Natrilix Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Natrilix Retard 1,5 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 1,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Natrilix Retard 1,5 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 17556
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Natrilix Retard filmovertrukne depottabletter

Indapamid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Natrilix Retard

3. Sådan skal De tage Natrilix Retard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Natrilix Retard er en filmovertrukket depottablet, der indeholder det aktive stof indapamid.

Indapamid er et vanddrivende middel. De fleste vanddrivende midler eller diuretika øger den mængde

urin, der produceres i nyrerne. Indapamid adskiller sig dog fra andre vanddrivende midler ved kun at

frembringe en mindre stigning i mængden af urin.

Denne medicin er et middel til at sænke forhøjet blodtryk (hypertension) hos voksne.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Natrilix Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Natrilix Retard:

hvis De er allergisk over for indapamid eller andre sulfonamider eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Natrilix Retard (angivet i afsnit 6).

hvis De lider af en alvorlig nyresygdom.

hvis De lider af en alvorlig leversygdom eller har en tilstand, der kaldes hepatisk encefalopati (en

sygdom med vævshenfald i hjernen).

hvis De har et lavt indhold af kalium i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De tager Natrilix Retard:

hvis De har leverproblemer

hvis De har diabetes

hvis De har podagra

hvis De har rytmeforstyrrelser i hjertet eller nyreproblemer

hvis De har behov for kontrol af skjoldbruskkirtlens funktion

De bør fortælle det til Deres læge, hvis De får lysfølsomhedsreaktioner.

Deres læge kan tage en blodprøve for at kontrollere, om De har for lavt indhold af natrium eller

kalium eller for højt indhold af calcium.

De bør konsultere Deres læge, hvis De mener, at noget af dette passer på Dem, eller hvis De har

spørgsmål eller er usikker på, om De bør anvende medicinen.

Sportsudøvere skal være opmærksomme på, at denne medicin indeholder et aktivt indholdsstof, som

kan give et positivt analyseresultat i en dopingtest.

Brug af anden medicin sammen med Natrilix Retard

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, har gjort det for nylig

eller overvejer at gøre det.

De bør ikke anvende Natrilix Retard sammen med lithium (et middel mod depression), da det

medfører risiko for forhøjet indhold af lithium i blodet.

Det er vigtigt, at De fortæller det til Deres læge, hvis De tager et af følgende lægemidler, da det kan

kræve særlige forholdsregler:

medicin mod rytmeforstyrrelser i hjertet (f.eks. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron,

sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis)

medicin mod sindslidelser såsom depression, angst, skizofreni … (f.eks. tricykliske midler mod

depression, antipsykotika)

bepridil (mod angina pectoris, også kaldet hjertekrampe, der giver brystsmerter)

cisaprid, diphemanil (mod problemer i mavetarmkanalen)

sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin ved indsprøjtning (antibiotika til behandling af infektioner)

vincamin ved indsprøjtning (bruges til behandling af symptomatiske kognitive forstyrrelser hos ældre,

herunder hukommelsestab)

halofantrin (parasitmiddel til behandling af visse former for malaria)

pentamidin (mod visse former for lungebetændelse)

mizolastin (til behandling af allergiske reaktioner såsom høfeber)

nonsteroide antiinflammatoriske midler til smertelindring (f.eks. ibuprofen) eller høje doser

acetylsalicylsyre

angiotensinkonverterende enzymhæmmere (ACE-hæmmere - mod forhøjet blodtryk og

hjertesvigt)

amphotericin B ved indsprøjtning (svampemidler)

perorale kortikosteroider til behandling af en lang række tilstande inklusive svær astma og reumatoid

artrit (kronisk leddegigt)

stimulerende laksantia (afføringsmidler)

baclofen (mod muskelstivhed, der forekommer ved sygdomme som dissemineret sklerose)

allopurinol (mod podagra)

kaliumbesparende diuretika (amilorid, spironolacton, triamteren)

metformin (mod diabetes)

iodholdige kontrastmidler (til røntgenundersøgelser)

calciumtabletter eller andre former for calciumtilskud

ciclosporin, tacrolimus eller anden medicin til at undertrykke immunsystemet efter en

organtransplantation, til at behandle autoimmunsygdomme eller svære reumatiske lidelser eller

hudsygdom

tetracosactid (ved Crohns sygdom)

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Denne medicin anbefales ikke under graviditet. I tilfælde af konstateret eller planlagt graviditet skal

De snarest muligt skifte til anden behandling. De bør orientere Deres læge, hvis De er gravid eller

planlægger graviditet.

Det aktive indholdsstof udskilles i mælken. Derfor bør De ikke amme, hvis De får denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin kan give bivirkninger, der skyldes blodtryksfaldet, i form af svimmelhed eller træthed

(se afsnit 4). Disse bivirkninger optræder hyppigere i starten af behandlingen og efter dosisøgning. I så

fald bør De ikke køre bil eller udføre andre aktiviteter, der kræver årvågenhed. Hvis behandlingen er

velreguleret, vil disse bivirkninger næppe forekomme.

Natrilix Retard indeholder lactosemonohydrat

Hvis Deres læge har oplyst Dem om, at De ikke kan tåle visse sukkerarter, bør De kontakte lægen, før De

tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal De tage Natrilix Retard

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er 1 tablet en gang daglig, fortrinsvis om morgenen.

Tabletterne kan tages uafhængigt af måltider. De synkes hele med vand. De må ikke knuses eller

tygges.

Behandlingen af forhøjet blodtryk er sædvanligvis livslang.

Hvis De har taget for mange Natrilix Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Natrilix Retard, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas).

Hvis De kommer til at tage for mange tabletter, skal De kontakte Deres læge eller apotek.

En meget stor dosis Natrilix Retard kan give kvalme, opkastning, lavt blodtryk, kramper, svimmelhed,

sløvhed, forvirring og forandringer i mængden af urin, der produceres i nyrerne.

Hvis De har glemt at tage Natrilix Retard

Hvis De glemmer at tage en dosis af medicinen, skal De tage den næste dosis til sædvanlig tid. De må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De holder op med at tage Natrilix Retard

Da forhøjet blodtryk sædvanligvis kræver livslang behandling, skal De konsultere Deres læge, før De

stopper behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop omgående med at tage medicinen, og kontakt en læge, hvis De oplever en eller flere af de

følgende bivirkninger:

Angioneurotisk ødem og/eller urticaria. Angioneurotisk ødem kendetegnes ved hævelser i huden

på arme og ben eller i ansigtet, hævede læber eller tunge, hævelser i slimhinderne i hals eller

luftveje, hvilket giver åndenød eller synkebesvær. I så fald skal De omgående kontakte lægen

(meget sjældne bivirkninger - forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Alvorlige hudreaktioner, herunder intenst hududslæt, rødme af huden på hele kroppen, alvorlig

grad af kløe, blæredannelse, afskalning og hævelse af huden, betændelse i slimhinder (Steven-

Johnsons syndrom) eller andre allergiske reaktioner (meget sjældne bivirkninger - forekommer

hos op til 1 ud af 10.000 patienter

)

Livstruende uregelmæssig hjerterytme (hyppigheden af denne bivirkning kendes ikke)

Betændt bugspytkirtel, hvilket kan forårsage mave- og rygsmerter samtidig med en høj grad af

utilpashed (meget sjælden bivirkning - forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter

)

Sygdom i hjernen forårsaget af leversygdom (hepatisk encephalopati). Hyppigheden af denne

bivirkning kendes ikke

Leverbetændelse (hepatitis). Hyppigheden af denne bivirkning kendes ikke.

Andre bivirkninger kan inkludere følgende, opstillet efter faldende hyppighed:

Almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

Rødt hævet hududslæt

Allergiske reaktioner, især i huden hos personer, der er disponeret for allergiske og astmatiske

reaktioner.

Ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

Opkastning,

Røde prikker i huden (purpura)

Sjældne

(forekommer hos op til 1 ud af 1000 patienter)

Træthedsfornemmelse, hovedpine, myrekryben (paræstesier), svimmelhed

Mave-tarmforstyrrelser (såsom kvalme, forstoppelse), mundtørhed

Meget sjældne (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Forandringer i blodceller såsom trombocytopeni (nedsat antal blodplader, hvilket kan give øget

tendens til blå mærker og næseblod), leukopeni (nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket kan give

uforklarlig feber, ondt i halsen eller andre influenzalignende symptomer – kontakt lægen, hvis De

får dette) og anæmi (nedsat antal røde blodlegemer)

Forhøjet kalciumniveau i blodet

Rytmeforstyrrelser i hjertet, lavt blodtryk

Nyresygdom

Unormal leverfunktion

Ikke kendt

Besvimelse,

Hvis De lider af systemisk lupus erythematosus (en form for kollagen sygdom), kan Deres tilstand

forværres,

Endvidere er der indberettet tilfælde af lysfølsomhedsreaktioner (forandringer i hudens udseende)

efter eksponering for sollys eller kunstigt UVA-lys,

Nærsynethed (myopi),

Uklart syn,

Nedsat syn,

Der kan opstå forandringer i Deres laboratorieværdier (blodprøver), og lægen vil måske tage nogle

blodprøver for at checke Deres tilstand. Følgende forandringer i laboratorieværdier kan

forekomme:

. lavt indhold af kalium i blodet,

. lavt indhold af natrium i blodet, hvilket kan give væskemangel og lavt blodtryk,

. forhøjet urinsyre, et stof, som kan give eller forværre podagra (smertefulde led specielt i

fødderne),

. forhøjet blodsukker hos diabetikere,

. forhøjede lever enzymer,

Unormale forandringer på elektrokardiogrammet,

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Natrilix Retard indeholder:

Aktivt stof: indapamid. Hver tablet indeholder 1,5 mg indapamid.

Øvrige indholdsstoffer:

tabletkerne: vandfri kolloid silica (E551), hypromellose (E464), lactosemonohydrat,

magnesiumstearat (E470B), povidon

filmovertræk: glycerol (E422), hypromellose (E464), macrogol 6000, magnesiumstearat (E470B),

titandioxid (E171).

Udseende og pakningstørrelser

Denne medicin er en hvid, rund filmovertrukket depottablet.

Tabletterne fås i blisterpakninger à 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90 eller 100 tabletter pakket i en karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex– Frankrig

Repræsentant

Servier Danmark A/S

Lyngbyvej 2

2100 København Ø

Danmark

Fremstillere:

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Co. Wicklow - Arklow

IRLAND

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

FLUDEX 1.5 mg

Cypern

FLUDEX 1.5 mg

Danmark

NATRILIX RETARD

Estonien

TERTENSIF SR

Finland

NATRILIX RETARD 1.5 mg

Frankrig

FLUDEX 1.5 mg

Grækenland

FLUDEX 1.5 mg

Holland

FLUDEX SR 1.5 mg

Irland

NATRILIX SR

Italien

NATRILIX LP 1.5 mg

Letland

TERTENSIF SR

Litauen

TERTENSIF SR

Luxembourg

FLUDEX 1.5 mg

Malta

NATRILIX SR

Polen

INDAPAMIDE 1.5 mg SR SERVIER

Portugal

FLUDEX LP

Slovakiet

TERTENSIF SR

Slovenien

TERTENSIF SR

Spanien

TERTENSIF RETARD

Storbritannien

NATRILIX SR

Tjekkiet

TERTENSIF SR

Tyskland

NATRILIX SR 1.5 mg

Ungarn

PRETANIX

Østrig

FLUDEX RETARD 1.5 mg

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2018.

Andre informationskilder

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

www.dkma.dk