Novopulmon Novolizer

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Novopulmon Novolizer 400 mikrogram inhalationspulver
 • Dosering:
 • 400 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Novopulmon Novolizer 400 mikrogram inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 40289
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

16. marts 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Novopulmon Novolizer, inhalationspulver 400 mikrogram

0.

D.SP.NR.

21708

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Novopulmon Novolizer

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof: budesonid

En afmålt dosis indeholder 400 mikrogram budesonid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

10,5 mg lactosemonohydrat/afmålt dosis.

En afmålt dosis er den dosis, som er tilgængelig for patienten, efter dosis har passeret

mundstykket.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver

Hvidt pulver

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af vedvarende astma

Bemærk: Budesonid er ikke tilsigtet behandling af akutte astma anfald.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Til inhalation.

40289_spc.doc

Side

1 af 14

Hvis en patient skifter til Novopulmon Novolizer fra en anden inhalator, skal dosis efterses

og justeres efter behov for den pågældende patient. Det aktive stof, dosering og metode

skal overvejes.

Patienter, der ikke tidligere er behandlet med steroider, og patienter, der tidligere er

behandlet med inhalerede steroider:

Voksne (inkl. ældre) og børn/unge over 12 år:

Anbefalet initialdosis:

200-400 mikrogram 1 eller 2 gange om dagen

Anbefalet maksimumsdosis:

800 mikrogram 2 gange om dagen

Børn 5-12 år:

Anbefalet initialdosis:

200 mikrogram 2 gange om dagen eller 200-400

mikrogram 1 gang om dagen

Anbefalet maksimumsdosis:

400 mikrogram 2 gange om dagen

Børn under 5 år:

Novopulmon Novolizer bør ikke anvendes til børn under 5 år, pga. manglende

dokumentation for sikkerhed og virkning.

Bemærk: Til doser på 200 mikrogram fås der en inhalator med doser med en styrke på 200

mikrogram.

Dosis bør tilpasses den enkelte patients behov, sværhedsgraden af sygdommen og

patientens kliniske respons. Dosis skal justeres, indtil sygdommen er under kontrol, og skal

derefter titreres til den laveste dosis, der kan opretholde en effektiv behandling af astmaen.

Doseringsgrænser:

Voksne (inklusiv ældre) og børn/unge over 12 år: 200-1600 mikrogram om dagen.

Børn 5-12 år: 200-800 mikrogram daglig.

Dosering to gange daglig bør anvendes hos børn, voksne og ældre patienter i starten af

behandlingen, i perioder med svær astma, og mens indtagelse af perorale

glukokortikosteroider nedtrappes eller seponeres.

Dosering 1 gang om dagen med op til 800 mikrogram kan anvendes hos voksne og ældre

patienter samt børn/unge over 12 år med mild til moderat astma, som allerede behandles

med inhalerede glukokortikosteroider (enten budesonid eller beclometasondipropionat) to

gange om dagen.

Dosering 1 gang om dagen med op til 400 mikrogram kan anvendes til børn i alderen 5-12

år med mild til moderat astma, som allerede behandles med inhalerede

glukokortikosteroider (enten budesonid eller beclometasondipropionat) to gange om dagen.

Hvis en patient skifter fra dosering 2 gange om dagen til 1 gang, bør den totale daglige

dosis være den samme (under hensyntagen til lægemiddel og indgivelsesmåde), og denne

dosis bør derefter reduceres til den mindste dosis, der er nødvendig for at opretholde en

effektiv astmakontrol. Dosering 1 gang om dagen skal først overvejes, når

astmasymptomerne er under kontrol.

40289_spc.doc

Side

2 af 14

Ved dosering 1 gang om dagen bør dosis tages om aftenen.

Hvis astmakontrollen forringes (ses fx ved vedvarende respirationssymptomer, øget

anvendelse af inhaleret bronkodilatator), skal dosis af inhaleret steroid øges. De patienter,

der får dosering 1 gang om dagen, bør rådes til at fordoble deres dosis af inhaleret

kortikosteroid, således at de skifter fra dosering 1 gang om dagen til dosering 2 gange om

dagen. Patienterne bør altid rådes til at søge læge hurtigst muligt, hvis astmakontrollen

forringes.

En hurtigtvirkende inhalations beta-2-agonist bør altid være til rådighed til lindring af

akutte astmasymptomer.

Astma

Novopulmon Novolizer 400 mikrogram kan erstatte eller signifikant reducere doseringen

af orale glukokortikoider til opretholdelse af astmakontrol. Patienten skal være i en relativ

stabil fase, når overførslen fra orale steroider til Novopulmon Novolizer 400 mikrogram

igangsættes. En høj dosis af Novopulmon Novolizer 400 mikrogram gives i kombination

med den tidligere anvendte orale dosis af steroid i omkring 10 dage. Derefter skal den

orale steroiddosis gradvist reduceres (med f.eks. 2,5 mg prednisolon eller tilsvarende pr.

måned) til det lavest mulige niveau. I mange tilfælde er det muligt fuldstændigt at erstatte

oral steroid med Novopulmon Novolizer 400 mikrogram. Se pkt. 4.4 vedr. yderligere

informationer om nedtrapningen af korticosteroider.

Anvendelsesmåde og behandlingsvarighed:

Novopulmon Novolizer er beregnet til langtidsbehandling. Produktet bør gives

regelmæssigt i henhold til den angivne dosering, også selvom patienten er symptomfri.

Forbedringen af astmakontrollen kan ses inden for 24 timer, selvom behandling i

yderligere 1-2 uger kan være nødvendig, før der opnås maksimal forbedring.

Administration

Til inhalation.

For at sikre, at mest muligt af den aktive bestanddel når frem til virkningsstedet, er det

nødvendigt at inhalere så kraftigt, dybt og hurtigt som muligt (maksimal indånding). Et

tydeligt klik og ændring af farven i kontrolvinduet fra grøn til rød indikerer, at inhalationen

er gennemført korrekt. Hvis det tydelige klik ikke forekommer, eller der ikke sker nogen

farveændring i kontrolvinduet, skal inhalationen gentages. Inhalatoren er blokeret, indtil

inhalationen er udført korrekt.

For at reducere risiko for oral candidiasis og hæshed anbefales det, at inhalationen

foretages før måltider, og at munden skylles med vand, eller at tænderne børstes efter hver

inhalation.

Anvendelse og håndtering af pulverinhalatoren (=Novolizer)

40289_spc.doc

Side

3 af 14

Kontrolvindue

Knap

(blue)

Låg

Dosistæller

Beskyttelseshæt

Patron

Patronhylster

Efterfyldning

Tryk let sammen på den riflede overflade på begge sider af låget, kør låget fremad og

løft det af.

Fjern beskyttelsesfolien fra patronhylsteret og tag den nye patron ud.

Sæt patronen ind i pulverinhalatoren (=Novolizer) med doseringstælleren hen imod

mundstykket.

Sæt låget ned i glideskinnerne fra oven og pres det ned og tilbage mod bunden, indtil

det går på plads med et klik. Patronen kan blive siddende i pulverinhalatoren

(=Novolizer), indtil den er brugt op, eller op til 6 måneder efter isætningen.

Bemærk: Novopulmon Novolizer patronerne må kun anvendes i Novolizer pulverinhalator.

Anvendelse

Pulverinhalatoren (=Novolizer) skal altid holdes vandret under anvendelsen. Fjern

først beskyttelseshætten.

Tryk den farvede knap helt ned. Der høres et højt dobbeltklik, og farven i

kontrolvinduet (det nederste) ændres fra rød til grøn. Slip derefter den farvede knap.

Den grønne farve i vinduet viser, at pulverinhalatoren (=Novolizer) er klar til brug.

Pust så dybt ud som muligt (men ikke ind i pulverinhalatoren).

Placer læberne rundt om mundstykket. Inhalér pulveret jævnt, dybt og så hurtigt som

muligt (til maksimal inhalation). Under denne indånding skal der høres et højt klik,

hvilket indikerer, at der er foretaget en korrekt inhalation. Hold vejret i nogle få

sekunder og fortsæt derefter med normal vejrtrækning.

