Natriumbikarbonat "SAD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Natriumbikarbonat "SAD" 500 mg enterotabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterotabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Natriumbikarbonat "SAD" 500 mg enterotabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16382
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Natriumbikarbonat SAD, enterotabletter

500 mg

Natriumhydrogencarbonat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Natriumbikarbonat SAD til dig personligt. Lad derfor

være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Natriumbikarbonat SAD

3. Sådan skal du tage Natriumbikarbonat SAD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Natriumbikarbonat SAD er et lægemiddel til korrektion af væske- og

saltbalancen.

Natriumbikarbonat SAD anvendes ved tilstande med syreophobning i

kroppen.

Lægen kan give dig Natriumbikarbonat SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE

NATRIUMBIKARBONAT SAD

Tag ikke Natriumbikarbonat SAD

hvis du er overfølsom overfor Natriumbikarbonat eller overfor et eller

flere af hjælpestofferne

hvis du har for meget syre i blodet (respiratorisk acidose)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Natriumbikarbonat

SAD:

hvis du har forstyrrelse i kroppens syre-base-balance med baseoverskud

i blodet. (respiratorisk alkalose, dvs. nedsat kuldioxidtryk i blodet, og

metabolisk alkalose, dvs. forhøjet bicarbonatindhold i blodet)

hvis du har dårligt fungerende hjerte

hvis du har dårligt fungerende nyrer

hvis du har for lavt kalk (calcium) i blodet

hvis du har for lavt chlor i blodet

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling

med Natriumbikarbonat SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Natriumbikarbonat SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

Medicin mod smerter (salicylsyre)

Medicin mod kramper (fenobarbital)

Medicin mod hoste (ephedrin)

Vanddrivende medicin (thiazider eller loopdiuretika)

Binyrebarkhormoner (kortikosteroider)

Medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol)

Medicin mod betændelse (tetracykliner, quinoloner)

Medicin mod alkohol misbrug (Antabus, disulfiram)

Medicin til behandling af tuberkulose (isoniazid)

Lægemidler indeholdende jern

Medicin mod gigt (penicillamin)

Medicin mod knogleskørhed (bisfosfonater)

Medicin (depotpræparater) hvis virkning er afhængig af pH. Spørg lægen.

Brug af Natriumbikarbonat SAD sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Natriumbikarbonat SAD samtidig med, at du drikker mælk,

da det kan føre til for højt kalk i blodet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må få Natriumbikarbonat SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning.

Amning

Du må få Natriumbikarbonat SAD, hvis du ammer. Følg lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natriumbikarbonat SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Natriumbikarbonat SAD indeholder natrium

Denne medicin indeholder 6 mmol natrium pr. enterotablet. Hvis du er på

natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage højde hertil.

Natriumbikarbonat SAD indeholder alkohol

Denne medicin indeholder alkohol. Mængden af alkohol er uden betydning,

da indholdet i det færdige lægemiddel er lig 0, da alkohol tørres væk under

fremstillingsprocessen.

Natriumbikarbonat SAD indeholder ricinusolie

Denne medicin indeholder ricinusolie. Kan give mavebesvær og diarré.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE NATRIUMBIKARBONAT SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen.

Tabletterne skal tages sammen med rigelig væske. Tabletterne må

ikke deles. Du vil normalt få Natriumbikarbonat SAD af en læge eller

sygeplejerske.

Du må få Natriumbikarbonat SAD i forbindelse med et måltid, men det er

ikke nødvendigt.

Dosering

Dosis er individuel og afhænger af patientens syre-basebalance.

Dosering

Den normale dosis er 500 mg - 2 g (1-4 tabletter) fire gange dagligt. Maximal

daglig dosis hos patienter under 60 år er 16 g (32 tabletter).

Ældre (over 60 år)

Den maximale daglige dosis er 8 g (16 tabletter).

Hvis du har brugt for meget Natriumbikarbonat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Natriumbikarbonat SAD, vil din læge eller

sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har fået for meget Natriumbikarbonat SAD, kan du få følgende

symptomer:

Væskeophobning

Kredsløbssvigt

Kramper

Sløvhed

Nedsat bevidsthed

Uregelmæssig puls

Metabolisk alkalose (forhøjet bicarbonatindhold i blodet)

Hvis du har glemt at bruge Natriumbikarbonat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Natriumbikarbonat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000

patienter):

Alvorlige: Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskelkramper

og forstyrrelser i hjerterytmen (pulsen), kramper i svælget pga. for lidt syre

i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlige: Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt

hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige: Svimmelhed. Sure opstød. Luftafgang fra tarmen. Oppustet

mave. Sløvhed. Kalkaflejringer (udfældninger). Mentale forstyrrelser.

Nedsat tilførelse af blod til væv.

Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i

kroppen. Tal med lægen.

Sænkning af blodets surhedsgrad pga. forhøjet indhold af mælkesyre.

Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for

lavt kalk i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

For lavt chlor i blodet. De fleste mærker ingen symptomer på for lavt indhold

af chlor i blodet.

Tørst pga. for højt natrium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Forhøjet

natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med kramper,

bevidstløshed og koma. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende

opbevaring.

Opbevar Natriumbikarbonat SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Natriumbikarbonat SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der

står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Natriumbikarbonat SAD enterotabletter indeholder:

Aktivt stof: Natriumhydrogencarbonat.

Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, povidon, ethanol 96%, glycerol

85%, magnesiumsterat, talcum, acetone, celluloseacetatphthalat, jomfru

ricinusolie.

Udseende og pakningsstørrelser

Natriumbikarbonat SAD er hvide, runde, hvælvede tabletter.

Natriumbikarbonat SAD findes i pakningsstørrelser på 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på

www.produktresume.dk

Vnr. 701482-01

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Active substance: Spinosad) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6323 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2233/T/18

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety