ND Metamitron 700

Primær information

 • Handelsnavn:
 • ND Metamitron 700 Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 700 g/l metamitron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • ND Metamitron 700 Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Ukrudtsmiddel

”Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer”

Advarsel

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø

skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indtagelse (R22)

Giftig for organismer, der lever i vand (R51)

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

(R53)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anven-

delsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandør-

brugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateria-

le om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskri-

des.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 105 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.)

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt pro-

duktet (rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdsplad-

ser og veje).

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Førstehjælp:

Indånding: Søg frisk luft.

Indtagelse: Søg læge. Fremkald evt. opkastning,

hvis den forgiftede er ved bevidsthed.

Hudkontakt: Vask med sæbe og vand.

Øjenkontakt: Skyl med rigeligt vand i mindst 15 min.

Nødtelefon: Giftlinien Bispebjerg Hospital tlf: 82 12 12 12.

Ukrudtsmiddel nr. 242-22

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler

ND Metamitron 700 indeholder:

Metamitron 700 g/l, 58,1 % ved 20ºC

UN 3082

Indhold:

5 liter Suspension koncentrat flydende.

Læs vedhæftede brugsanvisning.

ND Metamitron 700

Anvendelsesområde:

ND Metamitron 700 er et jordmiddel, der anvendes

til bekæmpelse af frøukrudt, herunder énårige

græsser, i bederoer.

Sprøjtetidspunkt og dosering i bederoer

Ukrudtsbekæmpelsen bør gennemføres i henholdtil

en forudlagt sprøjteplan, der tager højde for de i

marken forekommende ukrudsarter – specielt

vanskelige og dominerende arter.

Læs brugsanvisningen.

Yderligere oplysninger:

Se venligst vedlagte leverandørbrugsanvisning.

Nedab ApS

, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

Miljøfarlig

Sundhedsskadelig

ND METAMITRON 700

BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde

ND Metamitron 700 er et flydende ukrudtsmiddel, der anvendes til

bekæmpelse af frøukrudt, herunder énårige græsser, i bederoer.

Virkemåde

ND Metamitron 700 virker som jordmiddel via ukrudtets rod og kim-

stængel ved udsprøjtning før ukrudtets fremspiring, og som jord- og

bladmiddel ved udsprøjtning på fremspiret ukrudt.

Bekæmpelse

ND Metamitron 700 har god effekt på en lang række af de normalt

forekommende ukrudtsarter i bederoer bl.a. forglemmigej, fuglegræs,

hanekro, hyrdetaske, kamille, hvidmelet gåsefod (”mælde”), liden

nælde, enårig rapgræs, tvetand, kornvalmue, samt mark- og storkro-

net ærenpris.

Effekten er afhængig af doseringen

Med de i dag normalt anbefalede sprøjteprogrammer med

blandinger af metamitron + phenmedipham/ethofumesat-midler udvi-

des spektret til at omfatte bekæmpelse af næsten alle normalt fore-

kommende ukrudtsarter i roemarken og omfatter derfor også arter

som agersennep, agerstedmoder, natlimurt, bleg pileurt, fersken

pileurt, snerle pileurt, raps, sort natskygge og storkenæb. Der er util-

strækkelig effekt på rodukrudt som kvik, tidsel, mælkebøtte og svi-

nemælk.

Sprøjtetidspunkt og dosering

Ukrudtsbekæmpelsen bør gennemføres i henhold til en forud lagt

sprøjteplan, der tager højde for de i marken forekommende

ukrudtsarter – specielt vanskelige, dominerende arter.

Sprøjtning i bederoer kan bedst gennemføres som et sprøjteprogram

bestående af 3 sprøjtninger efter fremspiring.

Med de lave doseringer, der generelt anvendes i dag, er det en forud-

sætning, at det anbefalede system anvendes efter forskrifterne, da det

ellers ikke vil give tilfredsstillende effekt.

Den 1. sprøjtning udføres, når det først fremspirede ukrudt er på

kimbladstadiet. Der tages ikke hensyn til roernes størrelse.

Intervallet mellem 1. og 2. sprøjtning må ikke overstige 6-7 dage.

3. sprøjtning udføres på nyfremspiring. Erfaringsmæssigt bør 3.

sprøjtning dog ikke udføres senere end 2 uger efter 2. sprøjtning.

Liter pr. ha.

1. sprøjtning

Når ukrudt og roer

1,5 ND Betafam SE

har store kimblade

0,04 ND Ethofumesat 500

1,0 ND Metamitron 700

2. sprøjtning

7-10 dage efter

1,5 ND Betafam SE

1. sprøjtning

0,04 ND Ethofumesat 500

1,0 ND Metamitron 700

3. sprøjtning

10-14 dage

1,5 ND Betafam SE

2. sprøjtning

0,05 ND Ethofumesat 500

1,0 ND Metamitron 700

Rødbeder

1. sprøjtning

Liter pr. ha.

Når rødbeden er over

1,0 ND Metamitron 700

kimbladsstadiet

1,5 ND Betafam SE

2. sprøjtning

På nyfremspiret

1,0 ND Metamitron 700

ukrudt

1,5 ND Betafam SE

3. sprøjtning

På nyfremspiret

1,0 ND Metamitron 700

ukrudt

1,5 ND Betafam SE

Bemærk, at ND Ethofumesat 500 ikke må anvendes i rødbeder.

Knold og grønt må anvendes til foder.

Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder før 165 dage

efter sidste behandling.

ND Metamitron 700 anvendes ved stor ukrudtsmængde, eller hvor

der er behov for langtidsvirkning mod sent fremspirende arter som

liden nælde, sort natskygge m.fl.

Jordmiddeleffekten af ND Metamitron 700 fremmes ved udsprøjt-

ning på fugtig jord, og af nedbør efter udsprøjtningen.

Penetreringsolietilsætning

Tilsætning af penetreringsolie kan øge/sikre virkningen af ukrudt-

smidlerne. Doseringen afhænger under normale forhold af tempera-

turen.

Under

15ºC

0,5 l ”superolie” pr. ha.

15-20ºC

0,2 l ”superolie” pr. ha.

Over

20ºC

Olietilsætning undlades

Anvendes penetreringsolie af typen Sun Oil 11-E bruges højere dose-

ring af olien. Se etiketten for den valgte olie.

Under særlig tørre forhold, hvor planterne har udviklet et kraftigt

vokslag, efter flere dage med høje temperaturer og blæst, anbefales

det at anvende 0,5 liter ”superolie” pr. ha.

Sprøjteteknik

Sprøjteteknikken ved bladsprøjtning spiller en meget betydelig rolle

for det endelige resultat. Anvendelse af små dyser, der giver små drå-

ber, som lettere bliver tilbageholdt på bladfladerne og som dækker

bedre, er af afgørende betydning for effekten.

En hensigtsmæssig udsprøjtning kan f.eks. udføres med:

Dyse type/nr.:

Tryk/bar: Km/t: Vand l/ha:

Hardi ISO F 110-020

Hardi ISO F 110-020

Hardi ISO F 110-025

Hardi ISO F 110-025

Hardi LD 110-020

Hardi LD 110-020

Hardi LD 110-025

Hardi LD 110-025

Denne vejledning bør følges ved udsprøjtning af tankblandinger af

ND Metamitron 700 + ND Betafam eller andre phenmedipham/-

ethofumesat-blandinger. Sprøjtes ND Metamitron 700 ud alene, kan

der anvendes større vandmængde pr. hektar, såfremt det ønskes.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Udsprøjtes midlet alene fyldes den halve vandmængde i tanken,

hvorefter ND Metamitron 700 tilsættes under fortsat opfyldning og

omrøring.

De anviste tankblandinger kan blandes på følgende måde:

Fyld tanken halvt med vand.

Tilsæt ND Metamitron 700 under omrøring og tilsætning af mere

vand.

ND Betafam SE tilsættes, når ND Metamitron 700 er helt opblan-

det og omrøring fortsættes.

ND Ethofumesat 500 tilsættes.

Penetreringsolie tilsættes.

Blandinger og afstand til andre behandlinger

Normalt bør der være en uges afstand til andre behandlinger.

Sprøjtning mod kvik med et selektivt kvikmiddel bør først ske, når

kvikken har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne.

I almindelighed gælder det, at man ikke bør blande mere end 2 mid-

ler – og det sker allerede ved fremstilling af den normalt anvendte

tankblanding. Yderligere tilsætning af f.eks. Matrigon, pyrethroider,

manganchelat mv. bør kun ske, hvis man har erfaring for, at dette

ikke tidligere har skabt problemer i forbindelse med anvendelse af

pulver- og granulatformuleringer af metamitron. Følg i øvrigt de nor-

male regler for sammenblanding.

Vejrforhold

Bedste resultat med tankblandingen opnås ved sprøjtning på saft-

spændte planter under gunstige vækstbetingelser. Under kølige vejr-

forhold og overskyet vejr bør der sprøjtes først på dagen. Ved over-

gang til varmt, solrigt vejr vil en behandling virke kraftigere på såvel

roer som ukrudt, på grund af tyndt vokslag på planterne.

Vent i så fald med sprøjtning til sidst på dagen.

Sprøjtning i perioder med stor forskel mellem dag- og nattemperatu-

ren kan give bortsvidning af små, svækkede roer.

Der bør ikke sprøjtes, hvis der er risiko for at nattetemperaturen

kommer i nærheden af eller under frysepunktet.

Ved sprøjtning i perioder med varmt, tørt og blæsende vejr, hvor

både roer og ukrudt udvikler et tykkere vokslag på bladene, bør

effekterne omhyggeligt kontrolleres og efterfølgende sprøjtninger

eventuelt foretages med kortere interval og med øget dosering, for at

opnå den bedst mulige ukrudtsbekæmpelse.

Mislykkes roekulturen af en eller anden årsag i etableringsfasen efter

at der er sprøjtet med ND Metamitron 700, kan der uden pløjning

igen sås bederoer.

Rengøring af sprøjten

Skyl sprøjten grundigt med vand lige efter endt sprøjtning. Sprøjt

skyllevandet ud i den behandlede mark.

Både arbejds- og miljømæssigt er det en fordel at medbringe

vand til rengøring i marken. Derfor bør der monteres en skylle-

vandstank.

Fyld sprøjten med vand og tilsæt rensemiddel. Start pumpen 5-10

min.

Aktiver alle ventiler, så filtre, slanger og dyser kommer i kontakt

med rensemidlet. Efterfyld med vand, så sprøjtebeholderen er

helt fyldt, og lad rensemidlet virke i 15-20 min.

Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal, f.eks.

den behandlede afgrøde. Fjern til sidst bundproppen, så også

”sumpen” tømmes.

Dyser og filtre afmonteres og renses i vand tilsat rensemiddel.

Dyser og filtre og sier monteres igen.

Sprøjten fyldes igen med vand tilsat rensemiddel.

Pumpen startes, så væsken fordeles i alle slanger m.m. Lad rense-

midlet virke 5-20 min. Udsprøjt væsken gennem bom og dyser

over et egnet areal.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Opbevaring

Opbevares under tørre, kølige og frostfrie forhold.

Analyse:

Metamitron 700 g/liter (58,1 % ved 20ºC)

Indhold: 5 liter Fabrikationsnr.

NEDAB APS,

Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-5-2018

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

GIANT Food Stores, LLC is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution following a supplier notification that the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Stop & Shop Voluntarily Recalls Stop & Shop Frozen Broccoli Cuts

Stop & Shop Voluntarily Recalls Stop & Shop Frozen Broccoli Cuts

Stop & Shop is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution due to our supplier notifying us the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Giant Food Voluntarily Recalls Giant Food Frozen Broccoli Cuts

Giant Food Voluntarily Recalls Giant Food Frozen Broccoli Cuts

Giant Food, LLC is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution due to our supplier notifying us the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

LIFMIOR (Pfizer Europe MA EEIG)

LIFMIOR (Pfizer Europe MA EEIG)

LIFMIOR (Active substance: etanercept) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5700 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4167T/17

Europe -DG Health and Food Safety