Noropen Prolongatum Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Noropen Prolongatum Vet. 300 mg/ml injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 300 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Noropen Prolongatum Vet. 300 mg/ml injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 30599
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

17. juli 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Noropen Prolongatum Vet., injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

6700

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Noropen Prolongatum Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

1 ml indeholder: 300 mg Benzylpenicillinprokain (300.000 IE)

Hjælpestoffer:

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier hos svin.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke injiceres intravenøst.

4.4 Særlige advarsler for hver dyreart

Må ikke anvendes til små gnavere såsom marsvin, mus, rotter og hamstre.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Må ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed overfor penicilliner.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

30599_spc.doc

Side 1 af 4

Penicilliner og cefalosporiner såsom benzylpenicillinprocin kan forårsage overfølsomhed

(allergi) efter injektion, inhalering, indtagelse eller kontakt med huden. Overfølsomhed

over for penicilliner kan føre til kryds-følsomhed over for cefalosporiner og omvendt.

Allergiske reaktioner forårsaget af disse stoffer kan lejlighedsvis være alvorlige.

Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom, eller hvis du er

blevet frarådet at arbejde med sådanne præparater.

Håndter dette lægemiddel med stor forsigtighed og under iagttagelse af alle

fornødne forholdsregler for at undgå eksponering.

Hvis du udvikler symptomer efter kontakt med dette lægemiddel, så som hud-

udslæt, bør du søge læge og vise lægen denne advarsel. Hævelse af ansigt, læber

eller øjne, åndedrætsbesvær er alvorlige symptomer, der kræver øjeblikkelig

lægehjælp.

Hvis produktet ved et uheld kommer i kontakt med øjnene, skylles øjeblikkeligt med

rigelige mængder vand. Utilsigtet spild på huden bør øjeblikkeligt vaskes af med sæbe og

vand. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og

indlægssedlen eller etiketten bør vises lægen.

4.6

Bivirkninger

Hos pattegrise og fedesvin kan der optræde forbigående feber, opkast, kulderystninger,

sløvhed og manglende koordination. Allergiske reaktioner kan udvikles.

Forbigående lokale irritationer ved injektionsstedet kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Drægtighed

Kan anvendes under drægtighed.

Diegivning

Kan anvendes under diegivning.

Æglægning

Ikke relevant

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den bakteriocide virkning hæmmes ved samtidig indgift med bakteriostatisk virkende

lægemidler, f.eks. tetracyclin, erythromycin og lincomycin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Administration: Intramuskulært.

Anbefalet dosis er 20 mg/kg legemsvægt svarende til 1 ml pr. 15 kg legemsvægt. Om

nødvendigt kan behandlingen gentages efter 72 timer.

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal kropsvægten bestemmes så

nøjagtigt som muligt.

Omrystes før brug.

4.10

Overdosering

Ingen kendte.

30599_spc.doc

Side 2 af 4

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

15 døgn.

5

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Betalactam antibiotikum.

ATCvet-kode: QJ 01 CE 09

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Procain benzylpenicillin (Penicillin G) er et beta-lactam antibiotikum og dets struktur

indeholder beta-lactam ringen og thiazolidinringen som man finder hos alle penicilliner.

Det er effektivt mod følsomme gram-positive bakterier så som streptokokker,

corynebacterier, Erysipelothrix, Clostridia og stafylokokker men har kun begrænset effekt

mod gram-negative bakterier med undtagelse af de mere krævende gram-negative aerobe

så som Pasteurelle species.

Beta-lactam antibiotika hindrer dannelsen af bakterievæggen ved at interferere med det

sidste trin i peptidoglycansyntesen. De hæmmer aktiviteten af transpeptidaseenzymerne,

som katalyserer krydsbinding af de glucopeptidpolymerenheder, som danner cellevæggen.

De udøver en baktericid aktivitet, men forårsager kun lysis af celler i vækst.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen.

6

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.4 Hjælpestoffer

Aluminium stearat

11,2

Butylhydroxyanisol

0,07

Butylhydroxytoluen

0,07

Propylenglycol/dicaprylat/dicaprat q.s. ad

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter anbrud kan formuleringen opbevares i 28 dage ved 25

6.5 Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

30599_spc.doc

Side 3 af 4

6.6 Emballage

Hætteglas à 50 og 100 ml.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

30599

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. marts 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

17. juli 2014

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

30599_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.