEED SPECIAL 1+3 med 12 liter vand.

1. Fyld tanken halvt med vand.

2. Tilsæt den nødvendige mængde NO WEED

SPECIAL 1+3.

3. Fyld tanken med mere rent vand indtil det

rigtige niveau.

4. Ryst grundigt før brug.

KLIMA. NO WEED SPECIAL 1+3, bør udsprøj-

tes på tørre planter. Regn efter sprøjtningen

kan vaske sprøjtemidlet af bladene og medfø-

re dårlig effekt.

DOSERING. Maksimal dosis: 25 ml produkt

per m2. Maximalt antal behandlinger per år:

6. Der skal være et minimum interval på 7

dage mellem behandlingerne.

EFTER SPRØJTNING. Skyl sprøjteudstyret

rent efter brug. Hold mennesker og dyr

væk fra områder med vådt ukrudt eller mos

indtil sprøjtemidlet er tørt, oftest kun 15-20

minutter. Dette er dog ikke nødvendigt på

arealer, der kun har spredte, lave eller svage

forekomster af ukrudt eller mos, så som

gangarealer. NO WEED SPECIAL 1+3 kan

gøre nogle overflader glatte i kort tid efter

sprøjtningen.

EFTERFØLGENDE PLANTNING. Der er ingen

rest-effekt af NO WEED SPECIAL 1+3 i jorden.

Såning eller plantning kan foretages så snart

mosset eller ukrudtet er visnet.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE. Opbevar

i original beholder, tæt lukket, på et sikkert

sted. Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres

til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes

med dagrenovationen. Den tomme beholder

bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må

ikke genbruges

FARLIG FOR BIER. For at beskytte bier og

insekter, der samler pollen, sprøjt ikke på

blomstrende planter. Sprøjt ikke når bier er

aktive i blomsterne. Sprøjt ikke når der er

blomstrende ukrudt.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 715-1

Omfattet af Miljøministeriets bekendt-

gørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Aktivstof: Eddikesyre, 240 g/l

(22,54 % w/w) ved 20 C.

Godkendelseshaver:

Punya Innovation ApS

Almevej 180, DK-3250 Gilleleje

Indhold 5 liter. Midlet er et

vandopløseligt koncentrat.

Mindst holdbar til:

3 år fra produktionsdato.

Batch nr. og produktionsdato:

Se emballagen.

7-6-2018

Minister Bruno Bruins (Sport) opent Special Olympics 2018

Minister Bruno Bruins (Sport) opent Special Olympics 2018

Dit weekend worden in de Achterhoek de Special Olympics Nationale Spelen gehouden. Meer dan 2000 sporters met een verstandelijke beperking gaan de strijd aan in 20 takken van sport. Sportminister Bruno Bruins zal de Spelen vrijdagavond officieel openen tijdens een feestelijke ceremonie in Stadion de Vijverberg in Doetinchem. Bruno Bruins: ‘Sporten is gezond en vooral leuk. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten en er lol aan beleeft. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het sportakkoord dat i...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

30-5-2018

12 applications for allocation of special funds related to medicinal cannabis

12 applications for allocation of special funds related to medicinal cannabis

The application deadline for the second allocation of special funds for accumulation of scientific knowledge in regard to the medicinal cannabis pilot programme has now expired. The Danish Medicines Agency received 12 applications.

Danish Medicines Agency

20-3-2018

New funds for accumulation of knowledge about medicinal cannabis

New funds for accumulation of knowledge about medicinal cannabis

The parties negotiating the special funds have earmarked a further DKK 5 million to increase knowledge about the use and effect of medicinal cannabis. You can apply for the funds now.

Danish Medicines Agency

16-3-2015

New management at the DHMA

New management at the DHMA

As from 13 March 2015, Jakob Cold has been appointed Acting Director General of the Danish Health and Medicines Authority. Anne-Marie Vangsted will continue as Director with special responsibility for the DHMA's supervision.

Danish Medicines Agency

24-6-2014

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

The Danish Health and Medicines Authority encourages hospitals to pay special attention to the risk of dose errors of the anticonvulsant medicine Pro-Epanutin.

Danish Medicines Agency

30-7-2018

Special Access Scheme online system

Special Access Scheme online system

Introduction of the Special Access Scheme online system

Therapeutic Goods Administration - Australia