Natriumklorid-glucose "Braun"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Natriumklorid-glucose "Braun" 4,5 mg/ml + 25 mg/ml infusionsvæske, isotonisk
 • Dosering:
 • 4,5 mg/ml + 25 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, isotonisk
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Natriumklorid-glucose "Braun" 4,5 mg/ml + 25 mg/ml infusionsvæske, isotonisk
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13408
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

B. Braun Melsungen AG · 34212 Melsungen, Tyskland

Natriumklorid-Glucose Braun 4,5 mg/ml + 25 mg/ml

infusionsvæske, opløsning

Natriumchlorid og glucose

56/12615983/0814

schwarz

Format = 210 x 297 mm (DIN A4)

2 Seiten

Lätus

8629

DK___56

56/12615983/0814

EP – GIF

Standort Melsungen

Font size: 9 pt.

G 140093

B|BRAUN

Hvis du har været gennem en operation eller har alvorlige læsioner eller

i tilfælde af mangel på ilt i vævene, unormalt høje værdier af syre i dit

blod eller ved organsvigt kan det være, at du ikke kan omsætte glucose

korrekt. Dit blodsukker vil nøje blive overvåget.

Hvis du lider af mangel på B

-vitamin (thiamin), er det nødvendigt at give

dig store doser af dette vitamin, før du få Natrium-Glucose Braun for at for-

hindre udvikling af ”Wernicke-Korsakoff syndrom”. Dette alvorlige syndrom

kan forekomme ved mangel på B

-vitamin og give symptomer så som syns-

forstyrrelser, nedsat bevidsthed og i visse tilfælde kan det være dødeligt.

Brug af anden medicin sammen med Natriumklorid-Glucose Braun

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin

eller har gjort det for nylig.

Det er særlig vigtigt at du fortæller det til din læge, hvis du tager:

kortikosteroider også kaldet binyrebarkhormoner (betændelseshæm-

mende

lægemidler), eller lægemidler, der indeholder carbenoxolon (an-

vendes til behandling af sår i munden, spiserøret og maven).

Disse former for medicin kan forårsage ophobning af natrium og vand i

kroppen og bl.a. føre til: hævelse i væv på grund af ansamling af væske

under huden (ødem) og højt blodtryk (hypertension).

Du må ikke få Natriumklorid-Glucose Braun gennem samme infusions-

sæt

som en blodtransfusion. Dette kan medføre en sammenklumpning

eller nedbrydning af de røde blodlegemer (se punkt 2 ”Du må ikke få

Natriumklorid-Glucose Braun”).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller plan-

lægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du får Natriumklorid-Glucose Braun.

Graviditet

Hvis du er gravid, vil du kun få dette lægemiddel, hvis lægen skønner, at

det er nødvendigt.

Der vil tages ekstra hensyn, hvis du har en svangerskabsforgiftning

(præek lampsi), der kan opstå under graviditeten på grund af for højt ni-

veau af natrium og væske i kroppen med symptomer som højt blodtryk,

kramper og væskeansamlinger. Administration af glucose i en vene kan

hos fostret medføre en forhøjet insulinproduktion, som kan resultere i

symptomer på lave blodsukkerværdier hos den nyfødte.

Hvis lægen vurderer, at du skal have dette lægemiddel under gravidite-

ten, vil dit blodsukker samt indholdet af elektrolytter i dit blod jævnligt

blive undersøgt.

Amning

Natriumklorid-Glucose Braun kan anvendes selvom du ammer.

Fertilitet

Ikke relevant.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natriumklorid-Glucose Braun påvirker ikke arbejdssikkerheden eller ev-

nen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan bliver du behandlet med Natriumklorid-Glucose

Braun

Dosering

Voksne

En læge eller sygeplejerske vil give dig Natriumklorid-Glucose Braun. Din

læge vil afgøre, hvor meget du behøver, og hvornår det skal indgives. Dette

afhænger af din alder, vægt, sygdomstilstand samt af andre behandlinger,

du modtager. Dit behov for væske, elektrolytter og energi vil blive vurderet.

