Naturalis

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Naturalis Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 23000000000 CFU/l Beauveria bassiana ATCC 74040
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Naturalis Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

NATURALIS

®

N

A

T

U

R

A

L

I

S

FORSIGTIG

Brugsanvisningen

skal

følges

for

ikke at bringe menneskers sundhed

og miljøet i fare (EUH401).

Indeholder

Beauveria bassiana

ATCC

74040; Kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå indånding af spray (P261).

Undgå kontakt med huden.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har

regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i

det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdata-

blad.

Overtrædelse

nedenstående

særligt

fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse

af mellus og væksthusspindemider

i grønsager og jordbær i væksthuse.

Må ikke anvendes mod andre skade-

voldere og ikke i højere doseringer

end de i brugsanvisningen nævnte.

Opbevares

utilgængeligt

for

børn

(P102).

Må ikke opbevares sammen med

fødevarer, drikkevarer og foderstof-

fer.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med ri-

geligt sæbe og vand (P302 + P352).

Insektmiddel reg. nr. 699-2

Omfattet

Miljøministeriets

bekendtgørelse

bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelses-middelforordningen

1107/2009.

Indeholder 2,3 x 10

CFU/l

Beauveria bas-

siana

ATCC 74040, svarende til 74 % w/w.

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Distributør: Borregaard Bioplant ApS,

Helsingforsgade 27 B, 8200 Århus N,

Danmark, +45 8678 6988.

Leverandør/godkendelsesindehaver:

CBC (Europe) S.r.l.

Via E. Majorana n. 2

20834 Nova Milanese (MB) - Italien

Batch nr: se etiket

Produktionsdato: se etiket

Udløbsdato: se etiket

Netto-Indhold: 1 liter

BRUGSANVISNING:

Sikkerhedsforanstaltning:

Opbevares

uåbent

tørt,

rent

aflukket

sted,

adskilt

fødevarer

frostfrit. Undgå kontakt med produktet

under

brug.

Opbevares

udenfor

børns

rækkevidde. Ved kontakt med produktet

vaskes med rent vand og sæbe. Søg evt.

læge ved utilpashed mv. Indholdet/behol-

deren bortskaffes i overensstemmelse med

kommunale regler for affaldshåndtering

(P501).

emballage

rester

bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring:

NATURALIS

®

indeholder levende sporer

af svampen

Beauveria bassiana

Opbevar produktet koldt og tørt.

Opbevaret uåbnet er holdbarheden mindst

1 år ved +4 oC.

Undgå ekstrem kulde og varme. Åbnet

pakke skal bruges med det samme.

Tom emballage og rester kan bortskaffes

med dagrenovationen.

Virkemåde:

NATURALIS

®

indeholder levende sporer

af svampen

Beauveria bassiana

Svampen er naturligt forekommende og

ikke genetisk modificeret. NATURALIS

®

virker

primært

kontakt

ska-

dedyret.

Conidierne

(sporerne)

fæstner

sig til cuticulaen af skadedyret, spirer og

trænger ind i dyret, hvor svampen spredes

og slår dyret ihjel.

Anvendelse:

NATURALIS

®

anvendes i væksthusgrøn-

sager med 2-3 sprøjtninger med 5-7 da-

ges interval:

Afgrøde højde: mindre end 50 cm: 75 –

100 ml NATURALIS

®

pr. 1000 kvm i 60

liter vand.

Afgrøde højde: mellem 50 og 125 cm: 100

– 125 ml NATURALIS

®

pr. 1000 kvm i

100 liter vand.

Afgrøde højde: over 125 cm: 150 – 200 ml

NATURALIS

®

pr. 1000 kvm i op til 1500

liter vand.

NATURALIS

®

anvendes i jordbær i væks-

thus med 2-3 sprøjtninger med 5-7 dages

interval:

Anvend 75 – 100 ml NATURALIS

®

1000 kvm.

Brugsanvisning:

NATURALIS

®

kan anvendes med konven-

tionelle sprøjtemetoder. Det er vigtigt med

en total dækning af planten med vand. An-

vendes bedst under høj fugtighed.

Dette hjælper på spiringen af sporerne.

Tilsætning af additiv forbedrer virkningen

samt dækning af planterne.

NATURALIS

®

anvendes

bedst

infektionstryk. 2-3 behandlinger med et

interval på 5-7 dage anbefales.

NATURALIS

®

kan bruges integreret med

flere pesticider. Anvend ikke filtre under 25

mesh. Opløs produktet i lidt vand før blan-

ding i sprøjtekar.

Produktet

hældes

tankfuld

under

kraftig

omrøring,

derefter

fyldes

resten

af vandet i. Undgå bundfældning under

udbringningen.

Anvend sikkerhedsudstyr normalt for be-

handling med mikrobiologiske produkter.

Handsker og åndedrætsværn anbefales.

Insektmiddel

Må kun anvendes til

bekæmpelse af mellus og

væksthusspindemider i

grønsager og jordbær i

væksthuse.

Gældende fra 26.

november 2015: Dette

plantebeskyttelsesmiddel

må kun købes af

professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

Rev. 11-2015