Bemærk: Hvis patienten skal tage mere end 1 inhalation ad gangen, gentages punkt 2-4.

Sæt beskyttelseshætten tilbage på mundstykket - inhalationen er gennemført.

Tallet i det øverste vindue viser det antal inhalationer, der er tilbage.

Bemærk: Den farvede knap skal først trykkes ned umiddelbart før inhalationen.

Det er ikke muligt ved en fejl at inhalere dobbelt dosismed pulverinhalatoren (=Novolizer).

Kliklyden og farveændringen i kontrolvinduet viser, at inhalationen er udført korrekt. Hvis

farven i kontrolvinduet ikke skifter, skal inhalationen gentages. Hvis inhalationen ikke

foretages korrekt efter adskillige forsøg, skal patienten kontakte sin læge.

40289_spc.doc

Side

4 af 14

Rengøring

Pulverinhalatoren (=Novolizer) skal rengøres regelmæssigt, dog mindst hver gang patronen

skiftes. Der findes en rengøringsvejledning for pulverinhalatoren (=Novolizer) i den

vedlagte brugsanvisning.

Bemærk: For at sikre korrekt anvendelse af inhalatoren, bør patienten få en grundig

instruktion i anvendelsen af pulverinhalatoren (=Novolizer). Børn bør kun anvende

produktet under supervision af en voksen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof budesonid eller over for hjælpestoffet

lactosemonohydrat (som indeholder små mængder af mælkeprotein).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Budesonid er ikke indikeret til akut dyspnø eller status asthmaticus. Disse tilstande skal

behandles på normal vis.

Behandling af akutte forværringer af astma og astmasymptomer kan kræve en øget dosis

budesonid. Patienten bør rådes til at anvende en hurtigtvirkende inhalations bronkodilatator

som nødbehandling til lindring af akutte astmasymptomer.

Tæt tilsyn og særlig forsigtighed er nødvendigt hos patienter, der både har aktiv og

sovende lungetuberkulose. Patienter med aktiv lungetuberkulose må kun anvende

budesonid, hvis de samtidig behandles med effektiv tuberculostatica. Tilsvarende er tæt

tilsyn og særlig forsigtighed også nødvendigt hos patienter med svampeinfektioner, virale

infektioner eller andre infektioner i luftvejene, og disse patienter må også kun anvende

budesonid, hvis de samtidig får passende behandling for sådanne infektioner.

Patienter, der ikke kan gennemføre inhalationen korrekt efter flere forsøg, bør konsultere

lægen.

Hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion kan behandling med budesonid – ligesom

behandling med andre glukokortikosteroider – medføre en nedsat eliminationshastighed og

øget systemisk tilgængelighed. Man skal være opmærksom på mulige systemiske

virkninger. Derfor bør disse patienters hypothalamus-hypofyse-binyre-aksefunktion (HPA-

aksefuntion) undersøges regelmæssigt.

Langtidsbehandling med høje doser inhalerede kortikosteroider, specielt doser højere end

anbefalet, kan medføre klinisk signifikant adrenal suppression.

Disse patienter kan udvise

tegn og symptomer på binyrebarkinsufficiens når de udsættes for alvorlig stres.

Yderligere

systemisk kortikosteroid-behandling bør overvejes i perioder med stress eller planlagt

operation.

Alle inhalerede kortikosteroider kan give systemiske virkninger, specielt ved

langtidsbehandling med høje doser. Disse virkninger er dog langt mindre sandsynlige med

inhalationsbehandling end med orale kortikosteroider. Mulige systemiske virkninger

inkluderer Cushing´s syndrom, Cushingoide træk, adrenal suppression, væksthæmning hos

børn og unge, nedsat knoglemineraltæthed, katarakt, glaukom og endnu mere sjældent, kan

en række psykologiske og adfærdsmæssige påvirkninger forekomme, herunder

psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller aggression (især

40289_spc.doc

Side

5 af 14

hos børn). Det er derfor vigtigt, at den inhalerede kortikosteroiddosis titreres til den laveste

dosis, der kan opretholde en effektiv astmakontrol.

