Navoban

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Navoban 1 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Navoban 1 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 14327
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

19. september 2011

PRODUKTRESUMÉ

for

Navoban, injektions- og infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

8602

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Navoban

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof: ((1 alphaH, 5 alphaH)-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-alphayl)1H-indole-3-

carboxylate hydrochlorid (= tropisetronhydrochlorid).

En ampul indeholder: 5,64 mg tropisetronhydrochlorid (= 5 mg tropisetron base) per 5 ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions- og infusionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kvalme og opkastninger forårsaget af cancerkemoterapi.

Behandling af post-operativ kvalme og opkastning i forbindelse med gynækologiske

operationer. For at optimere benefit-risk forholdet, bør brug begrænses til patienter med kendt

forhistorie med post-operativ kvalme og opkastning.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Børn:

Den anbefalede dosis Navoban til børn over 2 år er 0,2 mg/kg, op til en maksimal dosis på

5 mg daglig. Det anbefales at give Navoban intravenøst på dag 1, kort før kemoterapien,

enten som infusion (opløst i almindelig infusionsvæske, som for eksempel saltvand,

Ringer-opløsning, glucose 5% eller levulose 5%) eller som langsom injektion (ikke under

1 minut), efterfulgt af oral administration på dag 2-6.

Navoban kan gives som almindelig, drikkelig opløsning, umiddelbart efter opløsning af

korrekt mængde tropisetron fra ampullen i appelsinjuice eller cola, og bør tages om

morgenen, 1 time før indtagelse af føde.

14327_spc.doc

Side 1 af 8

Voksne:

Navoban anbefales til voksne som 6-dages behandling med 5 mg (1 ampul) daglig, givet

intravenøst på dag 1, kort før kemoterapien, enten som infusion (opløst i almindelig

infusionsvæske, som for eksempel saltvand, Ringer-opløsning, glucose 5% eller levulose

5%), eller som langsom injektion (ikke under 1 minut), efterfulgt af oral administration på

dag 2-6.

Efter fortynding bør produktet af mikrobiologiske hensyn anvendes straks.

Hvis tropisetron alene ikke giver tilstrækkelig kontrol over kvalmen, kan effekten øges ved

brug af dexamethason.

Behandling af post-operativ kvalme og opkastning i forbindelse med gynækologiske

operationer:

Voksne:

Navoban anbefales som 2-mg dosis, givet intravenøst, enten som infusion (opløst i

almindelig infusionsvæske, som for eksempel saltvand, Ringer-opløsning, glucose 5% eller

levulose 5%), eller som langsom injektion (ikke under 30 sekunder). Ved forebyggelse af

post-operativ kvalme og opkastning, skal Navoban administreres kort tid inden anæstesien

lægges.

4.3

Kontraindikationer

Kendt hypersensitivitet over for tropisetron, andre 5-HT

receptorantagonister, eller andre

bestanddele af produktet (se pkt. 6.1).

Navoban må ikke gives til gravide kvinder (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Den potentielle risiko for overfølsomhedsreaktioner over for andre 5-HT3-receptor

antagonister bør tages i betragtning.

Anvendelse hos patienter med nedsat omsætning af spartein (antiarythmika)/debrisoquine

(antihypertensiva):

Hos patienter tilhørende denne gruppe (ca. 8 % af folk af europæisk afstamning) er

halveringstiden af tropisetron forlænget (4-5 gange længere end hos patienter med ekstensiv

metabolisering). Der er dog ikke observeret bivirkninger ved intravenøst administration af

Navoban til raske frivillige med kendt nedsat metabolisering, i doser op til 40 mg, 2 gange

daglig, over en periode på 7 dage. Dette indikerer, at det ikke er nødvendigt at reducere den

almindelige, daglige dosis i 6-dages behandlingsregimet på 5 mg.

Anvendelse hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion:

Der er ikke set ændringer i farmakokinetikken af tropisetron hos patienter med akut hepatitis

eller fedtlever. Modsat, kan patienter med levercirrhose eller nedsat nyrefunktion have op til

50 % højere plasmakoncentrationer end raske frivillige med ekstensiv metabolisering af

spartein (antiarythmika)/debrisoquin (antihypertensiva). Dosisreduktion er dog ikke

nødvendig hos disse patienter, så længe det anbefalede dosisregime på 6 dages behandling

med 5 mg Navoban anvendes.

Anvendelse hos patienter med ukontrolleret hypertension:

Navoban doser på over 10 mg daglig bør undgås til patienter med ukontrolleret

hypertension, da dette kan medføre yderligere stigning i blodtrykket.

14327_spc.doc

Side 2 af 8

Anvendelse til hjertepatienter:

Ændringer i EKG inklusiv QTc-forlængelse er blevet rapporteret med andre 5-HT3-

antagonister. Der bør udvises forsigtighed med patienter der lider af rytme- eller

overledningsforstyrrelser, samt hos patienter i behandling med antiarytmika eller beta-

blokkere eller lægemidler, der vides at kunne forlænge QTc-intervallet. For disse

patientgrupper er der kun begrænset erfaring med samtidig brug af Navoban. Forsigtighed

bør også udvises når Navoban gives til hjertepatienter, der samtidig får anæstetika.

Navoban kan reducere tarmmotiliteten. Patienter med symptomer på subakut tarmobstruktion

skal observeres nøje efter administration af Navoban.

Anvendelse til børn:

Navoban er veltålt af børn over 2 år (se pkt. 4.2).

Anvendelse hos ældre:

Der er intet der tyder på, at ældre patienter har behov for andre doser, eller oplever andre

bivirkninger, end yngre patienter.

4.5

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktioner

Samtidig administration af Navoban og rifampicin, eller andre leverenzym-inducerende

midler (f.eks. phenobarbital, carbamazepin), medfører lavere plasmakoncentrationer af

tropisetron og kan derfor kræve en øgning i dosis til patienter med ekstensiv

metabolisering (ikke til patienter med nedsat metabolisering). Cytokrom P450-hæmmere,

så som cimetidin, har negligiabel effekt på plasmaniveauet af tropisetron, og kræver ikke

dosisjustering. Grundig klinisk overvågning er påkrævet.

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser med tropisetron og anæstesimidler.

Der er observeret forlængelse af QTc intervallet hos enkelte patienter, når Navoban er

anvendt i kombination med lægemidler, der vides at have denne effekt. Der er ikke

rapporteret QTc forlængelser i undersøgelser, hvor Navoban anvendtes alene i terapeutiske

doser. Der bør ikke desto mindre udvises forsigtighed, når Navoban administreres sammen

med andre lægemidler, der kan forlænge QTc intervallet.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Der er endnu ikke tilstrækkelig eller relevant information tilgængelig til at vurdere, om

tropisetron kan forårsage misdannelser eller er føtotoksisk, når det administreres under

graviditet. Som en forholdsregel bør tropisetron ikke anvendes under graviditet.

Der blev observeret tropisetrontoksicitet i form af nedsat graviditetshyppighed og

påvirkning af drægtighedsperioden hos hunrotter ved doser ≥ 15 mg/kg. Embryotoksicitet

hos gravide rotter og kaniner blev observeret ved tropisetrondoser, der medførte

modertoksicitet. Der var ingen tegn på teratogen effekt. Peri- og postnatal udvikling var

svækket hos afkom fra rotter, der blev behandlet med høje doser (≥ 15 mg/kg).

Amning:

Da der ikke er humane data tilgængelig om udskillelse af tropisetron i modermælk,

anbefales det ikke at anvende Navoban i ammeperioden.

14327_spc.doc

Side 3 af 8

Dyreforsøg indikerer, at tropisetron udskilles i modermælken. Det vides ikke, om

tropisetron udskilles i modermælken hos mennesker, derfor bør Navoban ikke anvendes i

ammeperioden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der findes ingen data vedrørende tropisitrons påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner. Det bør dog bemærkes, at der kan opstå bivirkninger så som

svimmelhed og træthed.

4.8

Bivirkninger

Ved den anbefalede dosis er bivirkningerne forbigående. Den hyppigst rapporterede

bivirkning er ved 2 mg-dosis hovedpine, mens der ved 5 mg-dosis også er observeret

forstoppelse og mindre hyppigt svimmelhed, træthed og gastrointestinale symptomer

såsom mavesmerter og diarre.

Som ved andre 5-HT

receptorantagonister er der observeret overfølsomhedsreaktioner

(type I-reaktioner) sammen med en eller flere af følgende symptomer: flushing og/eller

urticaria, ubehag i brystet, dyspnø og lavt blodtryk.

Følgende bivirkninger, opført i nedenstående skema, er akkumuleret fra kliniske forsøg

med tropisetron.

Bivirkningerne er opstillet efter frekvens, de hyppigste først, og defineret efter følgende

inddeling: meget almindelige (≥1/10); almindelige (≥1/100, <1/10); ikke almindelige

(≥1/1.000, <1/100); sjældne (≥1/10.000, <1/1.000); meget sjældne (<1/10.000), inkl.

isolerede rapporter.

Nervesystemet

Meget almindelig:

Almindelig:

Ikke almindelig:

Hovedpine

Svimmelhed

Synkope

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Dyspnø, ubehag i brystet

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

Almindelig:

Forstoppelse

Diarre, abdominalsmerter

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig:

Ikke kendt:

Urticaria

Erythem*, udslæt*

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig:

Ikke kendt:

Hypotension, flushing

Arytmi*

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig:

Træthed

14327_spc.doc

Side 4 af 8

Immunsystemet

Ikke almindelig:

Overfølsomhed

*Post-marketing erfaringer

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret efter markedsføringen. Da disse rapporter er fra en

population af uvis størrelse og er påvirket af vekslende faktorer, er det ikke muligt at estimere

deres frekvens eller fastslå en årsagssammenhæng til lægemiddeleksponering på en pålidelig

måde.

Følgende overfølsomhedsreaktioner er observeret meget sjældent: udslæt, erythem og

anafylaktiske reaktioner/shock. I meget sjældne tilfælde er der rapporteret om kollaps,

hjertestop og bronkospasme. Nogle af disse kan være forårsaget af andre lægemidler som

patienten også behandles med eller den tilgrundliggende sygdom.

4.9

Overdosering

Symptomer:

Der er ved gentagne meget høje doseringer observeret hallucinationer og (hos patienter med

allerede eksisterende hypertension) en forhøjelse af blodtrykket.

Behandling:

Symptomatisk behandling med hyppig monitorering af objektive symptomer samt tæt

observation.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

A 04 AA 03- Serotonin (5HT3) Antagonister

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: 5-HT

3

receptor-antagonist (ATC-kode A04A A03).

Virkningsmekanisme

Tropisetron er en yderst potent og selektiv kompetitiv antagonist af 5-HT3 receptorerne, en

undergruppe af serotoninreceptorerne lokaliseret på perifere neuroner i

centralnervesystemet.

Operation og behandling med visse stoffer, inklusiv visse kemoterapeutiske midler, kan

udløse frigivelsen af serotonin (5 HT) fra enterochromaffin-lignende celler i den viscerale

mucosa, og dermed udløse emesisrefleksen og den deraf følgende kvalme. Tropisetron

blokerer selektivt stimuleringen af de præsynaptiske 5-HT

receptorer i de perifere

neuroner og kan derudover, inden for centralnervesystemet, udøve direkte effekt på 5-HT

receptorerne, der medierer det vagale in-put til postrema-området. Disse virkninger menes

at være virkningsmekanismen bag tropisetrons anti-emetiske effekt.

Navoban har en effektvarighed på 1 døgn, hvilket muliggør administration 1 gang daglig.

