Nobivac DHP Live Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nobivac DHP Live Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Nobivac DHP Live Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 14110
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Produktresumé

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Nobivac DHP Live Vet.

pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR.

8527

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobivac DHP Live Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktive indholdsstoffer:

En dosis af 1 ml indeholder:

Hundesygevirus (CDV), levende svækket stamme Onderstepoort

mindst 10

TCID

Hepatitisvirus (CAV

), levende svækket stamme Manhattan LPV3

mindst 10

TCID

Parvovirus (CPV), levende svækket stamme 154

mindst 10

TCID

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund.

4.2

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering af hunde mod hundesyge, hepatitis og parvovirus.

4.3

Kontraindikationer

Kun raske dyr må vaccineres.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Tilstedeværelsen af højt niveau af maternelt overførte antistoffer (MDAs) kan reducere

vaccinens effekt.

14110_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hvalpen bør ikke udsættes for unødig smitterisiko de første 14 dage efter 1. vaccination.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Efter vaccination kan der ses en mindre forbigående hævelse på injektionsstedet.

I meget sjældne tilfælde kan der kort tid efter vaccination forekomme forbigående feber

og/eller en akut overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk reaktion) med symptomer, der kan

inkludere sløvhed, ødem i hoved, kløe, åndenød, opkast, diarré eller kollaps.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der findes oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at denne vaccine kan blandes

med og indgives subkutant sammen med de inaktiverede vacciner fra Nobivac-serien mod

leptospirose hos hunde forårsaget af alle eller nogle af følgende serovar: L. interrogans

serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae

serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L.

kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang.

Efter administration med Nobivac Lepto Vet. eller Nobivac L4 kan forbigående øget

kropstemperatur (≤ 1

C) forekomme i få dage efter vaccination, hvorfor nogle hvalpe kan

vise nedsat aktivitet og ædelyst. En hævelse (≤ 4 cm), som kan være fast og øm ved

palpation, observeres lejlighedsvist på injektionsstedet. Sådanne reaktioner vil enten være

forsvundet eller være tydelig formindskede 14 dage efter vaccination.

Overfølsomhedsreaktion (anafylaksi) kan lejlighedsvis forekomme.

Efter administration af en overdosis af Nobivac DHP Live Vet. sammen med en overdosis

af en Nobivac leptospirose vaccine kan forbigående lokale reaktioner forekomme så som

diffuse hævelser fra 1 til 5 cm i diameter. Disse reaktioner vil typisk ikke vedvare i mere

end 5 uger, dog vil nogle reaktioner kunne tage noget længere tid om at ophøre.

Der findes oplysninger om sikkerhed og virkning, som dokumenterer, at denne vaccine kan

gives på samme dag men ikke blandet med, den levende vaccine til intranasal indgift fra

Nobivac-serien mod infektiøs tracheobronchitis forårsaget af Bordetella bronchiseptica

og/eller hunde-parainfluenzavirus.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug

med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at

anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor

tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

14110_spc.doc

Side 2 af 4

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

1 dosis svarende til 1 ml rekonstitueret vaccine, subkutant.

Vaccinationsprogram:

Basisvaccination: Vaccination bør ske ved 12 ugers alderen.

Ønskes beskyttelse af yngre hvalpe, kan der vaccineres fra 6-8 ugers alderen; hvalpene skal

da revaccineres ved 12 ugers alderen.

Revaccination: Hvert tredje år.

Ved samtidig anvendelse med Nobivac Lepto Vet. eller med Nobivac L4, skal 1 dosis

Nobivac DHP Live Vet. opblandes med 1 dosis (1 ml) Nobivac Lepto Vet. eller Nobivac L4 i

stedet for med Nobivac Solvens. Den opblandede vaccine skal opnå stuetemperatur (15 –

C) inden subkutan anvendelse.

4.10

Overdosering

Ingen særlige symptomer ved 10 gange normal dosis.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

ATC-vetkode: QI 07 AD 02

5.1

Immunologiske egenskaber

Vaccinen stimulerer til aktiv immunitet overfor hundesygevirus (CDV), hundens

adenovirus (CAV

) og hundens parvovirus (CPV).

Den anbefalede vaccination vil give en beskyttende titer hos næsten alle vaccinerede

hunde. For CAV

og CDV indtræder immuniteten ca. 2 uger efter vaccination, og varer i

tre år.

For CPV indtræder immuniteten efter ca. 1 uge efter vaccination, og varer i tre år.

Fra nogle hunde kan CPV-vaccine stammen isoleres i fæces i op til 8 dage efter

vaccination. Lejlighedsvis kan virus spredes til andre hunde, dog uden at give anledning til

kliniske symptomer.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Solvens:

Dinatriumphosphatdihydrat, kaliumdihydrogenphosphat,

vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

14110_spc.doc

Side 3 af 4

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

C til 8

6.5

Emballage

Hætteglas af hydrolytisk klasse type I (Ph.Eur.) glas indeholdende frysetørret vaccine.

Hætteglasset er lukket med en halogenobutyl gummiprop og forseglet med en kodet

aluminiumkappe.

6.6

Særlige forholdssregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

P.O. Box 31

5830 AA Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

14110

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. februar 1982

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

14110_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her