Den sædvanlige højeste dosis for en voksen afhænger af din sygdomstil-

stand og af behovet for væske og elektrolytter. Dækning af normale væ-

skebehov opnås ved 40 ml/kg kropsvægt dagligt. Lægen vil også bestemme,

hvor hurtigt tilførslen skal foregå, og i hvor lang tid du skal have infusionen.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide om Natriumklorid-Glucose Braun

3. Sådan bliver du behandlet med Natriumklorid-Glucose Braun

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Natriumklorid-Glucose Braun er en infusionsopløsning, som vil blive givet

til dig i dit blod gennem et drop af din læge eller sundhedspersonale.

Du vil få dette lægemiddel, hvis du er i væskeunderskud (dehydreret) eller

taber kropsvæske (hypertonisk dehydrering).

Opløsningen kan også bruges til at opløse eller fortynde anden medicin,

som bliver givet til dig gennem et drop i en blodåre.

2. Det skal du vide om Natriumklorid-Glucose Braun

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Du må ikke få Natriumklorid-Glucose Braun:

hvis du er allergisk over for natriumchlorid eller glucose eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Natriumklorid-Glucose Braun (angivet i punkt 6).

– hvis du har for meget væske i kroppen (overhydrering) eller i blodet

(hypervolæmi)

– hvis du mangler kropsvæske eller salte (hypotonisk dehydrering)

– hvis du har lavt indhold af natrium eller chlorid i blodet

– hvis du lider af alvorligt nedsat nyrefunktion

– hvis du lider af ubehandlet nedsat hjertefunktion

– hvis du har et hovedtraume (inden for de sidste 24 timer)

– hvis du har unormalt høje blodsukkerværdier, som kun kan behandles

ved høje insulindoser eller hvis du ikke tåler glucose.

Natriumklorid-Glucose Braun må ikke gives gennem samme infusionssæt

som en blodtransfusion. Dette kan medføre en sammenklumpning af de

røde blodlegemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle

dig med Natriumklorid-Glucose Braun i følgende tilfælde:

– hvis du har behov for erstatning af kropsvæske. Især ældre patienter,

børn eller patienter med en dårlig almentilstand kan have behov for det.

Du vil derfor få tilført elektrolytter. Mangel på elektrolytter kan medføre

problemer med dit hjerte og hjerne.

– hvis du lider af nedsat hjerte-, lunge- eller nyrefunktion vil du blive nøje

overvåget, hvis du får store infusionsmængder.

– hvis du har unormalt lave værdier af kalium i dit blod. Du vil derfor få

tilført kalium, når du får dette lægemiddel.

hvis du har sukkersyge. Da Natriumklorid-Glucose Braun indeholder sukker

(glucose), kan det medføre et højt niveau af sukker i blodet (hyperglykæmi).

Hvis dette sker, vil din læge muligvis ændre din insulindosis.

– hvis du har eller for nylig har haft et slagtilfælde. Hvis dette er tilfældet,

vil du ikke få dette lægemiddel med mindre lægen mener, at det er

nødvendigt for at du kan få det bedre.

– hvis du lider af forstyrrelser i forbindelse med væske- og saltbalancen

i din krop, f. eks. ved nyresvigt, hjertesvigt eller levercirrose.

– hvis du har et forhøjet tryk i hjernen.

Før og under indgivelsen af dette lægemiddel vil niveauerne af sukker og

elektrolytter (både natrium og kalium) i dit blod blive overvåget samt din

syre-base- og væskebalance.

Hos spædbørn født til terminen/nyfødte inklusive for tidligt fødte spæd-

børn, bør der kun administreres gentagne infusioner med natriumchlorid

efter måling af natrium.

8629

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

8629

12615983_Natrium-Glucose_EP_GIF_A4__DK_56.indd 1

07.08.14 14:33

Ældre patienter

Dosis er sædvanligvis den samme som for voksne. Hvis du lider af andre

sygdomme, som f.eks. nedsat hjerte- eller nyrefunktion, som er forbundet

med høj alder, vil lægen være ekstra opmærksom.

Andre særlige patientgrupper

Hvis du har nedsat omsætning af glucose i kroppen (f.eks. efter en opera-

tion, alvorlig skade, organsvigt, mangel på ilt i vævet osv.), vil det påvirke

dit blodsukkerniveau og dosis af Natriumklorid-Glucose Braun vil derfor

blive ændret.

I disse tilfælde vil dit blodsukker blive overvåget, mens du får dette

lægemiddel.

Hvis du har nedsat nyrefunktion eller hjertesvigt kan det ligeledes blive

nødvendigt at ændre din dosis af Natriumklorid-Glucose Braun.

Brug til børn og unge

Din læge vil afgøre, hvor meget du behøver, og hvornår det skal indgives.

Dette afhænger af din alder, vægt, sygdomstilstand samt af andre

behandlinger, du modtager. Dit behov for væske, elektrolytter og energi

vil blive vurderet.

Hvis du har fået for meget Natriumklorid-Glucose Braun

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået mere af

Natriumklorid-Glucose Braun end der står i denne information eller mere

end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Symptomer på en overdosis er:

Væskeophobning i din krop, elektrolyt forstyrrelser (især for lavt kalium

og natrium), forstyrrelser i syre- base- niveauer samt højt blodsukker

(hy perglykæmi). Derudover kan du få kvalme, opkastning og spasmer.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Ukendt hyppighed:

Der kan opstå alvorligt lav saltkoncentration i din krop, som kan medføre

døden.

Bivirkninger kan være forbundet med de lægemidler, som tilsættes

opløsningen. Tilsætningsstoffets natur bestemmer sandsynligheden for

alle andre bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette

lægemiddel

kræver

ingen

særlige

forholdsregler

vedrørende

opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter

Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må kun anvendes hvis opløsningen er klar og farveløs til lys strågul og

beholderen og lukket er ubeskadiget.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1000 ml Natriumklorid-Glucose Braun indeholder:

aktive stoffer:

Natriumchlorid:

4,5 g

Vandfri glucose (som glucosemonohydrat)

25 g

Energimængde:

418 KJ/l svarende til 100 kcal/l

Teoretisk osmolaritet:

293 mOsm/l

Surhed (justering til pH 7,4):

< 0,5 mmol/l

3,5 – 5,5

Elektrolytindhold:

Natrium

77 mmol/l

Chlorid

77 mmol/l

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Natriumklorid-Glucose Braun er en klar, farveløs til lys strågul vandig

opløsning af natriumchlorid og glucose i vand.

Pakningsstørrelser

Beholdere af polyethylen der indeholder: 250 ml, 500 ml og 1000 ml.

Beholderne er pakket i kasser, der indeholder: 1 x 250 ml, 10 x 250 ml,

1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 1 x 1000 ml og 10 x 1000 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Tyskland

Repræsentant

B. Braun Medical A/S

Dirch Passers Allé 27, 3. sal

2000 Frederiksberg

Fremstiller

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Tyskland

- for batchnr. hvor 6.+ 7. ciffer er 80 eller 81

eller

B. Braun Medical S.A.

Carreterra de Terrassa 121, 08191 Rubi, Barcelona, Spanien

- for batchnr. hvor 6. ciffer er 4

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2014

B. Braun Melsungen AG

34212 Melsungen, Tyskland

B|BRAUN

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Administration

Opløsningen må ikke administreres gennem samme infusionssæt som blod, hverken samtidigt, før eller efter, på grund af risikoen for pseudoagglutination.

Maksimal daglig dosis.

Den maksimale dosis afhænger af patientens behov for væske og elektrolytter. Dækning af det normale væskebehov opnås ved op til 40 ml/kg

legemsvægt dagligt, svarende til 1 g glucose pr. kg legemsvægt pr. dag.

Særlige populationsgrupper:

Se produktresuméet.

Maksimal infusionshastighed:

5 ml/kg legemsvægt pr. time, svarende til 0,125 g glucose/kg legemsvægt pr. time.

Hos patienter med kronisk hypernatriæmi bør natriumkoncentrationen i serum ikke sænkes hurtigere end med en hastighed på 0,5 mmol×l

Den ordinerende læge kan afgøre individuelt tilpasset dosis samt infusionshastighed.

Efter første anbrud

Beholderne er kun beregnet til engangsbrug. Tilslut ikke delvist anvendte beholdere.

Opbevaring

Se punkt 5 i indlægssedlen ovenfor.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes.

56/12615983/0814

8629

8629

12615983_Natrium-Glucose_EP_GIF_A4__DK_56.indd 2

07.08.14 14:33

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.