Natriumklorid "Baxter" Viaflo 9 mg/ml

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Natriumklorid "Baxter" Viaflo 9 mg/ml 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 9 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Natriumklorid "Baxter" Viaflo 9 mg/ml 9 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33374
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

Aktivt indholdsstof: Natriumchlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontaktlægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du bliver behandlet med Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml

Sådan bliver du behandlet med Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml er en opløsning af natriumchlorid i vand. Natriumchlorid er et

kemisk stof (ofte kaldet ”salt”), som findes i blodet.

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml bruges til at behandle:

tab af kropsvæske (dehydrering)

tab af natrium i kroppen (udskillelse af natrium).

Situationer, som kan føre til tab af natriumchlorid og vand omfatter:

når du på grund af sygdom eller operation ikke kan spise eller drikke

udtalt sveden på grund af høj feber

omfattende tab af hud, hvilket kan forekomme ved alvorlige forbrændinger.

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml kan også bruges som opløsnings- eller fortyndingsopløsning for

anden medicin, som gives som infusion.

Lægen kan give dig Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml for noget andet. Spørg lægen.

2.

Det skal du vide, før du bliver behandlet med Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml

Du må IKKE få Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml, hvis du lider af:

unormalt højt indhold af chlorid i blodet (hyperchloræmi)

unormalt højt indhold af natrium i blodet (hypernatriæmi).

Hvis der tilføres nogen anden medicin til din infusion, læs da altid indlægssedlen for den medicin. På

denne måde kan du se, om medicinen er sikker for dig at bruge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til din læge, hvis du har nogle af disse sygdomme, eller hvis du tidligere har haft dem:

enhver hjertesygdom eller nedsat hjertefunktion

nedsat nyrefunktion

forsuring af blodet (acidose)

et større volumen a blod i årerne end der bør være (hypervolæmi)

højt blodtryk (hypertension)

ansamling af væske under huden, især omkring anklerne (perifer ødem)

ansamling af væske i lungerne (pulmonal ødem)

leversygdom (f.eks. cirrhose)

højt blodtryk under graviditet (præeklampsi)

en tilstand med øget udskillelse af et hormon, som hedder aldosteron (aldosteronisme)

andre tilstande i forbindelse med tilbageholdelse af natrium (når kroppen tilbageholder for

meget natrium), som ved behandling med steroider (se også punktet: ”Brug af anden medicin

sammen med Natriumklorid Baxter Viaflo”).

Når du får denne infusion vil din læge tage blod- og urinprøver for at overvåge:

væskemængden i din krop

kroppens vitale funktioner

mængden af elektrolytter, så som natrium og kalium i dit blod (plasmaelektrolytter).

Dette er særlig vigtigt for børn og (præmature) nyfødte, da de kan tilbageholde for meget natrium på

grund af deres umodne nyrefunktion.

Din læge vil tage hensyn, hvis du modtager parenteral ernæring (ernæring der gives ved infusion i en

vene). Ved langtidsbehandling med Natriumklorid Baxter Viaflo kan du have behov for ekstra

ernæring.

Brug af anden medicin sammen med Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er særlig vigtigt at du informerer din læge hvis du bruger:

kortikosteroider (antiinflammatorisk medicin)

Denne type medicin kan få kroppen til at akkumulere natrium og vand, resulterende i hævelser

af vævene på grund af væskeophobning under huden (ødem) og højt blodtryk (hypertension).

lithium (bruges til at behandle psykiske lidelser).

Brug af Natriumklorid Baxter Viaflo sammen med mad og drikke

Du skal spørge din læge, om hvad du kan spise og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid skal

du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Hvis en anden medicin skal tilsættes infusionsvæsken under graviditet eller amning, skal du dog:

tale med din læge

læse indlægssedlen for den medicin som skal tilsættes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spørg din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du kører bil eller betjener maskiner.

3.

Sådan bliver du behandlet med Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml

En læge eller sygeplejerske vil give dig Natriumklorid Baxter Viaflo. Din læge vil afgøre, hvor meget

du behøver, og hvornår det skal indgives. Dette afhænger af din alder, vægt, sygdomstilstand,

behandlingens formål og om infusionen bliver anvendt til indgivelse eller som opløsning for en anden

medicin. Den mængde du får, kan også påvirkes af andre behandlinger, du modtager.

Du må IKKE få Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml, hvis der er partikler i opløsningen, eller

hvis pakningen på nogen måde er beskadiget.

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml gives normalt i en vene gennem en plastslange med en nål.

Normalt gives infusionen via en vene i armen. Din læge kan dog anvende en anden måde til at indgive

medicinen.

Når du får Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml, vil din læge tage blodprøver for at overvåge dine

blodniveauer af:

elektrolytter (som natrium og chlorid) og andre kemiske stoffer, som normalt findes i dit blod,

f.eks. kreatinin (et nedbrydningsprodukt fra musklerne).

Ubrugt opløsning skal kasseres. Du må IKKE få en infusion af Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml

fra en delvis brugt pose.

Hvis du har fået for meget Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml

Hvis du har fået mere Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml end du bør (overinfusion), kan du få

følgende symptomer:

kvalme (utilpashed)

opkastning

diarré (tynd mave)

mavekramper

tørst

tørhed i munden

tørre øjne

sveden

feber

hurtigt hjerteslag (tachykardi)

forhøjet blodtryk (hypertension)

nyresvigt

ansamling af væske i lungerne, som gør det vanskeligt at trække vejret (pulmonal ødem)

ansamling af væske under huden, især omkring anklerne (perifer ødem)

åndedrætsophør (respirationsophør)

hovedpine

svimmelhed

rastløshed

irritation

svaghed

muskeltrækning og – stivhed

kramper

syredannelse i blodet (acidose), som fører til træthed, forvirring, apati og hurtigere åndedræt

højere indhold af natrium i blodet end normalt (hypernatriæmi), som kan føre til anfald, koma,

hævelse af hjernen (cerebralt ødem) og død.

Informér straks din læge, hvis nogle af disse symptomer opstår. Infusionen vil blive afbrudt, og du vil

blive behandlet afhængig af symptomerne.

Hvis der sker en overinfusion, hvor en anden medicin er tilsat Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml,

kan symptomerne skyldes den anden medicin. Du skal læse indlægssedlen for den tilsatte medicin for

at få et overblik over mulige symptomer.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Din læge vil beslutte, hvornår denne infusion skal afsluttes.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af dette produkt.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Frekvensen af bivirkningerne er ikke kendt.

rysten

lavt blodtryk

nældefeber (urticaria)

udslæt på huden

kløe (pruritus)

Bivirkninger der skyldes indgivelsesteknikken omfatter:

infektion på infusionsstedet

lokal smerte eller reaktion (rødmen eller hævelse på infusionsstedet)

irritation og betændelse i den vene, hvor opløsningen gives (flebitis). Dette kan give rødmen,

smerte eller svie og hævelse langs den vene, hvor opløsningen gives

dannelse af en blodprop (venetrombose) ved infusionsstedet, hvilket giver smerte, hævelse

eller rødmen i området omkring blodproppen

udsivning af opløsningen i vævet omkring venen (ekstravasation). Dette kan beskadige vævet

og give ardannelse

for meget væske i blodkarrene (hypervolæmi)

kløe på infusionsstedet (urticaria)

feber (pyreksi)

kuldegysninger.

Andre bivirkninger observeret med lignende produkter (opløsninger som indeholder natrium)

inkluderer:

højere indhold af natrium i blodet end normalt (hypernatriæmi)

lavere indhold af natrium i blodet end normalt (hyponatriæmi)

forsuring af blodet samtidig med et højere indhold af chlorid i blodet end normalt

(hyperchloræmisk metabolisk acidose).

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

Infusionen skal afbrydes, hvis du får bivirkninger.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

50 ml og 100 ml poser: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

250 ml, 500 ml og 1000 ml poser: Der er ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen af

denne medicin.

Du bør ikke få dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Du må ikke få dette lægemiddel, hvis der er partikler i opløsningen, eller hvis pakningen på nogen

måde er beskadiget.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml indeholder:

Aktivt stof: natriumchlorid: 9 g per liter.

Øvrigt indholdsstof: vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml er en klar opløsning, uden synlige partikler. Det leveres i

plastposer af polyolefin/polyamid (Viaflo). Hver pose er pakket i en forseglet, beskyttende yderpose af

plast.

Posestørrelser:

50, 100, 250, 500 og 1000 ml.

Pakningsstørrelser:

50 poser a 50 ml pr. Kasse

75 poser a 50 ml pr. Kasse

1 pose a 50 ml

50 poser a 100 ml pr. kasse

1 pose a 100 ml

30 poser a 250 ml pr. kasse

1 pose a 250 ml

20 poser a 500 ml pr. kasse

1 pose a 500 ml

10 poser a 1000 ml pr. kasse

1 pose a 1000 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Baxter A/S

Tobaksvejen 2A

2860 Søborg

Fremstillere

Baxter SA

Baxter Healthcare Ltd.

Boulevard René Branquart, 80

Caxton Way,

7860 Lessines

Thetford Norfolk IP24 3SE

Belgien

Storbritannien

Bieffe Medital S.A.

Baxter Healthcare S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé

Moneen Road

22666 Sabiñango (Huesca)

Castlebar – County Mayo

Spanien

Irland

Bieffe Medital S.P.A.

Baxter Manufacturing Sp. z.o.o.

Via Nuova Provinciale

42 B Wojciechowska Str.

23034 Grosotto (SO)

20-704 Lublin

Italien

Polen

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2016

Du kan finde produktresuméet (information til fagpersonale) for Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml

på www.produktresume.dk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Håndtering og forberedelse

Må kun anvendes, hvis opløsningen er klar, uden synlige partikler, og hvis posen er ubeskadiget.

Indgives straks efter isætning af infusionssæt.

Må ikke fjernes fra yderposen før umiddelbart inden brug.

Inderposen opretholder produktets sterilitet.

Fleksible poser af plast må ikke seriekobles. Dette kan medføre luftemboli på grund af residualluft,

som trækkes fra primærposen, før indgivelse af væsken fra den sekundære pose er afsluttet. Hvis

intravenøse opløsninger i fleksible poser af plast sættes under tryk for at øge indgivelseshastigheden

kan det medføre luftemboli, hvis residualluften i posen ikke er fuldstændig udtømt inden indgivelse.

Opløsningen skal indgives med sterilt udstyr ved brug af aseptisk teknik. Udstyret skal primes med

opløsningen for at forhindre, at der kommer luft i systemet.

Additiver kan tilsættes før infusion eller under infusion gennem den genlukkelige injektionsport. Når

additiver bruges, skal isotonien verificeres før parenteral indgivelse. Grundig og omhyggelig aseptisk

blanding med ethvert additiv er påkrævet. Opløsninger med additiver skal anvendes straks og må ikke

opbevares.

Tilsætning af anden medicin eller anvendelse af en forkert indgivelsesteknik kan føre til

feberreaktioner på grund af mulig tilførsel af pyrogener. I tilfælde af bivirkninger skal infusionen

straks afbrydes.

Kasseres efter engangsbrug.

Kassér ubrugt opløsning.

Delvist brugte poser må ikke tilsluttes igen.

Åbning

Tag Viaflo-posen ud af yderposen umiddelbart før brug.

Undersøg for små utætheder ved at klemme fast på inderposen. Hvis der er utætheder,

kasseres posen, da steriliteten er brudt.

Undersøg opløsningen for uklarheder og urenheder. Hvis opløsningen er uklar eller

indeholder urenheder, kasseres posen.

Forberedelse til indgivelse

Anvend sterilt udstyr til forberedelse og indgivelse.

Hæng posen op på stativet.

Fjern plastbeskyttelsen

fra porten i bunden af posen

tag fat i den lille vinge på porten med den ene hånd,

tag fat i den store vinge på låget med den anden hånd og drej,

låget vil løsne sig.

Brug aseptisk teknik til klargøring af infusionen.

Tilslut et infusionssæt. Følg infusionssættets anvisninger for tilslutning, priming af sættet og

indgivelse af opløsningen.

Teknikker til injektion af additive lægemidler

Advarsel: Additiver kan være uforligelige (se punkt 5 nedenfor ”Uforligeligheder med additiver”)

Tilsætning af et lægemiddel før indgivelse

Desinficér medicinporten.

Anvend en sprøjte med en 19 gauge (1,10 mm) til 22 gauge (0,70 mm) nål, punktér den

genlukkelige medicinport og injicér.

Bland opløsning og lægemiddel grundigt. Ved lægemidler med høj densitet, såsom

kaliumchlorid, bankes forsigtigt på portene, mens de vender opad og bland.

Advarsel: Opbevar ikke poser indeholdende tilsatte lægemidler.

Tilsætning af lægemidler under indgivelse

Luk klemmen på sættet.

Desinficér medicinporten.

Anvend en sprøjte med en 19 gauge (1,10 mm) til 22 gauge (0,70 mm) nål, punktér den

genlukkelige medicinport og injicér.

Fjern posen fra i.v.-stativet og/eller drej den, så portene vender opad.

Tøm begge porte ved at banke forsigtigt på dem, mens de vender opad.

Bland opløsning og lægemiddel grundigt.

Hæng posen op igen, så den er klar til brug, genåbn klemmen og genoptag indgivelsen.

Holdbarhed under anvendelse: Additiver

Inden anvendelse skal den kemisk/fysiske stabilitet af ethvert additiv fastsættes ved den pH, som

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml har.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal det fortyndede produkt anvendes straks, med mindre

fortyndingen er foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske forhold. Hvis det ikke

straks anvendes, er holdbarheden og forholdene inden anvendelse på brugerens eget ansvar.

Uforligelighed med additiver

Som det gælder for alle parenterale opløsninger, skal additivers forligelighed med opløsningen i

Viaflo- posen vurderes før tilsætning.

Hvis der ikke findes kompatibilitetsstudier, må denne opløsning ikke blandes med andre

lægemidler. Det er lægens ansvar at vurdere, hvorvidt et tilsat lægemiddel er uforligeligt med

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml ved at kontrollere for eventuelle farveændringer og/eller

eventuelt bundfald, uopløselige komplekser eller forekomst af krystaller. Læs indlægssedlen for

det lægemiddel, som skal tilsættes.

Før et lægemiddel tilsættes verificeres det, at det er opløseligt og stabilt i vand ved samme pH

som Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml.

De additiver, der vides at være uforligelige, bør ikke anvendes.

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.