Nikorono Fruit

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nikorono Fruit 2 mg medicinsk tyggegummi
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk tyggegummi
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Nikorono Fruit 2 mg medicinsk tyggegummi
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 53897
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

9. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Nikorono Fruit, medicinsk tyggegummi (Originalis)

1.

D.SP.NR.

28005

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Nikorono Fruit

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Nikorono Fruit 2 mg: Hvert tyggegummi indeholder 2 mg nicotin som nicotinresinat.

Nikorono Fruit 4 mg: Hvert tyggegummi indeholder 4 mg nicotin som nicotinresinat.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert Nikorono Fruit 2 mg medicinsk tyggegummi indeholder:

Butylhydroxytoluen op til 0,5 mg

Maltitol 188 mg

Sorbitol 223 mg

Hvert Nikorono Fruit 4 mg medicinsk tyggegummi indeholder:

Butylhydroxytoluen op til 0,5 mg

Maltitol 188 mg

Sorbitol 208 mg

Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Medicinsk tyggegummi (Originalis)

Hvidt til gulligt tyggegummi med en let konveks, rektangulær form og en omtrentlig

størrelse på 18×12×5 mm.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Nicotin er indiceret til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nicotintrang

og abstinenssymptomer (se pkt. 5.1), hvorved rygestop eller midlertidig reduktion af

53897_spc.docx

Side 1 af 9

rygningen lettes hos rygere, som er motiverede for at stoppe med at ryge. Permanent

tobaksafvænning er det endelige mål.

Nikorono Fruit er indiceret til voksne.

Råd og støtte vil normalt forbedre succesraten.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Styrken af tyggegummiet bør vælges baseret på brugerens afhængighed af nicotin. Ved lav

nicotinafhængighed er 2 mg tyggegummi indiceret. Ved høj nicotinafhængighed (FTND ≥

6 eller rygning af 20 cigaretter eller mere om dagen) eller tidligere manglende succes med

2 mg, er 4 mg tyggegummi indiceret.

Initialt kan der tages ét stykke tyggegummi hver 1-2 time. I de fleste tilfælde vil 8-12

stykker tyggegummi om dagen være tilstrækkeligt. Den maksimale daglige dosis til

rygestop er 24 stykker tyggegummi. Til rygereduktion ved brug mellem perioder med

rygning er den maksimale daglige dosis 24 stykker tyggegummi på 2 mg eller 12 stykker

tyggegummi på 4 mg.

Pædiatrisk population

Nikorono Fruit tyggegummi bør ikke bruges af børn under 18 år, medmindre det er

ordineret af lægen.

Sikkerhed og virkning af Nikorono Fruit tyggegummi hos børn under 18 år er ikke

klarlagt.

Administration

Voksne og ældre

Hvert Nikorono Fruit tyggegummi skal tygges langsomt med pauser i ca. 30 minutter.

Nikorono Fruit skal tygges, indtil der mærkes en stærk smag eller en let prikkende

fornemmelse. Hold op med at tygge og lad tyggegummiet hvile mellem kinden og

gummen, indtil smagen og den prikkende fornemmelse aftager. Tyg igen langsomt, og

gentag tyggerutinen.

Brugeren bør ikke spise eller drikke under brugen af tyggegummiet. Drikke, som sænker

pH-værdien i munden, f.eks. kaffe, frugtjuice eller sodavand, kan reducere absorptionen af

nicotin fra mundhulen. For at opnå den maksimale absorption af nicotin, bør sådanne

drikkevarer undgås i op til 15 minutter før brug af tyggegummiet.

Rygestop

Behandlingens varighed er individuel. Normalt bør behandlingen fortsætte i mindst 3

måneder. Derefter bør antallet af anvendt tyggegummi gradvist reduceres. Behandlingen

bør seponeres, når dosis er reduceret til 1-2 stykker tyggegummi om dagen. Regelmæssig

brug af Nikorono Fruit tyggegummi i mere end 6 måneder anbefales generelt ikke. I nogle

tilfælde kan en længere behandlingsperiode være nødvendig for at undgå tilbagefald.

Eventuelle overskydende stykker tyggegummi bør beholdes, idet rygetrangen pludselig kan

opstå. Hvis rygestoppet ikke er opnået efter 6 måneder, bør der søges professionel

rådgivning.

53897_spc.docx

Side 2 af 9

Råd og støtte kan forbedre chancen for succes.

Rygereduktion

Nikorono Fruit tyggegummi bruges mellem perioder med rygning for at forlænge de røgfri

intervaller og reducere rygning så meget som muligt. Antallet af cigaretter bør gradvist

erstattes af Nikorono Fruit tyggegummi. Hvis der ikke er opnået en reduktion på mindst 50

% i antallet af cigaretter om dagen efter 6 uger, bør der søges professionel rådgivning.

Der bør gøres et forsøg på at holde op med at ryge, så snart rygeren er motiveret, dog

senest 4 måneder efter påbegyndt behandling. Derefter bør antallet af tyggegummi gradvist

reduceres, for eksempel ved at nedsætte forbruget med et stykke tyggegummi for hver 2-5

dage.

Der bør søges professionel rådgivning, hvis det ikke har været muligt at foretage et seriøst

forsøg på rygeophør inden for 4 måneder. Regelmæssig brug af Nikorono Fruit

tyggegummi i mere end 6 måneder anbefales generelt ikke.

Nogle eksrygere kan kræve en længere behandlingsperiode for at undgå tilbagefald.

Eventuelle overskydende stykker tyggegummi bør beholdes, idet rygetrangen pludselig kan

opstå.

Råd og støtte kan forbedre chancen for succes.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Nikorono Fruit tyggegummi bør ikke anvendes af ikke-rygere.

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tyggegummi kan klæbe fast til og i sjældne tilfælde beskadige tandproteser og tandbroer.

Afhængige rygere med nyligt hjerteinfarkt, ustabil eller forværret angina, inklusive

Prinzmetals angina, alvorlige hjertearytmier, ukontrolleret hypertension eller nylig

cerebrovaskulær hændelse bør tilskyndes til rygestop ved hjælp af ikke-farmakologisk

behandling (f.eks. rådgivning). Hvis dette mislykkes, kan behandling med Nikorono Fruit

tyggegummi overvejes, men sikkerhedsdata for denne patientgruppe er begrænset, og

behandlingen bør kun påbegyndes under nøje lægekontrol.

Diabetes mellitus. Patienter med diabetes mellitus bør rådes til at overvåge deres

blodsukkerniveauer mere nøje end sædvanligt, når rygningen er ophørt og NRT initieres,

da reduktion i nicotininduceret katekolaminfrigørelse kan påvirke kulhydratmetabolismen.

Allergiske reaktioner: Risiko for angioødem og urticaria.

En læge bør foretage en risk/benefit-vurdering for patienter, der lider af følgende tilstande:

Nedsat nyre- og leverfunktion: Anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat

til svært nedsat leverfunktion og/eller svært nedsat nyrefunktion, da clearance af

nicotin eller dets metabolitter kan nedsættes med potentiale for øgede bivirkninger.

53897_spc.docx

Side 3 af 9

Fæokromocytom og ukontrolleret hypertyreose: Anvendes med forsigtighed hos

patienter med ukontrolleret hypertyreose eller fæokromocytom, da nicotin forårsager

frigivelse af katekolaminer.

Gastrointestinal lidelse: Sunket nicotin kan forværre symptomerne hos patienter, som

lider af øsofagit, gastriske eller peptiske mavesår, og orale NRT-præparater bør

anvendes med forsigtighed ved disse tilstande.

Overført afhængighed: Der kan opstå overført afhængighed, men den er både mindre

skadelig og lettere at bryde end rygeafhængighed.

Rygestop: Polycykliske aromatiske kulbrinteforbindelser i tobaksrøg fremmer

metaboliseringen af lægemidler, som metaboliseres af CYP 1A2 (og muligvis af CYP

1A1). Når en ryger holder op med at ryge, kan det resultere i en lavere metabolisme og en

efterfølgende stigning i blodkoncentrationen af sådanne lægemidler. Dette har potentiel

klinisk betydning for produkter med et snævert terapeutisk vindue, f.eks. teofyllin, tacrin,

clozapin og ropinirol.

Plasmakoncentrationen af andre lægemidler, som delvis metaboliseres af CYP1A2, f.eks.

imipramin, olanzapin, clomipramin og fluvoxamin, kan også øges ved rygestop, selv om

data til støtte herfor mangler, og den mulige kliniske betydning af denne virkning for disse

lægemidler er ukendt. Begrænsede data indikerer, at metaboliseringen af flecainid og

pentazocin også kan induceres af rygning.

Hjælpestoffer:

Tyggegummiet indeholder maltitol og sorbitol. Patienter med sjældne arvelige problemer

med fruktoseintolerans bør ikke tage dette lægemiddel.

Tyggegummiet indeholder butylhydroxytoluen, som kan forårsage lokale hudreaktioner

(f.eks. kontaktdermatitis) og lokal irritation af slimhinderne i munden.

Pædiatrisk population:

Nicotindoser, som kan tåles af voksne og unge rygere, kan forårsage alvorlig forgiftning

hos små børn og kan få dødelig udgang. Produkter, der indeholder nicotin, bør ikke

efterlades, hvor de kan misbruges, håndteres eller indtages af børn, se pkt. 4.9.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen klinisk relevante interaktioner mellem nicotinerstatningsbehandling og andre

lægemidler er blevet endeligt fastlagt. Nicotin kan dog muligvis øge de hæmodynamiske

virkninger af adenosin, f.eks. forhøjet blodtryk og hjertefrekvens, og ligeledes øget

smertereaktion (brystsmerter af angina pectoris-typen) fremkaldt af

adenosinadministration, (se pkt. 4.4).

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Rygning under graviditeten er forbundet med risici såsom intrauterin væksthæmning, for

tidlig fødsel eller dødfødsel. At holde op med at ryge er den allermest effektive metode til

at forbedre helbredet for både den gravide ryger og hendes barn. Jo tidligere rygestoppet

sker, jo bedre.

53897_spc.docx

Side 4 af 9

Nicotin passerer over til fosteret og påvirker dets åndedrætsbevægelser og kredsløb.

Effekten på kredsløbet er dosisafhængig.

Derfor bør gravide rygere altid rådes til at holde helt op med at ryge uden brug af

nicotinerstatningsbehandling. Risikoen ved fortsat rygning kan udgøre en større fare for

fosteret sammenlignet med brugen af nicotinerstatningsprodukter i et overvåget

rygestopprogram. Stærkt afhængige gravide rygeres brug af Nikorono Fruit bør kun

initieres efter vejledning fra lægen.

Amning

Nicotin passerer frit ind i modermælken i mængder, som kan påvirke barnet selv ved

terapeutiske doser. Derfor bør Nikorono Fruit undgås under amning. Hvis rygestop ikke

kan opnås, bør brugen af Nikorono Fruit af ammende rygere kun initieres efter vejledning

fra lægen. Kvinder bør kun bruge produktet lige efter amning.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Nikorono Fruit påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

5.8

Bivirkninger

Nikorono Fruit kan forårsage bivirkninger, som svarer til dem, der er forbundet med

nicotin administreret på anden vis. De fleste bivirkninger rapporteret af patienter opstår

sædvanligvis i de første 3-4 uger efter påbegyndt behandling. Bivirkningerne af

nicotintyggegummi skyldes primært forkert tyggeteknik eller de farmakologiske virkninger

af nicotin, som er dosisafhængige.

I nedenstående tabel er alle bivirkninger klassificeret i henhold til systemorganklasse og

hyppighed.

Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkninger

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, hovedpine

Hjerte

Ikke almindelig

Palpitationer

Sjælden

Atrieflimren

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Gastrointestinalt ubehag, hikke, kvalme,

opkastning.

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Erythema, urticaria

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Smerter i kæbemusklerne, irritation af mund eller

svælg

Sjælden

Allergiske reaktioner såsom angioødem

53897_spc.docx

Side 5 af 9

Visse symptomer som f.eks. svimmelhed, hovedpine og søvnforstyrrelser kan være

relateret til abstinenssymptomer forbundet med rygeafholdenhed. Øget hyppighed af aftøs

ulcus kan opstå efter rygeafholdenhed. Årsagssammenhængen er uklar.

Tyggegummi kan klæbe fast til eller i sjældne tilfælde beskadige tandproteser og

tandbroer.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via adressen

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted:

www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk.

5.9

Overdosering

Symptomer på overdosering af nicotin kan opstå hos patienter med lavt indtag af nicotin

før behandlingen, eller hvis andre nicotinkilder benyttes samtidigt.

Symptomer på overdosering er de samme som ved akut nicotinforgiftning og omfatter

kvalme, spytsekretion, mavesmerter, diarré, svedtendens, hovedpine, svimmelhed,

forstyrret hørelse og markant svaghed. Ved høje doser kan disse symptomer efterfølges af

hypotension, svag og uregelmæssig puls, åndedrætsbesvær, prostration, kredsløbskollaps

og generaliserede kramper.

Nicotindoser, som kan tåles af voksne rygere under behandling, kan forårsage alvorlige

forgiftningssymptomer hos små børn og kan få dødelig udgang.

Behandling af overdosering: Nicotinindtagelsen skal øjeblikkeligt stoppe, og patienten skal

behandles symptomatisk. Aktivt kul reducerer den gastrointestinale absorption af nicotin.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N07BA01: Midler mod nicotinafhængighed.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Nicotin, som er hovedalkaloidet i tobaksprodukter, er en nicotinreceptoragonist i det

perifere og centrale nervesystem og har en udtalt effekt på centralnervesystemet og hjerte-

kar-systemet.

Pludseligt ophør med brugen af tobaksprodukter efter en længere periode med daglig brug

kan resultere i et karakteristisk abstinenssyndrom, som omfatter fire eller flere af følgende

symptomer: Dysfori eller nedsat stemningsleje, søvnløshed, irritabilitet, frustration eller

vrede, angst, koncentrationsbesvær, rastløshed eller utålmodighed, nedsat hjertefrekvens,

øget appetit eller vægtforøgelse. Rygetrang, der anerkendes som et klinisk relevant

symptom, er også en vigtig del af abstinenssymptomerne i forbindelse med rygestop.

53897_spc.docx

Side 6 af 9

Kliniske undersøgelser har vist, at nicotinerstatningsprodukter kan hjælpe rygere med at

holde op med at ryge.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Mængden af frigjort nicotin, som absorberes fra et nicotintyggegummi, afhænger af

mængden af nicotin, som frigøres i mundhulen, og den mængde, som synkes. Størstedelen

af det frigjorte nicotin absorberes via mundens slimhinder. Den systemiske

biotilgængelighed af sunket nicotin er lavere på grund af førstepassage-elimination. De

høje og hastigt stigende nicotinkoncentrationer, som observeres efter rygning, forekommer

sjældent ved behandling med tyggegummiet.

Normalt frigøres der ca. 1,4 mg nicotin fra et 2 mg tyggegummi, og ca. 3,4 mg nicotin fra

et 4 mg tyggegummi. Maksimal blodkoncentration opnås efter 30 minutters tygning og er

derpå sammenlignelig med den koncentration, der opstår 20-30 minutter efter rygning af

en cigaret af middelstyrke.

Fordeling

Fordelingsvolumen efter intravenøs administration af nicotin er ca. (2-)3 l/kg. Nicotins

plasmaproteinbinding er mindre end 5 %. Andre sygdomme eller samtidig brug af andre

lægemidler, som påvirker niveauet af plasmaproteiner, forventes ikke at have nogen

signifikant virkning på nicotins kinetik.

Biotransformation

Nicotin metaboliseres hovedsageligt i leveren, og plasmaclearance er gennemsnitligt ca. 70

l/time. Nicotin metaboliseres også i nyrer og lunger. Der er identificeret over 20

metabolitter, som alle anses for at være mindre aktive end nicotin. Den primære metabolit i

nicotin er kotinin, som har en halveringstid på 15-20 timer, og som giver

plasmakoncentrationer, der er ca. 10 gange højere end nicotin.

Elimination

De vigtigste metabolitter i urin er kotinin (15% af dosis) og trans-3-hydroxykotinin (45%

af dosis). Ca. 10% af nicotinen udskilles uomdannet i urinen. Op til 30% af nicotinen kan

udskilles i urinen ved øget diurese og forsuring af urinen under pH 5. Halveringstiden for

nicotin er ca. 2 timer.

Særlige patientgrupper

Svært nedsat nyrefunktion formodes at have indflydelse på den totale clearance af nicotin.

Nicotins farmakokinetik er ikke påvirket hos cirrotiske patienter med let nedsat

leverfunktion (Child score 5) og nedsat hos patienter med levercirrose med moderat nedsat

leverfunktion (Child score 7). Der er observeret øgede nicotinniveauer hos rygende

hæmodialysepatienter.

En mindre reduktion af den totale nicotinclearance er blevet påvist hos raske, ældre

brugere. En justering af dosis er dog ikke nødvendig.

Der er ikke observeret forskelle i nicotinkinetikken mellem mænd og kvinder.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

In vitro-genotoksicitetsundersøgelser af nicotin har givet overvejende negative resultater.

Der er visse tvetydige resultater, når der testes ved høje nicotinkoncentrationer.

53897_spc.docx

Side 7 af 9

In vivo-test af genotoksicitet har været negative.

Dyreforsøg har vist, at eksponering for nicotin resulterer i reduceret fødselsvægt, reduceret

størrelse af kuld og reduceret overlevelse af afkommet.

Resultater af karcinogenicitetsundersøgelser giver ikke noget klart bevis for en tumorigen

virkning af nicotin.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kerne:

Gummibase (som indeholder butylhydroxytoluen (E321))

Calciumcarbonat

Sorbitol (E420)

Natriumcarbonat, vandfri

Natriumhydrogencarbonat

Saccharin (E954)

Acesulfamkalium (E950)

Levomenthol

Flydende citronsmag nr. 2

Flydende mangosmag

Pulver med citronsmag

Talcum

Filmovertræk:

Maltitol (E965)

Akaciegummi

Titandioxid (E171)

Acesulfamkalium (E950)

Levomenthol

Flydende citronsmag nr. 2

Flydende mangosmag

Carnaubavoks

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale blisterpakning.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning.

53897_spc.docx

Side 8 af 9

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Originalis B.V.

Joop Geesinkweg 901-999

NL-1114AB Amsterdam-Duivendrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2 mg:

53897

4 mg:

53898

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. august 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

9. december 2016

53897_spc.docx

Side 9 af 9

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

16-10-2018

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Melampsora farlowii, a well‐defined and distinguishable fungus of the family Melampsoraceae. M. farlowii is the causal agent of a leaf and twig rust of hemlocks (Tsuga spp.) in eastern North America. The pathogen is regulated in Council Directive 2000/29/EC (Annex IAI) as a harmful organism whose introduction into the EU is banned. M. farlowii ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance flonicamid in radishes. Furthermore, in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant ISK Biosciences Europe N.V. submitted a request to the competent national authority in the Ne...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-7-2018

7 Tips for Cleaning Fruits, Vegetables

7 Tips for Cleaning Fruits, Vegetables

Fresh produce can become contaminated in many ways, but following these simple steps can help protect you and your family from foodborne illness.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-6-2018

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods is voluntarily recalling fresh cut watermelon, honeydew melon, cantaloupe and fresh-cut mixed fruit containing one of these melons, produced at the Caito Foods facility in Indianapolis, because these products have the potential to be contaminated with Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Global Commodities Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites In Apricot with Pitt Watan Brand

Global Commodities Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites In Apricot with Pitt Watan Brand

Global Commodities, Inc. of Hicksville, NY is recalling 1lb and 0.5lb packages of WATAN DRY FRUITS Brand Natural Dried Apricot with Pitt, because it contains undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-5-2018

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Foods of Akron, Ohio is voluntarily recalling specific lots due to the potential exposure to Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, pregnant women, and others with weakened immune systems. Healthy individuals may experience short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain, and diarrhea. Listeria infection can also cause miscarr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/xU9VY  pic.twitter.com/ldh9OQWMWT

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDaypic.twitter.com/bqUOG05dkm

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDaypic.twitter.com/bqUOG05dkm

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDay pic.twitter.com/bqUOG05dkm

FDA - U.S. Food and Drug Administration