Nicovel Mint

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nicovel Mint 2 mg mundhulepulver, portionspose
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • mundhulepulver, portionspose
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Nicovel Mint 2 mg mundhulepulver, portionspose
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58256
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

7. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Nicovel Mint, mundhulepulver, portionspose

0.

D.SP.NR.

28005

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Nicovel Mint

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

2 mg

En portionspose indeholder 2 mg nicotin.

4 mg

En portionspose indeholder 4 mg nicotin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Mundhulepulver i portionspose

Rektangulær portionspose fyldt med pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nicovel Mint mundhulepulver i portionspose er indiceret til voksne for behandling af

tobaksafhængighed ved at lindre nicotintrang og abstinenser.

Nicovel Mint letter rygestop hos rygere, der er motiveret til at holde op, og letter reduktion

af rygning hos rygere, der ikke er i stand til eller villige til at stoppe med at ryge.

Nicovel Mint bør fortrinsvis anvendes sammen med et adfærdsmæssigt støtteprogram.

58256_spc.docx

Side 1 af 8

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne og ældre

I begyndelsen tages en pose hver 1-2 timer. Den sædvanlige dosis er 8-12 poser om dagen.

Den maksimale daglige dosis er 24 poser.

Rygestop

Varigheden af behandling er individuel. Normalt bør behandlingen fortsættes i mindst 3

måneder. Nicotindosis bør derefter gradvist reduceres. Behandlingen bør ophøre, når dosis

er reduceret til 1-2 poser om dagen.

Regelmæssig brug af Nicovel Mint i mere end et år anbefales generelt ikke. I nogle tilfælde

kan det være nødvendigt med behandling i en længere periode for at undgå tilbagefald.

Eventuelt overskydende poser bør gemmes, da rygetrangen pludselig kan komme.

Rådgivning og støtte kan øge sandsynligheden for at lykkes med rygestop.

Rygereduktion

Nicovel Mint kan bruges mellem rygninger for at forlænge den rygefri periode og for at

begrænse rygning så meget som muligt. Professionel hjælp bør søges, hvis det daglige

antal cigaretter ikke er reduceret efter 6 ugers behandling.

Et forsøg på at stoppe med at ryge bør starte, så snart rygeren er motiveret herfor, dog

senest 6 måneder efter behandlingens start.

Professionel hjælp bør søges, hvis det ikke er muligt at gøre et seriøst forsøg på rygestop

inden for 9 måneder efter behandlingens start. Regelmæssig brug af Nicovel Mint i mere

end 1 år anbefales generelt ikke.

Nogle ex-rygere kan have brug for behandling i en længere periode for at undgå

tilbagefald. Eventuelt overskydende poser bør gemmes, da rygetrangen pludselig kan

komme.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Se pkt. 4.4.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Nicovel Mint hos børn og unge under 18 år er ikke bekræftet.

Nicovel Mint bør ikke gives til unge under 18 år uden anbefaling fra en læge

Indgivelsesmåde

Brugere bør ikke spise eller drikke, når posen anvendes. Drikkevarer, som sænker pH i

mundhulen, fx kaffe, frugtjuice eller sodavand, kan reducere optagelsen af nicotin i

mundhulen. For at opnå maksimal optagelse af nicotin bør sådanne drikkevarer undgås i op

til 15 minutter før anvendelse af posen.

En pose placeres under overlæben i 30 minutter. For at øge frigivelsen af nicotin kan posen

indimellem flyttes rundt med tungen.

58256_spc.docx

Side 2 af 8

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Nyligt myokardieinfarkt (inden for 3 måneder).

Ustabil eller progressiv angina pectoris.

Prinzmetal variant angina.

Alvorlige hjertearytmier.

Slagtilfælde i akut fase.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Fordelene ved rygestop opvejer normalt eventuelle risici ved korrekt administrerede

nicotinpræparater.

En læge bør udføre en vurdering af risiko kontra fordele for patienter med følgende

tilstande:

Hjertekarsygdomme: Afhængige rygere med nylig myokardieinfarkt, ustabil eller

aggraverende angina (herunder Prinzmetals angina), svære hjertearytmier, nylig

hjerneblødning og/eller ukontrolleret hypertension skal opfordres til rygestop med

anvendelse af ikke-farmakologiske midler (fx rådgivning). Hvis dette ikke hjælper, kan

det overvejes at anvende Nicovel Mint, men da data vedrørende sikkerheden i denne

patientgruppe er begrænsede, bør dette kun ske under nøje opsyn af en læge.

Allergiske reaktioner: Disponering for angioødem og urticaria.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Anvendes med forsigtighed til patienter med moderat til

svær nedsat leverfunktion og/eller svær nedsat nyrefunktion, da clearance af nicotin

eller dets metabolitter kan være nedsat med mulighed for øgede bivirkninger.

Mave-tarmsygdom: Nicotin kan forværre symptomerne hos patienter, der lider af

øsofagitis, gastrisk eller peptisk ulcus, og nicotinerstatningsprodukter skal anvendes

med forsigtighed i forbindelse med disse tilstande.

Fæokromocytom og ukontrolleret hyperthyreoidisme.

Nicotin, både fra nicotinerstatningsbehandling og fra rygning, forårsager frigivelse af

katekolaminer fra binyremarven. Derfor bør Nicovel Mint anvendes med forsigtighed

hos patienter med hyperthyroidisme eller fæokromocytom.

Diabetes mellitus. Patienter med diabetes mellitus skal tilrådes at kontrollere deres

blodsukkerniveauer nøjere end ellers, når rygning ophører og behandling med et

nicotinerstatningsprodukt iværksættes, da en reduktion af den nicotininducerede

frigivelse af katekolamin kan påvirke metabolismen af kulhydrater.

Fortsat nicotinafhængighed kan opstå, men i mindre omfang. Brugen af nicotin i sig selv er

dog mindre skadelig end rygning/brug af tobak.

Pædiatrisk population

Risiko for børn: Nicotindoser som tåles af rygere, kan hos børn forårsage alvorlig

toksicitet, som kan være dødelig. Produkter, der indeholder nicotin, bør ikke efterlades,

hvor de kan blive håndteret eller indtaget af børn (se pkt. 4.9 Overdosering).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Rygning (men ikke nicotin) er forbundet med øget aktivitet af CYP1A2. Efter rygestop,

kan udskillelse af visse lægemidler, der metaboliseres via CYP1A2, nedsættes. Dette kan

føre til en stigning i plasmaniveauerne for nogle lægemidler. Stigningen kan have en

58256_spc.docx

Side 3 af 8

potentiel klinisk betydning for produkter med et snævert terapeutisk vindue, fx theophyllin,

tacrin, clozapin og ropinirol.

Plasmaniveauerne af andre lægemidler, som delvist metaboliseres via CYP1A2 som fx

imipramin, olanzapin, clomipramin og fluvoxamin, kan ligeledes øges ved rygeophør. Der

mangler data til bekræftelse af dette og den mulige kliniske betydning af denne effekt for

disse stoffer er ukendt.

Begrænsede data indikerer, at metabolismen af flecainid og pentazocin også kan induceres

ved rygning.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Rygning under graviditet er forbundet med risici såsom intrauterin væksthæmning, for

tidlig fødsel eller fosterdød. Rygestop er den mest effektive intervention for at forbedre

sundheden for både den gravide ryger og hendes barn. Jo tidligere opnået rygestop desto

bedre.

Nicotin passerer over til fosteret og påvirker dets vejrtrækningsbevægelser og kredsløb.

Effekten på kredsløbet er dosisafhængig.

Den gravide ryger skal derfor altid rådes til at stoppe med at ryge helt uden brug af

nicotinerstatningsprodukter. Risikoen ved fortsat rygning kan udgøre en større risiko for

fosteret sammenlignet med anvendelsen af substitution i et overvåget rygestopprogram. En

gravid ryger bør kun bruge Nicovel Mint, hvis det initieres af læge eller

sundhedspersonale.

Amning

Nicotin passerer frit over i modermælk i mængder, som kan påvirke barnet, selv ved

terapeutiske doser. Nicovel Mint bør derfor undgås under amning. Hvis rygestop ikke

lykkes hos ammende kvinder, bør brugen af Nicovel Mint kun påbegyndes efter

lægeanvisning. Hvis der anvendes nicotinerstatningsprodukter i forbindelse med amning,

bør Nicovel Mint tages umiddelbar efter amning og ikke inden for to timer før amning.

Fertilitet

Rygning øger risikoen for ufrugtbarhed hos mænd og kvinder. In vitro undersøgelser har

vist, at nicotin kan påvirke mænds sædkvalitet. Nedsat sædkvalitet og reduceret fertilitet er

påvist hos rotter.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Nicovel Mint påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Nicovel Mint kan forårsage bivirkninger svarende til dem, der er forbundet med nicotin

administreret på andre måder. Bivirkningerne er dosisafhængige. De fleste bivirkninger

rapporteret af patienter forekommer i løbet af de første 3-4 uger efter behandlingen er

påbegyndt.

58256_spc.docx

Side 4 af 8

Hyppigheden af bivirkninger i henhold til systemorganklasser i henhold til MedDRA-

databasen:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1 000)

Meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkninger

Nervesystemet

Almindelige

Svimmelhed, hovedpine

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertebanken

Sjælden

Atrieflimmer

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Gastrointestinale gener, hikke,

kvalme, opkastning.

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Erytem, nældefeber

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Irritation i mund og svælg

Sjælden

Allergisk reaktion som fx angioødem

Nogle rapporterede symptomer, såsom svimmelhed, hovedpine og søvnløshed, kan være

relateret til abstinenssymptomer forbundet med rygestop. Øget hyppighed af aftøs ulcus

kan forekomme, når rygning er stoppet. Årsagssammenhængen er uklar.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på overdosering med nicotin kan forekomme hos patienter med lavt indtag af

nicotin før behandlingen, eller hvis andre nicotinkilder anvendes samtidigt.

Symptomer på overdosering svarer til dem, der ses ved akut nicotinforgiftning og omfatter

kvalme, savlen, mavesmerter, diarré, svedudbrud, hovedpine, svimmelhed,

høreforstyrrelser og udtalt svaghed. Ved høje doser kan disse symptomer følges af

hypotension, svag og uregelmæssig puls, åndedrætsbesvær, træthed, kredsløbskollaps og

krampeanfald.

Nicotindoser, som tåles af voksne rygere under igangværende behandling, kan forårsage

alvorlige forgiftningssymptomer hos små børn og kan vise sig at være fatale.

58256_spc.docx

Side 5 af 8

Behandling af overdosis

Administration af nicotin skal stoppes øjeblikkeligt, og patienten skal behandles

symptomatisk. Aktivt kul reducerer den gastrointestinale absorption af nicotin.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 07 BA 01. Midler mod nicotinafhængighed.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Efter daglig anvendelse i en længere periode fører pludseligt ophør af tobaksprodukter til

fire eller flere af følgende karakteristiske abstinenssymptomer: Dysfori eller nedsat

sindsstemning, søvnløshed, irritabilitet, frustration eller aggression, angst,

koncentrationsbesvær, rastløshed eller utålmodighed, nedsat hjerterytme og øget appetit

eller vægtøgning.

Nicotintrang, som er anerkendt som et klinisk relevant symptom, er ligeledes et vigtigt

element i nicotinafvænning.

Kliniske studier har vist, at nicotinsubstitution kan hjælpe rygere med at afholde sig fra

rygning ved at lindre disse abstinenssymptomer.

Et 6 ugers rygestop og tolerance studie med 48 patienter blev udført med ad libitum brug af

nicotin 4 mg mundhulepulver i portionspose. Antallet af anvendte poser per uge viste en

gennemsnitlig reduktion på 56 %, og den samlede tid for brug blev reduceret med 44 %

sammenlignet med baseline. Under den 6 ugers studieperiode er antallet af patienter med

læsioner, der er forbundet med rygning, faldet. Ingen udviklede specifik læsion på det sted,

hvor nicotin posen blev placeret.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Mængden af frigivet nicotin, som absorberes fra en nicotinpose, afhænger af mængden af

nicotin, som frigives i mundhulen, og hvor meget af det, som synkes. Hovedparten af den

nicotin, som frigives, absorberes via mundslimhinden. Den systemiske biotilgængelighed

af nicotin, der synkes, er mindre på grund af first-pass eliminering. De høje og hurtigt

stigende nicotinkoncentrationer, der ses efter rygning, ses sjældent efter brug af en pose.

Maksimal koncentration i blodet ses efter 30 minutters brug og er på det tidspunkt

sammenlignelig med den koncentrationen, som ses 20-30 minutter efter rygning af en

cigaret (medium styrke).

Fordeling

Fordelingsvolumen efter intravenøs indgivelse af nicotin er ca. (2 -) 3 l / kg.

Plasmaproteinbindingen for nicotin er mindre end 5 %.

Andre sygdomme eller samtidig brug af andre lægemidler, som påvirker niveauet af

plasmaproteiner, forventes ikke at have nogen væsentlig indvirkning på nicotins kinetik.

58256_spc.docx

Side 6 af 8

Biotransformation

Nicotin metaboliseres hovedsageligt i leveren, og plasmaclearance er i gennemsnit cirka 70

l/time. Nicotin metaboliseres også i nyrer og lunger. Mere end 20 metabolitter er blevet

identificeret og menes alle at være mindre aktive end nicotin. Den primære metabolit er

cotinin, som har en halveringstid på 15-20 timer og som giver plasmakoncentrationer, der

er cirka 10 gange højere end for nicotin.

Elimination

De vigtigste metabolitter i urinen er cotinin (15 % af dosis) og trans-3-hydroxycotinin (45

% af dosis). Omkring 10 % af nicotin udskilles uændret i urinen. Så meget som 30 % af

nicotinen kan udskilles i urinen ved øget diurese og surgøring af urinen til et niveau under

pH 5.

Halveringstiden af nicotin er cirka 2 timer.

Særlige populationer

Svært nedsat nyrefunktion antages at øve indflydelse på den samlede nicotinclearance.

Nicotins farmakokinetiske egeskaber er ikke påvirket hos cirrotiske patienter med mild

leverinsufficiens (Child grad 5), og omsætningen af nicotin er nedsat hos cirrotiske

patienter med moderat leverinsufficiens (Child grad 7).

Forhøjede nicotinniveauer er set hos hæmodialysepatienter, som er rygere.

En mindre reduktion i total nicotinclearance er påvist hos raske, ældre brugere, men

dosisjustering er ikke nødvendig.

Der er ikke observeret forskelle i nicotins kinetik mellem mænd og kvinder.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er positive fund i nogle in vitro genotoksicitetstests, men der er også negative

resultater med samme testsystemer. Nicotin var negativt i in vivo tests.

Dyreforsøg har vist, at nicotineksponering resulterer i nedsat fødselsvægt, nedsat

kuldstørrelse og nedsat overlevelse af afkom.

Resultater fra karcinogenicitetsstudier gav ingen klar evidens for en tumorgen effekt af

nicotin.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Alginsyre

Natriumcarbonat, vandfri

Copovidon

Cellulose

Pebermyntesmag

Neohesperidin-dihydrochalcon

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

58256_spc.docx

Side 7 af 8

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Portionspose i en polypropen beholder med låg i en lamineret aluminiumkuvert.

Posen er fremstillet af ikke-vævet stof bestående af viskose og et akrylbindemiddel

Pakningsstørrelser: 20 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2 mg:

58256

4 mg:

51790

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. juli 2014 (styrken 4 mg)

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58256_spc.docx

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

15-3-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels

FDA takes pivotal public health step to dramatically reduce smoking rates by lowering nicotine in combustible cigarettes to minimally or non-addictive levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-1-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on FDA’s strengthened commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA strengthens commitments to humane and judicious animal research and the termination of a nicotine study

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Title: Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive NicotineCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

PEROX-A-MINT SOLUTION (Hydrogen Peroxide) Mouthwash [Sage Products, LLC]

PEROX-A-MINT SOLUTION (Hydrogen Peroxide) Mouthwash [Sage Products, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

LAVENDER MINT SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

LAVENDER MINT SPF30 (Zinc Oxide) Stick [Crossing Cultures LLC Dba Goddess Garden]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ULTRACARE ORAL ANESTHETIC COOL MINT (Benzocaine) Gel [Ultradent Products, Inc]

ULTRACARE ORAL ANESTHETIC COOL MINT (Benzocaine) Gel [Ultradent Products, Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

Tomorrow is #WorldHealthDay! 

#DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders.pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

Tomorrow is #WorldHealthDay! #DKY nicotine exposure in youth and young adulthood may have long lasting effects, like increased impulsivity and mood disorders. pic.twitter.com/IUgoVLEoSx

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-4-2018

IDODENT FLOURIDE MINT (Fluoride) Paste [United Exchange Corp.]

IDODENT FLOURIDE MINT (Fluoride) Paste [United Exchange Corp.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

HAND SANITIZER MOJITO MINT (Organic Ethyl Alcohol) Gel [Whole Foods Market, Inc.]

HAND SANITIZER MOJITO MINT (Organic Ethyl Alcohol) Gel [Whole Foods Market, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

BASIC CARE NICOTINE MINI (Nicotine Polacrilex) Lozenge [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

17-3-2018

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

FDA Considers Lowering Nicotine Levels in Cigarettes

Title: FDA Considers Lowering Nicotine Levels in CigarettesCategory: Health NewsCreated: 3/15/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-3-2018

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

The US Food and Drug Administration (FDA) is taking what it calls a historic first step toward eliminating cigarettes' addictive properties by seeking comments on the impact of lower nicotine levels, how lowering of nicotine levels might be accomplished, and whether doing so might have unintended consequences.

US - RxList

16-3-2018

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

'Nonaddictive' Nicotine Levels in Cigarettes

FDA to Lower Nicotine in Cigarettes to 'Nonaddictive' Levels

US - eMedicineHealth

31-1-2018

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study Suggests

Title: Nicotine in E-Cigarettes Might Cause Cancers, Mouse Study SuggestsCategory: Health NewsCreated: 1/29/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/30/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Nicotine Gum

Nicotine Gum

Nicotine gum is an over-the-counter smoking cessation aid used to control nicotine withdrawal symptoms and cravings associated with quitting smoking. Nicotine gum is available under the following different brand names: Nicorette Gum.

US - RxList

24-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Rugby Laboratories]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY NICOTINE (Nicotine Polacrilex) Lozenge [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

NICOTINE POLACRILEX Gum, Chewing [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Topco Associates LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [Apotex Corp]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NICOTINUM (Nicotine) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM Patch, Extended Release [H-E-B]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

ACT TOTAL CARE ANTICAVITY FLUORIDE FRESH MINT (Sodium Fluoride) Rinse [Chattem, Inc.]

ACT TOTAL CARE ANTICAVITY FLUORIDE FRESH MINT (Sodium Fluoride) Rinse [Chattem, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

ACT ANTICAVITY FLUORIDE MINT (Sodium Fluoride) Rinse [Chattem, Inc.]

ACT ANTICAVITY FLUORIDE MINT (Sodium Fluoride) Rinse [Chattem, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GLO SKIN BEAUTY CHERRY MINT SPF 15 Stick [Hayden Caleel LLC]

GLO SKIN BEAUTY CHERRY MINT SPF 15 Stick [Hayden Caleel LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola Ag]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SUGAR FREE LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola USA Inc.]

SUGAR FREE LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola USA Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola USA Inc.]

NATURAL LEMON MINT HERB THROAT DROPS (Menthol) Lozenge [Ricola USA Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed