Nautius

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nautius Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 150 g/kg tribenuron-methyl; (~ 145 g/kg tribenuron; 400 g/kg thifensulfuron-methyl; (~ 386 g/kg thifensulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Nautius Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges

nøje.

Miljøfarlig

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter-

og vårsæd.

INDHOLD

Ukrudtsmiddel, nr. 607-6

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesforordningen

1107/2009.

Analyse:

Thifensulfuron-methyl 400 g/kg (40 % w/w)

Tribenuron-methyl 150 g/kg (15% w/w)

Indeholder tribenuron methyl. Kan udløse allergisk reaktion.

Mindst holdbar i 2 år fra produktionsdatoen som står anført på

emballagen. Samme sted findes også batchnummer.

Midlet er et vanddispergerbart granulat fra

Rotam Agrochemical Europe Ltd

Hamilton House, Mabledon Place

London WC1H 9BB, UK

Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

®

Reg. varemærke fra Rotam Agrochemical

300g

Meget giftig for organismer, der lever i vand: kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær

opmærksom

på,

Arbejdstilsynet

regler

arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad

samt

Arbejdstilsynets

informationsmateriale

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse

nedenstående

særligt

fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår

(1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes

andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-

methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl.

Må i korn ikke anvendes senere end i vækststadium BBCH 39.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand. Må ikke anvendes nærmere end 5 meter

fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Brugsanvisning

Nautius er en blanding af to aktivstoffer fra gruppen sulfonylureaer, der påvirker

dannelsen af aminosyrerne isoleucin og valin. Efter optagelse i ukrudtsplanterne

transporteres aktivstofferne til vækstpunkterne, hvor virkningen indtræffer. Den bedste

effekt opnås på små ukrudtsplanter. Under meget tørre forhold kan virkningen blive

mindre på ukrudtsplanter som er svære at befugte. Effekten ses efter 1-3 uger i form af

misfarvede og senere døde hjerteskud, men væksten standser allerede efter få timer.

Effekt

Nautius har god effekt mod en lang række ukrudtsarter som f. eks. forglemmigej,

fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, kamille, ”mælde”, spildraps og valmue. Der er nogen

effekt mod storkenæb, tvetand, snerlepileurt og storkronet ærenpris. Effekten mod

agerstedmoder og burresnerre er ikke tilstrækkelig uden passende blandingspartner.

Anvendelse

Nautius anvendes om foråret på ukrudtsplanter i god vækst og kan anvendes på alle

jordtyper. Højeste dosering ved højt ukrudtstryk. Produktet må kun anvendes én gang

pr. sæson i stadium 13-39.

Bemærk at advarselsteksten angiver, hvilke aktivstoffer der

ikke må anvendes i samme sæson.

Optimal effekt kræver 3-4 timers tørvejr efter indtørring på bladene.

Vintersæd: Behandling foretages i det tidlige forår, når afgrøde og ukrudt er i vækst.

Bedst virkning opnås, når ukrudtet stadig er småt.

Dosering: 15-20 g/ha + spredemiddel.

Vårsæd: Behandling foretages på ukrudtets kimbladsstadium og frem til det har 4

blade.

Dosering: 15-20 g/ha + spredemiddel.

Blandinger

Der kan tankblandes med f. eks. et fluroxypyr-produkt eller Oxitril/Briotril

for at forstærke virkningen på specielle ukrudtsarter.

Vandmængde og sprøjteteknik

Der anvendes en sprøjteteknik som sikrer en god dækning af ukrudtet.

Anvend 100-200 l vand pr. ha.

Dyseforslag:

Størrelse Tryk Hastighed Vand/ha

025 2 bar 6,5 km/t 150 l

Ved risiko for vinddrift anvendes lavdriftdyser.

Efterfølgende afgrøder

Samme kalenderår (om efteråret) må der kun sås korn, vinterraps og græs

efter

anvendelse

Nautius.

Året

efter

behandling

ingen

begrænsninger.

Lysfarvning af afgrøden

Under visse forhold kan iagttages en lysfarvning af afgrøden. Dette forhold

har ikke påvirket udbyttet i forsøg.

Tilberedning af sprøjtevæske

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Start med en

fuldstændigt rengjort sprøjte. Fyld tanken ¼ med vand. Nautius tilsættes

under omrøring. Eventuel blandingspartner tilsættes. Fyld op med vand.

Spredemiddel tilsættes lige inden tanken er fuld. Hold omrøringen kørende

under hele udsprøjtningen.

Rengøring af sprøjteudstyret

Restsprøjtevæske skal fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den

behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt

efter brug, da selv små rester af Nautius kan skade følsomme afgrøder.

Husk

vask

rengøringsmiddel

indvendigt

flere

gange

skylning

alle

indvendige

dele.For

yderligere

regler

vedr.

fyldning,

tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 268.

Resistensrisiko

Aktivstofferne tribenuron-methyl og thifensulfuron-methyl tilhører begge

gruppen sulfonylureaherbicider (HRAC klasse B, inhibering af ALS). Når

ukrudtsmidler med samme virkemekanisme anvendes flere gange i træk,

kan der ske en udvælgelse af modstandsdygtige typer, som derfor kan

blive dominerende. Denne situation kan forebygges ved at tankblande

med midler med en anden virkemekanisme eller ved at veksle med andre

typer

midler.

fundet

resistens

over

sulfonylureamidler

fuglegræs, kornvalmue, kamille, gul okseøje og hanekro.

Opbevaring

Opbevares tørt, køligt og frostfrit.

Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder

bør

skylles

inden

bortskaffelsen.

Skyllevandet

hældes

sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

DK-NAUTIUS-300g-label-20130918

size:258(w)x128(h)mm

21-5-2018

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3139 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/122/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3140 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/121/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (Active substance: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1818 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/131/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety