ND Glyphosat 360

Primær information

 • Handelsnavn:
 • ND Glyphosat 360 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 360 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • ND Glyphosat 360 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning.

ADVARSEL

Irriterer øjnene (R36)

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger

i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrusanvisning samt

i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter,

hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret

efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved

hjælp af specielt udstyr.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke-spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer samt på jernbaner.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrke-de

arealer.

Må ikke anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på area-let.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med drikkevarer, fødevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Ved mistanke om forgiftning, kontakt læge og vis

etiketten. Kommer midlet på huden, vaskes straks

med store mængder vand.

Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med

vand og læge kontaktes.

BRUGSANVISNING

ND Glyphosat 360 anvendes til ukrudtsbekæmpelse

under

frugttræer,

havebrugs-

planteskole-

kulturer, samt til nedvisning af græsukrudt (kvik) og

tokimbladet ukrudt i korn, korsblomstrede afgrøder

og ærter.

ND Glyphosat 360 optages gennem bladene og

fordeler sig med plantens saftstrøm ud i rodnettet.

Efter 10 dage vil denne transport normalt være tilen-

debragt, og man kan f.eks. foretage den planlagte

jordbehandling.

Sprøjteteknik:

Undgå vinddrift på naboafgrøder.

Det vil være hensigtsmæssigt at anvende dyser, der

ikke giver for fin forstøvning, f.eks.

ISO dyse nr.

Tryk/bar

Km/t

Vand l/ha

ISO F/LD 110-025

3 bar

ISO F/LD 110-03

3 bar

eller

Hardi dyse nr.

Tryk/bar

Km/t

Vand l/ha

4110 – 16

Klimaforhold:

Efter udsprøjtning af ND Glyphosat bør der være

mindst 6 timers tørvejr, gerne mere, for at opnå fuld

effekt af virkstoffet.

Yderligere oplysninger:

tankblandinger,

emballage,

personlig

sikkerhed, transport og produktansvar – se venligst

udvidet brugs- og leverandørbrugsanvisning, som

findes i plastlommen på emballagen.

Anvendelsesområder

ND Glyphosat 360 anvendes til ukrudtsbekæmpelse

under frugttræer, i havebrugs- og planteskole-kulturer,

samt til nedvisning af græsukrudt (kvik) og tokimbladet

ukrudt i korn, korsblomstrede afgrøder og ærter.

ND Glyphosat 360 optages gennem bladene og

fordeler sig med plantens saftstrøm ud i rodnettet.

Efter 10 dage vil denne transport normalt være tilen-

debragt, og man kan f.eks. foretage den planlagte

jordbehandling.

Udsprøjtningen af ND Glyphosat 360 skal foretages

på tørre planter. Den bedste effekt opnås under

optimale vækstforhold, d.v.s. tilpas jordfugtighed og

høj luftfugtighed.

Hvis

Glyphosat

anvendes

under

andre

forhold, må langsommere effekt forventes.

Glyphosat

bekæmper

kvik

andre

græsser, samt de fleste tokimbladede ukrudtsarter.

ND Glyphosat 360 virker også over for kulturplanter;

visse af kulturplanterne er meget følsomme. Vær

derfor opmærksom på at undgå vinddrift hen over

naboafgrøder.

Efter udsprøjtningen af ND Glyphosat 360 bør der

være

mindst

timers

tørvejr,

helst

mere,

planterne kan nå at optage virkestoffet.

Virkningen vil normalt vise sig efter 10-20 dage,

afhængig

forholdene

sprøjtetidspunktet

hvilke plantearter, der er bekæmpet.

Stubmarker:

Til bekæmpelse af kvik og andre græsser, samt

tokimbladet ukrudt og spiret spildfrø.

Kvikken skal have 3-6 blade og være ca. 15-20 cm

høj. For at opnå det bedste resultat må halm og

lignende fjernes.

Afbrændes halmrester må man være opmærksom

på, at det vil tage længere tid inden kvikken igen er

15-20 cm høj.

Dosering

kvikbekæmpelse:

3-4 l/ha 150-200 l vand/ha

p.g.a. afdriftsrisiko

genfremspiret korn og andet ukrudt:

1,5-2 l/ha

150-200 l vand/ha p.g.a. afdriftsrisiko

Korn før høst

bekæmpelse

kvik,

rodukrudt

samt

enårige

ukrudtsarter.

Alle

kornarter

sorter

behandles.

Korn

udsæd må ikke behandles.

Korn

skal

behandles

senest

dage

før

høst.

Kernerne

skal

være

hårde,

når

sætter

neglene

kernen

skal

neglemærket

kunne

ses.

Vandindholdet skal være under 30 % i den mindst

modne del af marken.

Dosering: 2-3 l/ha i 100-200 l vand/ha.

Ærter før høst

ND Glyphosat 360 anvendes i ærter til modenhed

samt til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt

tokimbladet ukrudt.

Ærterne

behandles

når

70-75

marken

skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at

ærterne fra de øverste bælge skal være faste og til at

dele med fingrene.

Ærternes vandindhold:

30 %. Behandlingen skal foretages mindst 10 dage

før høst. Ærter til udsæd må ikke behandles.

Dosering:

Kvikbekæmpelse

2-3 l/ha 150-200 l vand/ha

Nedvisning af ukrudt

som pileurt, kamille,

3-4 l/ha 150-200 l vand/ha

gul okseøje og

forglemmigej

Nedvisning af ærter

4 l/ha 150-200 l vand/ha pga.

Afdriftsrisiko

Hestebønner

Behandlingen foretages efter samme system som

ærter. Behandlingsstadiet for hestebønner er, når

2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve, dvs. normalt 10-

14 dage før høst. Må ikke anvendes på bønner, der

skal anvendes til udsæd.

Dosering:

Kvikbekæmpelse

3 l/ha 100-200 l vand/ha

Nedvisning

4 l/ha 100-200 l vand/ha

Græs

Før sidste slæt sprøjtes når græs og kvik er 10-20

cm højt, og når græsmarken ønskes omlagt.

Sprøjt mindst 10 dage før sidste slæt tages. Græsset

må anvendes til alle normale formål.

Dosering:

Omlægning af

4-6 l/ha 100-200 l vand/ha

gamle græsmarker

Frøgræsstub

4 l/ha 100-200 l vand/ha

Rødsvingel og

engrapgræs

5-6 l/ha 100-200 l vand/ha

I trækulturer kan uønsket vegetation behandles ved

afskærmet

sprøjtning

eller

ukrudtsstrygning.

Foretages, når ukrudtet er i god vækst. Kulturen må

ikke

rammes

eller

komme

berøring

Glyphosat 360.

Dosering: 4-6 l/ha 100-200 l vand/ha

Skovbrug og frugtplantager 3-6 liter/ha

Kvik og andre græsser bekæmpes med 3 liter/ha.

tokimbladet

flerårigt

rodukrudt

anvendes

højeste dosering. Bedste behandlingstid er lige før

begyndende blomstring, når ukrudtet er i vækst.

Glyphosat

ikke

komme

berøring

rodskud eller træernes løv, da træerne kan skades

betydeligt.

Efter midten af juni vil der være større risiko for skade

på træerne p.g.a. fremkomne rodskud.

Anvend afskærmet sprøjtning. Vandmængde: 200-

300 liter/ha. Pas på vinddrift.

Nordmanns- og rødgran og Abies grandis

ND Glyphosat bekæmper to- og enkimbladet vegeta-

tion – bl.a. ørnebregne, kvik, agertidsel, m.fl. samt

mindre

buske

løvtræopvækst.

Behandlingen

foretages om efteråret, når strækningsvæksten hos

kultur-planterne er afsluttet, altså når årsskuddene er

hårdføre og modne, og de nye endeknopper er

dannet. Sprøjtning ved høj luftfugtighed, 80-100%,

kan forringe kulturplanternes tålsomhed.

Dosering: 2-3 liter ND Glyphosat 360.

Vandmængde: 200-400 liter/ha.

Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje,

indkørsler,

fortove,

havegange,

terrasser

og

udyrke-de arealer.

Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenlig, når

mindre arealer skal renholdes for ukrudt.

Sprøjt kun på det der skal bekæmpes. Pas på vinddrift.

0,2 – 0,3 liter ND Glyphosat i 10-15 liter vand vil

kunne dække et areal på ca. 500 m2.

Dosering: 4-6 liter ND Glyphosat 360 liter/ha.

Rengøring af sprøjten

Skyl sprøjten grundigt med vand lige efter

endt sprøjtning. Sprøjt skyllevandet ud i den

behandlede

mark.

Både

arbejds-

miljømæssigt er det en fordel at medbringe

vand til rengøring i marken. Derfor bør der

monteres en skyllevandstank.

Fyld sprøjten med vand og tilsæt rensemiddel.

Start pumpen 5-10 min.

Aktiver alle ventiler, så filtre, slanger og dyser

kommer i kontakt med rensemidlet. Efterfyld

med vand, så sprøjtebeholderen er helt fyldt, og

lad rensemidlet virke i 15-20 min.

Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et

egnet areal. Fjern til sidst bundproppen, så også

”sumpen” tømmes.

Dyser og filtre afmonteres og renses i vand tilsat

rensemiddel.

Dyser, filtre og sier monteres igen.

Sprøjten

fyldes

igen

vand

tilsat

rensemiddel.

Pumpen

startes,

væsken

fordeles i alle slanger m.m. Lad rensemidlet virke

5-20 min. Udsprøjt væsken gennem bom og

dyser over et egnet areal.

Roterende spuledyse

Med en tankspuledyse lettes rengøringen meget,

idet der både spares vand og tid. En sådan dyse kan

eftermonteres på de fleste marksprøjter.

I stedet for at anvende fuld tank som beskrevet

ovenfor skal man kun anvende 10-15 pct. af tankens

kapacitet. Eksempelvis skal der til en tank på 1000 l

anvendes 100-150 l vand tilsat rensemiddel.

Efter at slanger og bom er skyllet med vaskeopløs-

ningen, lader man pumpe og tankspuledyse arbejde i

minutter,

inden

vaskevandet

tømmes

gennem bom og dyser i afgrøden eller på et passende

bevokset areal – aldrig på et grusbefæstet areal.

Tankspuledysen anvendes også ved skylninger med

rent vand, da den sikrer, at tanken skylles overalt

indvendig.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsord-

ning for farligt affald.

Tomme

beholdere

bortskaffes

dag-

renovationen.

tomme

beholder

bør

skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes

sprøjtevæsken.

Førstehjælp

Indånding af sprøjtetåge:

lette

tilfælde

bringes

patienten i frisk luft og

holdes under opsyn.

Søg eventuelt læge.

I svære tilfælde bringes

patienten i frisk luft, og

der tilkaldes ambulance.

Kontakt med huden:

Forurenet

tøj

fjernes,

forurenet

vaskes

omgående med sæbe og

rigeligt vand.

Væske eller dråber i øjnene:

Kommer

produktet

øjnene,

skylles

straks

grundigt med vand og

læge kontaktes.

Ved indtagelse:

Tilkald straks læge eller

ambulance.

Deklaration:

Ukrudtsmiddel nr. 242-2

Omfattet

Miljømini-

steriets

bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

Analyse:

Glyphosat 360 g/l (30%)

INDHOLD: 5 liter

Flydende

Fabriksnr.:

UN 3082

Miljøfarlig

Lokalirriterende

ND Glyphosat 360

NEDAB ApS, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

24-8-2018

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

#OnePairTakeCare https://twitter.com/CDCgov/status/1032656962389913600 …

FDA - U.S. Food and Drug Administration