Nicorette Fruit

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nicorette Fruit 4 mg sugetabletter
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • sugetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Nicorette Fruit 4 mg sugetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58379
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

14. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Nicorette Fruit, sugetabletter 4 mg

0.

D.SP.NR.

06121

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Nicorette Fruit

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 sugetablet indeholder 4 mg nicotin (som nicotinresinat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Sugetabletter

Hvid til råhvid, oval sugetablet, præget med "n" på den ene side og "4" på den anden side.

Sugetablettens størrelse måler cirka 14×9×7 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nicorette Fruit 4 mg anvendes til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af

nicotinabstinenssymptomer og rygetrang hos rygere på 18 år og derover.

Permanent rygeophør er det endelige mål.

Nicorette Fruit 4 mg skal helst anvendes sammen med rådgivning og støtte.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Valg af sugetablettens styrke afhænger af personens rygevaner.

Voksne

Nicorette Fruit 4 mg er egnede til rygere med høj nicotinafhængighed, dvs. de der ryger

dagens første cigaret inden for end 30 minutter efter, de er vågnet, eller de der ryger 20

cigaretter eller flere om dagen.

Sugetabletter bør ikke anvendes længere end 9 måneder. Hvis der stadig er brug for

behandling, bør en sundhedsfaglig person kontaktes.

Rådgivning og støtte vil normalt forbedre succesraten.

58379_spc.docx

Side 1 af 10

Øjeblikkeligt rygeophør

Patienten bør holde helt op med at ryge under behandlingen med Nicorette Fruit

sugetabletter.

Sugetabletterne anvendes, så snart der opstår rygetrang.

Der bør dagligt anvendes et tilstrækkeligt antal sugetabletter, rygere har normalt behov for

8-12 sugetabletter, dog må der ikke anvendes flere end 15.

Behandlingsvarigheden er individuel, men op til 6 ugers behandling anbefales for at bryde

rygeafhængigheden. Nicotindosis bør derefter nedtrappes gradvist ved at reducere det

totale antal sugetabletter, der dagligt anvendes. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er

nedsat til 1-2 sugetabletter om dagen.

Brug en sugetablet, så snart der opstår rygetrang, for at opretholde fuldstændig

afholdenhed fra at ryge. Tiloversblevne sugetabletter beholdes i tilfælde af pludselig

rygetrang og tages i situationer, hvor der opstår en trang til at ryge.

Gradvist rygeophør ved gradvis reduktion af rygning

For rygere der er uvillige eller ude af stand til øjeblikkeligt at stoppe med at ryge.

Brug en sugetablet mellem rygeperioderne for at styre rygetrangen og forlænge de rygefri

intervaller med det formål at reducere rygningen så meget som muligt.

Antallet af sugetabletter per dag varierer og afhænger af patientens behov, men bør dog ikke

overstige 15 sugetabletter dagligt.

Hvis det daglige antal af cigaretter ikke er reduceret efter 6 uger, bør der søges professionel

hjælp.

Det mindskede tobaksforbrug bør føre til fuldstændigt rygeophør. Ophør bør forsøges, så

snart rygeren er klar til det, dog ikke senere end efter 6 måneders behandling. Når antallet af

cigaretter er reduceret tilstrækkeligt til at rygeren føler sig i stand til fuldstændig at holde op

med at ryge, bør anvisningerne for "øjeblikkeligt ophør" som angivet ovenfor påbegyndes.

Hvis forsøget på komplet rygeophør ikke er påbegyndt inden for 6 måneder, efter

behandlingen er påbegyndt, anbefales det at konsultere sundhedspersonale.

Pædiatrisk population

Nicorette Fruit 4 mg bør kun anvendes til unge (12-17 år) efter lægens anvisning.

Nicorette Fruit må ikke anvendes til børn under 12 år.

Sikkerhed og effekt af Nicorette Fruit 4 mg hos børn og unge er ikke undersøgt.

Administration

Til anvendelse i mundhulen.

En sugetablet skal placeres i munden og opløses. Sugetabletten flyttes løbende fra en side

af munden til den anden, hvilket gentages, indtil sugetabletten er helt opløst (det tager ca.

16-19 minutter). Sugetabletten må ikke tygges eller synkes.

Mad og drikke må ikke indtages, mens en sugetablet er i munden.

58379_spc.docx

Side 2 af 10

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for nicotin eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Børn under 12 år.

Personer, der aldrig har røget.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Fordelene ved rygeophør opvejer sædvanligvis eventuelle risici forbundet med korrekt

anvendelse af nicotinsubstitutionsbehandling.

En risk-benefit-vurdering bør foretages af passende sundhedspersonale for patienter med

følgende tilstande:

Kardiovaskulære sygdomme: Afhængige rygere med nylig myokardieinfarkt, ustabil

eller forværret angina inkl. Prinzmetals angina, svære hjertearytmier, nylig apopleksi

og/eller ukontrolleret hypertension bør tilskyndes til rygestop ved hjælp af ikke-

farmakologiske metoder (som f.eks. rådgivning). Hvis dette mislykkes, kan behandling

med Nicorette Fruit overvejes, men da sikkerhedsdata for denne patientgruppe er

begrænset, bør behandlingen kun påbegyndes under nøje medicinsk overvågning.

Diabetes mellitus: Patienter med diabetes mellitus bør rådes til at kontrollere deres

blodsukkerniveau mere nøje end normalt, når rygningen stoppes og

nicotinsubstitutionsbehandlingen påbegyndes, da reduktion i nicotininduceret

catecholaminfrigivelse kan påvirke kulhydratmetabolismen.

Allergiske reaktioner: Disponering for angioødem og urticaria.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat

til svært nedsat leverfunktion og/eller svært nedsat nyrefunktion, da clearance af nicotin

eller dets metabolitter kan være nedsat, hvilket kan føre til øgede bivirkninger.

Fæokromocytom og ukontrolleret hypertyreose: Anvendes med forsigtighed hos

patienter med ukontrolleret hypertyreose eller fæokromocytom, da nicotin medfører

frigivelse af catecholaminer.

Mave-tarm-sygdomme: Slugt nicotin kan forværre symptomer hos patienter, der lider af

øsofagitis og gastrisk eller peptisk ulcus, og orale nicotinsubstitutionspræparater bør

bruges med varsomhed under disse omstændigheder.

Pædiatrisk population

Risiko for børn

Nicotindoser, som tåles af rygere, kan forårsage svære forgiftningssymptomer eller være

dødelige for børn. Nicotinholdige produkter bør opbevares utilgængeligt for børn, se pkt.

4.9.

Rygestop

Polycycliske aromatiske hydrocarboner i tobaksrøg inducerer metabolismen af lægemidler,

der metaboliseres af CYP 1A2 (og muligvis af CYP 1A1). Når en ryger holder op med at

ryge, kan dette resultere i en langsommere metabolisme og en deraf følgende stigning i

koncentrationen af sådanne lægemidler i blodet.

58379_spc.docx

Side 3 af 10

Overført afhængighed

Overført afhængighed er sjælden og er både mindre skadelig og lettere at bryde end

rygeafhængighed.

Nicorette Fruit sugetabletter er sukkerfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke definitivt fastslået nogen klinisk relevante interaktioner mellem

nikotinsubstitutionsprodukter og andre lægemidler. Imidlertid kan nicotin muligvis

forstærke adenosins hæmodynamiske effekt dvs. øge blodtryk og hjertefrekvens og

desuden medføre øget smertereaktion (angina pectoris lignende brystsmerter) udløst af

administration af adenosin. Se pkt. 4.4 for mere information om ændret metabolisme af

bestemte lægemidler ved rygestop.

4.6

Graviditet og amning

Fertile kvinder/kontraception til mænd og kvinder

I modsætning til de velkendte skadelige virkninger af rygning på human konception og

graviditet er virkningerne af nicotinsubstitutionsbehandling ukendte. Så selvom det til dato

ikke er fundet nødvendigt med specifikke råd omkring anvendelse af prævention til

kvinder, er det mest fornuftige råd til kvinder, der ønsker at blive gravide, at de skal lade

være med at ryge og heller ikke benytte nicotinsubstitutionsbehandling.

Mens rygning kan have negative effekter på den mandlige fertilitet, er der ingen beviser for

at særlig prævention er påkrævet under nicotinsubstitutionsbehandling til mænd.

Graviditet

Rygning under graviditet er forbundet med visse risici såsom forsinket intrauterin vækst,

præmatur fødsel eller fosterdød. Rygestop er det mest effektive middel til forbedring af

både den gravide rygers og barnets helbred. Jo tidligere, der opnås afholdenhed, desto

bedre.

Nicotin passerer videre til fosteret og påvirker dets åndedrætsbevægelser og kredsløb.

Virkningen på kredsløbet er dosisafhængig.

Den gravide ryger skal derfor altid rådes til at holde helt op med at ryge uden anvendelse

af nicotinsubstitutionsprodukter. Risikoen ved fortsat rygning udgør en større risiko for

fosteret end anvendelsen af nicotinsubstitutionsprodukter i et kontrolleret

rygestopprogram. Rygestop med dette lægemiddel hos en gravid ryger bør kun initieres

efter samråd med en sundhedsfaglig person.

Amning

Nicotin passerer frit over i modermælken i mængder, som kan påvirke barnet, selv ved

terapeutiske doser. Anvendelse af Nicorette Fruit sugetabletter bør derfor undgås under

amning. Såfremt rygestop ikke lykkes, bør ammende rygere kun anvende Nicorette Fruit

sugetabletter efter anvisninger af en sundhedsfaglig person. Hvis nikotinsubstitutionsterapi

anvendes skal Nicorette Fruit bruges umiddelbart efter amningen og ikke i to timer inden

amning.

58379_spc.docx

Side 4 af 10

Fertilitet

Rygning øger risikoen for ufrugtbarhed hos mænd og kvinder. In vitro undersøgelser har

vist, at nicotin kan påvirke menneskers sædkvalitet. Nedsat sædkvalitet og reduceret

fertilitet er påvist hos rotter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Nicorette Fruit påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Dog skal brugere af nicotinsubstitutionsbehandling være opmærksomme

på, at rygestop kan medføre adfærdsændringer.

4.8

Bivirkninger

Effekter af rygestop

Uanset de anvendte midler er der en række kendte symptomer forbundet med at holde op

med at ryge. Disse omfatter følelsesmæssige eller kognitive effekter som dysfori eller

nedtrykt sindstilstand, søvnforstyrrelser, irritabilitet, frustration eller vrede, angst,

koncentrationsbesvær og uro eller utålmodighed. Der kan også være fysiske effekter

såsom nedsat hjerterytme, øget appetit eller vægtstigning, svimmelhed eller presyncopale

symptomer, hoste, forstoppelse, gingival blødning eller aftøs ulceration eller

nasopharyngitis. Derudover, og af klinisk betydning, kan nicotintrang resultere i stor

rygetrang.

Nicorette Fruit sugetabletter kan medføre bivirkninger, der svarer til de bivirkninger, der er

forbundet med nicotin anvendt på andre måder. De fleste bivirkninger indberettet af

forsøgspersoner opstår i den tidlige fase af behandlingen og er hovedsageligt

dosisafhængige. Irritation i mundhule og svælg kan opleves, men aftager hos de fleste

forsøgspersoner ved fortsat anvendelse.

Allergiske reaktioner (herunder symptomer på anafylaksi) forekommer sjældent ved brug

af Nicorette Fruit.

Bivirkninger observeret i patienter behandlet med nicotinprodukter anvendt i mundhulen

ved kliniske forsøg og i post-marketing brug er nævnt i nedenstående skema. Frekvensen

er estimeret fra kliniske forsøg for bivirkninger observeret i post-marketing brug.

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

Meget almindelig ((≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) eller ukendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkning

Immunsystemet

Almindelig

Ikke kendt

Hypersensitivitet

Allergiske reaktioner herunder angioødem og

anafylaktisk reaktion

Psykiatriske sygdomme

Ikke almindelig

Unormale drømme

58379_spc.docx

Side 5 af 10

Nervesystemet

Meget almindelig

Almindelig

Hovedpine

Dysgeusi, paræstesi.

Øjne

Ikke kendt

Sløret syn, øget tåreflåd

Hjerte

Ikke almindelig

Palpitationer, takykardi, atrieflimren

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Rødmen, hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelig

Ikke almindelig

Hoste, hikke, irritation i halsen

Bronkospasme, dysfoni, dyspnø, tilstoppet næse,

smerter i svælget, nysen, spænding i halsen

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Kvalme, irritation i mund/hals og tunge

Abdominalsmerter, mundtørhed, diarré, dyspepsi,

flatulens, øget spytsekretion, stomatitis,

opkastning, halsbrand

Eruktation, glossitis, eksfoliation og blærer i

mundhulen, oral paræstesi

Dysfagi, oral hypoæstesi,

opkastningsfornemmelser

Halstørhed, gastrointestinal ubehag, læbesmerter

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Ikke kendt

Hyperhydrose, pruritus, udslæt, urticaria

Erytem

Almene symptomer og

reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Ikke almindelig

Brændende fornemmelse, træthed

Asteni, brystsmerter og ubehag, malaise

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

58379_spc.docx

Side 6 af 10

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Den akutte mindste letale orale nicotindosis hos mennesker menes at være 40-60 mg.

Når nicotin anvendes korrekt, kan der forekomme symptomer på overdosering hos

patienter, der har haft et lavt nicotinindtag før behandling, eller hvis anden nicotinkilde

bruges samtidig.

Pædiatrisk population

Nicotindoser, som kan tåles af voksne rygere under behandling, kan forårsage svære

forgiftningssymptomer hos børn og kan være dødelige. Mistanke om nicotinforgiftning hos

et barn skal betragtes som en medicinsk nødsituation og behandles omgående.

Symptomer

Symptomer på overdosering er de samme som ved akut nicotinforgiftning og omfatter

kvalme, opkastning, øget spytsekretion, mavesmerter, diarré, svedudbrud, hovedpine,

svimmelhed, høreforstyrrelser og markant svækkelse. Ved høje doser kan disse symptomer

efterfølges af hypotension, svag og uregelmæssig puls, vejrtrækningsbesvær, afkræftelse,

kredsløbskollaps og letale krampeanfald.

Behandling ved overdosering

Administration af nicotin skal stoppes øjeblikkeligt og patienten bør behandles

symptomatisk. Hvis en meget stor mængde nicotin er slugt reducerer aktivt kul

absorptionen af nicotin fra mave-tarmkanalen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 07 BA 01, midler mod nicotinafhængighed.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Nicotin, den vigtigste alkaloid i tobaksprodukter og et naturligt forekommende autonomt

stof, er en nicotinreceptoragonist i det perifere og centrale nervesystem, som har udpræget

effekt på centralnervesystemet og det kardiovaskulære system. Ved indtagelse gennem

tobaksprodukter har det vist sig at være vanedannende, og efter ophør af brug opstår der

rygetrang og abstinenser, der omfatter nedtrykthed, søvnløshed, irritabilitet, frustration

eller vrede, angst, koncentrationsbesvær, rastløshed og øget appetit eller vægtøgning.

Sugetabletterne erstatter noget af nicotinen fra tobakken og hjælper med at reducere

rygetrangen og abstinenssymptomerne.

58379_spc.docx

Side 7 af 10

Andelen der er stoppet med at ryge i kliniske studier er som følger:

Nicotin sugetablet 2 mg

Nicotin sugetablet 4 mg

Behandling

svarighed

Aktivt

stof

Placebo

Odds ratios,

korrigeret for

variationer

mellem

centre

Aktivt

stof

Placebo

Odds ratios,

korrigeret for

variationer

mellem

centre

6 uger

46,0 %

29,7 %

2,10

48,7 %

20,8 %

3,69

6 måneder

24,2 %

14,4 %

1,96

23,6 %

10,2 %

2,76

Efter administration af Nicorette Fruit oplevede hovedparten af patienterne i et

bioækvivalensstudie lindring af rygetrang efter 5 minutter og efterfølgende.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Nicorette Fruit opløses fuldstændigt i mundhulen og hele den mængde nicotin,

sugetabletten indeholder, bliver tilgængelig for bukkal absorption eller indtagelse

(synkning). En Nicorette Fruit sugetablet opløses fuldstændig i løbet af typisk 16-19

minutter. Maksimal plasmakoncentration af nicotin efter indtagelse af en enkelt dosis

Nicorette Fruit er ca. 5 ng/ml. Nicorette Fruit, der ikke indtages ifølge instruktionerne

(tygget; bevaret i munden og slugt; tygget og øjeblikkeligt slugt), medfører en

langsommere og noget reduceret absorption af nicotin.

Distribution

Da plasmaproteinbindingen af nicotin er lav (4,9 %-20 %) er distributionsvolumenet højt

(2,5 l/kg). Distributionen af nicotin til vævene er pH-afhængig. Den højeste

nicotinkoncentration findes i hjerne, mave, nyrer og lever.

Biotransformation

Nicotin metaboliseres i udtalt grad til en lang række metabolitter, alle mindre aktive end

det oprindelige stof. Metabolismen af nicotin sker primært i leveren, men også i lungerne

og nyrerne. Nicotin metaboliseres primært til cotinin, men også til nicotin-N-oxid. Cotinin

har en halveringstid på 15-20 timer og koncentrationen i blodet er 10 gange højre end for

nicotin. Cotinin oxideres yderligere til trans-3-hydroxycotinin, som er den nicotin-

metabolit, som forekommer i størst mængde i urinen. Både nicotin og cotinin

glukuronideres.

Udskillelse

Eliminationshalveringstiden for nicotin er ca. 2 timer (i intervallet 1-4 timer). Total

clearance for nicotin ligger i intervallet fra ca. 62-89 l/time. Ikke-renal clearance for

nicotin er estimeret til at være omkring 75 % af total clearance. Nicotin og dets

metabolitter udskilles næsten udelukkende i urinen. Den renale udskillelse af uomdannet

nicotin er i høj grad afhængig af urinens pH, med en større udskillelse ved lav pH.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Nicotins generelle toksicitet er velkendt og taget i betragtning i den anbefalede dosering.

Nicotin var ikke mutagent i relevante studier. Resultaterne af karcinogenicitetsstudier viste

ingen tydelige tegn på en tumorfremkaldende effekt af nicotin. I studier på drægtige dyr viste

58379_spc.docx

Side 8 af 10

nicotin maternel toksicitet og som følge deraf let føtal toksicitet. Yderligere virkninger

omfattede præ- og postnatal væksthæmning samt forsinkelser og ændringer i postnatal

udvikling af centralnervesystemet.

Studier på kvindelige gnavere har vist, at nicotin kan formindske antallet af oocytter i

æggelederne, reducere koncentrationen af østradiol i serum, og kan resultere i en række

ændringer i ovaria og uterus. Studier på han-rotter har vist, at nicotin kan reducere testisvægt,

forårsage en reversibel nedgang i Sertoli-celleantal med svækkelse af spermatogenese, og kan

resultere i en række forskellige ændringer i bitestiklen og sædlederen.

Virkningerne observeredes udelukkende efter eksponering for nicotin i mængder, der var

større end dem, der fås ved anbefalet brug af Nicorette sugetabletter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mannitol (E 421)

Xanthangummi

Tutti Frutti aroma

Akaciegummi

Natriumcarbonat, vandfri (E 500i)

Sucralose (E 955)

Acesulfamkalium (E 950)

Magnesiumstearat (E 470b)

Overtræk

Hypromellose (E 464)

Tutti Frutti aroma

Titandioxid (E 171)

Sucralose (E 955)

Cellulose, mikrokrystallinsk (E 460)

Kaliumaluminiumsilikat (E 555)

Acesulfamkalium (E 950)

Polysorbat 80 (E 433)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

58379_spc.docx

Side 9 af 10

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Beholder af polypropylen med silicagel indeholdende 20 sugetabletter.

Pakningsstørrelser: 20 (1×20), 80 (4×20) og 160 (8×20) stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Tilbageværende ikke anvendt lægemiddel kan have skadelige virkninger på vandmiljøet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

McNeil Denmark ApS

Bregnerødvej 133

3460 Birkerød

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58379

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. marts 1984 (Nicorette Classic, medicinsk tyggegummi)

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58379_spc.docx

Side 10 af 10

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-10-2018

P. East Trading Corp. Issues Alert on Undeclared Sulfites In Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins

P. East Trading Corp. Issues Alert on Undeclared Sulfites In Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins

P. EAST TRADING CORP. of Bronx, NY is recalling Fruits Du Sud Golden Seedless Raisins (Lot No. FDS T499/18) 30 lbs Box, because they contain undeclared SULFITES. People who have a severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening reactions if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-10-2018

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Melampsora farlowii, a well‐defined and distinguishable fungus of the family Melampsoraceae. M. farlowii is the causal agent of a leaf and twig rust of hemlocks (Tsuga spp.) in eastern North America. The pathogen is regulated in Council Directive 2000/29/EC (Annex IAI) as a harmful organism whose introduction into the EU is banned. M. farlowii ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance flonicamid in radishes. Furthermore, in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant ISK Biosciences Europe N.V. submitted a request to the competent national authority in the Ne...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-7-2018

7 Tips for Cleaning Fruits, Vegetables

7 Tips for Cleaning Fruits, Vegetables

Fresh produce can become contaminated in many ways, but following these simple steps can help protect you and your family from foodborne illness.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-6-2018

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods is voluntarily recalling fresh cut watermelon, honeydew melon, cantaloupe and fresh-cut mixed fruit containing one of these melons, produced at the Caito Foods facility in Indianapolis, because these products have the potential to be contaminated with Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Global Commodities Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites In Apricot with Pitt Watan Brand

Global Commodities Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites In Apricot with Pitt Watan Brand

Global Commodities, Inc. of Hicksville, NY is recalling 1lb and 0.5lb packages of WATAN DRY FRUITS Brand Natural Dried Apricot with Pitt, because it contains undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-5-2018

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Foods of Akron, Ohio is voluntarily recalling specific lots due to the potential exposure to Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, pregnant women, and others with weakened immune systems. Healthy individuals may experience short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain, and diarrhea. Listeria infection can also cause miscarr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/

Federal health officials estimate that nearly 48 million people are sickened by food contaminated with harmful germs each year. Fresh produce can become contaminated in many ways. Follow these 7 tips for cleaning fruits and vegetables https://go.usa.gov/xU9VY  pic.twitter.com/ldh9OQWMWT

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDaypic.twitter.com/bqUOG05dkm

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDaypic.twitter.com/bqUOG05dkm

Don’t contaminate, separate! Keep fruits and veggies away from raw meat. http://go.usa.gov/xN8gB  #FoodSafety #MemorialDay pic.twitter.com/bqUOG05dkm

FDA - U.S. Food and Drug Administration