Nanotop

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nanotop 0,5 mg radiofarmaceutisk præparationssæt
 • Dosering:
 • 0,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • radiofarmaceutisk præparationssæt
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Nanotop 0,5 mg radiofarmaceutisk præparationssæt
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56210
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Nanotop, 0,5 mg

Radiofarmaceutisk præparationssæt

Aktivt stof: Human albumin, kolloid partikler

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet

dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg speciallægen i nuklearmedicin, der skal overvåge un-

dersøgelsen, hvis der er mere, du vil

vide.

Kontakt din speciallæge i nuklearmedicin, hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se pkt. 4

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide før anvendelse af Nanotop

Sådan anvendes Nanotop

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

VIrkNINg Og aNVeNdeLse

Dette lægemiddel er et radioaktivt lægemiddel kun til diagnostisk

brug, dvs. i forbindelse med undersøgelser. Det blandes med ra-

dioaktivt technetium før brug, herved bliver det radioaktivt og kan

ses på scanning.

Det anvendes ved scanning til vurdering af

knoglemarv

betændelsestilstande (inflammatoriske tilstande)

sentinelle lymfeknuder, også kaldet skildvagtslymfeknuder, ved

tumorsygdomme (Sentinel Node Mapping), så som moder-

mærkekræft, kræft

i bryst, prostata, penis, hoved og hals, kvin-

delige bækken (livmoderhalsen og vulva).

lymfesystemets tilstand og adskillelse (differentiering) mellem

venøs og lymfatisk blokering

Anvendelse af Nanotop blandet med technetium medfører ekspo-

nering for små mængder radioaktivitet. Din læge, speciallægen i

nuklearmedicin og sundhedspersonalet har vurderet, at fordelen

du får ved undersøgelsen med det ra

dioaktive lægemiddel over-

stiger risikoen fra stråling.

det skaL du VIde før aNVeNdeLse af NaNOtOp

Nanotop må ikke anvendes:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for human albumin eller

over for et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (an-

givet i punkt 6).

til lymfescintigrafi under graviditet.

Hos patienter med fuldstændig lymfeblokering er lymfeknudescin-

tigrafi ikke tilrådelig på gru

nd af faren for strålingsnekroser på ind-

sprøjtningsstedet.

advarsler og forsigtighedsregler

Vær særlig forsigtig med Nanotop

- hvis du er gravid eller har mistanke om, at du kan være gravid

- hvis du ammer

- hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion

- hvis der er en blokering i dit lymfesystem

- hvis du er på en kontrolleret diæt med lavt natriumindhold

Før indsprøjtning af Nanotop skal du:

- drikke masser af vand før undersøgelsens start for at lade vandet

så ofte som muligt i løbet af de første timer efter undersøgelsen.

Børn og unge

Tal med speciallægen i nuklearmedicin eller sundhedspersonalet,

hvis du er under 18 år.

Lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma

Når lægemidler fremstilles af humant blod eller plasma gennemfø-

res forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at i

nfek-

tioner overføres til patienter. Disse inkluderer:

omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at sikre

udelukkelse af personer, hvor der er en risiko for, at de bærer

infektioner,

test af hver donation og puljer af plasma for tegn på virus/

infektioner,

indbefatning af trin i bearbejdningen af blod eller plasma, der

kan inaktivere eller fjerne vira.

På trods af disse foranstaltninger kan r

isikoen for at overføre infek-

tion ikke udelukkes fuldstændigt, når der anvendes lægemidler

fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også eventu-

elle ukendte eller nye vira eller andre typer af infektioner.

Der er ingen rapporter om virusinfektioner med albumin fremstillet

i henhold til europæiske farmakopékrav ved hjælp af etablerede

processer.

Det anbefales kraftigt, at navnet og batchnummeret på lægemidlet

registreres, hver gang du får en dosis Nanotop, så der føres en

liste over de anvendte batches.

Brug af anden medicin sammen med Nanotop

Jodholdige kontrastmidler, der anvendes til lymfeangiografi (rønt-

genundersøgelse), kan påvirke lymfescanning ved anvendelse af

Tc-albumin kolloid af nanostørrelse (Nanotop).

