Natriumklorid-glukose Isotonisk "SAD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Natriumklorid-glukose Isotonisk "SAD" 4,5 mg/ml + 25 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 4,5 mg/ml + 25 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Natriumklorid-glukose Isotonisk "SAD" 4,5 mg/ml + 25 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16407
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD 4,5 + 27,5 g/l

infusionsvæske, opløsning

Natriumchlorid og glucosemonohydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD til dig person-

ligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skade-

ligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD

3. Sådan skal du tage Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD er et lægemiddel til regulering af

væske- og saltbalancen.

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD anvendes ved behov for salt samt

energi i form af kulhydrater.

Du vil få Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD som en infusion i en blodåre

(intravenøs anvendelse) af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan give dig Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD for noget andet.

Spørg lægen.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE

NATRIUMKLORID-GLUKOSE ISOTONISK SAD

Tag ikke Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD

hvis du har dårligt fungerende hjerte

hvis du har dårligt fungerende nyrer med påvirket urinudskillelse (oliguri/

anuri)

hvis du har et lavt niveau af natrium i blodet (hyponatriæmi)

hvis du har et lavt niveau af klorid i blodet (hypokloridæmi)

hvis du har væske- eller blodophobning i kroppen (overhydrering, væske-

og natriumretention og hypervolæmi)

hvis du har ansamling af væske i bughulen (ascitisk cirrhose)

hvis du har væskeansamlinger (generelt ødem)

hvis du dårligt reguleret sukkersyge (diabetes) og komplikationer i for-

bindelse hermed (hyperosmolært koma, metabolisk stress)

hvis du har højt boldsukker (blodglukose) (hyperglykæmi)

hvis du har højt indhold af laktat i blodet (hyperlaktatæmi)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD:

hvis du har sukkersyge (diabetes)

hvis du har dårligt fungerende hjerte

hvis du har dårligt fungerende nyrer (også hos nyfødte og for tidligt fødte

børn)

hvis du har dårligt fungerende lunger

hvis du har ubalance i kroppens niveau af natrium (hypertension (højt

blodtryk), hjertesygdom, perifer eller lunge-ødem (væskeansamling),

nedsat nyrefunktion, præ-eklampsi (svangerskabsforgiftning), eller

andre forhold, som er forbundet med tilbageholdelse af natrium)

hvis du har haft en blodprop og nedsat blodforsyning i hjernen (akut iskæ-

misk apopleksi)

hvis du har haft en blødning i hjernen (intrakraniel hypertensiv episode)

hvis du har haft hjernerystelse, kraniebrud eller lignende (hovedtraumer)

hvis du mangler B-vitamin (thiamin) (ved kronisk alkoholisme)

hvis du har et lavt niveau af natrium i blodet (hyponatriæmi)

hvis du har et lavt niveau af kalium i blodet (hypokaliæmi)

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD. Det kan påvirke

prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

visse typer af hormoner (kortikosteroider/steroider)

Brug af Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD sammen med mad og drikke

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD kan gives uafhængigt af måltider.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må gerne få Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD, hvis du er gravid eller

ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD indeholder glucose

Denne medicin indeholder 27,5 g glucose pr. liter. Diabetespatienter skal

tage hensyn hertil.

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD indeholder natrium

Denne medicin indeholder 77 mmol natrium pr. liter. Hvis du er på natrium-

eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE NATRIUMKLORID-GLUKOSE ISOTONISK SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen.

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD findes som infusionsvæske, der

indgives i en blodåre. Du vil normalt få Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD

af en læge eller sygeplejerske.

Du må få Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD i forbindelse med et måltid,

men det er ikke nødvendigt.

Dosering

Doseringen er individuel. Lægen vil afgøre den rette dosis til dig.

Hastigheden for tilførsel af infusionsvæsken Natriumklorid-Glukose SAD

(infusionshastigheden) er sædvanligvis 40 ml pr kg kropsvægt pr døgn for

voksne, ældre og unge.

Børn

I gennemsnit er infusionshastigheden hos børn 5 ml pr kg kropsvægt i

timen, men værdien varierer med alderen:

Nyfødte: 6-8 ml pr kg kropsvægt i timen

Småbørn: 4-6 ml pr kg kropsvægt i timen

Skolebørn: 2-4 ml pr kg kropsvægt i timen

For at undgå højt blodsukker bør infusionshastigheden ikke overstige

patientens evne til at nedbryde glukose. Derfor spænder den maksimale

akutte indgivelseshastighed fra 5 mg pr kg kropsvægt i minuttet for voksne,

til 10-18 mg pr kg kropsvægt i minuttet for babyer og børn, afhængig af

alderen og den totale kropsvægt.

Væskebalance og koncentrationerne af glukose og salte (især natrium) i

blodet skal overvåges under indgivelse af Natriumklorid-Glukose SAD.

Hvis du har brugt for meget Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD vil din læge

eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har fået for meget Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD, eller hvis

det er givet for hurtigt, kan du få følgende symptomer

væskeoverskud i kroppen

forstyrrelser i kroppens syre-base balance (acidose)

væskeansamlinger

vand i lungerne

symptomer på højt niveau af natrium i kroppen (hypernatriæmi) (bl.a.

forvirring, døsighed, kramper, koma, åndedrætsbesvær, tørst, nedsat

spyt- og tåreudskillelse, feber, hovedpine, svimmelhed, svagelighed,

rastløshed, irritabilitet og påvirkning af hjerte og blodtryk (højt blodtryk)

dehydrering (væske underskud)

højt indhold af sukker (glukose) i blod og urin

Hvis du har glemt at bruge Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Alvorlige: Vandophobning (hyperhydrering) med eller uden forøget

urinudskillelse (polyuri) og hjertesvigt hos patienter med hjertesygdomme

eller væskeansamling i lungerne.

Ikke-alvorlige: Forstyrrelser i kroppens elektrolyt balance (bl.a. natrium,

klorid og kalium).

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. lavt

natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive

alvorligt med muskelkramper og koma. Tal med lægen.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Ikke alvorlige: Bivirkninger relateret til måden hvorpå lægemidlet indgives

omfatter feber, betændelse ved stedet for indsprøjtning, lokal smerte eller

lokal reaktion, irritation af blodårerne, blodprop i den åre, som medicinen

er sprøjtet ind i eller årebetændelse ved stedet for indsprøjtning,

udtrædning af lægemiddel fra blodåren til vævet, åndenød, for højt blodtryk

og besværet vejrtrækning pga. øget blodmængde.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter Anv. inden. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Opbevar Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD i original yderpakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD infusionsvæske indeholder:

Aktive stoffer: Natriumchlorid og glucosemonohydrat

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD er en klar, farveløs væske.

Natriumklorid-Glukose Isotonisk SAD findes i pakningsstørrelser på:

500 ml og 1000 ml infusionsbeholdere

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på

www.produktresume.dk

Vnr. 701342-01

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.