Nobivac Puppy DP Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nobivac Puppy DP Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Nobivac Puppy DP Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 14233
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Nobivac Puppy DP Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR.

8585

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobivac Puppy DP Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En dosis indeholder:

Hundesygevirus (CDV), levende svækket stamme Onderstepoort,

mindst 10

TCID

parvovirus (CPV), levende svækket stamme 154,

mindst 10

TCID

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund.

4.2

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering af hundehvalpe mod hundesyge og parvovirus.

4.3

Kontraindikationer

Kun raske dyr må vaccineres.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Nobivac Puppy DP Vet. er beregnet til hvalpe fra 6 ugers alderen med lavt til moderat

niveau af maternelt overførte antistoffer (MDA) rettet mod hundesygevirus og hundens

parvovirus. Da det ikke kan garanteres at et beskyttende immunrespons opnås efter en

enkelt vaccination som følge af interferens med MDA, skal vaccination gentages efter 3-4

uger.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hvalpen bør ikke udsættes for unødig smitterisiko de første 14 dage efter 1. vaccination.

14233_spc.doc

Side 1 af 4

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Efter vaccination kan der ses en mindre forbigående hævelse på injektionsstedet.

I meget sjældne tilfælde kan der kort tid efter vaccination forekomme forbigående feber

og/eller en akut overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk reaktion) med symptomer, der kan

inkludere sløvhed, ødem i hoved, kløe, åndenød, opkast, diarré eller kollaps.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ikke relevant.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der findes oplysninger om sikkerhed og virkning, som dokumenterer, at denne vaccine kan

blandes med og indgives subkutant sammen med de inaktiverede vacciner fra Nobivac-

serien mod leptospirose hos hunde forårsaget af alle eller nogle af følgende serovar: L.

interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe

Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar

Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang.

Efter administration med en Nobivac leptospirose vaccine kan forbigående øget

kropstemperatur (≤ 1ºC) forekomme i få dage efter vaccination, hvorfor nogle hvalpe kan

vise nedsat aktivitet og ædelyst. En hævelse (≤ 4 cm), som sommetider kan være fast og

øm ved palpation, ses lejlighedsvis på injektionsstedet. Sådanne hævelser vil enten være

forsvundet eller være tydelig formindskede 14 dage efter vaccination.

Overfølsomhedsreaktion (anafylaksi) kan lejlighedsvis forekomme.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug

med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at

anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor

tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

1 dosis svarende til 1 ml rekonstitueret vaccine, subkutant.

Vaccinationsprogram:

Basisvaccination: Hvalpe mellem 6 og 12 uger vaccineres med 3-4 ugers interval.

Sidste vaccination skal gives ved 12 ugers alderen.

Revaccination: Hvert 3. år for hundesygevirus komponenten og for parvovirus

komponenten.

4.10

Overdosering

Ingen særlige symptomer ved 10 gange normal dosis.

14233_spc.doc

Side 2 af 4

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

ATC-vetkode: QJ 57 AA 13

5.1

Immunologiske egenskaber

Vaccinen stimulerer til aktiv immunitet overfor hundesygevirus (CDV) og hundens

parvovirus (CPV). Hos hvalpe med lavt til moderat niveau af maternelt overførte

antistoffer (MDA) indtræder immuniteten efter ca. 1 uge for CPV og efter ca. 2 uger for

CDV.

Fra nogle hunde kan CPV-vaccine stammen isoleres i fæces i op til 8 dage efter

vaccination. Lejlighedsvis kan virus spredes til andre hunde, dog uden at give anledning til

kliniske symptomer.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Solvens: Dinatriumphosphatdihydrat, kaliumdihydrogenphosphat,

vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved 2-8

6.5

Emballage

Hætteglas af hydrolytisk klasse type I (Ph.Eur.) glas indeholdende frysetørret vaccine eller

solvens. Hætteglasset er lukket med en halogenobutyl gummiprop og forseglet med en kodet

aluminiumkappe.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

14233_spc.doc

Side 3 af 4

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

14233

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. august 1993

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20.november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

14233_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her