Nicopatch

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nicopatch 7 mg/24 timer depotplastre
 • Dosering:
 • 7 mg/24 timer
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Nicopatch 7 mg/24 timer depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 38691
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

4. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Nicopatch, depotplastre

0.

D.SP.NR.

23158

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Nicopatch

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et depotplaster indeholder 17,5 mg nikotin i et 10cm

plaster, der afgiver 7 mg nikotin i

løbet af 24 timer.

Et depotplaster indeholder 35,0 mg nikotin i et 20 cm

plaster, der afgiver 14mg nikotin i

løbet af 24 timer.

Et depotplaster indeholder 52,5 mg nikotin i et 30 cm

plaster, der afgiver 21 mg nikotin i

løbet af 24 timer.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotplastre.

Rundt, perforeret matriceplaster med en okkergul foliebagside.

7 mg/24 timer er markeret PF 10.

14 mg/24 timer er markeret PF20.

21 mg/24 timer er markeret PF 30.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Lindring af symptomer ved seponering af nikotin, ved nikotinafhængighed, som hjælp til

rygestop.

Rådgivning og støtte forbedrer normalt succesraten.

Det endelige formål med behandlingen er permanent ophør af tobaksbrug.

38691_spc.doc

Side 1 af 10

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Depotplastre bør ikke bruges samtidig med anden medicinsk erstatningsbehandling såsom

tyggegummi eller sugetabletter, med mindre det sker under nøje medicinsk vejledning

Dosering

Nicopatch depotplaster fås i tre styrker: 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer.

Voksne

Styrken bør vælges på baggrund af graden af nikotinafhængighed, som fastsættes ud fra det

daglige forbrug af cigaretter eller ved hjælp af Fagerströms test af nikotinafhængighed

(testen findes i indlægssedlen).

Startfase:

3-4 uger

Behandlingspfølgning:

3-4 uger

Afslutning af

behandling: 3-4 uger

Mindst 5 point i

Fagerström's test

Eller

et forbrug på

mere end 20

cigaretter/dag

NICOPATCH

21 mg/24 t.

NICOPATCH

14 mg/24 t.

eller

NICOPATCH

21 mg/24 t.*

NICOPATCH

7 mg/24 t.

eller

NICOPATCH

14 mg/24 t.

derefter

NICOPATCH

7 mg/24 t.*

Under 5 point i

Fagerström's test

eller

et forbrug på

mindre end 20

cigaretter/dag

NICOPATCH

14 mg/24 t.

eller

stigning til

NICOPATCH

21 mg/24 t.*

NICOPATCH

7 mg/24 t.**

eller

NICOPATCH

14 mg/24 t.

Afslutning af

behandlingen**

eller

NICOPATCH

7 mg/24 t.

* afhængigt af seponeringssymptomer

** ved tilfredsstillende resultat

Depotplasterets styrke skal tilpasses den individuelle reaktion:

Styrken øges, eller den højeste dosis fastholdes, hvis der stadig er abstinenser, eller

hvis der observeres symptomer på seponeringen.

Styrken reduceres i tilfælde af mistanke om overdosis eller tilfredsstillende resultater.

Behandlingens varighed er ca. 3 måneder, men kan variere afhængig af den individuelle

respons. Dette lægemiddel bør ikke anvendes i mere end 6 måneder.

Unge 15-18 år

Nicopatch bør ikke anvendes af personer mellem 15 og 18 år uden anbefaling fra

sundhedsfaglig personale. Nicopatch’ sikkerhed og virkning hos unge under 18 år er ikke

blevet undersøgt.

38691_spc.doc

Side 2 af 10

Administration

Efter åbning af brevet, bør plasteret placeres på en tør hud uden hudlæsioner og med

begrænset behåring (skulderblad, hofte, overarm osv.).

For hver 24 timer placeres et nyt plaster et andet sted på kroppen end det foregående.

Depotplastret skal foldes på midten med den klæbende side indad, før det bortkastes (se

pkt. 6.6).

Undgå kontakt med øjne og næse under håndtering og vask hænder efter påsætning.

4.3

Kontraindikationer

Ikke-ryger eller lejlighedsvis ryger.

Overfølsomhed over for det aktive stof (nikotin) eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige advarsler

For at optimere sandsynligheden for succes bør brugerne stoppe helt med at ryge under

behandlingen med dette lægemiddel.

Afhængige rygere med et nyligt hjerteinfarkt, ustabil eller forværret angina, inklusive

Prinzmetals angina, alvorlig hjerterytmeforstyrrelser, ukontrolleret forhøjet blodtryk eller

nylig hjerneblødning bør tilskyndes til rygestop. Nicopatch kan overvejes, men da

sikkerhedsdata for denne patientgruppe er begrænset, bør behandling med Nicopatch kun

påbegyndes under nøje medicinsk kontrol.

Nicopatch bør anvendes med forsigtighed af patienter med:

alvorlig forhøjet blodtryk, stabil angina pectoris, vaskulær hjernelidelse, okklusiv

perifer arteriel sygdom, hjertesvigt.

diabetes mellitus, hyperthyreosis eller fæokromocytom

alvorlig nedsat lever og/eller nyrefunktion

aktivt mavesår

Nikotin er et toksisk stof. Doser af nikotin, der tolereres af voksne rygere under

behandling, kan forårsage alvorlige forgiftningssymptomer hos små børn og kan vise sig at

være fatal (se pkt. 4.9). Selv anvendte nikotinplastre indeholder en tilstrækkelig rest

nikotin til at være skadelig for børn. Nicopatch skal opbevares utilgængeligt for børn.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nicopatch bør anvendes med forsigtighed på beskadiget hud.

I tilfælde af alvorlig eller vedvarende hudreaktion skal behandlingen stoppes og en anden

lægemiddelform anvendes (se pkt. 4.8).

Nicopatch indeholder aluminium. Plasteret skal derfor fjernes inden MR-skanning.

38691_spc.doc

Side 3 af 10

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktioner relateret til nikotin

Der er ingen data om mulige interaktioner mellem nikotinholdige plastre og andre

lægemidler.

Interaktioner relateret til rygestop

Aromatiske carbonhybrider i tobaksrøg inducerer cytokrom P450 (CYP) 1A2-aktivitet. I

forbindelse med rygestop falder CYP1A2-aktiviteten, hvilket kan medføre øgede

blodkoncentrationer af lægemidler, der metaboliseres via CYP1A2, såsom theophyllin,

clozapin, methadon og ropinirol.

Hos personer, der tager sådanne lægemidler, kan rygestop (især brat) forårsage en stigning

i koncentrationerne af aktivt stof som følge af ophævelsen af den enzyminducerende

virkning.

Det kan være nødvendigt at justere dosis, og ved brug af lægemidler med et snævert

terapeutisk vindue, såsom theophyllin, bør rygestop ledsages af tæt klinisk og endog

laboratorisk monitorering, og patienten skal informeres om risiciene ved overdosering.

Den subkutane absorption af insulin forøges i forbindelse med rygeophør, og det kan være

nødvendigt at reducere insulindosen.

Som følge af dets specifikke kardiovaskulære, neurologiske og endokrine farmakologiske

egenskaber kan nikotin, ligesom tobak:

forårsage en stigning i koncentrationen af kortisol og katekolamin,

nødvendiggøre dosisjustering af nifedipin, betablokkere og insulin,

reducere virkningen af diuretika,

forsinke helingen af mavesår med h2-antihistaminer,

øge forekomsten af bivirkninger af østrogen-progestagen-kombinationer.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Gravide kvinder skal altid tilrådes at holde helt op med at ryge uden brug af nikotin

substitutionsbehandling.

Hos gravide kvinder kan rygning medføre forsinket intrauterin vækst, fosterdød, præmatur

fødsel og neonatal hypertrofi, som forekommer at være korreleret med i hvor høj grad,

kvinden har været udsat for tobak under graviditeten, da disse virkninger iagttages, når

eksponering for tobak fortsætter i løbet af tredje trimester.

Såfremt rygestop ikke opnås hos stærkt nikotinafhængige gravide rygere, bør

sundhedsfaglig personale konsulteres, før behandling med nikotin substitutionsbehandling

påbegyndes. Rygestop med eller uden brug af nikotin erstatningsbehandling bør ikke

overvejes alene, men ses i en sammenhæng med den generelle behandling, og inddrage den

psykologiske og sociologiske sammenhæng og eventuelle andre relaterede misbrug.

Specialiseret rådgivning vedrørende rygestop tilrådes derfor.

38691_spc.doc

Side 4 af 10

Den nikotin, der fås fra erstatningsprodukter, er ikke uden bivirkninger for fosteret, som

det fremgår af den observerede hæmodynamiske indvirkning i tredje trimester (f.eks.

ændringer i hjertefrekvensen), hvilket kan påvirke fosteret tæt på fødslen. Risikoen for

fosteret er dog sandsynligvis mindre, end hvis moderen fortsætter med at ryge på grund af:

lavere maksimal plasma koncentrationer sammenlignet med inhaleret nikotin, som

medfører en eksponering for nikotin, som er mindre end eller ikke større end ved

rygning

Ingen eksponering for polycykliske kulbrinter og kulilte

Derfor bør plasteret efter 6. graviditetsmåned kun anvendes under lægelig kontrol hos

gravide rygere, som det ikke er lykkedes at holde op med at ryge efter tredje trimester.

Amning

Nikotin udskilles i modermælken i mængder, der kan påvirke barnet selv i terapeutiske

doser. Behandling med nikotinsubstitutionsbehandling, ligesom rygning, bør derfor undgås

under amning. Opnås ikke et rygestop, bør en peroral formulering foretrækkes frem for

plastre. Brug af plastre hos ammende rygere bør kun påbegyndes efter lægens råd.

Fertilitet

Hos dyr er det påvist, at nikotin nedsætter fertiliteten (se pkt. 5.3).

Hos mennesker nedsætter tobaksrygning fertiliteten hos mænd og kvinder, men nikotins

specifikke medvirken hertil er ikke kendt.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ingen bevis for, at det er forbundet med fare at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner, når Nicopatch anvendes i henhold til den anbefalede dosis.

4.8

Bivirkninger

I princippet kan brug af Nicopatch medføre bivirkninger, der svarer til de bivirkninger, der

ses ved brug af nikotin gennem rygning.

Bivirkninger er angivet nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppighederne er

defineret som: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000) og

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver

hyppighedsgruppe er bivirkningerne angivet efter faldende alvorlighedsgrad.

Organklasse

(MedDRA

klassifika-

tion)

Meget

almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til

< 1/10)

Ikke

almindelig

(≥ 1/1.000 til

< 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000

til

< 1/1.000)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra forhånd-

enværende

data)

Immun-

systemet

Allergiske

reaktioner

såsom

urticaria,

udslæt og

pruritus;

angioødem

38691_spc.doc

Side 5 af 10

Psykiske

forstyrrelser

Agitation,

angst,

nervøsitet,

insomni,

abnorme

drømme

Opmærksom

heds-

forstyrrelser,

døsighed,

affekt-

labilitet,

irritabilitet,

nedtrykthed

og forvirring

Nerve-

systemet

Svimmelhed,

hovedpine

Paræstesi**

Hjerte

Hjerte-

banken

Mave-

tarmkanalen

Kvalme

Opkastning

Knogler,

led, muskler

bindevæv

Myalgi

Almene

symptomer

reaktioner

administra-

tionsstedet

Reaktioner

påsætnings-

stedet

*Symptomerne kan eventuelt også henføres til seponeringssymptomer i forbindelse med

rygeophør og kan eventuelt skyldes utilstrækkelig nikotinerstatning.

**Paræstesi kan brede sig uden for selve plastret. Langt størstedelen af disse virkninger er

moderate og forsvinder spontant og hurtigt, når plasteret fjernes.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger:

Erfaringen fra kliniske forsøg har vist, at hudreaktioner på påsætningsstedet er de

hyppigste bivirkninger. Dette medførte tidlig seponering af depotplastret hos cirka 4 % af

forsøgsdeltagerne. Disse reaktioner omfatter svie, ødem, erythem, irritation, pruritus,

udslæt, urticaria og små blærer på påsætningsstedet. De fleste af hudreaktionerne forsvandt

i løbet af 48 timer, men i sværere tilfælde varede erythem og infiltration fra 1 til 3 uger.

Signifikante hudreaktioner indtrådte mellem 3 og 8 uger efter opstart af behandlingen.

Øvre luftvejsinfektion og hoste, der er rapporteret som bivirkninger, kan være forbundet

med kronisk bronkitis, der er forårsaget af langvarig rygning i anamnesen.

Øget forekomst af oral aphthae kan forekomme efter rygestop. En causal sammenhæng er

ikke tydeligt påvist.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

38691_spc.doc

Side 6 af 10

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Ved overdosering kan der forekomme symptomer, der svarer til symptomerne ved kraftig

rygning.

Selv mindre mængder nikotin er farlige for børn og kan resultere i alvorlige

forgiftningssymptomer, der kan være dødbringende. Hvis der er mistanke om forgiftning

hos et barn, skal man øjeblikkelig søge læge.

Overdosering med Nicopatch kan forekomme, hvis mange plastre påsættes huden

samtidigt.

Generelle symptomer på nikotinforgiftning omfatter: Svaghed, svedtendens, spytflåd,

kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, høre- og synsforstyrrelser, hovedpine, tachycardi

og uregelmæssig hjerterytme, åndenød, svækkelse, kardiovaskulær kollaps, koma og

dødelige kramper.

Ved overdosering kan symptomerne vise sig hurtigt, især hos børn

Behandling ved overdosering

Administrationen af nikotin skal straks stoppes og symptomatisk behandling påbegyndes.

Kontroller blodtryk og puls.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: N 07 BA 01. Lægemiddel mod nikotinafhængighed

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Nikotin, det primære alkaloid i tobaksprodukter og et naturligt forekommende autonomt

stof, er en nikotin receptor agonist i det perifere og centrale nervesystem. Ved brug af

tobaksprodukter har nikotin vist at være vanedannende.

Pludselig rygestop efter et længevarende, dagligt forbrug medfører et seponeringssyndrom,

der består af mindste fire af følgende symptomer: Dysfori eller nedtrykt sindstilstand,

insomni, irritabilitet, følelse af frustration eller vrede, angst, koncentrationsbesvær, uro

eller utålmodighed, nedsat hjerterytme, øget appetit og vægtstigning. Trangen til nikotin

anses for at være et anerkendt klinisk symptom på seponeringssyndromet.

Kliniske forsøg har vist, at nikotinerstatningsprodukter kan hjælpe rygere med at holde op

med at ryge eller reducere deres tobaksforbrug ved at lindre symptomerne ved rygestop.

38691_spc.doc

Side 7 af 10

Bivirkningerne forbundet med kronisk brug af tobak er velbeskrevet hos patienter med

koronararteriesygdomme og/eller apopleksi i anamnesen. Kliniske forsøg med sådanne

populationer har vist, at nikotinerstatningsbehandling ikke har nogen skadelig virkning på

koronarsygdomme.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter transdermal administration absorberes nikotin direkte gennem huden og går ind i det

systemiske kredsløb.

En enkelt påsætning af Nicopatch på en rask person, der er holdt op med at ryge, viser, at

absorptionen sker progressivt og at de første sporbare nikotinniveauer kan registreres 1-2

timer efter påsætning. Plasmakoncentrationerne stiger derefter gradvist til et fast niveau,

der nås ca. 8-10 timer efter påsætning.

Efter aftagning af plasteret reduceres plasmaniveauerne af nikotin langsommere end

forventet, plasmahalveringstiden for nikotin taget i betragtning (efter intravenøs

administration: 2 timer).

Den sandsynlige forekomst af et kutant depot forklarer, hvorfor cirka 10 % af den nikotin,

der når blodet, stammer fra huden efter fjernelse af plasteret. Den absolutte

biotilgængelighed for plasteret, sammenlignet med intravenøs nikotinperfusion, er cirka

77 %.

Arealet under kurven (0-24 t.) øges proportionelt med den dosis nikotin, der leveres af

plastrene: Nicopatch 7 mg, 14 mg og 21 mg pr. 24 t.

Efter gentagen påsætning af plastrene 14 mg/24 t og 21 mg/24 t. er de gennemsnitlige

plasmakoncentrationer ved steady state henholdsvis fra 7,1-12,0 ng/ml og fra 10,3-17,7

ng/ml.

Fordeling

Nikotins distributionsvolumen er høj efter i.v. administration, mellem 2 og 3 l/kg, og

halveringstiden er cirka 2 timer.

Nikotin krydser blod-hjerne barrieren og placenta og udskilles i modermælken.

Plasmaproteinbindingen af nikotin er under 5 %.

Derfor vil ændringer i plasmaproteinbindingen af nikotin som følge af

lægemiddelinteraktioner eller ændringer i plasmaproteiner ikke nødvendigvis påvirke

nikotins kinetiske parametre.

Biotransformation

Metabolismen er primært hepatisk.

Der er identificeret mere end 20 metabolitter af nikotin, og alle vurderes at være mindre

aktive end nikotin. Hovedmetabolitten af nikotin i plasma, cotinin, har en halveringstid på

15 til 20 timer, og den når et koncentrationsniveau, der er 10 gange højere end

koncentrationsniveauet af nikotin.

Nikotin metaboliseres også i nyrerne og lungerne.

Elimination

Den gennemsnitlige plasmaclearance er cirka 70 l/t.

38691_spc.doc

Side 8 af 10

De hovedmetabolitter, der udskilles i urinen, er cotinin (15 % af dosis) og trans-3-

hydroxycotinin (45 % af dosis). Cirka 10 % af nikotin udskilles i urinen i uomdannet form.

Dette niveau kan stige til 30 % i tilfælde af urinforsuring (pH < 5).

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Den totale clearance af nikotin falder i takt med stigende nyreinsufficiens-

Clearance af nikotin var gennemsnitligt 50 % lavere hos forsøgsdeltagere med svær

nyreinsufficiens. Der er set øgede nikotinniveauer hos rygere i hæmodialysebehandling.

Nedsat leverfunktion

Da nikotin metaboliseres i omfattende grad, og da den totale systemiske clearance er

afhængig af blodgennemstrømningen i leveren, må leverinsufficiens forventes at have en

potentiel indvirkning på nikotins farmakokinetiske adfærd (nedsat clearance).

Ældre

Der er set en lille reduktion i den totale nikotinclearance hos raske, ældre brugere. Det er

imidlertid ikke nødvendigt at justere dosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Nikotin var positiv i nogle in vitro genotoksiske forsøg, men der er også negative resultater

med de samme forsøgssystemer. Nikotin var negativ i in vivo forsøg.

Dyreforsøg har vist, at nikotin forårsager postimplantationstab og reducerer fostervæksten.

Resultaterne af karcinogenisitets assays giver ikke noget klart bevis på en tumorigen

virkning af nikotin.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lægemiddelopløsning

Basisk butyleret metacrylatcopolymer (Eudragit E100).

Eksternt lag

Aluminiumbeklædt polyesterfolie.

Matrixlag

Akrylat-vinylacetat copolymer (Duro-tak 387-2516).

Triglycerider, mediumkæde (Miglyol 812).

Basisk butyleret methaacrylat (Eudragit E100).

Polstring

Papir 26g/m

Klæbelag

Akrylat-vinulacetat copolymer (Duro-tak 387-2516).

Triglycerider, medium kæde (Miglyol 812).

38691_spc.doc

Side 9 af 10

Aftagelig beskyttelsesfilm

Silikoniseret aluminiumovertrukket polyesterfilm.

Print blæk

Brunt blæk.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballage

Et depotplaster pr. pakning.

(Papir/aluminium/Polyamid/Polyacrylonitril).

Æske med 7, 14, 21 og 28.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion

Depotplasteret skal foldes på midten med klæbesiden indad inden bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pierre Fabre Médicament

45, Place Abel Gance

F-92100 Boulogne

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

7 mg /24 timer:

38691

14 mg/24 timer:

38692

21 mg/24 timer:

38693

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. februar 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. august 2017

38691_spc.doc

Side 10 af 10

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

29-11-2018

FDA warns company for selling e-liquids that resemble kid-friendly foods as part of the agency’s ongoing Youth Tobacco Prevention Plan

FDA warns company for selling e-liquids that resemble kid-friendly foods as part of the agency’s ongoing Youth Tobacco Prevention Plan

FDA issued a warning letter to Electric Lotus LLC for selling nicotine-containing e-liquids used in e-cigarettes with labeling and/or advertising that cause them to resemble kid-friendly food products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

VaperBC recalls 100 mg Nicotine Base Liquid Nicotine

VaperBC recalls 100 mg Nicotine Base Liquid Nicotine

These vaping products do not meet requirements of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 (CCCR, 2001) under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

9-11-2018

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

These vaping products do not meet requirements of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 (CCCR, 2001) under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

3-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps the agency is taking to support the development of novel nicotine replacement drug therapies to help smokers quit cigarettes

FDA releases the first of two draft guidances aimed at supporting the development of novel, inhaled nicotine replacement therapies that could be submitted for approval as new drugs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on 2017 National Youth Tobacco Survey results and ongoing FDA efforts to protect youth from the dangers of nicotine and tobacco products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-5-2018

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

Risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids compared with their alternatives

In 2016, as part of the implementation of the Act "for the restoration of biodiversity, nature and landscapes” and as requested by the Ministries of Agriculture, Health and Ecology, ANSES initiated an assessment weighing up the risks and benefits of plant protection products containing neonicotinoids, compared with their chemical and non-chemical alternatives. Today, ANSES is publishing its final opinion. For most uses of plant protection products containing neonicotinoids, sufficiently effective and ope...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

7-8-2018

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

By Aug. 10, all packages and advertisements for “covered” tobacco products (except for cigars and pipe tobacco) and roll-your-own/cigarette tobacco products must have the required nicotine warning statement. https://cards.twitter.com/cards/2m2m96/5xn98 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments:

#FDA’s comprehensive plan that places nicotine and the issue of addiction at the center of our tobacco efforts. I’m optimistic about the opportunity to forge a new path for a heathier America. Learn more about the plan and how to submit public comments: https://go.usa.gov/xQ7Jb  pic.twitter.com/hQxiKdMZBK

FDA - U.S. Food and Drug Administration