Nafpenzal Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Nafpenzal Vet. 180 +100 +129 mg/3 g intramammær suspension
 • Dosering:
 • 180 +100 +129 mg/3 g
 • Lægemiddelform:
 • intramammær suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Nafpenzal Vet. 180 +100 +129 mg/3 g intramammær suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 12170
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Nafpenzal Vet., intramammær suspension

0.

D.SP.NR

6348

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nafpenzal Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Mængde pr. Injektor (3 g):

Aktive stoffer:

Benzylpenicillin natrium svarende til Benzylpenicillin

169 mg

Nafcillinnatrium svarende til Nafciliin

100 mg

Dihydrostreptomycinsulfat, svarende til

dihydrostreptomycin

100 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Intramammær suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg.

4.2

Terapeutiske indikationer

Mastitis forårsaget af penicillin-/streptomycin-/nafcillinfølsomme bakterier hos lakterende

køer.

4.3

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

12170_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Uhensigtsmæssig brug af produktet kan øge forekomsten af bakterier, der er resistente over

for benzylpenicillin, nafcillin eller dihydrostreptomycinT.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Penicilliner og cefalosporiner kan forårsage overfølsomhed (allergi) efter injektion,

inhalering, indtagelse eller kontakt med huden. Overfølsomhed over for penicilliner kan

føre til kryds-følsomhed over for cefalosporiner og omvendt. Allergiske reaktioner

forårsaget af disse stoffer kan lejlighedsvis være alvorlige

Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom, eller hvis du er blevet

frarådet at arbejde med sådanne præparater.

Håndter dette lægemiddel med stor forsigtighed og under iagttagelse af alle fornødne

forholdsregler for at undgå eksponering

Hvis du udvikler symptomer efter kontakt med dette lægemiddel, så som hududslæt,

bør du søge læge og vise lægen denne advarsel. Hævelse af ansigt, læber eller øjne,

åndedrætsbesvær, er alvorlige symptomer, der kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Hvis produktet ved et uheld kommer i kontakt med øjnene, skylles øjeblikkeligt med

rigelige mængder vand. Utilsigtet spild på huden bør øjeblikkelig vaskes af med sæbe og

vand.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Ingen kendte.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Intramammaria: Injektor á 3 g pr. kirtel.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 3 døgn.

Mælk fra behandlede og fra ubehandlede kirtler: 5 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

12170_spc.doc

Side 2 af 4

Farmakoterapeutisk klassifikation: Benzylpenicillin i kombination med andre

antibakterica.

ATC-vetkode: QJ 51 RC 22

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Nafcillin, benzylpenicillin og dihydrostreptomycin. Penicillin er det mest effektive

antibiotikum mod streptokokker og ikke-resistente stafylokokker. Synergismen mellem

penicillin og DHS medfører baktericid effekt over for grampositive og gramnegative

bakterier, inkl. E.coli. Nafcillin er et semisyntetisk penicillin, der er aktivt over for

penicillinresistente stafylokokker.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumcitrat. Dodecylgallat. Jordnødeolie, hydrogeneret. Ricinusolie, hydrogeneret.

Polysorbat 65. Polysorbat 85. Jordnødeolie.

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballage

Injektor.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

12170_spc.doc

Side 3 af 4

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

12170

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. februar 1986

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20.november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

12170_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her