Fortæl altid speciallægen i nuklearmedicin, hvis du tager/bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig, da det kan påvirke tolk-

ningen af billederne.

Hvis du skal have lavet en scanning af dit lymfesystem, skal du tale

med din læge før scanning, hvis du tidligere er blevet undersøgt

med røntgen eller scanning med kontrastmidler. Dette kan påvirke

resultatet.

graviditet og amning

Du skal informere speciallægen i nuklearmedicin, før du får ind-

sprøjtet Nanotop, hvis de

r er en mulighed for, at du kan være gra-

vid, hvis din menstruation er udeblevet, eller hvis du ammer.

Hvis du er i tvivl, er det vigtigt, at du taler med speciallægen i nuk-

learmedicin, som skal overvåge undersøgelsen.

Hvis du er gravid:

Brug ikke Nanotop under graviditet. Du må ikke få Nanotop til un-

dersøgelse af dit lymfesystem, hvis du er gravid eller tror, du måske

kan være det, da det kan skade fosteret. Husk at fortælle det til

den nuklearmedicinske læge.

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke undersøges med Nanotop.

Den nuklearmedicinske læge vil vurdere det for hver enkelt.

Tal med den nuklearmedicinske læge, hvis en menstruation er ude-

blevet, eller hvis der er den mindste chance for, at du kan være

gravid.

Hvis du ammer

Hvis du ammer, skal du fortælle det til din læge, da denne måske vil

råde dig til at standse med at amme, indtil radioaktiviteten har forladt

din krop. Det tilrådes at afbryde amning i 13 timer efter indsprøjtning

af Nanotop. Den udskillede mælk bør kasseres. Spørg speciallægen

i nuklearmedicin, hvornår du kan genoptage amningen.

trafik- og arbejdssikkerhed

Det anses for usandsynligt, at Nanotop vil påv

irke din evne til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Nanotop indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr.

dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

Det vil være den mindste mængde, der er nødvendig for at få den

ønskede information.

Den mængde, der sædvanligvis anbefales til injektion til en voksen,

ligger i intervallet fra 20 til 500 MBq (megabecquerel, enheden for

radioaktivitet), og bliver bestemt ud fra din vægt og hvilken slags

undersøgelse du skal have foretaget.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Nøje overvejelse af den aktivitet, der skal administreres, er nød-

vendig, da der er mulighed for øget strålingseksponering hos disse

patienter.

Brug til børn og unge

Hos børn og unge vil den mængde, der skal indsprøjtes, blive til-

passet til barnets vægt.

Indsprøjtning af Nanotop og udførelse af undersøgelsen

Efter radioaktiv mærkning indsprøjtes lægemidlet under huden (et

eller flere indsprøjtningssteder). Dette produkt er ikke beregnet til

regelmæssig eller kontinuerlig indgivelse.

Efter indsprøjtningen vil du blive tilbudt noget at drikke og bedt om

at lade van

det umiddelbart før undersøgelsen.

Varighed af undersøgelsen

Speciallægen i nuklearmedicin eller sundhedspersonalet vil oplyse

dig om, hvor længe undersøgelsen sædvanligvis varer.

efter indsprøjtning af Nanotop skal du:

Lade vandet hyppigt for at fjerne/udskille produktet fra din krop.

Speciallægen i nuklearmedicin eller sundhedspersonalet vil infor-

mere dig, hvis du skal tage særlige forholdsregler, e

fter at du har

fået dette lægemiddel. Kontakt speciallægen i nuklearmedicin, hvis

du har spørgsmål.

Hvis du har fået indsprøjtet for meget Nanotop

En overdosis er næsten umulig, da du kun vil få en enkelt dosis af

Nanotop, der er præcist kontrolleret af speciallægen i nuklearme-

dicin, der overvåger undersøgelsen. I tilfælde af en overdosis vil du

dog få en passende behandling.

Spørg speciallægen i nuklea

rmedicin eller sundhedspersonalet, som

skal overvåge undersøgelsen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

BIVIrkNINger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Vurderingen af bivirkninger er baseret på følgende hyppigheds-

data:

Meget almindelig: flere end 1 ud af 10 personer

Almindelig:

1 til 10 ud af 100 personer

Ikke almindelig:

1 til 10 ud af 1000 pers

oner

Sjælden:

1 til 10 ud af 10.000 personer

Meget sjælden:

færre end 1 ud af 10.000 personer

Ikke kendt:

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data

Ikke kendt:

Overfølsomhedsreaktioner (Herunder meget sjældne livstruende

anafylaksi/overfølsomhedsreaktion).

Dette radioaktive lægemiddel vil medføre lave mængder af ionise-

rende/radioaktiv stråling, der er forbundet med den mindste risiko

r kræft og nedarvede abnormaliteter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din speciallæge i nuk-

learmedicin eller sundhedspersonalet. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

OpBeVarINg

Du skal ikke opbevare dette lægemiddel. Dette lægemiddel opbe-

vares under speciallægens ansvar ved passende forhold. Opbe-

varing af radioaktive lægemidler vil ske i henhold til nationale be-

stemmelser vedrørende radioa

ktive materialer.

Nedenstående oplysninger er til speciallægen og sundhedsperso-

nalet.

Nanotop må ikke anvendes efter udløbsdatoen, der er anført på

etiketten.

Opbevaringsbetingelser:

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for

dette lægemiddel.

Holdbarhed efter den første åbning og radioaktiv mærkning:

Efter radioaktiv mærkning: 6 timer. Der er ingen særlige krav ved-

rørende opbevari

ngstemperaturer for dette lægemiddel efter ra-

dioaktiv mærkning.

Den brugsklare indsprøjtningssuspension skal opbevares i henhold

til de nationale forskrifter for radioaktivt materiale.

pakNINgsstørreLser Og yderLIgere

OpLysNINger

Nanotop indeholder:

Aktivt stof:

1 hætteglas indeholder 0,5 mg human albumin, kolloid partikler

Blodplasmaet kommer fra Belgien

Øvrige indholdsstoffer:

Stannochloriddihydrat

Glucose

Poloxamer 238

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumphytat

Udseende og pakningsstørrelser

Pakningen består af 5 glas-hætteglas á 10 ml i en papæske.

Hvert hætteglas indeholder hvidt eller næsten hvidt frysetørret ma-

teriale til præparation af en indsprøjtningsvæske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

ROTOP Pharmaka GmbH

Bautzner Landstraße 400, 01328 Dresden, Tysk

land

Telephone:

+49 351 26 310-210

Telefax :

+49 351 26 310-313

E-mail:

service@rotop-pharmaka.de

Denne indlægsseddel blev senest ændret

2017.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Hele produktresuméet for Nanotop findes som et separat doku-

ment i produktpakken med det formål at give læger og sundheds-

personale ekstra videnskabelige og praktiske oplysninger om ad-

ministration og anvendelse af dette radioaktive lægemiddel.

Der henvises til produktresuméet.

Andre informationskilder

Yderligere oplysninger om dette lægemi

ddel findes på Lægemiddelsty-

relsens hjemmeside.

PL-NanoHSA(MRP)-DK-dän-02 26402

oktober

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 Based on the “Human in vitro dermal absorption datasets” published as supporting information to the revised EFSA Guidance on Dermal Absorption, in silico models for prediction of absorption across the skin have been evaluated. For this evaluation, a systematic literature search and review was performed, identifying 288 publications describing mathematical models for prediction of dermal absorption. Eleven models potentially relevant to the regulatory assessm...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Stagonosporopsis andigena, the causal agent of black blight of potato, for the EU. The pest is a well‐defined fungal species and reliable methods exist for its detection and identification. S. andigena is present in Bolivia and Peru. The pest is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC as Phoma andina, meaning its introduction into the EU is prohibited. The ma...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Pest categorisation of Thecaphora solani

Pest categorisation of Thecaphora solani

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of the fungus Thecaphora solani, the causal agent of smut of potato, for the EU. The identity of the pest is well established and reliable methods exist for its detection and identification. T. solaniis present in Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Panama, Peru and Venezuela. The pathogen is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC, meaning its introducti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 A rapid qualitative assessment has been done by performing a theoretical analysis on the transmission of low pathogenic avian influenza (LPAI) via fresh meat from poultry reared or kept in captivity for the production of meat (raw poultry meat) or raw table eggs. A predetermined transmission pathway followed a number of steps from a commercial or non‐commercial poultry establishment within the EU exposed to LPAI virus (LPAIV) to the onward virus transmission...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Melampsora farlowii, a well‐defined and distinguishable fungus of the family Melampsoraceae. M. farlowii is the causal agent of a leaf and twig rust of hemlocks (Tsuga spp.) in eastern North America. The pathogen is regulated in Council Directive 2000/29/EC (Annex IAI) as a harmful organism whose introduction into the EU is banned. M. farlowii ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology is voluntarily recalling all lots within expiry from 10/18-7/22 of its aqueous-based homeopathic product line for human use. All products manufactured by the contract manufacturer, King Bio, have been recalled due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Published on: Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessment carried out by the competent authority of the rapporteur Member State, Czech Republic, for the pesticide active substance flumioxazin are reported. The European Commission requested EFSA to conduct a peer review and provide its conclusions on whether exposure of humans to flumioxazin can be considered negligible, taking into account the European Commission's draft guidance on th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

4-10-2018

Silver Star Brands, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Human and Animal Drug Products Due to Microbial Contamination

Silver Star Brands, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Human and Animal Drug Products Due to Microbial Contamination

Silver Star Brands, Inc., is initiating a voluntary recall of six products for humans (including four Native Remedies® and two Healthful Naturals™) and two PetAlive® products for pets for a total of eight products with lot numbers, see table below, to the consumer level. The products have been tested and found to contain microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2018

Avian influenza overview May – August 2018

Avian influenza overview May – August 2018

Published on: Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200 Between 16 May and 15 August 2018, three highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N8) outbreaks in poultry establishments and three HPAI A(H5N6) outbreaks in wild birds were reported in Europe. Three low pathogenic avian influenza (LPAI) outbreaks were reported in three Member States. Few HPAI and LPAI bird cases have been detected in this period of the year, in accordance with the seasonal expected pattern of LPAI and HPAI. There is no evidence to date ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) carnation FLO‐40689‐6 and concluded that there is no scientific reason to consider that the import, distribution and retailing in the EU of carnation FLO‐40689‐6 cut flowers for ornamental use will cause any adverse effects on human health or the environment. On 27 October 2017, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean BPS‐CV127‐9. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart and commercial soybean varieties with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 16 February 2018, European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soy...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-9-2018

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Development of an automated multienzymatic biosensor for risk assessment of pesticide contamination in water and food

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The goal of this research is to better address the problems related to the widespread presence of pesticides in the environment. Despite the unquestionable utility of the pesticides against various pests in the agricultural field, most pesticides and the corresponding pesticide residues are toxic to the environment and hazardous to human health. The recent literature on organophosphate compounds emphasises a clear correlation between their use and the occurr...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

The objective of this document is to review available information on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in veterinary medicines in the EU, their effect on the emergence of antimicrobial resistance (AMR) and the potential impact of resistance on human and animal health. The document provides information for the risk profiling, as recommended by the Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group (AMEG) of the EMA.

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Party with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 26-Sep-2018, To: 26-Sep-2018

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Party with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 26-Sep-2018, To: 26-Sep-2018

This Healthcare Professionals' Working Party (HCPWP) plenary meeting will include discussions on advances in clinical practice and the scientific and regulatory challenges. Members will also be invited to present how they are including regulatory sciences in fellowships and young researchers’ training. Feedback will be given from the representatives of the Scientific Committees.

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP) and with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP) and with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep

This joint Patients' and Consumers' Working Party (PCWP) and Healthcare Professionals' Working Party (HCPWP) meeting will include results of the 2017 EMA perception survey. EMA regulatory science to 2025 will be discussed together with updates on Good Pharmacovigilance Practices (GVP). The Topic Group on Digital media and health will feedback to the working parties’ members. Participants will also receive an update on ongoing work on electronic product information and on availability of authorised med...

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep-2018

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep-2018

This Patients' and Consumers' Working Party (PCWP) plenary meeting will include discussions on patient engagement along the regulatory lifecycle and visibility of patient input throughout scientific procedures. Feedback will also be given from the representatives of the Scientific Committees.

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-9-2018

Report: Medicinal products for human use: monthly figures - August 2018

Report: Medicinal products for human use: monthly figures - August 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency