Nobivac Parvo Live Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nobivac Parvo Live Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Nobivac Parvo Live Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 13571
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Nobivac Parvo Live Vet., pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

8309

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobivac Parvo Live Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosis indeholder:

Parvovirus (CPV), levende svækket stamme 154 mindst 10

TCID

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Vaccination mod parvovirusinfektion hos hund.

4.3

Kontraindikationer

Kun raske dyr bør vaccineres.

4.4

Særlige advarsler

Tilstedeværelsen af højt niveau af maternelt overførte antistoffer (MDAs), rettet mod

hundens parvovirus kan reducere vaccinens effekt.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

13571_spc.doc

Side 1 af 4

Andre forsigtighedsregler

Omrystes før brug.

4.6

Bivirkninger

Efter vaccination kan der ses en mindre forbigående hævelse på injektionsstedet.

I meget sjældne tilfælde kan der kort tid efter vaccination forekomme forbigående feber

og/eller en akut overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk reaktion) med symptomer, der kan

inkludere sløvhed, ødem i hoved, kløe, åndenød, opkast, diarré eller kollaps.

4.7

Drægtighed eller diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der findes oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at denne vaccine kan blandes

med og indgives subkutant sammen med de inaktiverede vacciner fra Nobivac-serien mod

leptospirose hos hunde forårsaget af alle eller nogle af følgende serovar: L. interrogans

serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae

serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L.

kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang.

Efter administration med Nobivac Lepto Vet. eller Nobivac L4 kan forbigående øget

kropstemperatur (≤ 1

C) forekomme i få dage efter vaccination, hvorfor nogle hvalpe kan

vise nedsat aktivitet og ædelyst. En hævelse (≤ 4 cm), som kan være fast og øm ved

palpation, observeres lejlighedsvist på injektionsstedet. Sådanne reaktioner vil enten være

forsvundet eller være tydelig formindskede 14 dage efter vaccination.

Overfølsomhedsreaktion (anafylaksi) kan lejlighedsvis forekomme.

Efter administration af en overdosis af Nobivac Parvo Live Vet. sammen med en overdosis

af en Nobivac leptospirose vaccine kan forbigående lokale reaktioner forekomme så som

diffuse hævelser fra 1 til 5 cm i diameter. Disse reaktioner vil typisk ikke vedvare i mere

end 5 uger, dog vil nogle reaktioner kunne tage noget længere tid om at ophøre.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug

med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at

anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor

tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Dosis er 1 ml, der gives subkutant ved 12 ugers alderen.

Vaccinationsprogram:

Basisimmunisering:

Vaccination kan påbegyndes ved 6-8 uger, men dyrene bør i så fald

revaccineres ved 12 uger.

Revaccination: Hvert tredje år.

Ved samtidig anvendelse med Nobivac Lepto Vet. eller Nobivac L4, skal 1 dosis Nobivac

Parvo Live Vet. opblandes med 1 dosis (1 ml) Nobivac Lepto Vet. eller Nobivac L4 i stedet

for med Nobivac Solvens. Den opblandede vaccine skal opnå stuetemperatur (15 – 25

inden subkutan anvendelse.

13571_spc.doc

Side 2 af 4

4.10

Overdosering

Der observeres ingen særlige symptomer efter administration af 2 gange dosis.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

Farmakodynamiske Immunologiske egenskaber

ATCvet. kode: QI 07 AD 01

Vaccinen inducerer aktiv immunitet mod canint parvovirus (CPV), som er årsag til

parvovirusinfektion hos hunde. Immuniteten indtræder ca. 1 uge efter vaccination og

beskyttelse er vist at vare mindst 3 år.

Fra nogle hunde kan CPV-vaccine stammen isoleres i fæces i op til 8 dage efter vaccination.

Lejlighedsvis kan virus spredes til andre hunde, dog uden at give anledning til kliniske

symptomer. Ved vaccination af drægtige dyr opnås passiv immunitet hos afkommet ved

overførsel af antistoffer i kolostrum.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Sorbitol

Hydrolyseret gelatine

Kasein, enzymfordøjet

Dinatriumphosphatdihydrat

Solvens:

Dinatriumphosphatdihydrat.

Kaliumdihydrogenphosphat.

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

2 år. Opløst vaccine skal bruges inden for 30 minutter.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2-8º C). Må ikke fryses.

6.5

Emballage

Hætteglas.

13571_spc.doc

Side 3 af 4

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

13571

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. januar 1992

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20.november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

13571_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

4-7-2018

ERYSENG PARVO (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG PARVO (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERYSENG PARVO (Active substance: Inactivated porcine parvovirus, strain NADL-2 / Inactivated Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4354 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety