Norprolac

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Norprolac 75 mikrogram tabletter
 • Dosering:
 • 75 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Norprolac 75 mikrogram tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49649
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Norprolac

®

75 mikrogram, tabletter

Quinagolid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere,

du vil vide.

Lægen har ordineret Norprolac

til dig personligt. Lad

derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norprolac

3. Sådan skal du tage Norprolac

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Norprolac

er en såkaldt prolaktinhæmmer. Norprolac

virker ved at mindske dannelsen af hormonet prolaktin, som

blandt andet er nødvendigt for normal mælkeproduktion hos

ammende mødre. Norprolac

anvendes mod forhøjet niveau

af hormonet prolaktin af enten ukendt årsag eller

stammende fra en prolaktinproducerende svulst i

hypofysen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering, end der står i denne indlægsseddel. Følg altid

lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE

NORPROLAC

®

Tag ikke Norprolac

®

hvis du er allergisk over for quinagolid eller et af de

øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du har kraftigt nedsat lever- eller nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Det er vigtigt, at årsagen til hyperprolaktinæmi klarlægges

før behandling med Norprolac

Kontakt lægen inden du tager Norprolac

hvis du

har en prolaktin-relateret fertilitetssygdom, da frugtbarhed

kan blive genoprettet med Norprolac

(se afsnittet

”Graviditet, amning og fertilitet”)

lider af psykisk sygdom, især hvis du tidligere har haft

psykotiske episoder

har nedsat lever- eller nyrefunktion

lider af alvorlig hjertesygdom

lider af Parkinsons sygdom

er ældre

er barn eller ung under 18 år

Norprolac

kan give pludseligt blodtryksfald, når du skifter

stilling fra liggende til siddende eller fra siddende til stående.

Du kan opleve symptomer såsom uklarhed og svimmelhed,

og det kan i sjældne tilfælde resultere i besvimelse.

Det anbefales, at du får dit blodtryk kontrolleret af din læge i

de første dage af behandling og efter dosisøgning.

Brug af anden medicin sammen med Norprolac

®

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler

samt kosttilskud.

Anden medicin kan påvirke effekten og tolerancen af

Norprolac

medicin, som blokerer dopamin-receptorer (f.eks.

antipsykotika) kan nedsætte den prolaktinhæmmende

virkning

medicin, som påvirker serotonin-receptorer (f.eks.

antidepressiva) eller dopamin-receptorer (f.eks. medicin,

der anvendes til behandling af Parkinsons sygdom,

alvorlig migræne)

medicin, der er kendt for effektivt at hæmme enzymer, der

er involveret i nedbrydning af medicin

Brug af Norprolac

®

sammen med mad og drikke

Du skal tage Norprolac

om aftenen i forbindelse med et

måltid.

Du bør ikke drikke alkohol i forbindelse med behandling

med Norprolac

, da alkohol kan mindske tolerancen for

Norprolac

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din

læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Fertilitet

Ved prolaktin-relaterede fertilitetsforstyrrelser, kan

fertiliteten genoprettes ved behandling med Norprolac

Hvis du ikke ønsker at blive gravid, skal du bruge en sikker

præventionsmetode.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Norprolac

efter aftale

med lægen.

Behandlingen med Norprolac

bør afbrydes når graviditet er

bekræftet, med mindre din læge har sagt noget andet.

Amning

Amning er normalt ikke muligt, da Norprolac

hæmmer

produktionen af modermælk. Hvis mælkeproduktionen ikke

ophører, anbefales amning ikke, da det ikke vides, om

quinagolid passerer over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Norprolac

kan hos visse personer forsinke

reaktionshastigheden, især de første dage. Hvis du viser

tegn på døsighed og/eller pludselige søvnanfald, bør du

ikke føre motorkøretøj, betjene maskiner eller deltage i

andre aktiviteter, hvor nedsat agtpågivenhed kan udsætte

dig selv eller andre for risiko for alvorlig skade eller død. Du

bør vente til døsigheden eller disse episoder er ophørt.

Norprolac

®

indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE NORPROLAC

®

Tag altid Norprolac

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du

i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Norprolac

fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at

du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de

anførte doseringer.

I034692

Norprolac

09/2017

Den sædvanlige dosis er

Norprolac

skal tages sammen med et måltid én gang

daglig om aftenen.

Dosis er individuel og din læge vil udskrive den dosis, der

passer bedst til dig.

Voksne

Startdosis: 25 mikrogram én gang daglig i 3 dage. 50

mikrogram én gang daglig i yderligere 3 dage. Fra dag 7 og

frem er dosis 75 mikrogram daglig.

Sædvanlig dosis er 75-150 mikrogram daglig. Dosis kan

øges, med mindst en uges mellemrum, trinvist med 75

mikrogram, indtil den optimale effekt er opnået.

Visse patienter kan have behov for 300 mikrogram daglig

eller mere. Dosis kan her øges trinvis med 75-150

mikrogram med mindst 4 ugers mellemrum, indtil den

optimale effekt er opnået eller nedsat tolerance hindrer

yderligere dosisøgning.

Børn og unge under 18 år

Erfaring med Norprolac

er begrænset.

Ældre

Erfaring med Norprolac

er begrænset.

Hvis du har taget for meget Norprolac

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget

flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Mulige symptomer ved overdosering er kvalme, opkastning,

hovedpine, svimmelhed, døsighed, lavt blodtryk og

hallucinationer.

Hvis du har glemt at tage Norprolac

®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis.

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Norprolac

®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter

aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du

er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De fleste bivirkninger er dosisafhængige og forbigående.

Bivirkningerne er sjældent så alvorlige, at der er behov for

at afbryde behandlingen.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000

patienter):

Psykose, som ophører når behandlingen stoppes.

Kontakt lægen

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1

ud af 10 patienter):

Svimmelhed, hovedpine

Kvalme, opkastning

Træthed

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1ud af

100 patienter):

Appetitmangel.

Søvnløshed

Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til

siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt

blodtryk

Stoppet næse

Mavesmerter, forstoppelse, diarré

Muskelsvaghed

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000

patienter):

Døsighed

Der er rapporteret om tegn på patologisk spillelidenskab

(ludomani) samt øget seksuallyst og overdrevet seksuel

trang hos patienter behandlet med dopaminagonister mod

Parkinsons sygdom, specielt ved høje doser. Dette

forsvinder normalt ved at nedsætte dosis eller afbrydning af

behandlingen.

Risiko for overfølsomhedsreaktioner kan ikke udelukkes.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængelig for børn.

Opbevar ikke Norprolac

ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod

lys og fugt.

Tag ikke Norprolac

efter den udløbsdato, der står på

pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet,

må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Norprolac

®

75 mikrogram, tabletter indeholder

Aktivt stof: Quinagolid 75 mikrogram som quinagolid

hydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat,

mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, hypromellose,

magnesiumstearat, kolloid vandfri silica.

Pakningsstørrelse

Norprolac

75 mikrogram fås i en pakning med 30 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og

frigivet af:

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Norprolac

er et registreret varemærke, der tilhører

Ferring B.V.