Noropen Prolongatum Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Noropen Prolongatum Vet. 300 mg/ml injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 300 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Noropen Prolongatum Vet. 300 mg/ml injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 30599
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

17. juli 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Noropen Prolongatum Vet., injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

6700

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Noropen Prolongatum Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

1 ml indeholder: 300 mg Benzylpenicillinprokain (300.000 IE)

Hjælpestoffer:

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier hos svin.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke injiceres intravenøst.

4.4 Særlige advarsler for hver dyreart

Må ikke anvendes til små gnavere såsom marsvin, mus, rotter og hamstre.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Må ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed overfor penicilliner.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

30599_spc.doc

Side 1 af 4

Penicilliner og cefalosporiner såsom benzylpenicillinprocin kan forårsage overfølsomhed

(allergi) efter injektion, inhalering, indtagelse eller kontakt med huden. Overfølsomhed

over for penicilliner kan føre til kryds-følsomhed over for cefalosporiner og omvendt.

Allergiske reaktioner forårsaget af disse stoffer kan lejlighedsvis være alvorlige.

Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom, eller hvis du er

blevet frarådet at arbejde med sådanne præparater.

Håndter dette lægemiddel med stor forsigtighed og under iagttagelse af alle

fornødne forholdsregler for at undgå eksponering.

Hvis du udvikler symptomer efter kontakt med dette lægemiddel, så som hud-

udslæt, bør du søge læge og vise lægen denne advarsel. Hævelse af ansigt, læber

eller øjne, åndedrætsbesvær er alvorlige symptomer, der kræver øjeblikkelig

lægehjælp.

Hvis produktet ved et uheld kommer i kontakt med øjnene, skylles øjeblikkeligt med

rigelige mængder vand. Utilsigtet spild på huden bør øjeblikkeligt vaskes af med sæbe og

vand. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og

indlægssedlen eller etiketten bør vises lægen.

4.6

Bivirkninger

Hos pattegrise og fedesvin kan der optræde forbigående feber, opkast, kulderystninger,

sløvhed og manglende koordination. Allergiske reaktioner kan udvikles.

Forbigående lokale irritationer ved injektionsstedet kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Drægtighed

Kan anvendes under drægtighed.

Diegivning

Kan anvendes under diegivning.

Æglægning

Ikke relevant

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den bakteriocide virkning hæmmes ved samtidig indgift med bakteriostatisk virkende

lægemidler, f.eks. tetracyclin, erythromycin og lincomycin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Administration: Intramuskulært.

Anbefalet dosis er 20 mg/kg legemsvægt svarende til 1 ml pr. 15 kg legemsvægt. Om

nødvendigt kan behandlingen gentages efter 72 timer.

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal kropsvægten bestemmes så

nøjagtigt som muligt.

Omrystes før brug.

4.10

Overdosering

Ingen kendte.

30599_spc.doc

Side 2 af 4

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

15 døgn.

5

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Betalactam antibiotikum.

ATCvet-kode: QJ 01 CE 09

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Procain benzylpenicillin (Penicillin G) er et beta-lactam antibiotikum og dets struktur

indeholder beta-lactam ringen og thiazolidinringen som man finder hos alle penicilliner.

Det er effektivt mod følsomme gram-positive bakterier så som streptokokker,

corynebacterier, Erysipelothrix, Clostridia og stafylokokker men har kun begrænset effekt

mod gram-negative bakterier med undtagelse af de mere krævende gram-negative aerobe

så som Pasteurelle species.

Beta-lactam antibiotika hindrer dannelsen af bakterievæggen ved at interferere med det

sidste trin i peptidoglycansyntesen. De hæmmer aktiviteten af transpeptidaseenzymerne,

som katalyserer krydsbinding af de glucopeptidpolymerenheder, som danner cellevæggen.

De udøver en baktericid aktivitet, men forårsager kun lysis af celler i vækst.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen.

6

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.4 Hjælpestoffer

Aluminium stearat

11,2

Butylhydroxyanisol

0,07

Butylhydroxytoluen

0,07

Propylenglycol/dicaprylat/dicaprat q.s. ad

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter anbrud kan formuleringen opbevares i 28 dage ved 25

6.5 Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

30599_spc.doc

Side 3 af 4

6.6 Emballage

Hætteglas à 50 og 100 ml.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

30599

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. marts 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

17. juli 2014

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

30599_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety