Norspan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Norspan 40 mikrogram/time depotplastre
 • Dosering:
 • 40 mikrogram/time
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Norspan 40 mikrogram/time depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 52459
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

4. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Norspan, depotplastre

15 mikrogram/time, 25 mikrogram/time, 30 mikrogram/time og 40 mikrogram/time

0.

D.SP.NR.

21256

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Norspan

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

15 mikrogram/time

Hvert depotplaster indeholder 15 mg buprenorphin på en 18,75 cm

overflade og frigiver

nominelt 15 mikrogram buprenorphin pr. time over en 7-dages periode.

25 mikrogram/time

Hvert depotplaster indeholder 25 mg buprenorphin på en 31,25 cm

overflade og frigiver

nominelt 25 mikrogram buprenorphin pr. time over en 7-dages periode.

30 mikrogram/time

Hvert depotplaster indeholder 30 mg buprenorphin på en 37,5 cm

overflade og frigiver

nominelt 30 mikrogram buprenorphin pr. time over en 7-dages periode.

40 mikrogram/time

Hvert depotplaster indeholder 40 mg buprenorphin på en 50 cm

overflade og frigiver

nominelt 40 mikrogram buprenorphin pr. time over en 7-dages periode.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotplastre

15 mikrogram/time

Rektangulært plaster med afrundede hjørner, mærket Norspan 15 µg/h.

25 mikrogram/time

Rektangulært plaster med afrundede hjørner, mærket Norspan 25 µg/h.

30 mikrogram/time

52459_spc.docx

Side 1 af 13

Rektangulært plaster med afrundede hjørner, mærket Norspan 30 µg/h.

40 mikrogram/time

Rektangulært plaster med afrundede hjørner, mærket Norspan 40 µg/h.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af non-maligne, moderate smerter, hvor et opioid er nødvendigt for at opnå

tilstrækkelig smertedækning.

Norspan er ikke egnet til behandling af akutte smerter.

Norspan er godkendt til behandling af voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Norspan appliceres hver 7. dag.

Patienter på 18 år og derover

Initialt anvendes den laveste Norspan dosis (Norspan depotplaster 5 mikrogram/time). Der

bør tages hensyn til patientens tidligere behandling med opioider (se pkt. 4.5). Desuden

skal patientens generelle tilstand og medicinske status tages i betragtning.

Titrering

Under opstart af behandling med Norspan kan der være behov for supplerende behandling

med korttidsvirkende smertestillende midler (se pkt. 4.5), indtil der er opnået

smertestillende effekt med Norspan.

Dosis af Norspan kan ved behov optitreres efter 3 dage, når den maximale effekt af en

given dosis er opnået. Efterfølgende forhøjelse af dosis kan titreres efter behovet for

supplerende smertedæmpning og efter patientens respons på plastret.

For at øge dosis skal det anvendte plaster udskiftes med et større Norspan plaster, eller der

kan placeres en kombination af plastre forskellige steder for at opnå den ønskede dosis.

Det anbefales, at der højst anvendes to plastre på samme tid op til en maksimal totaldosis

på 40 mikrogram/time Norspan. Et nyt plaster bør ikke placeres på samme sted på huden i

de efterfølgende 3-4 uger (se pkt. 5.2).

Patienten bør kontrolleres omhyggeligt og regelmæssigt for at vurdere den optimale dosis

og behandlingsvarighed.

Skift fra opioider

Norspan kan anvendes som alternativ til behandling med andre opioider. Sådanne patienter

bør starte med den lavest tilgængelige dosis (Norspan depotplaster 5 mikrogram/time) og

under titreringen fortsætte med korttidsvirkende, supplerende, smertestillende midler ved

behov (se pkt. 4.5).

Pædiatrisk population

Norspans sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

52459_spc.docx

Side 2 af 13

Ældre

Dosistilpasning af Norspan er ikke nødvendigt til ældre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for speciel dosistilpasning af Norspan til patienter med nedsat

nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Buprenorphin metaboliseres i leveren. Intensiteten og varigheden af dets virkning kan være

påvirket i patienter med nedsat leverfunktion. Derfor bør patienter med nedsat

leverfunktion omhyggeligt kontrolleres under behandling med Norspan.

Patienter med alvorligt nedsat leverfunktion kan akkumulere buprenorphin under

behandling med Norspan. Alternativ behandling bør overvejes, men hvis Norspan skal

gives til sådanne patienter, bør det ske med forsigtighed.

Administration

Administrationsvej

Depotplaster til anvendelse på huden i 7 dage. Plastret må ikke deles eller klippes i mindre

stykker.

Påsætning af plastret

Norspan skal placeres på ikke-irriteret og intakt hud udvendigt på overarmen, på den

øverste del af brystet, på den øverste del af ryggen eller på siden af brystet. Må ikke sættes

på steder med store ar. Norspan skal appliceres på steder med lidt eller ingen hår. Hvis

sådanne steder ikke findes, bør hårene på applikationsstedet klippes af, ikke barberes.

Hvis applikationsstedet skal renses, må det kun ske med rent vand. Der må ikke anvendes

sæbe, sprit, olie, lotion eller slibemidler. Huden skal være tør, før påsætning af plastret.

Norspan skal påsættes umiddelbart efter, at det er taget ud af den forseglede pose. Efter

fjernelse af beskyttelseslaget presses depotplastret fast på applikationsstedet med

håndfladen i ca. 30 sekunder, så man sikrer fuldstændig hudkontakt, specielt i hjørnerne.

Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med en egnet hudtape for at sikre,

at det sidder på i 7 dage.

Plastret skal bæres uafbrudt i 7 døgn.

Badning og svømning burde ikke påvirke plastret. Hvis et plaster falder af, skal et nyt

påsættes og bæres i 7 dage.

Varighed af behandlingen

Norspan bør under ingen omstændigheder anvendes længere end absolut nødvendigt. Hvis

langtidsbehandling med Norspan er nødvendig under hensyn til sygdommens natur og

sværhedsgrad, bør der foretages omhyggelig og jævnlig kontrol (om nødvendigt med

afbrydelser i behandlingen), for at fastslå om og i hvilken udstrækning yderligere

behandling er nødvendig.

Ophør med behandlingen

Efter fjernelse af plastret falder koncentrationen af buprenorphin i serum gradvist, og

dermed opretholdes den smertestillende effekt i et vist stykke tid. Dette bør tages i

betragtning, når behandlingen med Norspan skal afløses af anden opioidbehandling.

Generelt bør der tidligst gives et efterfølgende opioid 24 timer efter, at Norspan plastret er

52459_spc.docx

Side 3 af 13

fjernet. I øjeblikket findes kun begrænset information om startdosis af andre opioider givet

efter ophør med depot plastret (se pkt. 4.5).

Patienter med feber eller udsættelse for ekstern varme

Patienter, som anvender plastret, bør informeres om, at applikationsstedet ikke må udsættes

for ekstern varme, så som varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, karbad og

opvarmede vandsenge etc., da dette kan medføre en stigning i absorptionen af

buprenorphin. Ved behandling af febrile patienter skal man være opmærksom på, at feber

også kan medføre en stigning i absorptionen med øgede plasmakoncentrationer af

buprenorphin til følge og derved øget risiko for opioid-reaktioner.

4.3

Kontraindikationer

Norspan er kontraindiceret til:

patienter med kendt overfølsomhed over for buprenorphin eller nogle af hjælpestofferne

(se pkt. 6.1)

opioid-afhængige patienter og behandling af narkotika-abstinenser

sygdomme hvor åndedrætsfunktionen er alvorligt nedsat eller kan blive det

patienter, der får MAO-hæmmere, eller som har fået MAO-hæmmere indenfor de

seneste to uger (se pkt. 4.5)

patienter der lider af myasthenia gravis

patienter, der lider af delirium tremens

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Norspan skal anvendes med særlig forsigtighed til patienter med akut alkoholforgiftning,

skader i hovedet, shock, reduceret bevidsthedsniveau af uvis årsag, intrakranielle læsioner

eller øget intrakranielt tryk, og til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

Buprenorphin kan sænke krampetærsklen hos patienter med en krampeanamnese.

Buprenorphin har været sat i forbindelse med svær respiratorisk depression, især anvendt

intravenøst. Der er rapporteret dødsfald hos stofmisbrugere, som har misbrugt

buprenorphin intravenøst, sædvanligvis i kombination med benzodiazepiner. Yderligere

overdosis-relaterede dødsfald er set som følge af alkohol og benzodiazepiner anvendt i

kombination med buprenorphin.

Da CYP3A4-hæmmere kan øge buprenorphinkoncentrationen (se pkt. 4.5), skal dosis af

Norspan titreres forsigtigt hos patienter, der allerede er i behandling med CYP3A4-

hæmmere. En reduceret dosering kan være tilstrækkelig hos disse patienter.

Norspan anbefales ikke som smertebehandling i den første post-operative periode eller i

andre situationer, som er karakteriseret af et smalt terapeutisk indeks eller et hurtigt

skiftende behov for smertestillende behandling.

Kontrollerede undersøgelser i mennesker og dyr indicerer, at risiko for afhængighed af

buprenorphin er lavere end for rene agonist analgetika. Hos mennesker er der set begrænset

euforiserende effekt af buprenorphin. Misbrug af produktet kan forekomme, og der bør

udvises forsigtighed, når det udskrives til patienter med kendt eller mistænkt, tidligere stof-

eller alkoholmisbrug eller alvorlig psykisk lidelse.

Som for alle opioider kan kronisk anvendelse af buprenorphin medføre udvikling af fysisk

afhængighed. Hvis der opstår abstinenssymptomer, er de generelt milde, starter oftest efter

52459_spc.docx

Side 4 af 13

to dage og kan vare i op til to uger. Abstinenssymptomer inkluderer agitation, ængstelse,

nervøsitet, søvnløshed, hyperkinesis, tremor og gastrointestinale gener.

Norspan bør ikke anvendes i højere doser end anbefalet.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Norspan må ikke anvendes samtidig med MAO-hæmmere eller til patienter, som har fået

MAO-hæmmere inden for de seneste to uger (se pkt. 4.3).

Effekt af andre aktive substancer på buprenorphins farmakokinetik

Buprenorphin metaboliseres primært ved glukuronidering og i mindre udstrækning (ca. 30

%) af CYP3A4. Samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere kan føre til forhøjede

plasmakoncentrationer med forstærket effekt af buprenorphin.

Undersøgelser med CYP3A4-hæmmeren ketoconazol viste ikke klinisk relevante

stigninger i middelmaksimum (C

) eller total (AUC) buprenorphineksponering for

Norspan med ketoconazol sammenlignet med Norspan alene.

Interaktionen mellem buprenorphin og CYP3A4 enzyminducere er ikke undersøgt.

Samtidig anvendelse af Norspan og enzyminducere (f.eks. phenobarbital, carbamazepin,

phenytoin og rifampicin) kan muligvis føre til øget clearance, som kunne resultere i nedsat

effekt.

Reduktion af blodgennemstrømning i leveren fremkaldt af nogle generelle anæstetika

(f.eks. halothan) eller andre lægemidler kan medføre nedsat eliminationshastighed af

buprenorphin i leveren.

Farmakodynamiske interaktioner

Norspan bør anvendes med forsigtighed med

Andre midler der dæmper centralnervesystemet: Andre opioidderivater (smertestillende

midler og hostemidler indeholdende f.eks. morphin, dextropropoxyphen, codein,

dextromethorphan eller noscapin)

Visse antidepressive midler, sedative H1-receptor antagonister, alkohol, anxiolytika,

neuroleptika, clonidin og beslægtede substanser. Disse kombinationer øger den CNS

dæmpende aktivitet.

Benzodiazepiner: Denne kombination kan forstærke respirationsdepression af central

årsag (se pkt. 4.4)

Buprenorphin er beskrevet til at fungere som en ren my receptoragonist ved typiske

analgetiske doser. I kliniske undersøgelser med Norspan fik forsøgspersoner rene my

agonistopioider (op til 90 mg oral morphin eller orale morphinækvivalenter pr. dag) og

blev derefter overført til Norspan. Der var ingen rapporter om abstinenssyndrom eller

opioidabstinenser under konvertering fra oprindeligt opioid til Norspan (se pkt. 4.4)

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data ved anvendelse af Norspan til gravide kvinder. Undersøgelser i dyr har

vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

52459_spc.docx

Side 5 af 13

Mod slutningen af graviditeten kan høje doser af buprenorphin fremkalde respirations-

depression i nyfødte, selv efter en kort administrationsperiode. Langtidsbehandling med

buprenorphin under graviditeten kan resultere i abstinenssymptomer hos den nyfødte.

Derfor bør Norspan ikke anvendes under graviditet og til kvinder i den fødedygtige alder,

som ikke anvender effektiv antikonception.

Amning

Buprenorphin udskilles i mælk hos mennesker. Undersøgelser i rotter har vist at

buprenorphin kan hæmme mælkeproduktion. Tilgængelige farmakodynamiske/toxiko-

logiske data fra dyr har vist udskillelse af buprenorphin i mælk (se pkt. 5.3). Derfor bør

anvendelse af Norspan undgås under amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen data på buprenorphins effekt på fertilitet hos mennesker. I et

fertilitets- og tidlig embryoudviklingsstudie blev der ikke observeret påvirkning af

reproduktionsparametre hos han- og hunrotter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning

Norspan har stor indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Selv når Norspan

anvendes ifølge instruktionerne, kan det påvirke patientens reaktionsevne i en sådan grad,

at vejsikkerhed og evne til at betjene maskiner kan være nedsat. Dette gælder især i starten

af behandlingen og ved samtidig brug af andre centralt virkende stoffer, herunder alkohol,

beroligende midler, sedativa og hypnotika. Lægen bør give en individuel anbefaling. En

generel restriktion er ikke nødvendig i tilfælde, hvor der anvendes en stabil dosis.

Patienter, der er påvirket og oplever bivirkninger (f.eks. svimmelhed, døsighed, sløret syn)

ved start af behandling eller ved titrering til en højere dosis, bør ikke køre bil eller betjene

maskiner. Det samme gælder i mindst 24 timer efter at plastret er fjernet.

4.8

Bivirkninger

Alvorlige bivirkninger i forbindelse med Norspan behandling i klinisk anvendelse svarer til

dem, der er set med andre opioid analgetika, inklusiv respiratorisk depression (specielt ved

samtidig anvendelse af andre CNS dæmpende midler) og hypotension (se pkt. 4.4).

Følgende bivirkninger er set

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100, <1/10), ikke almindelig (≥1/1000, <1/100),

sjælden (≥1/10 000, <1/1000), meget sjælden (<1/10 000) ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data).

Immunsystemet

Ikke almindelig:

Overfølsomhed

Sjælden:

Anafylaktiske reaktioner

Ikke kendt:

Anafylaktoide reaktioner

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Anoreksi

Sjælden:

Dehydrering

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Konfusion, depression, insomnia, nervøsitet, ængstelse

Ikke almindelig:

Affektlabilitet, søvnforstyrrelser, rastløshed, agitation,

52459_spc.docx

Side 6 af 13

euforisk sindstilstand, hallucinationer, nedsat libido,

mareridt, aggression

Sjælden:

Psykotiske lidelser

Meget sjælden:

Afhængighed, humørsvingninger

Ikke kendt:

Depersonalisation

Nervesystemet

Meget almindelig:

Hovedpine, svimmelhed, somnolens

Almindelig:

Tremor

Ikke almindelig:

Sedering, smagsforstyrrelser, dysartri, hypæstesi, nedsat

hukommelse, migræne, synkope, anormal koordination,

koncentrationsforstyrrelser, paræstesier

Sjælden:

Balanceproblemer, taleforstyrrelser

Meget sjælden:

Ufrivillige muskeltrækninger

Ikke kendt:

Kramper

Øjne

Ikke almindelig:

Tørre øjne, sløret syn

Sjælden:

Synsforstyrrelser, ødem af øjenlåg, miosis

Øre og labyrint

Ikke almindelig:

Tinnitus, vertigo

Meget sjælden:

Ørepine

Hjerte

Ikke almindelig:

Palpitationer, takykardi

Sjælden:

Angina pectoris

Vaskulære lidelser

Ikke almindelig:

Hypotension, kredsløbskollaps, hypertension, rødmen og

varmefornemmelse i ansigtet.

Sjælden:

Vasodilation, ortostatisk hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

Dyspnø

Ikke almindelig:

Hoste, hiven efter vejret, hikke

Sjælden:

Respirationsdepression, respirationssvigt, forværret astma,

hyperventilation, rhinitis

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

Forstoppelse, kvalme, opkastning

Almindelig:

Mavesmerter, diarré, dyspepsi, mundtørhed

Ikke almindelig:

Flatulens

Sjælden:

Dysfagi, ileus

Ikke kendt:

Divertikulitis

Lever og galdeveje

Ikke kendt:

Galdestenskolik

Hud og subkutane væv

Meget almindelig:

Pruritus, erytem

Almindelig:

Udslæt, svedtendens, eksantem

52459_spc.docx

Side 7 af 13

Ikke almindelig:

Tør hud, nældefeber, kontakt dermatitis

Sjælden:

Ødemer i ansigtet

Meget sjælden:

Filipenser, små blærer

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig:

Svækkelse af muskler

Ikke almindelig:

Myalgi, muskelsammentrækninger

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig:

Urininkontinens, urinretention,

forsinket vandladning

Det reproduktive system og mammae

Sjælden:

Nedsat erektionsevne, seksuel dysfunktion

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

Reaktion på applikationsstedet

Almindelig:

Træthed, asteni, perifere ødemer,

Ikke almindelig:

Udmattelse, pyreksi, kulderystninger, ødem,

abstinenssymptomer, dermatitis på applikationsstedet*,

brystsmerter

Sjælden:

Influenzalignende symptomer

Ikke kendt:

Neonatale abstinenssymptomer

Undersøgelser

Ikke almindelig:

Øget alaninaminotransferase, vægttab

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Ikke almindelig:

Tilfældig skade, fald

* I nogle tilfælde er set forsinkede lokale allergiske reaktioner med tydelige tegn på

inflammation. I sådanne tilfælde skal behandling med Norspan stoppes.

Inkluderer erythem på applikationsstedet, ødem på applikationsstedet, kløe på

applikationsstedet, udslæt på applikationsstedet.

Buprenorphin har en lille risiko for afhængighed. Abstinenssymptomer er ikke sandsynlige

efter ophør med Norspan. Dette skyldes den meget langsomme dissociation af

buprenorphin fra opioid receptorerne og det gradvise fald i buprenorphin serum-

koncentrationerne (sædvanligvis over 30 timer efter at sidste plaster er fjernet). Dog kan

abstinenssymptomer, svarende til dem der ses ved ophør med opioidbehandling, ikke

fuldstændigt udelukkes efter lang tids brug af Norspan. Disse symptomer inkluderer: uro,

ængstelse, nervøsitet, søvnløshed, hyperkinesi, skælven og gastrointestinale forstyrrelser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

52459_spc.docx

Side 8 af 13

4.9

Overdosering

Symptomer

Der kan forventes symptomer svarende til de symptomer, der ses med andre centralt

virkende analgetika. Symptomerne inkluderer respiratorisk depression, sedering, døsighed,

kvalme, opkastning, kardiovaskulær kollaps og udtalt miosis.

Behandling

Fjern alle plastre i kontakt med patienten. Etabler og oprethold frie luftveje, mekanisk eller

kontrolleret ventilation efter sædvanlige retningslinier og hold en passende

kropstemperatur og væskebalance. Oxygen, intravenøs væske, vasopressorer eller anden

understøttende hjælp skal iværksættes efter sædvanlige retningslinier.

En specifik opioidantagonist, som naloxon, kan modvirke effekten af buprenorphin

, selvom

naloxon kan være mindre effektiv end andre my opioid agonister til at modvirke effekten af

buprenorphin

. Behandling skal gives som kontinuerlig intravenøs naloxon med vanlige

doseringer, men højere doseringer kan være nødvendige.

4.10

Udlevering

A§4 (kopieringspligtigt)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 02 AE 01. Analagetika, opioider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Buprenorphin er en partiel opioid agonist, der virker ved my opioid receptoren. Det har

også en antagonistisk virkning på kappa opioid receptoren.

Der er vist effekt i syv væsentlige fase III undersøgelser af op til 12 ugers varighed hos

patienter med non-maligne smerter af forskellig oprindelse. Disse omfattede patienter med

moderat til svær osteoartrose og rygsmerter. Norspan viste klinisk signifikant reduktion i

smertescore (ca. 3 point på BS-11-skalaen) og signifikant større smertekontrol

sammenlignet med placebo.

Der er også foretaget et længerevarende, open-label udvidet studie (n = 384) hos patienter

med non-maligne smerter. Ved kronisk anvendelse opnåede 63 % af patienterne

smertekontrol i 6 måneder, 39 % af patienterne i 12 måneder, 13 % af patienterne i 18

måneder og 6 % i 21 måneder. Ca. 17 % blev stabiliseret på 5 mg dosis, 35 % på 10 mg

dosis og 48 % på 20 mg dosis.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der er tegn på enterohepatisk recirkulation.

Undersøgelser i ikke gravide og i gravide rotter har vist, at buprenorphin passerer blod-

hjerne barrieren og placenta. Koncentrationerne i hjernen (som kun indeholdt uomdannet

buprenorphin) efter parenteral indgift var 2-3 gange højere end efter oral indgift. Efter

intramuskulær eller oral indgift akkumuleres buprenorphin tilsyneladende i det føtale

52459_spc.docx

Side 9 af 13

gastrointestinale lumen – sandsynligvis som følge af galdeudskillelse, da enterohepatisk

cirkulation ikke er fuldt udviklet.

Hvert plaster afgiver en konstant mængde buprenorphin i op til syv døgn og steady-state

opnås i løbet af den anden applikationsperiode. Efter fjernelse af Norspan, falder

buprenorphin koncentrationen med en gennemsnitlig eliminationshalveringstid på 31 til 45

timer.

Absorption

Efter applikation af Norspan, diffunderer buprenorphin fra plastret gennem huden. I klinisk

farmakologiske studier er mediantiden for ”Norspan 10 mikrogram/time” til opnåelse af

detekterbare buprenorphin-koncentrationer (25 picogram/ml) ca. 17 timer. En analyse af

restkoncentration af buprenorphin i plaster efter 7 døgns brug viser afgift af ca. 15 % af det

oprindelige indhold. Et biotilgængelighedsstudie overfor intravenøs indgift bekræfter, at

denne mængde bliver systemisk absorberet. Buprenorphinkoncentrationerne forbliver

relativt konstante i løbet af de 7 døgn, plastret sidder på.

Applikationssted

En undersøgelse med raske forsøgspersoner viste, at den farmakokinetiske profil af

buprenorphin fra Norspan er den samme ved applikation på ydre overarm, øvre bryst, øvre

ryg eller siden af brystet (midtaksial linie, 5. mellemrum mellem ribbenene). Absorptionen

varierer i nogen udstrækning afhængig af applikationsstedet og eksponeringen er højst ca.

26 % højere ved applikation på øvre ryg sammenlignet med siden af brystet.

En undersøgelse med raske forsøgspersoner, der gentagne gange har fået Norspan på

samme sted, viste en næsten fordoblet eksponering med en 14 dages hvileperiode. Derfor

anbefales skiftende applikationssteder, og et nyt plaster bør ikke sættes på samme sted i de

efterfølgende 3-4 uger.

I en undersøgelse med raske forsøgspersoner medførte anvendelse af varmepude direkte på

Norspan plastret en forbigående stigning på 26-55 % i blodkoncentrationen af

buprenorphin. Koncentrationerne blev normale igen indenfor 5 timer efter fjernelse af

varmepuden. Derfor anbefales varmekilder ikke direkte på Norspan plastret, som f.eks.

varmedunke, varmepuder, varmetæpper. En varmepude på Norspan applikationsstedet lige

efter fjernelse af plastret, ændrede ikke absorptionen fra huddepotet.

Distribution

Buprenorphin bindes ca. 96 % til plasmaproteiner.

Studier med intravenøs buprenorphin har vist et stort distributionsvolumen, som antyder en

udstrakt distribution af buprenorphin. I en undersøgelse med intravenøs buprenorphin til

raske forsøgspersoner var distributionsvolumen ved steady-state 430 l, hvilket afspejler det

store distributionsvolumen og lipofile egenskaber ved det aktive stof.

Efter intravenøs indgift udskilles buprenorphin og dets metabolitter i galden, og i løbet af

adskillige minutter bliver det distribueret til cerebrospinalvæsken. Buprenorphin-

koncentrationerne i cerebrospinalvæsken er ca. 15-25 % af de samtidige

plasmakoncentrationer.

Biotransformation og eliminering

Buprenorphins metabolisme i huden efter Norspan applikation er ubetydelig. Efter

transdermal indgift, elimineres buprenorphin via hepatisk metabolisme med deraf følgende

udskillelse i galde, og udskillelse af opløselige metabolitter via nyrerne. Den hepatiske

52459_spc.docx

Side 10 af 13

metabolisme via CYP3A4 og UGT1A1/1A3 enzymer resulterer i to hovedmetabolitter,

norbuprenorphin og buprenorphin-3-O-glucuronid. Norbuprenorphin glukuronideres før

eliminering. Buprenorphin elimineres også i fæces. I et studie med post-operative patienter

var buprenorphins totale clearance ca. 55 l/time.

Norbuprenorphin er buprenorphins eneste kendte aktive metabolit.