I undersøgelser, hvor Navoban er administreret over flere kemoterapi-cykler, har

behandlingen været vedvarende effektiv.

14327_spc.doc

Side 5 af 8

Navoban forebygger kvalme og opkastning induceret af kemoterapi eller operation, uden at

forårsage ekstrapyramidale bivirkninger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Navoban absorberes næsten fuldstændig (mere end 95%) fra gastrointestinalkanalen, med

en middel halveringstid på ca. 20 minutter.

Fordeling

71 % af tropisetron bindes uspecifikt til plasmaproteiner (særligt alpha

-glycoproteiner).

Fordelingsvolumen hos voksne er 400-600 L; hos børn i alderen 3-6 år ca. 145 L, og hos

børn i alderen 7-15 ca. 265 L.

Biotransformation

Peak-plasmakoncentration nås inden for 3 timer. Den absolutte biotilgængelighed er

afhængig af dosis og mængde, med ca. 60 % ved en dosis på 5 mg og højere (op til 100 %)

ved en dosis på 45 mg. Den absolutte biotilgængelighed og terminal halveringstid hos børn

svarede til den hos raske voksne.

Tropisetron metaboliseres ved hydroxylering i 5, 6, eller 7 stillingen i indolringen,

efterfulgt af konjugering til glucuronid eller sulfat og udskillelse via urinen eller galden

(urin/fæcesforhold 5:1). Metabolitter har stærkt reduceret affinitet for 5-HT

receptoren og

bidrager ikke til stoffets farmakologiske virkning. Tropisetrons metabolisme er forbundet

med den genetisk bestemte spartein/debrisoquin polymorfisme. Ca. 8 % af folk af

europæisk afstamning har nedsat metabolisering af spartein/debrisoquin.

Ved gentagen administration af Navoban doser over 10 mg, 2 gange daglig, kan der opstå

mætning af det hepatiske enzymsystem involveret i tropisetrons metabolisme. Dette kan

resultere i dosisafhængige stigninger i plasmaniveauet. Selv hos patienter med nedsat

metabolisering, er optagelsen af sådanne doser inden for de tilladte grænser. Det forventes

derfor ikke, at lægemiddelakkumulering ved den anbefalede dosis på 5 mg daglig i 6 dage

til forebyggelse af kemoterapi-induceret kvalme og opkastning, vil være klinisk relevant.

Elimination

Eliminationshalveringstiden (beta-fase) er ca. 8 timer hos patienter med ekstensiv

metabolisering; hos patienter med nedsat metabolisering kan dette øges til 45 timer (se

pkt. 4.4).

Den totale clearance af tropisetron er ca. 1 L/min, hvoraf den renale clearance står for ca.

10 %. Hos patienter med nedsat metabolisering, er den totale clearance reduceret til 0,1-

0,2 l/min, selvom den renale clearance er uændret. Denne reduktion i non-renal clearance

resulterer i en ca. 4-5 gange forlænget eliminationshalveringstid og i ca. 5-7 gange højere

AUC-værdier. C

og fordelingsvolumen hos patienter med nedsat metabolisering er ikke

anderledes sammenlignet med patienter med ekstensiv metabolisering. Hos patienter med

reduceret metabolisering, udskilles en større del af tropisetron uforandret i urinen end hos

patienter med ekstensiv metabolisering.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Akut toksicitet

Mindste, letale dosis var 30 mg/kg for mus og rotter efter i.v. administration, og 420 mg/kg

for mus, og 180 mg/kg for rotter efter oral administration. Tilsvarende, non-letale doser var

hos mus og rotter henholdsvis 18 og 24 mg efter i.v. administration, og henholdsvis 300 og

100 mg/kg efter oral administration.

14327_spc.doc

Side 6 af 8

Kronisk og subkronisk toksicitet

Oral administration

Tolerabilitet ved oral administration er undersøgt i op til 6 måneder i undersøgelser

vedrørende kronisk toksicitet med rotter og hunde.

Ved høje doser på op til 100 gange den anbefalede humandosis til forebyggelse og

behandling af post-operativ kvalme og opkastning, sås et lille fald i kropsvægt samt

reduktion i fødeindtagelse. Toksicitetsdosisgrænsen var 20 mg/kg daglig for rotter og

20 mg/kg daglig for hunde

Intravenøs administration

Over en periode på 6 uger og 26 uger, forårsagede i.v. administration af tropisetron til

hunde, små kliniske forandringer, såsom opkastning, øget salivation, excitation og diarré.

Disse bivirkninger som, omend i mindre udtalt grad, også sås i placebogruppen, var

reversible ved seponering af behandling.

Toksicitetsdosisgrænsen til hunde er, baseret på disse undersøgelser, inden for området 3-

10 mg/kg per dag (bolusadministration).

Carcinogenicitet

I 2-årige carcinogenicitetsundersøgelser med mus og rotter, øgedes incidensen af

leveradenomer kun hos hanmus, der fik 30 og 90 mg/kg daglig. Yderligere in vitro og in

vivo investigative undersøgelser støttede, at de observerede leverpåvirkninger hos hanmus

var arts- og kønsbestemte.

Reproduktionstoksicitet

Der er udført reproduktionstoksicitetsundersøgelser med oral administration til rotter og

kaniner. Embryoføtal udvikling er også undersøgt hos aber.

De reproduktive parametre hos hanrotter påvirkedes ikke af tropisetron i doser på op til

45 mg/kg daglig. Hos hunrotter reducerede, for moderdyret toksiske doser på 15 mg/kg

daglig (ca. 400 gange den anbefalede humandosis til forebyggelse og behandling af post-

operativ kvalme og opkastning) fertiliteten. Der sås ingen embryotoksisk virkning med

doser på op til 20 mg/kg daglig til rotter og 60 mg/kg daglig til kaniner. Ved ekstremt høje

doser på 60 mg/kg daglig til rotter - disse var også toksiske for moderdyret - sås tilfælde af

fosterdød. Der sås tilsvarende resultater med kaniner, som fik 120 mg/kg daglig. Hos rotter

(behandlet med 60 mg/kg/dag) sås, som konsekvens af forlænget graviditet, reduceret

fødselsvægt samt øget peri- og post-natal mortalitet.

Der er ikke set bivirkninger hos hundyr eller fostre hos cynomolgus aber, der fik

tropisetrondoser på op til 18 mg/kg/dag,. Fostereksponering er bekræftet af målinger af

tropisetron i placentavæv, fosterserum og lever.

Mutagenicity

Hverken in vitro eller in vivo mutagenetiske undersøgelser med mus har vist tegn på

mutagen effekt af tropisetron.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Eddikesyre, natriumacetattrihydrat, natriumklorid, vand til injektionsvæsker.

14327_spc.doc

Side 7 af 8

6.2

Uforligeligheder

Opløsninger til injektioner, der er vist at være forligelige med Navoban ampulopløsning er

listet under 6.6.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Ufarvet glasampul.

Findes i pakninger med 10 ampuller på 5 ml.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Navoban glasampuller indeholder 5 mg/5 ml vandig opløsning. Ampulopløsningen er

forligelig med følgende opløsninger til injektion (1 mg tropisetron fortyndet i 20 ml): glucose

5% (w/v); mannitol 10% (w/v); Ringer-opløsning; natriumchlorid 0,9 % (w/v) og

kaliumchlorid 0,3 % (w/v) samt levulose 5 % (w/v). Ampulopløsningen er også forligelig

med de sædvanlige emballagetyper (glas, PVC) samt tilhørende infusionssæt.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alkopharma SARL

45-47 Route d´Arlon

L-1140 Luxembourg

Luxembourg

Repræsentant

Laboratoires GENOPHARM

2 rue Niels Bohr - Zl de l’Esplanade

77400 Saint-Thibault-des-Vignes

France

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

14327

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. september 1993

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. september 2011

14327_spc.doc

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her