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Samtidig behandling med ketoconazol, HIV protease hæmmere eller andre potente

CYP3A4 hæmmere bør undgås. Hvis dette ikke er muligt, skal perioden mellem

behandlingerne være så lang som muligt, og en reduktion af budesoniddosis kan også

overvejes (se pkt. 4.5).

Oral candidiasis kan forekomme ved behandling med inhalations kortikosteroider. Det kan

være nødvendigt at behandle infektionen med passende antifungale lægemidler og hos

nogle patienter kan det være nødvendigt at stoppe kortikosteroidbehandlingen (se pkt 4.2).

Som ved anden inhalationsbehandling kan paradoks bronkospasme forekomme med akut

øget hvæsen efter indtagelse af dosis. I så fald skal inhalations budesonid straks seponeres,

patienten undersøges, og om muligt gives anden behandling.

Hos børn, der får langtidsbehandling med inhalerede kortikosteroider, anbefales det

jævnligt at måle deres højde. Hvis væksten er nedsat, bør behandlingen evalueres igen for

evt. at reducere dosen af inhaleret kortikosteroid til den laveste dosis.

Nytten af

kortikosteroidbehandlingen skal afvejes nøje overfor mulig risiko for væksthæmning.

Det bør

desuden overvejes at henvise patienten til en specialist inden for pædiatri og respiration.

Forholdsregler for patienter, der ikke tidligere er blevet behandlet med kortikosteroider:

Hos patienter, der hidtil aldrig eller kun lejlighedsvis har fået en kortvarig

kortikosteroidbehandling, bør korrekt og regelmæssig brug af budesonid give en forbedret

vejrtrækning efter ca. 1-2 uger. Dog kan store mængder slim og inflammation stoppe

bronkierne i en sådan grad, at budesonid ikke kan give den fulde lokale virkning. I sådanne

tilfælde skal behandlingen med inhaleret budesonid suppleres med en kort behandling med

systemiske kortikosteroider. Inhalationerne kan fortsættes efter en gradvis nedtrapning af

de systemiske kortikosteroider.

Forholdsregler for patienter, der skifter fra behandling med systemiske kortikosteroider til

inhalationsbehandling:

Patienter, der får systemisk behandling med kortikosteroider, bør overføres til

Novopulmon Novolizer på et tidspunkt, hvor deres symptomer er under kontrol. Hos disse

patienter er binyrebarkfunktionen som regel nedsat, og derfor må behandling med

systemiske kortikosteroider ikke ophøre brat. Initialt i overgangsfasen gives en høj dosis

Novopulmon Novolizer i tillæg til behandlingen med systemisk kortikosteroid i ca. 7-10

dage. Afhængig af patientens respons og den oprindelige dosis systemisk kortikosteroid,

kan den daglige dosis af systemiske kortikosteroider derefter reduceres gradvist (fx 1 mg

prednisolon eller tilsvarende hver uge, eller 2,5 mg prednisolon eller tilsvarende hver

måned). De orale steroider bør reduceres til lavest mulige niveau, og det er eventuelt

muligt fuldstændigt at erstatte de orale steroider med inhaleret budesonid.

40289_spc.doc

Side

6 af 14

Inden for de første par måneder efter behandlingsskift fra systemisk behandling med

kortikosteroider til inhalationsbehandling kan det blive nødvendigt at genoptage den

systemiske behandling med kortikosteroider i perioder med stress eller i nødstilfælde (fx

alvorlige infektioner, skader, operation). Dette gælder også for patienter, som har fået

langtidsbehandling med høje doser inhalerede kortikosteroider. Disse kan også have nedsat

binyrebarkfunktion og kan behøve systemisk kortikosteroidbehandling i perioder med

stress.

Restitution efter nedsat binyrebarkfunktion kan tage meget lang tid. Hypothalamus-

hypofyse-binyre-aksefunktionen (HPA-aksefunktionen) bør måles regelmæssigt.