Effekt af buprenorphin på andre aktive stoffers farmakokinetik

In-vitro studier i humane mikrosomer og hepatocyter viser, at buprenorphin ikke hæmmer

metabolisme katalyseret af CYP450 enzymerne CYP1A2, CYP2A6 og CYP3A4 i

koncentrationer opnået med Norspan depotplaster 20 µg/t. Effekten på metabolisme

katalyseret af CYP2C8, CYP2C9 og CYP2C19 er ikke undersøgt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktions- og udviklingstoksicitet

Der blev ikke observeret påvirkning af fertilitet eller generel reproduktionsevne hos rotter

behandlet med buprenorphin. I forsøg af embryoføtal toksicitet af buprenorphin hos rotter

og kaniner blev der ikke observeret embryoføtal toksicitet. I et forsøg af pre- og postnatal

udviklingstoksicitet af buprenorphin blev der observeret mortalitet hos ungerne, nedsat

kropsvægt hos ungerne og samtidig nedsat fødeindtag og kliniske tegn.

Genotoksicitet

Et standard batteri af genotoksiske tests tyder på, at buprenorphin ikke er genotoksisk.

Carcinogenicitet

Langtidsundersøgelser i rotter og mus viste ingen tegn på carcinogent potentiale relevant

for mennesker.

Systemisk toksicitet og hudtoksicitet

I enkelt- og flerdosis-toksicitetsforsøg med rotter, marsvin, kaniner, hunde og dværggrise,

forårsagede Norspan minimale eller ingen systemiske bivirkninger, hvorimod hudirritation

observeredes hos alle undersøgte arter. Tilgængelige toksikologiske data viste ingen tegn

på sensibiliseringspotentiale for additiverne i plastret.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Klæbende matrix (med buprenorphin)

[(Z)-octadec-9-en-1-yl] oleat (oleyloleat)

Povidon K90

4-oxypentansyre (levulinsyre)

Poly[acrylsyre-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (5:15:75:5),

krydsbundet (DuroTak 387-2054)

Klæbende matrix (uden buprenorphin)

Poly[acrylsyre-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (5:15:75:5), ikke

krydsbundet (DuroTak 387-2051)

52459_spc.docx

Side 11 af 13

Adskillende folie mellem de klæbende matricer med og uden buprenorphin

Polyethylenterephtalat - folie

Bagbeklædningslag

Polyethylenterephtalat - væv

Dækpapir (Foran - dækkende den klæbende matrix med buprenorphin) (Skal fjernes inden

påsætning af plastret)

Polyethylenterephtalat – folie, silikoniseret, coatet på den ene side med aluminium.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Forseglet pose, sammensat af identiske top- og bundlag af varmeforseglet laminat,

bestående af (fra yderside til inderside) papir, LD polyethylen, aluminium og poly-

(acrylsyre-co-ethylen).

Forseglet pose, sammensat af identiske top- og bundlag af varmeforseglet laminat,

bestående af (fra yderside til inderside) papir, PET, polyethylen, aluminium og poly-

(acrylsyre-co-ethylen).

Pakningsstørrelser:1, 2, 3, 4, 5, 8 10 og 12 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Plastre må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt.

Bortskaffelse efter brug

Ved skift af Norspan plaster fjernes det brugte plaster. Det bøjes på midten med

klæbesiden indad og kasseres på forsvarlig vis og uden for børns syns- og rækkevidde.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mundipharma A/S

Frydenlundsvej 30

2950 Vedbæk

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

15 mikrogram/t:

52456

25 mikrogram/t:

52457

30 mikrogram/t:

52458

40 mikrogram/t:

52459

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

16. juli 2003

52459_spc.docx

Side 12 af 13

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. januar 2018

52459_spc.docx

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Buvidal, buprenorphine, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approves new dosage strength of buprenorphine and naloxone sublingual film as maintenance treatment for opioid dependence

FDA approved Cassipa (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the maintenance treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

FDA approves first generic versions of Suboxone sublingual film, which may increase access to treatment for opioid dependence

: FDA approved the first generic versions of Suboxone (buprenorphine and naloxone) sublingual film (applied under the tongue) for the treatment of opioid dependence.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-6-2018

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Indivior Europe Limited)

Suboxone (Active substance: buprenorphine / naloxone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3632 of Wed, 13 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/697/T/38

Europe -DG Health and Food Safety