Norprolac

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Norprolac 75 mikrogram tabletter
 • Dosering:
 • 75 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Norprolac 75 mikrogram tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50944
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Norprolac til dig personligt.

Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Norprolac

3. Sådan skal du tage Norprolac

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Norprolac indeholder quinagolid, som tilhører en

gruppe medicin, der kaldes prolaktinhæmmere.

Norprolac virker ved at mindske dannelsen af

hormonet prolaktin, som blandt andet er

nødvendigt for normal mælkeproduktion hos

ammende mødre.

Norprolac anvendes mod forhøjet niveau af pro-

laktin, som er forårsaget af prolaktin-dannende

tumorer i hypofysen eller af ukendt årsag.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE NORPROLAC

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Norprolac

• hvis du er allergisk over for quinagolid eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Norprolac (angivet i

punkt 6).

• hvis du har kraftigt nedsat lever- eller nyre-

funktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Norprolac:

• hvis du har en prolaktin-relateret fertilitets-

sygdom, da frugtbarheden kan blive genop-

rettet med Norprolac. Kvinder i den frugtbare

alder, som ikke ønsker at blive gravide skal

anvende pålidelige præventions-midler under

behandlingen med Norprolac (se også

afsnittet ”Graviditet og amning”).

• hvis du har lidt eller lider af en psykiatrisk

sygdom.

• hvis du lider af Parkinsons sygdom.

• hvis du har nedsat leverfunktion.

• hvis du har nedsat nyrefunktion.

• hvis du er barn eller ung under 18 år.

• hvis du er ældre.

• hvis du oplever, at du pludselig falder i søvn,

uden at føle dig træt på forhånd.

Norprolac kan give midlertidigt blodtryksfald, i

forbindelse med at du rejser dig fra liggende/

siddende stilling til stående. Du kan opleve

symptomer som uklarhed, og det kan i sjældne

tilfælde resultere i besvimelse. Det anbefales, at

du får dit blodtryk kontrolleret, både liggende og

stående, af din læge i de første dage af behand-

lingen og efter dosisøgning.

Hvis du har en alvorlig hjertelidelse bør du også

få kontrolleret blodtrykket.

Brug af anden medicin sammen med

Norprolac

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, f.eks. naturlægemidler, vitaminer

og mineraler.

Anden medicin kan påvirke effektiviteten og

tolerabiliteten af Norprolac;

• Medicin, som blokerer dopamin receptorer

(f.eks. antipsykotisk medicin) kan nedsætte

den prolaktinhæmmende virkning af Norprolac.

• Medicin, som påvirker serotonin receptorer

(f.eks. antidepressiva) eller dopamin receptorer

(f.eks. medicin, der anvendes til behandling af

Parkinsons sygdom, alvorlig migræne osv.).

Brug af Norprolac sammen med mad, drikke

og alkohol

Du bør ikke drikke alkohol, når du er i behandling

med Norprolac. Tolerabiliteten over for Norprolac

kan blive nedsat af alkohol.

Tabletterne skal tages i forbindelse med et måltid.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, for du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Erfaring med at tage Norprolac under graviditet

er begrænset. Behandling med Norprolac bør

afbrydes når graviditet er bekræftet, med mindre

din læge siger noget andet.

Amning

Amning er normalt ikke muligt, da Norprolac

forhindrer produktionen af modermælk. Undgå

at amme, selv om det er muligt, da det ikke vides,

om quinagolid passerer over i modermælken.

Frugtbarhed

Behandling med Norprolac kan genoprette frugt-

barheden hos kvinder, hvis frugtbarhed er nedsat

som følge af forhøjet niveau af prolaktin. Kvinder i

den frugtbare alder, som ikke ønsker at blive

gravide, bør derfor benytte en sikker

præventionsmetode.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Norprolac kan hos visse personer forsinke

reaktionsevnen i de første dage af behandlingen,

hvilket man bør tænke på i tilfælde, hvor skærpet

opmærksomhed kræves, f.eks. ved bilkørsel og

præcisionsarbejde.

I sjældne tilfælde kan visse brugere pludseligt

falde i søvn uden forudgående træthedsfølelse.

Hvis du oplever dette, bør du ikke køre bil eller

deltage i aktiviteter hvor mindsket opmærksom-

hed kan udsætte dig selv eller andre for risiko

for alvorlig skade (f.eks. ved anvendelse af

maskiner).

Norprolac indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE NORPROLAC

Tag altid Norprolac nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge

Norprolac 75 mg tabletter til alle de anførte

doseringer.

Voksne

• Norprolac skal tages sammen med et måltid

én gang daglig om aftenen.

• Dosis er individuel, og din læge vil udskrive

den dosis, der passer bedst til dig.

• Behandlingen påbegyndes normalt med en

dosis på 25 mikrogram én gang daglig i de

første 3 dage efterfulgt af 50 mikrogram én

gang daglig i 3 dage. Fra dag 7 er dosis

75 mikrogram daglig, hvilket kan øges, indtil

den optimale dosis er nået.

• Sædvanlig dosis er 75-150 mikrogram daglig.

• Visse patienter kan behøve 300 mikrogram

om dagen eller mere. I sådanne tilfælde kan

lægen trinvis øge den daglige dosis med

75-150 mg, med mindst 4 ugers mellemrum

mellem hver dosisøgning.

Børn og teenagere

Erfaring med behandling af børn og teenagere er

begrænset.

Ældre

Erfaring med behandling af ældre er begrænset.

Hvis du har taget for mange Norprolac

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget flere tabletter, end der står her, eller

flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være kvalme,

opkastning, hovedpine, svimmelhed, døsighed,

nedsat blodtryk og hallucinationer.

Hvis du har glemt at tage Norprolac

Hvis du glemmer at tage Norprolac en dag, skal

du blot fortsætte som sædvanligt den næste dag.

Du må aldrig tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis, da dette kan

medføre uønskede bivirkninger.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Norprolac

75 mikrogram tabletter

quinagolid

447142P002

03/2017

Norprolac

er et registreretvaremærke,

der tilhører Ferring B.V.

Hvis du holder op med at tage Norprolac

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De fleste bivirkninger er dosisafhængige, så

derfor skal du ikke ændre den ordinerede dosis

uden først at tale med lægen om det. De fleste

bivirkninger forekommer under de første dages

behandling og plejer at forsvinde ved fortsat

behandling.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud

af 10.000 patienter):

• Akut psykose/sindslidelse, som ophører når

behandling stoppes. Kontakt lægen.

• Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt

lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 patienter):

• Svimmelhed.

• Hovedpine.

• Kvalme.

• Opkastning.

• Træthed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

1-10 ud af 100 patienter):

• Appetitmangel/madlede.

• Søvnløshed.

• Svimmelhed. Kan i sjældne tilfælde resultere i

besvimelse pga. lavt blodryk ved skift fra

liggende til siddende eller fra siddende til

stående stilling.

• Stoppet næse.

• Mavesmerter, forstoppelse, diarré.

• Muskelsvaghed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud

af 10.000 patienter):

• Døsighed.

Der er rapporteret om tegn på ludomani (spille-

lidenskab), øget seksuallyst og seksuel aktivitet

hos patienter behandlet med dopamin agonister

mod Parkinsons sygdom, specielt ved høje doser.

Dette forsvinder normalt ved reducering af dosis

eller afbrydelse af behandlingen.

Risiko for overfølsomhedsreaktioner kan ikke

udelukkes.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Læge-

middelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Norprolac utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over

25 °C.

• Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod lys og fugt.

• Tag ikke Norprolac efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bort-

skaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Norprolac indeholder:

Aktivt stof: 75 mikrogram quinagolid (som

quinagolidhydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat,

mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse,

hypromellose, magnesiumstearat og kolloid

vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Norprolac 75 mikrogram er en rund hvid tablet

mærket med ”norprolac” på den ene side og

”75” på den anden side.

Norprolac findes i pakningsstørrelsen 30 stk.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Back B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

september 2016.

03/2017