Patienten kan få en generel, uspecifik følelse af utilpashed under aftrapning med

systemiske kortikosteroider på trods af stabil eller forbedret respiratorisk funktion.

Patienten skal så opfordres til at fortsætte med inhaleret budesonid og aftrappe orale

steroider, medmindre der er kliniske tegn på adrenal insufficiens.

Når patienten har skiftet til inhalationsbehandling, kan der optræde symptomer som før

blev undertrykt af den tidligere systemiske behandling med glukokortikosteroider, fx

allergisk rhinit, allergisk eksem, muskel- og ledsmerter. Disse symptomer bør samtidig

behandles med passende medicin.

Behandling med inhaleret budesonid bør ikke seponeres brat.

Forværring af kliniske symptomer pga. akutte luftvejsinfektioner:

Hvis de kliniske symptomer forværres af akutte luftvejsinfektioner, bør behandling med

passende antibiotika overvejes. Dosen af budesonid kan justeres efter behov, og i visse

tilfælde kan systemisk behandling med glukokortikosteroider være indiceret.

Hvis der ikke ses forbedringer i symptomerne eller tilstrækkelig astmakontrol i løbet af 14

dage efter behandlingens påbegyndelse, skal lægen kontaktes med henblik på justering af

dosis eller afklaring af den korrekte inhalationsprocedure.

Forholdsregler i forbindelse med skift fra Novopulmon Novolizer 200 mikrogram til

Novopulmon Novolizer 400 mikrogram:

Patienter, som ikke er i stand til at holde en flowhastighed på over 60 l/min. og børn skal

følges tæt, når de begynder på behandlingen med samme dosis, men skifter fra

Novopulmon Novolizer 200 mikrogram til Novopulmon Novolizer 400 mikrogram.

Lactose kan indeholde mælkeprotein. Normalt giver den mængde lactose, der er i

Novopulmon Novolizer, ikke problemer hos personer med lactoseintolerance.

Men hos patienter med markant enzymmangel, er lactoseintolerance efter inhalation af

pulver indeholdende lactose meget sjældent rapporteret.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Metabolisme af budesonid medieres primært af CYP3A4. Hæmmere af dette enzym, f.eks.

ketoconazol, itraconazol, HIV protease hæmmere, cobicistat-holdige lægemidler kan

derfor øge systemisk eksponering af budesonid op til flere gange (se pkt. 4.4). Da der ikke

foreligger data, som understøtter en dosisanbefaling, bør denne kombination undgås

medmindre fordelen opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroid-bivirkninger.

Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske kortikosteroid-bivirkninger. Hvis

40289_spc.doc

Side

7 af 14

dette ikke er muligt, skal perioden mellem behandlingerne være så lang som muligt, og en

reduktion af budesoniddosis kan også overvejes.

Begrænset data om denne interaktion for høj-dosis inhaleret budesonid tyder på, at

markante stigninger i plasma-niveauer (gennemsnitligt 4 gange) kan opstå, hvis itraconazol

200 mg én gang daglig gives samtidig med inhaleret budesonid (enkelt dosis på 1000 µg).

Forhøjede plasma-koncentrationer, og øget virkning, af kortikosteroider er observeret hos

kvinder i samtidig behandling med østrogener og kontraceptive steroider. Men der er ikke

observeret effekt med budesonid og samtidig indtagelse af lav-dosis kombination orale

kontraceptiva.

Fordi binyrefunktionen kan blive undertrykt kan en ACTH stimulationstest til

diagnosticering af hypofyseinsufficiens vise falske resultater (lave værdier).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

De fleste resultater fra prospektivt epidemiologiske studier og data fra postmarketing fra

hele verden har ikke kunnet vise en øget risiko for negative indvirkninger på fosterets og

det nyfødte barns efter brugen af inhaleret budesonid under graviditeten. Det er vigtigt for

både fosteret og moderen at vedligehold en tilstrækkelig astma behandling under

graviditeten. Som med andre lægemidler administreret under graviditeten, skal fordelen for

moderen ved administrationen af budesonid opvejes mod risikoen for fosteret.

Amning

Budesonid udskilles i modermælk. Dog forventes der, ved terapeutiske doser, ingen virkning

hos det ammede barn. Novopulmon Novolizer kan anvendes under amning.

Vedligeholdelsesbehandling med inhaleret budesonid (200 µg eller 400 µg 2 gange daglig)

hos astmatiske ammende kvinder resulterer i ubetydelig systemisk eksponering hos de

ammede spædbørn.

I et farmakokinetisk studie var den estimerede daglige dosis hos spædbørn 0,3% af den

daglige dosis for moderen ved begge doseringer, og gennemsnits plasmakoncentrationen

blev hos spædbørn estimeret at være 1/600 af koncentrationerne der blev observeret i

mødrenes plasma, forudsat fuldstændig oral biotilgængelighed hos spædbarnet.

Budesonid koncentrationerne i plasmaprøverne fra spædbørn var lavere end

kvantificeringsgrænsen.

Baseret på data fra inhaleret budesonid, og det faktum, at budesonid udviser lineære PK-

karakteristika inden for det terapeutiske dosisinterval efter nasal, inhaleret, oral eller rektal

administration ved terapeutiske doser af budesonid, forventes eksponeringen at være lav

for det ammede barn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Budesonid har ingen virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

I nedenstående skema er mulige bivirkninger præsenteret efter organklasser og frekvens.

40289_spc.doc

Side

8 af 14

Frekvenserne er defineret som:

Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100, <1/10); Ikke almindelig (≥1/1.000,

<1/100); Sjælden (≥1/10.000, <1/1.000); Meget sjælden (<1/10.000)

Skema for bivirkninger præsenteret efter organklasser og frekvens.

Organklasser:

Meget

almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(

1/1.000 til

<1/100)

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000)

Meget

sjælden

(

1/10.000),

inkl.

enkeltstående

rapporter

Ikke Kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Oropharyngeal

candidiasis

Immunsystemet

Omgående og forsinkede

overfølsomhedsreaktioner,

herunder: angioneuretisk

ødem, anafylaktisk

reaktion.

Det endokrine

system

Tegn og symptomer på

systemisk påvirkning fra

kortikosteroider, herunder

binyresuppression og

væksthæmning

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Angst

Rastløshed

Nervøsitet

Ændret adfærd (især hos

børn)

Søvnforstyrrelser

Psykomotorisk

hyperaktivitet

Aggression

Nervesystemet

Rysten

Øjne

Katarakt

Sløret syn (se

også pkt. 4.4)

Glaukom

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Hæshed

Hoste

Irritation i

halsen

Bronkospasme

Dysfoni

Hæshed**

Mave-tarm-

kanalen

Oral

slimhinde-

irritation

Hud og

subkutane væv

Urticaria

Dermatitis

Kløe

Pruritus

Erytem

Blå mærker

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Nedsat

knogletæthed

*se pædiatrisk population nedenfor

40289_spc.doc

Side

9 af 14

**sjælden for børn

Lejlighedsvis kan tegn eller symptomer på systemisk glukokortikosteroid bivirkninger ses

efter brug af inhaleret glukokortikosteroid, sandsynligvis afhængig af dosis og

behandlingsvarighed, samtidig og tidligere kortikosteroid behandling, og af individuel

følsomhed.

Beskrivelse of udvalgte bivirkninger

Data fra kliniske studier med 13119 patienter behandlet med inhaleret budesonid og 7278

patienter behandlet med placebo er blevet samlet. Frekvensen af angst var 0,52% ved

behandling med inhaleret budesonid og 0,63% ved behandling med placebo. For

depression var de samme tal0,67% ved behandling med inhaleret budesonid og 1,15% ved

behandling med placebo.

I placebo kontrollerede studier var katarakt også rapporteret som ikke almindelig i placebo

gruppen.

Mild slimhindeirritation med irritation i halsen, hæshed og hoste er almindeligt.

Følsomheden for infektioner kan øges. Evnen til at tilpasse sig stress kan svækkes.

Der er øget risiko for pneumoni hos patienter med nylig diagnosticeret KOL, der

påbegynder behandling med inhalations kortikosteorider. En vægtet undersøgelse af 8

poolede kliniske studier med 4643 KOL patienter, der behandles med budesonid og 3643

patienter, der randomiseres til behandling uden inhalations kortikosteroider påviste ingen

øget risiko for pneumoni. Resultaterne af de første 7 af disse 8 studier er publiceret i en

metaanalyse.

Lactosemonohydrat indeholder små mængder af mælkeproteiner og kan derfor give

allergiske reaktioner.

Pædiatrisk population

Som følge af risikoen for væksthæmning i den pædiatriske population, bør væskten

monitoreres, som beskrevet i pkt 4.4.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Akut overdosering af Novopulmon Novolizer 400 mikrogram forventes ikke at være et

klinisk problem, selv ikke ved meget høje doser.

40289_spc.doc

Side

10 af 14

På længere sigt kan binyrebarkatrofi opstå. De virkninger, som er sædvanlige for

glukokortikosteroider, f.eks. øget følsomhed over for infektion, kan opstå. Evnen til at tilpasse

sig stres kan svækkes.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Andre lægemidler mod obstruktiv lungesygdom, inhalation; Glukokortikoider.

ATC-kode: R03BA02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Budesonid er et syntetisk glukokortikosteroid. Efter oral inhalation har det en lokal,

antiinflammatorisk virkning på den bronkiale slimhinde.

Budesonid gennemtrænger cellemembraner og binder til et cytoplasmisk receptorprotein.

Dette kompleks trænger ind i kernen, hvor det inducerer biosyntesen af specifikke

proteiner som makrocortin (lipocortin). Den hormonlignende virkning opstår efter en vis

latensperiode (30-60 minutter) og resulterer i en hæmning af fosfolipase A2. Det er også

muligt, at terapeutisk effektive doser budesonid (ligesom med andre anti-inflammatoriske

glukokortikosteroider) undertrykker cytokin-induceret COX-2-ekspression.

Klinisk resulterer denne anti-inflammatoriske effekt fx i en forbedring af symptomer som

dyspnø. Bronkialsystemets hyperreaktivitet på eksogen belastning reduceres.

Klinisk sikkerhed

Pædiatrisk population

Spaltelampeundersøgelser blev foretaget hos 157 børn (5-16 år), der blev behandlet med en

gennemsnitlig dosis på 504 mikrogram i 3-6 år. Resultaterne blev sammenlignet med 111

alderssvarende astmatiske børn. Inhaleret budesonid blev ikke forbundet med en øget

forekomst af posterior subkapsulær katarakt.

Indflydelse på plasmakortisolkoncentrationen:

Forsøg med raske frivillige med inhaleret budesonid, viste en dosisrelateret virkning på

plasma- og urinkortisol. Ved anbefalede doser påvirker inhaleret budesonid binyrefunktionen

signifikant mindre end prednison 10 mg, som vist ved ACTH-testen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Maksimal plasmakoncentration ses ca. 30 minutter efter inhalation.

Systemisk biotilgængelighed efter inhalation er 37 %, og koncentrationen i humant plasma

efter inhalation af en enkelt dosis på 1600 mikrogram er 0,63 nmol/l.

Grænsen som skal overstiges for at opnå en vellykket inhalation med pulverinhalatoren

(=Novolizer), opnås med et inspiratorisk flow gennem inhalatoren på 35-50 l/min.

Dosislinearitet ved skift fra budesonid Novolizer 200 mikrogram til budesonid Novolizer

400 mikrogram sås ved flowhastigheder på 60 l/min. eller højere.

40289_spc.doc

Side

11 af 14

Den fine partikeldosis (partikler < 5 µm) målt in vitro i det klinisk relevante interval er ca.

20-50 %. Hos raske forsøgspersoner trænger ca. 20-30 % af en indgiven dosis budesonid

ned i lungerne. Resten sætter sig i munden, næsen og halsen, og en stor del synkes.

Distribution

Budesonid har et fordelingsvolumen på ca. 3 l/kg. Plasmaproteinbindingen er i gennemsnit

85 – 90 %.

Biotransformation

Budesonid biotransformeres ekstensivt (≈ 90 %) ved første passage gennem leveren til

metabolitter med lav glukokortikosteroid aktivitet. Aktiviteten af hovedmetabolitterne 6-

hydroxybudesonid og 16-α-hydroxyprednisolon har mindre end 1 % af budesonids

glukokortikosteroide aktivitet. Metabolismen af budesonid medieres primært af CYP3A,

en undergruppe af cytokrom P450.

Elimination

Metabolitterne af budesonid udskilles fortrinsvis gennem nyrerne, enten i deres nuværende

eller i konjugeret form. Ingen intakt budesonid er blevet påvist i urinen. Budesonid har en

høj systemisk clearance (ca. 1,2 l/min) hos raske voksne og den terminale halveringstid af

budesonid efter iv-dosering er i gennemsnit 2-3 timer.

Linearitet

Kinetikken for budesonid er proportional med dosis i klinisk relevante doser.

Pædiatrisk population

Budesonid har en systemisk clearance på ca. 0,5 l/min hos 4-6 årige astmatiske børn. Børn

har en clearance, som er ca. 50% større pr. kg legemsvægt end for voksne. Den terminale

halveringstid af budesonid efter inhalation er ca. 2,3 timer hos astmatiske børn. Dette er

omkring det samme som hos raske voksne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data fra undersøgelser af kronisk toksicitet, genotoksicitet og karcinogenicitet

afslørede ingen særlige risici for mennesker inden for det terapeutiske dosisområde.

Glukokortikosteroider, inklusive budesonid, udviser i dyreforsøg teratogen aktivitet

inklusive ganespalte og skeletabnormiteter. Ved terapeutiske doser regnes tilsvarende

virkninger for usandsynlige hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Lægemidlet (Budesonid i patron pakket i en æske).

Holdbarhed i ubrudt pakning: 3 år

40289_spc.doc

Side

12 af 14

Holdbarhed efter anbrud af pakningen: 6 måneder

Device (pulverinhalatoren = Novolizer).

Holdbarhed før første anvendelse: 3 år

Efter ibrugtagning

1 år

Bemærk: Pulverinhalatorens (=Novolizerens) funktion er afprøvet med 2000 enkeltdoser.

Der kan derfor højst anvendes 40 patroner med 50 enkeltdoser eller 20 patroner med 100

enkeltdoser med denne device (inden for 1 år), før den skal udskiftes.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage. Der er ingen særlige krav vedrørende

opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Opbevaringsbetingelser under brug: Hold Novolizer devicet tæt tillukket for at beskytte

mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

1 polystyren/polypropylen patron indeholdende 50 eller 100 afmålte doser, svarende til en

fyldningsgrad på 0,545 eller 1,09 g pulver pakket i en polypropylen beholder forseglet med

aluminiumsfolie.

1 Novolizer pulverinhalator device (mundstykke i polycarbonat og pulverinhalator i

acrylnitrilbutadienstyrol copolymer, polyozymethylen).

Pakningsstørrelser:

Originale salgspakninger:

1 patron indeholdende 50/100 afmålte doser og 1 Novolizer pulverinhalator

2 patroner indeholdende 100 afmålte doser hver og 1 Novolizer pulverinhalator

Refill-pakninger:

1 patron indeholdende 50/100 afmålte doser

2 patroner indeholdende 100 afmålte doser hver

Hospitalspakninger:

(1 patron indeholdende 50 afmålte doser og 1 Novolizer pulverinhalator) x 10

(1 patron indeholdende 100 afmålte doser og 1 Novolizer pulverinhalator) x 10

Prøvepakning:

1 patron indeholdende 50 afmålte doser og 1 Novolizer pulverinhalator

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

40289_spc.doc

Side

13 af 14

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

40289

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. april 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

16. marts 2018

40289_spc.doc

Side

14 af 14

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her